p.j. zuid geluid Veel Plattelandsjonge- ren komen in aktie Je bent jong en je wilt naar het buitenland!! Tuinbouw in de Baronie: open dagen Losse krachten in tuinbouw steeds minder interessant Een vroeg voorjaar? PJZ-agenda Invoering milieukeur redaktie Henk Tegels De akties van de akkerbouwers had den ook de aandacht van de tuinders in WEST BRABANT. Zij zijn er mee gebaat dat een hogere tarwe- prijs al te snelle areaalsuitbreidingen in de tuinbouw tegengaat. Op een aantal plaatsen zijn vorige week de eerste vroege aardappelen de grond ingegaan. In hoofdzaak de rassen Eersteling en Doré. Een aantal bedrijven ziet deze keer af van vroege aardappelen daar de poterprijs schrikbarend hoog is. Al naar gelang het ras wordt tot 3, per kg gevraagd en dit vinden velen wat teveel. Op zich niet erg dat het areaal wat terugloopt. Meestal zijn de prijzen de eerste 10 dagen van het rooiseizoen hoog waarna het snel bergafwaarts gaat. Met de snijbloemen gaat het wat af zet en prijs aangaat goed. Vooral de chrysanten zijn erg gewild. Door het donkere weer van januari en februa ri is het snijschema wat achterop ge raakt omdat de bloemen later open gingen. Nu de zón zich regelmatig laat zien gaat het schema bij de bloemen- en plantenkwekers wat in elkaar overlopen. De normale tijd van zaaien en daarna verspenen is 3 weken. Mede door de hoge tempera turen is dit momenteel 2 weken. Bin nen de tuinbouw en bloementeelt wordt verwacht dat de prijzen over een tijdje nog verder op zullen lo pen. Als gevolg van de zeer zware stormen in januari en begin maart is op een aantal plaatsen opnieuw ge zaaid en geplant. Het werken met een vast schema waardoor het gehele jaar door afgeleverd kan worden zonder dat er al te grote pieken ont staan begint hoe langer hoe meer aan te slaan in de tuinbouw. Ben hij zo'n plattelandsjongere die wel eens voor 6 tot 12 weken naar het buitenland zou willen als je school is afgelopen of als je op een andere manier de gelegen heid hebt om weg te gaan? Die mogelijkheid is er! Via de Stichting Uitwisseling voor het platteland kunnen plattelands jongeren tussen de 18-28 jaar rond half juni naar Amerika, Noorwegen, Finland, Zweden, Schotland, N.-Ierland, Zwitser land of Frankrijk. Je verblijft dan in gastgezinnen (elk 3 weken) veelal op een boerderij. Het Afd. Langstraat 23 maart: Touwtrektoernooi. Plaats: Manege van de kleine hoef jes te Waspik. Opgave en informatie voor zowel dames als heren t/m 15 maart bij Jan de Man. Tel.: 04167-72406. Inschrijfgeld: 10,— Afd. Tholen/ St. Philipsland 24 maart: Juweel; 16 april: Vissen; 20 april: Algemene Ledenverga dering. Afd. Oost Zeeuws Vlaanderen 17 maart: Zwemmen in het subtro pisch zwemparadijs de Roompot. Vertrek: 9.45 uur vanaf het Plein te Zaamslag. Info en opgave voor 13 maart bij Wilco (01146-1533). In de vak-bladen worden steeds meer vaste medewerkers gevraagd. Gezien de sociale lasten voor de losse werk nemers en de administratie wordt het voor de tuinder steeds minder in teressant om losse krachten in dienst te nemen. Bij een wat gewijzigde be drijfsvoering waardoor de pieken worden vermeden is het veel aan trekkelijker om met vaste medewer kers te werken. Het scheelt in ieder geval een hoop ergernis, want steeds wisselend personeel komt de gang van zaken op het bedrijf niet ten goede. Met de grote keuze uit bloe men, planten en tuinbouwprodukten is het goed mogelijk om aan sprei ding te doen. Deze ontwikkeling houdt in dat de vraag naar gelegenheidsarbeiders te rug loopt. Trouwens financieel is het voor de tuinbouwbedrijven helemaal niet aantrekkelijk meer, zeker niet als personeel voor enkele maanden wordt aangenomen. Tuinbouwbe drijven die opnieuw worden op gestart, na grondig te zijn gereno veerd kunnen het zonder gelegen heidsarbeid stellen. Alleen binnen de fruitteelt zal jaarlijks nog gebruik gemaakt moeten worden van losse krachten. Het ASF zal op deze manier in de toekomst het personeelsbestand kunnen inkrimpen. Nu komt jaar lijks nog een aantal bedrijven in de problemen door het sociale aspekt van gelegenheidsarbeid. De boze vinger wordt dan uitgestoken naar de zelfstandige ondernemer terwijl de losse kracht zelf min of meer ge- of misbruik maakt van het opge hoopte werk dat op zeer korte ter mijn moet gebeuren. hoofddoel is dat je met het leven en gebruiken van het land en de mensen kunt kennismaken. Mee werken op het bedrijf is geen noodzaak, al is meewerken vaak juist een leuke manier om het da gelijkse leven te leren kennen. Het is een geweldige ervaring. Heb je interesse, bel dan om in formatie naar St. Uitwisseling voor het platteland (IFYE- programma), Postbus 97, Bergen (N.H.) 02208-96144. Opgave zo spoedig mogelijk. U kunt ook bellen met Arjo Wesdorp 01870-6118 (na 18.00 uur). Afd. Noord-Beveland 16 en 17 maart: Grote avond met het cabaret: "Tismeoeajetziet". 16 maart: voor leden en donateurs; 17 maart: voor iedereen. Afd. Walcheren 30 maart: Jaarvergadering. Plaats: Hotel "Walcheren" te Koudekerke. Aanvang: 19.30 uur. Na de vergade ring is het gezellig gourmetten. De kosten zijn: leden 27,50 p.p.; niet- leden 30,p.p. Opgave uiterlijk 28 maart voor 18.00 uur bij Anne- marie 01180-26001. Provinciale aktiviteiten Bezoeken provinciaal sekretariaat Zevenbergen: 19 maart: HB-vergadering; 24 maart: Juweel in de Meulvliet te Tholen. Aanvang: 20.00 uur; 27 maart: afd. Noord-Beveland. Op zondag 8 april a.s. worden in de BARONIE enkele open dagen geor ganiseerd. In de plukmadepolder een zgn. "kom in de kas" open dag en in de regio Breda-Prinsenbeek een open dag "welkom bij boeren en tuinders". De titels geven al aan dat het om twee verschillende open da gen gaat. De bedoeling van open da gen in de land- en tuinbouw is, het "grote publiek" kennis te laten ma ken met de wijze van produceren van het dagelijks voedselpakket. Over het algemeen is de bekendheid hiervan niet zo groot bij de konsu- ment. Er wordt toch vaak met een scheef oog gekeken naar de produ cent. Door middel van open dagen kan op een verantwoorde manier be kendheid gegeven worden aan de manier van produceren. Tijdens open dagen kan men uitleg geven over o.a.: de wijze van produ ceren, arbeidsomstandigheden, veel zijdigheid van kleuren en vorm van een bepaald produkt, biologische bestrijding, natuurlijke bestuiving, afzet, werkwijze van de proeftuin, mestopslag- en verwerking, kunst matige bevruchting etc. Door de organisatoren van zo'n open dag moet heel wat werk wor den verzet. Vaak zijn het mensen die zelf een bedrijf hebben dus alles moet in de vrije tijd gebeuren. Be drijven moeten worden aangezocht, routes uitgestippeld, wegbewijzering gemaakt, de publiciteit moet worden verzorgd, uitnodigingen worden ver stuurd etc. Voor al deze zaken is men toch nog vaak op pad. Alles moet zo optimaal mogelijk worden voorbereid. Daarnaast is men op de bedrijven zelf soms al weken van te voren bezig. Bij sommige teelten is4 het noodzakelijk dat men iets speci aal inzaait of plant om dit op de open dag aan het publiek te kunnen laten zien. Alles wordt eens extra schoongemaakt en opgeruimd en de schuren, stallen en bedrijfruimtes klaar gemaakt om het publiek te ontvangen. Al staan de kranten vol van akties in de akkerbouw, er hoort ook een arti kel over op de PJZ-pagina te staan. Nog nooit heeft de Nederlandse ak kerbouw zoveel in de belangstelling gestaan van de media als radio, tele visie en de dagbladen. Een ongezon de belangstelling natuurlijk want ie dereen wil toch een inkomen verkrij gen zonder dat men daarvoor de straat op moet. "Aktievoeren" zal een van de meest gehoorde en besproken kreten geweest zijn in de akkerbou wgezinnen Drie weken van akties en drie weken een grote aktiebereidheid onder ak kerbouwers. Eerst was daar de tocht naar Den Haag. Er zouden er meer volgen, zoals het tolvrij maken van de Zeelandbrug en de veerdiensten over de Wester schelde. Overheidsge bouwen zoals belastingkantoren ontkwamen ook niet aan blokkades en bezettingen. De PJZ sympathi seert met de akties die de afgelopen weken gehouden zijn om druk op de politiek uit te oefenen. Bij alle akties konden we ons verheugen op een grote groep jonge akkerbouwers die op de één of andere afdeling lid zijn van onze vereniging. Geen inhaalrace Toch een kleine kanttekening hierbij over het verloop en gedrag van agra rische jongeren. Het valt op geen ene wijze goed te praten hoe er door sommige "demonstranten" meege- Sommige ondernemers kunnen echt iets geweldigs maken van een open dag. Geen moeite wordt gespaard om de bezoekers werkelijk alles te laten zien, te laten proeven en rui ken. Vaak worden er hapjes geser veerd van de eigen geteelde produk- ten. In de kassen en stallen wordt uitleg gegeven over de manier van werken, mechanisatie e.d. Als het enigszins mogelijk is, worden be paalde werkzaamheden aanschou welijk gemaakt* Dit kan helaas niet altijd. Meestal worden er programmaboek jes uitgegeven waarin een korte be schrijving van de bedrijven staat, de route staat erin aangegeven en meestal een stukje van de lagere en middelbare tuinbouwscholen uit het gebied. Schoolgaande jeugd betrek ken bij de open dagen valt meestal daan is aan akties. In colonne rijden is geen inhaalrace en waarom moe ten de reflectorpaaltjes omver gere den worden. Dit is geen aktie voe ren, integendeel. Laten we er niet te veel woorden aan wijden, want bui ten dit om is alles in het Zeeuwse goed en ordelijk verlopen en petje af voor de politie die alles in goede ba nen heeft geleid. Op het moment van dit schrijven is de 'kommissie van wijze mannen' aan het werk om het vertrouwen tus- nog niet zo mee. In de Baronie is voor deze open dag een aantal lagere scholen in de omgeving aangeschre ven. In de hoop dat een aantal leer krachten hierop in wil spelen. Mis schien is zo'n open dag wel te ver werken in het leerprogramma. Veel bezoekers op een open dag zijn vaak kollega's. Zo'n dag is een ge schikte gelegenheid om eens bij kol lega's te gaan kijken zonder meteen nieuwsgierig te lijken. Men ontmoet dan ook veel andere producenten en wellicht steekt men er iets van op. Dus dames en heren producenten U bent van harte welkom op de open dag van 8 april a.s. ofwel in het ge bied Breda-Prinsenbeek ofwel in de plukmadepolder. Op zaterdag 7 april is kwekerij Damsigt in Roosen daal geopend in het kader van "kom in de kas". Minister Alders van Milieubeheer gaat de invoering van een milieukeur in Nederland bespoedigen. Hij denkt daarbij aan gerichte informa tie op een produkt over de milieu vriendelijkheid van dit produkt ten opzichte van andere produkten. Ook in andere landen wordt momenteel gewerkt aan de invoering van zo'n milieukeur. Minister Alders liet tevens weten een herziening van de Reklamekode noodzakelijk te vinden. Geen enkel produkt is 100% "milieuvriende lijk" en hij vindt dit woord daarom als reklameterm misleidend. sen de boeren en politiek te herstel len. Op de resultaten zullen we enige tijd moeten wachten, maar mochten er weer akties komen, dan hoopt de PJZ dat alle jonge akkerbouwers hieraan deel zullen nemen, en wel op een gemotiveerde en sympathieke manier, zodat de overige bevolking ook sympathiek tegen over ons komt te staan, want wij als jonge boeren hebben nog een hele toekomst voor ons. DB PJZ Bij de akties waren veel jonge akkerbouwers van de partij, onder wie veel leden van de PJZ. Er zit inmiddels weer al heel wat in de grond hier op THOLEN. Het weer en de grond zijn van dien aard dat er onder goede omstandigheden al vroeg op behoorlijke schaal ge poot en gezaaid kan worden. En wanneer het weer het toelaat zal er ook verder in deze week weer ge bruik van gemaakt worden. Voor sommige gewassen is het gunstig dat men vroeg kan zaaien of poten, maar voor een aantal gewas sen is het nog te vroeg. O.a. verschil lende bloemzaden hebben een be hoorlijke kiemingstemperatuur no dig. Hoewel de grond momenteel niet echt koud is, is de kans dat we nog een koude periode krijgen met o.a. sneeuwbuien erg groot. Wanneer er vroeg gezaaid wordt kan en moet men erg ondiep zaaien. De regenkansen zijn nu nog beduidend groter dan eind april-mei, daar moet men terdege rekening mee houden. Korstvorming komt zeker bij vroeg zaaien elk jaar voor, wat dan dik wijls weer voor een te dunne ongelij ke opkomst zorgt bij o.a. bloemza den en witlof, alhoewel de vroege witlof tegenwoordig veel met plastic afgedekt wordt. Dit komt de op komst dan ten goede. Bij de ruggen- teelt van witlof die hier nog alge meen is, is het zaak de ruggen tijdig te maken zodat men straks op be- zakte grond kan zaaien. Bij het klaarmaken van de grond moet men goed rekening houden wat men gaat zaaien. De tegenwoordige rotoreg is zeer goed af te stellen al zit men hier mee al gauw te diep. Fijne bloemzaden vergen een zeer oppervlakkige bewerkte grond, zo dat men ook ondiep kan zaaien, maar wel op de vaste ondergrond. Grond zaaiklaar maken en zaaien kan men in feite maar één keer goed, waar dan ook veel van afhangt. Een goede gelijkmatige opkomst is in grote mate meebepalend voor de opbrengst, zoals we vorig jaar in ex treme voorbeelden hebben kunnen zien. Vrijdag 16 maart 1990 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 17