boerderijenstichting zeeland "Financiële gevolgen contingentering verschillen per produkt zeer sterk" Voorzitter Cees Bierens van kring Walcheren: Vervoerverbod voor varkens in West- Zeeuwsch-Vlaanderen 'Geen overschotheffing in tekortgebied' De door de storm zwaar beschadig de schuur van de familie Nortier (Oostburg). Maar er is een arrest van de Raad van State, waarbij is bepaald, dat deze boerderij op de monumen tenlijst moet blijven staan. Het is nu zover gekomen, dat er een aanvraag tot restauratie is in gediend, en ook is in deze zaak een verzoek tot subsidie in be handeling. Het schijnt zo te zijn, dat er een subsidie wordt toege zegd, maar niet voor een aanpas sing van de gebruikswaarde (bre dere toegangsdeuren). Maar als gevolg van de storm van 25 januari is een deel van het dak van de grote schuur zwaar be schadigd. Deze schade komt ge heel voor rekening van de eige naars, daar de verzekering niet meer bereid was deze schuur voor stormverzekering op te ne men. De heer en mevrouw Nor- tier zijn echter van mening, dat deze schade mede een gevolg is van het feit, dat monumenten zorg geen of weinig onderhoud heeft bekostigd. Zij willen de schuur restaureren of herbou wen, maar monumentenzorg wil hieraan niet meewerken. Deze boerderij is sinds 1895 in het bezit van de familie Nortier. Grootvader Nortier is er in 1906 komen wonen. Hopelijk kan de Boerderijenstichting Zeeland ook hier zijn invloed aanwenden om deze boerderij voor sloop te behoeden. Uit de goede inzendingen trok ken wij M. Hoste-Verhage uit Nieuwvliet als winnares. Vanwe ge het fraaie handschrift van me vrouw Van Dale uit Cadzand hebben wij gemeend haar inzen ding hierbij te moeten af drukken. Schapen-fokbedrijf In het ZLM-blad van 8 december 1989 stonden 2 foto's afgebeeld van de boerderij van Frits Goet- hals te Westdorpe (zie foto's). Deze boerderij wordt bewoond door Frits en Anjes Goethals en ligt aan de Graafjansdijk A 83 te Westdorpe. Sinds 1921 wordt de ze boerderij bewoond door een lid van de familie Goethals. Daarvoor werd deze bewoond door de familie Dellaert, waar van een zoon de stichter en eerste direkteur van het vliegveld Schip hol was. De Autriche-polder, waarin deze boerderij is gelegen, is ingedijkt in 1617 en dit was de eerste boer derij die in 1619 daar werd ge bouwd. Deze inpoldering werd door en voor rekening van Oostenrijkse monniken uit de stad Gent uitgevoerd, vandaar de naam Autriche-polder. Bij de in gang van deze boerderij staan aan het begin van de toegangs- dreef nog twee oude grenspalen met daarop het Oostenrijkse wapen. Tot ongeveer 25 jaar geleden was het een akkerbouwbedrijf waar ook de fokkerij van Belgische trekpaarden werd uitgeoefend. Toen werd door Frits en Anjes Goethals overgeschakeld op de fokkerij van Texel-schapen. Be gonnen als hobby is dit voor bei den als het ware een levenswerk geworden wat ze met volle over gave en veel kennis van zaken uitoefenen. De grote landbouwschuur met daarin oorspronkelijk de paar denstallen, de veestal en de schaapskooi zijn gebouwd van hout met rieten daken. Destijds zijn deze rieten daken bedekt met zwarte golfplaten, wat het onder houd van deze daken ook heeft verminderd. Dat dit een goede oplossing is geweest, is wel geble ken bij de storm van 25 januari jongstleden, er is in 't geheel geen stormschade geweest. De inrich ting van deze 3 schuren voor dit schapen-fokbedrijf is een goed voorbeeld van een juiste aanpas sing en omschakeling van oude landbouw-bedrijfsgebouwen. Er is zodoende een goede isolatie voor de jonge lammeren. Er wor den ongeveer 100 Texelse stam boekschapen gehouden en er worden ieder jaar ongeveer 150 lammeren geboren. Bij een be zoek aan dit bedrijf en na een ge sprek met Frits en Anjes Goet hals krijgt men veel waardering voor wat er hier door hen door deze specialisatie wordt ge presteerd. Oplossing van de prijsvraag uit het ZLM-blad van 16 februari 1990: deze boerderij is eigendom van- en wordt bewoond door de familie I.P.J. Nortier-de Putter aan de Brugsevaart no. 5 te Oost burg in Zeeuws-Vlaanderen. Het is één van de weinige overgeble ven boerderijen na de oorlog 1940/45. Zoals bekend zijn in West-Zeeuws-Vlaanderen in de oorlog bijna alle boerderijen ver woest of dusdanig beschadigd, dat ze moesten worden gesloopt. Het bouwjaar is volgens de muur ankers aan de woning 1764. De schuur heeft een weinig voor komende L-vorm, het is een hou ten schuur met rieten dak en ge deeltelijk stenen onderbouw. Het totaal van schuur, woning en bij gebouwen is zodanig dat deze waard is voor de toekomst be houden te blijven. Vanzelfspre kend staat deze boerderij op de De boerderij van Frits en Anjes Goethals (Westdorpe). lijst van beschermde monumen ten (monumentenlijst). Het valt dan ook te betreuren dat "Mo numentenzorg" aan deze bijzon der mooie oude boerderij te wei nig zorg besteedt, om deze in de huidige staat te behouden. Me vrouw Nortier-de Putter heeft zich al jaren ingezet voor behoud en restauratie van deze schuur. Helaas is het zover gekomen, dat er procedures zijn gevolgd, om deze gebouwen af te mogen voe ren van de monumentenlijst. In de schuur van de familie Goet hals zijn ca. 100 Texelse schapen on dergebracht, die jaarlijks ongeveer 150 lammeren krijgen. De prijsvraag-foto. Weet u waar deze boerderij staat en wie erin woont, stuur uw oplossing dan voor zaterdag 31 maart naar: Redaktie ZLM-blad, postbus2116,4460MC Goes. "Nu de nood in de akkerbouw stijgt wordt de roep om de produktie van granen te beperken door het instellen van een contingentering steeds groter. We moeten daarbij goed bedenken dat de financiële re sultaten die voortvloeien uit een graancontingentering niet te vergelij ken zijn met de resultaten na de quotering van de melk en de suiker. Bij deze twee produkten is produktiebeperking toegepast toen de prijs nog lonend was, bij graan zal produktiebeperking nu hoogst waarschijnlijk worden ingevoerd als de prijs verliesgevend is". Dit zei de voorzitter van de kring Walcheren van de ZLM tijdens de vergadering van de kring maandag 12 maart jl. in "De Zandput" te Se- rooskerke. Hij prees het NAJK en het ZAJK voor hun durf om vroeg tijdig een plan op tafel te leggen, ter wijl de organisaties alleen maar over produktiebeperking hebben gepraat en ook nog hebben ingestemd met een meer marktgericht beleid, "wat vervolgens in sneltreinvaart in neer waartse richting is ingevuld. De graanprijs is daardoor rampzalig gezakt". De heer Bierens prees degenen die vanuit Walcheren - op verantwoorde Vrijdag 16 maart 1990 wijze - leiding hebben gegeven aan de spontane akkerbouwakties. Die akties vonden volgens hem mede hun oorzaak in het feit dat signalen vanuit de akkerbouw via de organi saties door de politiek stelselmatig zijn genegeerd, waardoor minister Braks de ruimte kreeg zich zo ontak- tisch en ongenuanceerd op te stellen. De kringvoorzitter sprak de vrees uit dat de zogenoemde 'kommissie van goede diensten' alleen een aflei dingsmanoeuvre is: "Van de politiek heeft de akkerbouw niets te ver wachten. Het ingezette EG-beleid van herstrukturering, specialisatie en liberalisering gaat, ook voor an dere landbouwsektoren, door. Bo vendien worden in het kader van de GATT-onderhandelingen land bouwbelangen ingeruild voor in dustriële belangen". Kleinschalig Over de Walcherse akkerbouw zei de heer Bierens dat het te denken geeft dat van de 775 grondgebruikers er slechts 26 (3 procent) een bedrijf hebben van 50 ha of groter. Wat de zuivere akkerbouw betreft zullen er volgens hem vanwege deze klein schaligheid maar weinig full-time bedrijven overblijven, en zal het boeren in deeltijd toenemen, evenals het ernaast doen van rekreatie- aktiviteiten. Hierdoor neemt de inkomens-afhankelijkheid van de akkerbouw en daardoor ook van de graanteelt af. "In dat licht bezien", zei de heer Bierens, "is het misschien wel een voordeel dat we in een zo complex gebied als Walcheren wo nen. Hoe wrang het ook is, we zullen het huidige akkerbouwbeleid als een gegeven moeten aanvaarden, en dan zou de aanwezigheid van rekreatie, industrie en een aantal wooncentra met hun dienstverlening voor een aantal wel eens een uitkomst kunnen zijn. Een goede algemene vooroplei ding is dan, met name voor de toe komstige jonge akkerbouwers, van levensbelang, zodat hij zich ook bui ten het bedrijf flexibel kan opstel len". Volgens de kringvoorzitter zal de akkerbouw op Walcheren niet verdwijnen, "maar het zal wel an ders worden, waarbij de hoge grond prijzen een belemmering zullen blij ven vormen voor schaalvergroting". Dioxine Wat betreft het opnieuw vinden van dioxine in melk in de omgeving van vuilverbrandingsinstallaties zei de heer Bierens dat dit aantoont hoe kwetsbaar met name de melkvee houderij op het gebied van luchtver ontreiniging is. "Ook België is wat dit betreft niet zo ver van ons verwij derd. Met zorg kunnen we ons af vragen hoe ver we nog weg zijn van het tijdstip dat in bepaalde delen van ons hoog geïndustrialiseerde en dichtbevolkte land, geen landbouw- produktie meer mogelijk is". Met onmiddellijke ingang is in West- Zeeuwsch-Vlaanderen een vervoer verbod voor varkens van kracht. Het gebied, waarvoor de maatregel geldt, ligt ten westen van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Aanleiding voor de maatregel is de constatering van een toenemend aantal gevallen van klassieke varkenspest in de aan grenzende Belgische provincie West- Vlaanderen (tot heden 19 bedrijven met ca. 25.000 varkens). Bedrijven met een overschot aan mest in een tekortgebied - en dat is Zeeland - die hun mest aantoonbaar verantwoord af kunnen zetten mo gen in de toekomst geen overscho theffing opgelegd krijgen. Dit zei de voorzitter van de kring Walcheren van de ZLM de heer C.J. Bierens tij dens de kringvergadering. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 11