Een dubbele oogst en toch een schoner milieu "Ook afzetkoöperatie moet zich richten op konsument' Landbouwschap sprak in Straatsburg over akkerbouwproblemen Door handel in knuffelsteentjesmiljonair geworden Het lijkt zo simpel maar je moet er maar opkomen. Teelaardbeien- planten op zakjes potgrond eivontsmetten is verleden tijd. Goed voor ekologie én ekonomie. Harrie en Gonnie Bastiaansen uit Oosteind in Noord-Brabant zijn er goed over te spreken. Door de aardbeien on der plastic te kweken zijn bovendien de werkomstandigheden een stuk beter geworden. "Met deze manier van telen zijn we aardig op de goede weg". Harrie Bastiaansen (44) is voor de helft van de tijd praktijkman en voor de helft theoreticus. Drie dagen per week geeft hij als docent groente- en bloementeelt les aan een tuinbouwvakschool. De rest van de week hijst hij zich in overall om zijn vrouw Gonnie (43) bij te staan bij het runnen van hun tuinbouwbe drijf. Tot 1988 teelden ze aardbeien op anderhalve hektare open grond. Daarna werd het gewas overdekt met plastic tunnels en moesten veen- balen de "echte" grond vervangen. Met die ingrepen heeft de familie Bastiaansen op 25 are een even hoge opbrengst als voorheen op 1 hekta re. "Door die veenbalen kunnen de planten dichter op elkaar staan", legt Bastiaansen uit op een toon die doceerervaring verraadt. "We heb ben nu acht planten per vierkante meter; buiten waren dat er vier op een vierkante meter. Ook is de teelt mobiel geworden. Als we bezig zijn met het oogsten van het eerste ge was, ligt de tweede serie planten bui ten op veenbalen al te groeien. Door de bescherming van de tunnels is het seizoen met twee maanden verlengd. We konden in de afgelopen jaren steeds twee keer oogsten". Kwetsbare aardbeien De tunnels, manshoge hoefijzervor mige konstrukties van ijzer bedekt met plastic, dienen ook voor be scherming van de kwetsbare aard beien tegen de elementen. "In de meeste Hollandse zomers hebben we veel problemen met het weer", zegt Bastiaansen. "Je bent een jaar bezig om de planten te vermeerderen, te verzorgen, op te kweken. Net als we daar de vruchten van willen pluk ken, kan door slecht weer de kwali teit sterk achteruitgaan. Dat scheelt niet alleen in de opbrengst. Je wordt er ook chagrijnig van. Er ligt een mooie oogst, één hagelbui en daar gaan ze". Niet alleen zijn door de overkapping en teelt op veenbalen de opbrengst omhoog- en de kwaliteit van de aardbeien vooruitgegaan, ook is het werk er plezieriger op geworden. In de manshoge tunnelkassen telen Gonnie en Harrie Bastiaansen aardbeien op veenbalen. Er kunnen twee keer zo veel planten per m2 staan als in de open grond. Onder de tunnels kan effectief biologische bestrijding worden toege past (foto Gérard Damoiseaux) Het plastic heeft de regenjas overbo dig gemaakt. Bastiaansen: "We hoe ven ook niet meer op de knieën te werken. De planten staan op stellin "De landbouw en haar afzetorganisaties zijn gewend naar de 'intrin sieke waarde' van een produkt te kijken. We moeten echter leren om produkten zó te zien zoals de konsument ze ziet: als producent kijken met de ogen van de konsument. Als de konsument meer wil betalen voor minder produkt, dan moeten we dat als een feit dat de markt ons vertelt aanvaarden. De soevereiniteit van de konsument moet ons richtsnoer zijn. Als we daarvan uitgaan hoeven we ons geen zorgen te maken over waar de grens tussen 'bedrog en marketing' ligt. Deze verfrissende kijk werd onlangs door landbouwekonoom prof. Cees Veerman voor het voetlicht gebracht tijdens de algemene vergadering van Cebeco-Zuidwest. Volgens de heer Veerman, die een inleiding hield over de perspektieven van de afzetkoöperatie, moeten af- zetkoöperaties zich meer richten op reklame en marketing. "Hoe groot zijn de uitgaven van Cebeco- Zuidwest voor marketing? Ik weet het niet. Bij bepaalde produkten van Unilever wordt meer dan 10 procent van de kosten hieraan besteed. Dat zijn kostenposten waar we aan moe ten wennen", vertelt Veerman." Toegevoegde waarde Volgens de heer Veerman moeten de afzetkoöperaties er zich vooral op richten de produkten een hogere toe gevoegde waarde te geven, en is prijskonkurrentie alléén niet vol doende. Produkten moeten daarom zoveel mogelijk omgevormd worden van homogene massaprodukten (bulkprodukten) tot herkenbare arti kelen waaraan de konsument een be paalde (toegevoegde) waarde toe deelt. "Denk daarbij eens aan de verschillende merken wijn", vertelt Veerman. "De konsument is bereid om voor een fles wijn met etiket A wel tien keer zoveel te betalen als voor een fles met etiket B, terwijl de smaak van beide goed te noemen is". Daarnaast moet de producent zich richten op de 'behoefte aan gemak' van de konsument. Veerman: "De konsument wil voor gemak stee'ds meer geld uitgeven. We moeten als producenten dus steeds meer hande lingen voor de konsument gaan ver richten. We moeten bij wijze van spreken de produkten zover voorbe werken dat men alleen nog maar de lepel naar de mond hoeft te brengen". Een fraai voorbeeld van het kreëren van toegevoegde waarde liet Cebeco- Zuidwest zien in een diaserie. Een slimme ondernemer kreeg het idee steentjes te gaan verkopen, mooie gen een meter boven de grond. Over de grond loopt een buis-rail. Ze kun nen we zittend het werk doen. En dan natuurlijk het milieu. Grond- ontsmetting is niet meer nodig. Dat scheelt Bastiaansen jaarlijks duizend gulden per hektare. Ook herbiciden zijn uit zijn bestrijdingsmiddelen- kast verdwenen. Voorheen werd voor de aanplant alle onkruid opge ruimd met een "vol-velds- allesdoder". Ook tijdens de teelt werd het onkruid bestreden. Basti aansen kan nu in een jaar vier- a vijfhonderd gulden in z'n zak houden. Het water moet dan worden opge vangen en weer in de circulatie komen. Bastiaansen is tevreden over zijn nieuwe teeltsysteem. Dit jaar hoopt hij zelfs drie keer te kunnen oogsten. "En je ontziet het milieu ermee. Ik heb een hekel aan spuiten. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Ook moet je het produkt zo min mogelijk met bestrijdingsmiddelen belasten. De konsumenten worden kritischer. Ze willen gezonde, veilige produkten". Stofkapje In de tunnel is Gonnie Bastiaansen De konsument heeft een toenemende behoefte aan "gemak". Daarnaast speelt de herkenbaarheid van het produkt een steeds grotere rol. Vrijdag 16 maart 1990 gladde steentjes verpakt in een doos je met een strikje erom. Hij noemde zijn produkt 'knuffelsteentjes'. De man is inmiddels miljonair... Koncentratie Om de marge veilig te stellen en te kunnen overleven moet de afzetkoö peratie een bepaalde strategie vol gen. Veerman was hierover duide lijk. Om dezelfde redenen als waar om grootwinkelbedrijven dat doen moeten ook de koöperaties koncen- treren. "Stel je hebt 10 procent van de markt in Nederland. Bij vergro ting van de markt (Europese een wording) daalt dat marktaandeel sterk, tot bijvoorbeeld 0,1 procent. Door koöperaties samen te voegen (koncentratie) blijven ze sterk. Je kunt dan de markt als blok benade ren, en dat is belangrijk want naar de groten wordt beter geluisterd", aldus Veerman. De vorm waarin koncentratie plaatsvindt is volgens hem van ondergeschikt belang. Een recente samenwerkingsvorm is die tussen Cebeco-Handelsraad en Sui ker Unie, die begonnen zijn met deelnames in elkaar. Veerman ver wacht dat er in koöperatief Neder land zeker meer en verdere vormen van samenwerking zullen komen. Hij vindt dat er bij de leden begrip moet zijn dat daardoor de afstand tot de bestuurders wat groter wordt. De strategie moet zich behalve op koncentratie ook richten op speciali satie. "Het gaat erom dat wat we goed kunnen uit te bouwen, en ons daarbij te richten op de konsu ment". Daarnaast moet veel aan dacht gegeven worden aan de service-verlening. De service moet zich naast produktkwaliteit richten op o.m. leveringskontinuïteit en prijsstabilisatie. Eveneens moet de bereidheid bestaan om in te spelen op wijzigingen in de smaak van de konsument, aldus de heer Veerman. Resumerend gaf de landbouweko- noom/akkerbouwer te kennen dat er zeker perspektieven zijn voor de af zetkoöperatie, mits deze toegevoeg de waarde weet te kreëren en zich richt op de konsument. Veerman: "Het wordt er daardoor niet gemak kelijker op, maar wel interes santer". Lex Kattenwinkel Hoe kun je schoon en toch rendabel produceren? Voor veel boeren en tuinders een vraag, voor anderen een weet. In deze serie artikelen ko men die "anderen" aan het woord. Kollega's die op hun manier een steentje bijdragen aan het schoonhouden van het milieu. Ze wachten niet op regels van de overheid maar zijn zelf aan de slag gegaan. Deel 3: de familie Bastiaansen, schakel tussen theorie en praktijk. Rookkaarsen Onder plastic is minder kans op ziekten en plagen zoals vruchtrot, is Bastiaansens ervaring. Ook is biolo gische bestrijding gemakkelijker toe te passen. Tegen spint wordt de roofmijt ingezet. "Het gebruik van chemische middelen tegen spint kan ik praktisch achterwege laten. Voor luis heb ik die nog wel nodig, maar dat hoeft meestal niet meer dan een keer per jaar. We kunnen daar nu rookkaarsen voor gebruiken. Dat gaa( heel goed in een afgesloten ruimte. Helemaal zonder middelen kan ik niet. Het zijn en blijven plastic tunnels zonder verwarming. De luchtvochtigheid is hoog en in de herfst kan er toch vruchtrot ontstaan. "De hoeveelheid mest is nu ook la ger dan toen ik nog in de volle grond teelde. We geven via het water konstant een klein beetje. Alles wordt benut want de mest blijft in de veenbalen". Toch is de kunstmestre- kening niet omlaag gegaan. Het soort mest is duurder. In de toe komst wil Bastiaansen overstappen op een gesloten systeem. Nu drup pelt overtollig water nog op de grond. Het moet betrekkelijk een voudig zijn om er een gesloten systeem van te maken, denkt hij. aan het werk. Met een schaartje is ze de aardbeienplanten aan het snoei en. Ja, het werk is wel intensiever ge worden, lacht ze, nadat ze een stof kapje voor de mond heeft verwij derd. Zij is blij met de milieuvrien delijkere aanpak op het bedrijf. "Alles wat we kunnen doen om het milieu in goede zin te veranderen, daar wil ik best aan meewerken. Wat goed voor het milieu is, is ook goed voor mij. In de aardbeienteelt kun je niet honderd procent overschakelen op biologisch-dynamisch, dat vraagt toch te veel verzorging. Als het zou kunnen... graag. Niets liever dan dat. Maar door deze manier van te len zijn we aardig op weg". "In het onderwijs zeg je tegen de leerlingen dat ze verantwoord bezig moeten zijn met gewasbescherming. Dan moet je dat zelf daadwerkelijk uitvoeren", vindt Bastiaansen. "Ik ben steeds bezig leerlingen te stimu leren om na te denken over zaken als ekologische landbouw en dergelijke. Zonder nu een milieufreak te willen zijn op school, hou ik ze toch zoveel mogelijk voor waarmee ze bezig zijn. Er staat nu een milieubewuste generatie aan te komen". Magda de Vetten Landbouwschap Het dagelijks bestuur van het Land bouwschap heeft dinsdag in Straat burg de problemen van de Neder landse akkerbouw uitvoerig door gesproken met Europees commissa ris Frans Andriessen en met de Ne derlandse leden van het Europese Parlement. Met de landbouwspecia- listen van verschillende fracties is van gedachten gewisseld over de mo gelijkheid om de graanproduktie in de EG op een meer dwingende wijze te beperken. Voorzitter Gerard Doornbos van het Landbouwschap herhaalde in Straatsburg nog eens dat de georganiseerde landbouw in Nederland bereid is tot effectieve produktiebeperking in ruil voor blij vende compensatie van de graan prijsdalingen sinds 1988. Hij wees er op dat de publiekrechtelijke organi satiestructuur van de Nederlandse land- en tuinbouw bij uitstek moge lijkheden biedt om produktiebeper king zonodig af te dwingen. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 13