IdlIU" uil Goede diensten Boerenakties loo vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij Nationaal verzekeringen zlm Het wiel VRIJDAG 16 maart 1990 JÊ^ ffl M 78e JAARGANG NO. 401 tuinbouwblad Na drie woelige weken van aktie voeren zijn de boeren nu weer druk op het land. Inmiddels zit veel zaai- en pootgoed al weer in de grond. Op de foto ziet u hoe het planten van de vroege aardappelen op het bedrijf van de heer J. van der Slikke uit Tholen in zijn werk gaat. Hij heeft 1.4 ha vroege aardappelen (Doré, Premiere en Gloria) gepoot, waarvan 60 are zijn afgedekt met folie. De oogst wordt hierdoor vervroegd, zodat vanaf ongeveer begin juni al kan worden be gonnen met rooien. De verkruimelrol voorop de trekker is op deze lichte grond (17% afslibbaar) voldoende om het ge ploegde land plantklaar te maken (foto Anton Dingemanse). Minister president Lubbers heeft - min of meer gesteund door het parlement, maar zichtbaar tegen de zin van de minister van landbouw - eind vorige week het dringende verzoek van de aktievoerende akker bouw (en dat was óók de wens van de ZLM) om, in verband met de escalerende driehoeks-patstelling tot onafhankelijke bemiddeling te komen gehonoreerd door het instellen van een vertrouwenscommissie. Die vertrouwenscommissie, bestaande uit de heren De Koning, Meijer en Wiegel, heeft jl. maandag (na respec tievelijk gesproken te hebben met de heer Braks, de 3 CLO-voorzitters en de 5 aktiecoördinatoren) besloten om als "commissie van goede diensten" binnen 2 3 weken te trachten zodanige adviezen te formuleren dat mogelijk de ontstane vertrouwenscrisis (tussen "Den Haag" en de akkerbouwsector), alsmede de impasse met betrekking tot de ter tafel liggende beleidseisen, doorbroken kunnen worden. Ons inziens zal zeker niet - zoals Lubbers suggereert - het "herstel van de vertrouwensrelatie in de regio" de eerste aandacht moeten hebben, maar zal vooral de advisering en bemiddeling op basis van het zaterdag 24 februari gedeponeerde eisenpakket de allereerste en absolute prioriteit moeten krijgen. Zoals bekend gaat het daarbij om: a. een fundamentele wijziging van het EG- akkerbouwbeleid (gericht op de Europese "top" eind april in Dublin); b. het terugbrengen van de boerengraanprijs op niveau '88, middels bijstelling van de Brusselse marktbe- leidsmaatregelen zoals medeverantwoordelijkheidshef fing, betalingstermijn, vochtpercentage, bewaarver- goeding, etc. (gericht op de landbouwministerraad eind deze maand), en c. tijdelijke nationale compensatie middels een "crea tieve" invulling, van een indirecte hectaretoeslag (lastenverlichting, renteloze leningen e.d.). Met name de eis tot nationale compensatie wordt tot nu toe zowel door Lubbers als door Braks óf halsstarrig omzeild óf hardnekkig met "nee" beantwoord. Het gaat hierbij verhoudingsgewijs om een "bagatel", te weten ±150 miljoen gulden op jaarbasis. (Ter ver gelijking: verhoging van het norminkomen van 8.000 huisartsen kost 400 miljoen gulden; en 2% verhoging van de ambtenarensalarissen kost 1.500 miljoen gulden!) Een "bagatel" die echter bitter noodzakelijk is om een stukje van de ademnood van de Nederlandse akker bouwers te lenigen, zolang het ongunstige Brusselse tij niet gekeerd is. Een "bagatel" terwille van de "adem" die we met name nodig hebben om ons aan te kunnen passen. Met wat minder arrogantie en een beetje meer goede wil en inventiviteit moet de Nederlandse overheid in staat zijn om maximale invulling te kunnen geven aan nationale compensatie, zonder dat daarvoor uitdrukke lijke Brusselse toestemming nodig is. Het gaat nu voor al om die (tot nu toe onzichtbare) "goede wil". Inmiddels en vooralsnog kunnen we ons echter troosten (en daar prijzen we ons gelukkig mee) met de wetenschap dat de "commissie van goede diensten" in ieder geval wel mede deze optie volledig onderzocht en uitgewerkt wil zien. Zij beschouwen één en ander klaarblijkelijk wél als belangrijk onderdeel van de op dracht die ze zich gesteld hebben. De opdracht name lijk tot het "formuleren van adviezen in economisch, landbouwpolitiek en sociaal opzicht, die de Nederland se akkerbouw meer adem en toekomst kunnen bieden". Onze hoop en vertrouwen zijn daarom en daarmee uit drukkelijk gevestigd op de "goede diensten" van de heren De Koning, Meijer en Wiegel. "Goede diensten" die de reeds verrichte "uitmuntende diensten" van de aktievoerende akkerbouwers en hun leiders (waaronder ons dagelijks bestuurslid Jan Geluk) kunnen aanvullen en die het uitgezette spoor tot een bevredigend einde kunnen brengen. Maar dan wel een einde, dat tegelijk het begin zal moeten zijn van nationale en Europese akkerbouwbeleids-aanpassingen, die weer werkelijk perspectief kunnen bieden. In de afgelopen weken stonden onze akkerbouwers cen traal in de publiciteit. Aktievoerende boerinnen en boe ren lieten duidelijk van zich horen. Tractoren reden met veel geraas in colonnes door stad en land. Om een doel te bereiken is steun van een brede achterban nodig. Ik denk dat er met deze akties zeker wat bereikt is. De noodzaak tot strukturele verandering is inmiddels door gedrongen bij publiek, bestuurders én de boeren. Hope lijk kan deze verandering boer vriendelijk geschieden. Milieu Strukturele verbetering van milieu vraagt ieders aan dacht. De aanpak kan niet geschieden over de ruggen van enkelen. Omdat huisvuilverbranding kennelijk leidt tot dioxine-uitstoot, dient, wanneer de grens van toelaat baarheid wordt overschreden, het probleem bij de bron te worden aangepakt. De te hoge uitstoot van dioxine is zeker niet het laatste milieuprobleem. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van elke burger en elke ondernemer. Technisch kunnen wij ons onmoge lijk indekken tegen milieuschades welke door derden worden veroorzaakt. Financiële bescherming daarentegen begint bij een goede rechtsbijstand verzekering. Voor onze agrarische leden geldt bovendien dat de Aansprakelijkheidsverzekering voor het Agrarische Bedrijf alleen kompleet is wanneer u het milieurisiko heeft meeverzekerd. Verhoging verzekerde waarde van inboedels Vorige week werd onze verzekerden gevraagd de verze kerde waarde van de inboedel nog eens te kontroleren. Gezien de zeer vele reakties blijkt dat het goed is dat wij onze verzekerden om de paar jaar hierop attent maken. Al onze leden die nog geen inboedelverzekering bij Ver zekeringen ZLM hebben afgesloten, raad ik aan toch ook maar eens te kijken of zij voldoende verzekerd zijn. Wij helpen u graag. Bromfietsverzekering Vanaf 1 mei moet het nieuwe geel/blauwe brom fietsplaatje gemonteerd zijn op de bromfiets. Elk jaar worden er vele bromfietsen van de hand gedaan zonder dat de verzekering op tijd wordt opgezegd. Nu de premie wederom fors is gestegen (zie pagina 6) zullen velen dit schadegevoelige voertuig weg doen. Wij verzoeken u, om onnodig werk en kosten te voorkomen, schriftelijk aan ons op te geven per wanneer de bromfietsverzeke- ring wordt opgezegd. Ook het omzetten van een All- Risks- naar een W.A.-dekking dient tijdig vóór 1 april aanstaande schriftelijk te worden gemeld. Wilt u de verzekering gewoon voortzetten dan ontvangt u begin april de nota en het nieuwe verzekeringsplaatje. Prolongatie 1 mei 1990 In april worden ook de prolongatienota's voor brand-, aansprakelijkheids-, rechtsbijstands- en gezinsongeval lenverzekeringen verzonden. Kijkt u nog eens even na of u nog steeds voldoende bent verzekerd. Voor aanpassin gen kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger of recht streeks bij Verzekeringen ZLM te Goes (01100-38000). H. Doeleman Hzn, direkteur In verband met dat perspectief moet ons nog iets van het hart. Het wiel dat "verplichte produktiebeheer- sing" heet is gedurende de laatste weken en in de hitte van de strijd weer opnieuw uitgevonden. Laat er geen misverstanden over bestaan: wij waren (ZLM notitie maart 1986) en zijn er vóór. Echter onder één uitdruk kelijke voorwaarde: we willen eerst precies weten wel ke methode en welke uitvoering van produktiebeheer- sing er uit de Europese kookpot gaat komen. We willen wél een verplichte taakstelling (quotum) per lidstaat annex een eigen zelfstandige uitvoering per lidstaat. We willen desnoods ook één Europese ver plichte graan-braakregeling. Maar we willen géén ver plichte Europese akkerbouwbraakregeling. We willen eventueel wel van de regen in de drup, maar we willen als zuidwestelijk akkerbouwgebied zeker niet van de regen in een stortbui terecht komen. van der Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1