Wij vechten voor een redelijk bestaan" Wijze mannen aan het werk, boeren weer op het land Drinkputtenprojekt voor basisonderwijs Niemand in ons land zal zijn ontgaan dat de akkerbouwers de laatste weken massaal "de straat op zijn gegaan" om te protesteren tegen het voor hen zeer onvoordelig uitvallende Europese landbouwbeleid. De laatste paar jaar is de graanprijs met zo'n 30 procent gedaald, waardoor een fors aantal bedrijven nu in de gevarenzone verkeert. "De prijzen van gewassen als peulvruchten, graszaad en ook fabrieks aardappelen zijn direct gekoppeld aan de graanprijs, terwijl de prij zen van de andere produkten er een indirect gevolg van zijn. Boven dien kan graan niet gemist worden in het schema van vruchtopvol ging. Graan vervult dus een "spilfunctie" zowel in het bouwplan als wat de prijzen betreft", legt akkerbouwer Wim van Nieuwenhuijzen uit Oostkapelle uit. Hij is een van degenen die aktie hebben gevoerd. "Wij vechten voor een in verhouding tot andere bevolkingsgroepen in ons land redelijk bestaan, en dat staat momenteel heel duidelijk op de tocht", vertelt de akkerbouwer. De landbouwministers van de EG Van Nieuwenhuijzen ziet in de el- hebben in februari 1988 besloten dat er een meer marktgericht landbouw beleid gevoerd moet worden. Het beleid op dat moment dateerde nog uit de tijd dat er tekorten waren. Door de efficiëntere produktieme- thoden kreeg de EG echter met over schotten te maken. Het beleid moest hierop afgestemd worden. Besloten werd dat de graanprijs zou dalen als een bepaald produktieplafond zou worden overschreden, terwijl een zo genoemd "flankerend beleid" zou worden gevoerd om de voor de ak kerbouwers nadelige gevolgen op te vangen. De ene helft van het besluit wordt wel uitgevoerd, de andere helft echter niet. Dit betekent dat de akkerbouwers wel te maken krijgen met dalende prijzen (want er wordt meer graan geproduceerd dan het plafond van 160 miljoen ton), ter wijl er van begeleidende maatregelen nog niets te merken is. "En de rege lingen die er wel zijn, zijn zo "fijn mazig" dat alleen degenen eraan voldoen die al bijna gdwongen zijn te stoppen", vertelt Wim van Nieu wenhuijzen. "Uit gesprekken met de boekhouder en collega's is mij geble ken, dat het moeilijk is om voor be paalde steunregelingen in aanmer king te kunnen komen. Veel bedrij ven kunnen alleen overeind gehou den worden, doordat de bank een wat ruimere kredietfinanciering toestaat, dan wat op grond van en kel zekerheidstelling mogelijk is". kaar opvolgende slechte jaren en het weinig of niets opleveren van het overleg in Den Haag en Brussel de voornaamste aanleiding tot het ont staan van de akties. "Eén slecht jaar is nog wel op te brengen, maar vijf slechte jaren achter elkaar niet, ze ker niet voor de jonge gezinnen. Je zit in een neerwaartse prijsspiraal. Dat negatieve effect wordt door het regulier overleg tussen de georgani seerde landbouw en de overheid wel afgezwakt, maar het kwaad wordt niet weggenomen. Dat is ook datge ne wat de ZLM al jarenlang zegt. Bovendien zijn de landelijke voor mannen niet altijd duidelijk genoeg in hun berichtgeving aan de boeren over wat ze bereikt hebben. Dat alles bij elkaar schept een voedingsbodem voor onvrede en onlustgevoelens. Er zijn al eerder signalen gegeven die hierop wezen, zoals de protestbij- eenkomst in Bleiswijk en de de monstratie vorig jaar in Den Haag. Als daar dan door de landelijke top niet op gereageerd wordt, en we ook nog eens een minister van Land bouw hebben die zich kennelijk, wei nig aan het lot van de akkerbouwers en hun gezinnen gelegen laat liggen, kan het tot een uitbarsting komen zoals we de afgelopen weken gezien hebben. Dat daarbij het publiek af en toe enige overlast heeft ondervon den is te betreuren maar onvermijde lijk. Je moet niet vergeten dat boe ren niet kunnen staken. Als we aktie Akkerbouwer Wim van Nieuwenhuijzen uit Oostkapelle: "Iemand die niet moeilijk voorstellen wat voor gevoelens er nodig waren om tot deze akties willen voeren moeten we de straat op", aldus Van Nieuwenhuijzen. "Geef ons tijd" De gevolgen van de verslechterde si tuatie vertalen zich op de bedrijven onder meer in een negatief inkomen, doordat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Dit leidt tot o.a. het uitstellen van investeringen ("Toch maar geen-noodzakelij ke-andere trekker"). De meeste bedrijven heb ben tot nu toe voldoende reserves ge had om de neeergang in het eigen vermogen op te vangen, maar dit kan natuurlijk niet al te lang zo blij ven duren. De afname van het eigen vermogen zorgt er ook voor dat de financieringsmogelijkheden teruglo pen. "Als je kredietwaardigheid te rugloopt, gaat de bank andere eisen stellen, wat resulteert in een hoger De boerenacties zijn voorlopig opge schort, in afwachting van de uit komsten die uit de bemiddelingspo gingen door de 'commissie van goe de diensten' zullen voortvloeien. De ze commissie, bestaande uit de oud bewindslieden De Koning, Wiegel en Meijer, heeft maandag na een ge sprek met de vijf actieleiders van de akkerbouwers het verzoek tot be middeling aanvaard. Gedurende de drie weken die de vertrouwenscom missie denkt nodig te hebben om met voorstellen te komen die tot her nieuwde onderhandelingen tussen de georganiseerde landbouw en de overheid zullen leiden, worden geen acties gevoerd. Voorzover de weers omstandigheden het toelaten zijn de akkerbouwers volop bezig met hun werkzaamheden op het land. Actie leider Jan Geluk liet maandag weten vertrouwen te hebben in de 'drie wij ze mannen'. Zij moeten het 'gedeuk te vertrouwen' tussen minister Braks en de akkerbouwers weer herstellen. Mochten de bemiddelingspogingen echter onvoldoende perspectief voor de akkerbouw opleveren dan zullen er vrijwel zeker weer acties worden opgestart. De actiebereidheid onder de boeren is nog groot. De actie Trekvogel -de massale opmars van uit de Noordelijke provincies met trekkers naar Den Haag- is vorige week halverwege afgebroken. De Met de blokkade-akties bij Total en Shell vroegen de akkerbouwers aandacht voor milieuvriendelijke produkten als bio-ethanol en afbreekbare plastics, (foto Willem Mieras) 12 laatste acties die in het Zuidwesten plaats hebben gevonden waren blok kades van de chemieconcerns Shell Moerdijk en Total Vlissingen. De akkerbouwers beoogden hiermee de aandacht te vestigen op de mogelijk heden milieuvriendelijke produkten zoals afbreekbare plastics en bio- ethanol (te maken uit akkerbouw- produkten). De blokkade van de Totalraffinade- rij duurde ongeveer een uur en ver liep in een vriendelijke sfeer. Nadat de blokkade was opgeheven ging de helft van de ca. 100 boeren met hun trekkers naar de vuilstortplaats Midden-Zeeland om daar een tijde lijke blokkade uit te voeren. De an dere helft ging naar Middelburg en blokkeerde daar voor de tweede keer die week het stadhuis. De akkerbou wers wilden een gesprek met burge meester Rutten, omdat die enkele dagen geleden weinig begrip voor hun akties toonde. Ook nu had hij geen goed woord voor de akties van de boeren over. Door zijn woedende uitvallen heeft de burgemeester het bij veel akkerbouwers verbruid. Op woensdag 21 maart vindt de pre sentatie plaats van het drinkputten projekt voor het basisonderwijs in Zeeland. Het projekt is voortgeko men uit samenwerking tussen de Drinkputtenwerkgroep Zeeland van de Zeeuwse Milieu Federatie en het Zeeuws Biologisch Museum. rentepercentage", vertelt Wim van Nieuwenhuijzen. "Als de banken een hogere financiering toestaan dan op puur zakelijke gronden mogelijk is, en dat gebeurt gelukkig toch wel, krijgen de boeren wat lucht om de moeilijke tijd te overbruggen en hun bedrijf aan te passen. Dat moet de overheid ook doen. Geef ons tijd en het komt goed". Ook in de gezinnen zijn de gevolgen merkbaar. Van Nieuwenhuijzen: "Je pensioenopbouw kun je wel ver geten, en als je al een pensioen hebt opgebouwd ga je dat weer afbreken om het geld in het bedrijf te pom pen. Ook ga je terug in je beste dingspatroon, dat is bij ons ook ge beurd. De meer dan noodzakelijke dingen laat je achterwege. Je gaat bewust .een stapje terug. Op vakantie gaan deden we niet, in plaats daarvan reden mijn vrouw en ik paard. Maar vanwege de kosten en omdat we nu geen tijd meer heb ben voor het paardrijden hebben we onze hobby opgegeven". Veel loonwerk Wim van Nieuwenhuijzen heeft een pachtbedrijf van ruim 50 ha, waarop in het verleden alle zaai- en oogst- werkzaamheden door de loonwerker werden gedaan. Er rustte dus een aanzienlijke (kosten-)post loonwerk op het bedrijf. Toen het nog goed ging in de akkerbouw was dat niet erg, want er stonden inkomsten te genover. Wim heeft toen ook in vesteringen in de grond gedaan, zo als vernieuwing van de drainage, verbetering van de verkaveling en verhoging van het organische stof- gehalte van de grond. Hierdoor ging de kwaliteit van de grond omhoog, en dus ook de produktiviteit, maar tegelijkertijd konden toen vanwege de hoge investeringen weinig finan ciële reserves worden opgebouwd. Toen de financiële opbrengsten te rug begonnen te lopen, zo'n vijf jaar geleden, heeft Wim eerst geprobeerd het bedrijf te intensiveren. Door het telen van een of meerdere vollegronds-groentegewassen wilde hij er een meermansbedrijf van ma ken, dit om een sociaal sterker be drijf te krijgen. Hij heeft toen één jaar kroten geteeld, VA ha waarvan 1 ha onder plastic. Vanwege de spe cifieke kennis over de teelt die derge lijke gewassen vragen, de ongunstige weersomstandigheden tijdens de oogst en het zeer lage rendement ("de markt is al voorzien, wij ko men erbij, dat betekent al gauw een overaanbod en daardoor een prijs- val") werd dit experiment geen suc ces. Wim heeft er de les uit getrok ken dat als je een bedrijfsvreemde teelt oppakt, je dat met meerderen tegelijk moet doen en niet als een ling. Ook moet je het niet te groot opzetten, zodat je je er financieel geen buil aan kunt vallen. "Die 1 Vi van boerenkomaf is kan zich denk ik te komen" (foto Ruben Oreel) ha was te veel, zeker omdat vreemde arbeid te duur is. We moesten alles zelf doen. Als we het eerst wat klei ner hadden aangepakt, hadden we minder leergeld hoeven te betalen". Van Nieuwenhuijzen heeft na dit ex periment heel bewust de keuze ge maakt de zaak anders aan te pak ken. Om de hoge loonwerkkosten te rug te dringen is hij geleidelijk over geschakeld op eigen mechanisatie. Duidelijke keus Door het loonwerk te vervangen door eigen mechanisatie heeft Van Nieuwenhuijzen een duidelijke keus gemaakt. Hij is nu gebonden aan een vrij traditioneel bouwplan: "De investeringen zijn zo hoog dat we voorlopig niet meer aan die intensie ve teelten kunnen beginnen. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. We proberen de machines wel zo efficiënt mogelijk in te zetten, zo dat ze zoveel mogelijk uren maken. Het bouwplan is zo ingevuld dat de combine kan draaien van eind juni, als de vroegste graszaadsoorten ge dorst moeten worden, tot ongeveer half september als het laatste graan gecombined wordt". Van Nieuwenhuijzen heeft op de neergaande tendens in de akker bouw gereageerd door zijn bedrijf ingrijpend .te reorganiseren. Dit heeft als gevolg dat hij -alles meegerekend- tussen de 3.000 en 3.500 uur per jaar in zijn bedrijf stopt. Door deze grote arbeid-inzet en de lagere kosten verwacht hij dat zijn bedrijf dit jaar weer een beschei den winst zal maken. Dit wordt me de veroorzaakt door vrije produk ten, zoals aardappelen en uien. "Maar niet alle bedrijven hebben de mogelijkheid om te reorganiseren. Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre de ommekeer blijvend is. Als de prijzen de komende jaren blijven dalen zullen steeds meer be drijven in financiële moeilijkheden komen en tot stoppen gedwongen worden. Oké, er moet wat gebeuren om de overschotten terug te dringen, maar de maatregelen moeten wel so ciaal aanvaardbaar zijn. De voort durende graanprijsdaling is dat niet, en daarom zijn er akties ontstaan. De akties zijn niet ontstaan omdat we boos waren, maar omdat we te leurgesteld en verontwaardigd wa ren. Teleurgesteld in het ontbreken van de bereidheid van de overheid om wat te doen en verontwaardigd over de geringe geloofwaardigheid van de politiek". Van Nieuwenhuijzen verwacht dat als het overleg de komende weken erg negatief uitpakt, de onlustgevoe lens opnieuw zullen oplaaien, en zich wellicht in wat grimmiger vorm zullen uiten dan tot nu toe. "Ik hoop alleen dat dat nooit hoéft te ge beuren..." Lex Kattenwinkel Vrijdag 16 maart 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 12