@AGRO^^ 'Produktie van bio-ethanol geen technisch probleem' m TRIOGRAN bestrijdt de belangrijkste breedbladige onkruiden in winter- en zomergranen. Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Lees voor gebruik het etiket op de verpakking en volg de aanwijzingen nauwlettend op. Voor meer informatie vraag uw handelaar of Shell Nederland Chemie BV, afd. Agro, Postbus 2960,3000 CZ Rotterdam. Shell helpt uw gewas beschermen Technisch is de produktie van bio- ethanol goed mogelijk, zegt de Bel gische staatssekretaris Paul de Keersmaeker voor Landbouw. Er staat volgens hem een belangrijke in dustriële stuktuur in Europa klaar om bio-ethanol te produceren, in dien men daartoe de financiële mid delen geeft, aldus het blad van de Belgische Boerenbond van 9 maart. Bio-ethanol is brandstof gemaakt uit landbouwprodukten zoals graan. Door toevoeging van 5 procent bio- ethanol aan benzine zijn de uitlaat gassen die de auto's produceren minder schadelijk voor het milieu. Als dit zou gebeuren, zou dit op Eu ropees niveau een afzet bieden voor 800.000 ha graan, bieten of aard appelen. Uit louter ekonomische overwegin gen is de produktie van bio-ethanol nog niet haalbaar, omdat de pro ductiekosten 2 tot 2Vi keer zo hoog liggen als van benzine. Maar er zijn andere overwegingen, vindt de Bel gische bewindsman: "De strijd tegen de vervuiling, het broeikaseffekt, de zure regen. Vandaar dat de produk tie van bio-ethanol van overheidswe ge zou moeten worden gestimuleerd. Dit kan door verlaging van accijn zen, zoals in Frankrijk reeds het ge val is. Maar ook Europees gezien kan steun worden gegeven, in het kader van het beleid dat erop gericht is nieuwe afzetmogelijkheden voor de landbouw te vinden". ALSU HIERMEE WINST WILT BOEKEN 's u\ SLUIT WOEKERAARS DAN UIT o CM O O O LU LU CC TRIOGRAN 18 Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 18