fiTT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- Veevoeders notering Licht afbrokkelen aardappelprijzen Franse appels Uiteenlopende marktontwikkeling zuivel Veemarkt 's Hertogenbosch Prijs melkpoeder nog onder druk Schema biggenprijzen Vorig jaar zes procent meer aardappelen verwerkt - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Varkensprijs op termijn weer lager Varkensmarkt onzeker Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,70- 9,45 7,05-7,70 6,15-6,85 Zwolle vr. 9,25-10,50 6,70-7,90 9,60-10,90 6,70-8,15 - Leeuwarden vr. 8,20- 8,75 7,15-7,60 - 8,20- 9,15 6,20-6,70 Leiden ma. 8,70- 9,60 7,30-8,00 8,30-10,00 6,10-6,85 Doetinchem di. 8,40- 8,90 6,90-7,60 8,10- 9,35 6,30-7,00 Purmerend di. 7,10-7,90 6,10-6,60 Groningen di. 6,85-7,65 - 6,00-6,65 Den Bosch wo. 8,75-9,30 - 7,00-7,95 - 8,40-10,00 5,95-6,95 GEBRUIKS Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1850-2300 1700-2400 1500-1900 950-1250 Zwolle vr. 2050-2850 2100-2700 1400-1700 1250-1750 Leeuwarden vr. 2025-2425 2025-2250 1400-1700 - 1350-1725 Leiden di. 2150-2850 2100-2750 2000-2450 1250-1800 Doetinchem di. 1975-3000 2125-3025 1725-2100 1100-2000 Purmerend di. 1950-2250 2100-2300 1700-2100 Groningen di. 2000-2450 1750-2100 1500-1650 1250-1700 Den Bosch wo. 2025-3025 2225-3050 1800-2200 1250-1900 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. 157 6,20-6,50 5,35-5,60 3,75-4,75 Den Bosch wo. 54 6,35-6,90 5,45-6,35 4,40-5,45 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 800-1300 600-650 425-475 325-400 225-275 Leiden di. 800-1200 610-660 435-550 350-385 250-310 Den Bosch wo. 900-1375 390-645 325-435 310-430 245-285 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,50-5,00 4,00-5,00 Slachtramlammeren/22kg. 9,50-10,75 9,00-10,00 8,50-9,60 Fokschapen/stuk 170-230 - Weidelammeren/stuk 120-170 140-200 120-175 ex btw., per 1000 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED ex btw, bron PVV Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 175-235 Hooi a en b 325-350 365 350 Stieren Koeien Weideh. 2e 160-175 Tarwestro 150 150 160 Dijkhooi 140-170 Gerstestro 170 170 170 Veldbeemd 50- 95 Maïs 24% ds 87,5-92,5 95 92,50 Tarwestro 75- 80 Bierbostel 65-67,50 70 70 Gerstestro 70- 90 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31-07-'90: 35,00 Rotterdam gaf maandag een korrek- tie van de aardappelprijzen te zien in de orde van grootte van 50 tot 100 cent/100 kg. Het is een min of meer op de plaats rust. Na de vrij grote prijsuitslagen van enkele weken te rug blijft de markt wat nerveus rea geren. Toch blijft de algemene stem ming vast, vooral voor de grove ma ten, waarin het aanbod in de Ge meenschap krap is. België profiteert daarvan door nog steeds omvangrijke uitvoeren naar Frankrijk, die in de week tot 5 maart betrekking had op 6400 ton op een totale uitvoer van ruim 11.100 ton. Spanje was afnemer van goed 3000 ton uit België. In Frankrijk confor meren de prijzen van de grove aard appelen aan die in de Benelux, waar bij terughoudendheid bij kopers dui delijk waarneembaar is. In Groot-Brittannië lopen de prijzen verder op en doet zich een grotere behoefte aan importen van overzee gevoelen. De voorraden zouden daar kleiner zijn dan sinds jaren het geval is. De Franse import van primeurs bedraagt momenteel rond 5000 ton per week, met Marokko als grootste leverancier, met Israël op de tweede plaats. Marokkaanse Nicolas note ren franko kade tot Fr. 370 (123, Roseval tot 570 (190,De totale import dit seizoen tot 5 maart ligt rond de 31.000 ton. De Duitse markt is wisselend, doch overwegend vast. Primeurs worden steeds meer gevraagd ook in Duits land, waar men overigens over de kwaliteit niet steeds even tevreden is. Procentueel heeft de omzet van pri meurs nog maar weinig te be tekenen. Door een groeiende export van Franse appels naar Spanje is dat land al de derde afnemer geworden van Franse appels. Met veertig pro cent van de totale export neemt En geland de eerste plaats in, terwijl Duitsland op de tweede plaats staat. Tot begin februari was de export van Franse appels naar ons land even groot als vorig seizoen (11.000 ton). Vrijdag 16 maart 1990 De markt voor kaas blijft prijshou dend voor de jonge kaas en ruim prijshoudend voor de oudere kaas. Dit is toe te schrijven aan een aan houdend goede export, die volgens voorlopige cijfers in de carnavals- week toch nog 7200 ton bedroeg, bij een geraamde produktie in de week van 11.225 ton. Ook de binnenlandse afzet is niet onbevredigend, al is het wel zo dat het verbruik van Nederlandse kaas wat afneemt ten gunste van de geïm porteerde kaas. Ook zou het totale verbruik iets achterblijven bij vorig jaar. De botermarkt blijft lusteloos. De interventieprijs is verlaagd en dat geldt ook voor de marktprijs, waar bij nog komt dat Belgische boter te gen konkurrerende prijzen wordt aangeboden. Er wordt in toenemende mate boter ingeleverd. Per 24 februari bedroe gen de interventievoorraden in Ne derland al weer 22.037 ton. Ook de prijzen van vol en mager melkpoeder brokkelen af. In de vier weken tot 17 februari met 72 cent ten opzichte van de voorgaande week gedaald tot 68,67 per 100 kg melk met 3,7% vet. De vetwaarde daalde van 30,28 tot 30,20, de plaswaarde van 39,11 tot 38,47. Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 8 maart 80 stuks aangevoerd. De prijzen waren inkl. BTW per stuk: Luxe paarden 2.900,tot 3.550,2-jarige merries 2.300,tot 2.950, 2-jarige hengsten 1.700,tot 3.000,1-jarige merries 1.600,tot ƒ2.600,1-jarige hengsten 1.075,tot 1.700, veulens 975,tot 2.025,po ny's 575,— tot 1.750,—; Shet lander merries 450,— tot 825, Shetlander ruinen ƒ450,— tot 825,—; slachtpaarden ƒ4,55 tot 6,20. Handel rustig, prijzen gelijk. De prijzen voor mager melkpoeder blijven onder druk staan. Vorige week daalde de notering weer met 3 gulden per 100 kilo. Sinds oktober is de prijs gezakt van 513,tot 423,per 100 kilo en daalde de boternotering van 838,tot 704,per 100 kilo. Dit verklaart ook de aanzienlijk lagere voorschot- prijzen voor de veehouders. Dankzij de relatief kleine prijsdaling voor de kaas, nl. van 740,naar 720,zit er nog voldoende steun in de markt. Bijna 50% van de melk wordt tot kaas verwerkt. Toch baart de stijgende kaasproduktie de nodi ge zorg. Wanneer de export achter zou blijven wordt een prijscorrectie noodzakelijk. Er zijn gelukkig wat extra orders geboekt voor levering van kaas naar Rusland en Roeme nië, zodat de exportcijfers nog steeds boven 7.500 ton per week uitkomen. Slachtvee De prijzen van de slachtkoeien en - vaarzen handhaafden zich nagenoeg op het peil van de vorige week. Van koperszijde tracht men, in verband met de matige vleeshandel, druk op de prijzen uit te oefenen. Mede in verband met de beperkte aanvoeren lukte dat niet. Het aanbod slacht- vaarzen is al geruime tijd zeer kort. De handel in de slachtstieren bleef kalm verlopen, tegen dezelfde prij zen. Bij de handel in het rundvlees waren de achtervoeten wat beter te plaatsen. Zo was op de Franse markt sprake van iets vastere verkoop prijzen. Gebruiksvee De handel in het melk- en kalfvee bleef overwegend rustig verlopen. Naar koeien met goed melk er onder bestond meer vraag dan naar de dra gende dieren. De handel in courante guste koeien verliep vlugger, de prij zen noteerden iets hoger. Eenzelfde beeld gaf de handel in pinken en graskalveren te zien. Kalveren De aanvankelijke prijsstabilisatie voor de nuchtere kalveren heeft zich doorgezet in prijsverhogingen tot rond 1 gulden per kilo levend ge wicht voor de stierkalveren en rond de 50 cent voor de vaarskalveren. De handel in de vleeskalveren ten deerde wat beter tegen stijf prijshou dende noteringen. De export van het kalfsvlees liep iets gemakkelijker. Veel invloed op de verkoopprijzen had dit nog niet. Wol vee De handel in de slachtschapen was traag gestemd tegen even lagere prij zen. De overhouders voor de slacht werden ruim prijshoudend verhan deld. De handel in de zuiglammeren had een rustig verloop tegen dezelf de prijzen. De handel in de zuiglam- meren zet dit seizoen in met lagere prijzen dan vorig jaar. In de week van 19-3-1990 tot 26-3-1990 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 1 januari 1990 met 1,80 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is 3,69. Vorig jaar heeft de aardappelver- werkende industrie in totaal 1.825.000 ton aardappelen verwerkt. Dat is een toename ten opzichte van het jaar daarvoor met zes procent. In januari zijn 168.000 ton aardap pelen verwerkt. In de voorgaande ja ren was de verwerking in januari 150.000 ton (1989) en 142.000 ton (1988). De export in januari van ver werkte produkten, op basis van ver se aardappelen, bedroeg 122.000 ton, de import was 7.800 ton. De varkensprijs bevindt zich, na het onrustige prijsbeleid van de afgelo pen maanden, weer enigszins op een stabiel niveau. De vooruitzichten voor de komende maanden wijzen op enige stijging, maar later in het jaar moet met een prijsdaling van ze ker 10 tot 15 procent rekening wor den gehouden, zo menen Europese marktdeskundigen. Volgens de meest recente EG- tellingen zal met name in het laatste kwartaal van 1990 het varkensaan bod in de Gemeenschap fors toene men. Momenteel worden per twee maanden ongeveer 26 miljoen var kens geslacht, in oktober en novem ber zou dat ruim 28 miljoen zijn. PVV-secretaris Odink gaf woensdag een raming van de gemiddelde var kensprijs in de EG, op basis van de ze cijfers. Voor het eerste kwartaal van 1990 kwwam hij uit op 3,20, voor het tweede kartaal 3,25, voor het derde kwartaal 3,50 en voor het vierde kwartaal 3,30 per kilo. Hierbij moet echter worden bedacht dat de gegevens van Frankrijk ont braken bij de berekening. Bovendien kunnen onvoorspelbare factoren als bijvoorbeeld varkenspest het markt- beeld behoorlijk doen veranderen. In ons land zijn de laatste weken gemiddeld 400.000 varkens per week geslacht, zo'n 30.000 per week meer dan een jaar geleden. Bovendien is het geslacht gewicht gemiddeld 0,5 kilo per varken hoger. Er is dus sprake van een groot aanbod. Bij ex port naar Duitsland, Spanje en Frankrijk is deze week sprake van lagere prijzen. Italië is zelfs zeer te rughoudend. Eieren De verbetering van de eiermarkt Een aantal grote slachtbedrijven had de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 10 maart overgenomen varkens met 9 tot 12 cent verhoogd - uiteenlopend bij de verschillende bedrijven van 3,25-3,40 voor geslachte varkens kl. A 52, 73/93 kg, basis af- mestbedrijf en inkl. BTW. Vrijdaga vond gaf de Utrechtse varkensbeurs in Vleuten een notering af, die voor de week tot 17 maart geen verande ring in de prijzen verwachtte. De no tering gaf prijzen aan van 2,80-2,85 voor levende varkens 85/115 kg en 3,48-3,50 voor geslachte varkens, 68/90 kg. De situatie van de markt is wat onze ker. Maandag werd in Hamburg de notering voor levende varkens met 10 Pf verlaagd en in de voorgaande week werden in Weser-Ems en in Nordrhein-Westfalen de prijzen met eveneens 10 Pf verlaagd, basis geslacht gewicht. Begin van deze week echter gaf Nordrhein- Westfalen prijzen aan die erop wij zen dat de markt zich weer gevangen had. Frankrijk is momenteel vrien delijk, doch de afzet naar Italië is wat moeizaam. De laatste berichten geven weer een wat gemakkelijker afzet naar de Bondsrepubliek aan. De biggenprijzen blijven oplopen, hier en ook elders in de Ge meenschap. In februari was de gemiddelde marktprijs voor varkens in Neder land 332,47, wat overeenkomt met 61,2% van de basisprijs. In de EG als geheel was de gemiddelde prijs 365,55, wat overeenkomt met 67,2% van de basisprijs. heeft zich de afgelopen week door gezet. Vanuit Engeland is goede be langstelling, terwijl de afzet naar Zwitserland gestaag doorgaat. De Duitse markt trekt wat aan in ver band met de naderende Paasdagen. De export naar Spanje is echter vrij wel weggevallen, de prijs bevindt zich daar nog op een erg laag niveau. De situatie in Italië is eigenlijk het zelfde. Men is wel geïnteresseerd, maar alleen op een lager prijsniveau. Slachtpluimvee De consumptie van pluimveevlees blijft goed, een vriendelijke markt is daarvan het gevolg. Ook het relatief beperkte aanbod van slachtrijpe kui kens speelt daarbij een rol. Op de Bameveldmarkt stonden de prijzen voor de uitgelegde kippen, inclusief moederdieren, licht onder druk. Slachtkuikens noteerden een fractie hoger dan vorige week. Enke le integraties stelden hun uitbeta lingsprijzen iets bij, waarbij ook de schakels opfok en vermeerdering be trokken werden. Gecombineerd met lagere voerkosten is er enige verbete ring van de financiële resultaten in de primaire sector. Een negatieve factor blijft de meer dan normale uitval door ziekten onder de kuikens. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,48-3,50 2,80-2,85 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Janssen A Lunenburg NVC Vagrocon Vako-Zuid Zuidgroep 3,37 3,27 3,25 3.39 3,25 3.40 3,40 3,37 3,25 3.37 3,25 3,25 3,40 3.38 3,25 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 09/03 Af fokker 23 kg. 102,80 Toesl./aftr. afw. kg. 2,45 Opbrengstprijs LEI 09/03 Af fokker 23 kg. 117,00 Toesl./aftr. afw. kg. 2,40 Toesl. boven 25 kg. 2,10 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 08/03 Zwolle 09/03 Leiden 14/03 Den Bosch 14/03 2,60-2,70 - 2,55-2,60 2,70-2,78 - 2,60-2,71 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 09/03-16/03 1,82 Vrije prijzenweek 09/03-16/03 Lichte witte kippen 1,10 Zwaardere bruine kippen 1,23 Slachtkuikenmoederdieren 1,93 Slachtkuikens wit 2,23 Slachtkuikenintegraties LEI, week 09/03-16/03 1,94 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,53 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Commissie konijnenhandel 3,30-3,50 Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 23