X En aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, èn druk op de politiek blijven uitoefenen'' zuidelijke landbouw maatschappij Gebruik van water door land en tuinbouw fors aan banden ZLM-voorzitter H.C. van der Maas in jaarrede voor algemene vergadering: En/en Voorop gelopen Initiatieven iOO VRIJDAG 15 DECEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 4001 land- en tuinbouwblad De kerstfruittentoonstellingen en -veilingen hebben over belangstelling niet te klagen, niet van kopers en niet van kijkers. Zelfs televisiekijkers hebben afgelopen week even 'groen en grondig' van het vele op de CVZ tentoongestelde fruit kunnen genieten. In een zes minuten durend 'item' werd het fraai uitgestalde fruit niet minder fraai in beeld gebracht, o.a. van bovenaf gefilmd vanaf een rijdende heftruck (zie foto). Landbouwschap vreest: Beregening en verlaging van het grondwaterpeil worden praktisch onmogelijk. Het gebruik van stikstof moet in 1995 gehalveerd zijn. Dat staat de land- en tuinbouw te wachten als de Derde nota waterhuishouding wordt uit gevoerd. In de nota worden de belangen van de land bouw uit het oog verloren, schrijft het Landbouwschap aan de Raad van de Waterstaat. De Derde nota van het ministerie van verkeer en wa terstaat gaat over het beheer van het water in de toe komst. Aanvoer en afvoer van water is volgens de nota alleen toegestaan als ecologische waarden er niet door geschaad worden. Het Landbouwschap vindt dat belan gen tegen elkaar moeten worden afgewogen; niet alleen die van de natuur tellen maar ook van de landbouw. De landbouw moet water kunnen toevoegen of afvoeren met het oog op de produktie- en arbeidsomstandigheden. Ook is het milieu ermee gediend. Steeds meer gaan boe ren ertoe over mest in te regenen in plaats van uit te rij den. Daarbij komt minder ammoniak vrij. Maar door deze techniek moet water worden aangevoerd, schrijft het Landbouwschap. Onkruid wordt meer en meer me chanisch te lijf gegaan; dan is drassige grond echter uit den boze. De Derde nota waterhuishouding wil een onderzoek naar een heffing op de uitspoeling van kunstmest en bestrij dingsmiddelen. Dat wijst het schap af. Bij de regels voor bemesting van de bodem en de toelating van bestrij dingsmiddelen is al rekening gehouden met de gevolgen voor het oppervlaktewater. y In zijn jaarrede voor de goed bezochte (er waren ruim 350 bezoekers) algemene vergadering van de ZLM, maandag 11 december jl. in 'De Nobelaer' te Etten- Leur, ging voorzitter, de heer H.C. van der Maas, onder meer in op de tweeledige doelstelling van de ZLM: enerzijds politieke stellingname en collectieve belan genbehartiging, anderzijds individuele dienstverlening en stimulering van het ondernemerschap van de leden. Een tweesporenbeleid dus. De ZLM-voorzitter hield de vergadering voor dat sommige leden, nu de akker bouw in de problemen zit, het accent meer op één van beide doelstellingen willen leggen. Hij deed het aan de hand van twee recent gevoerde telefoontjes. Enkele weken geleden werd ik opgebeld door een gere nommeerd akkerbouwer - ZLM-lid, die mij op boze toon meedeelde dat de ZLM op een totaal verkeerd spoor zit. Volgens hem moesten 'ze' (hij bedoelde hoofdbestuur en algemeen-voorzitter) nu eindelijk eens ophouden met 'de politiek overal de schuld van te ge ven', ophouden met schelden en klagen, ophouden met alléén maar 'eisen en vragen' van en aan de over heid in Brussel en Den Haag. 'De politiek laat ons toch barsten' (ik citeer mijn zegsman) 'en het is daarom de hoogste tijd dat onze organisatie direkt en praktisch adviseert en stimuleert om op de boerenbedrijven zelf oplossingen te zoeken; om de akkerbouwers duidelijk te maken dat ook een boerenondernemer zelf zijn broek op moet houden, en niet moet gaan zitten wach ten op de politiek'. Een paar dagen daarna werd ik aangesproken door een andere (eveneens te goeder naam en faam bekend staande) ZLM-akkerbouwer. Ook hij was zeer geagi teerd en zei mij 'duidelijk en direct' dat hij de gemak zuchtige ZLM-propaganda over de aanpassingsnood- zaak van de akkerbouw, alsmede de daarbij aanbevo len tuinbouwmentaliteit, dat hij die kretologie on waardig vond voor zijn organisatie en dat hij het spuugzat was. 'De ZLM moet zich' (en ik citeer nog steeds) 'blijvend èn veel feller tegen de samenleving en de politiek op stellen, desnoods met keiharde akties. We moeten er voor zorgen, dat Den Haag en Brussel wél naar ons luisteren, en dat zodanige besluiten genomen worden, dat ons recht op een goed inkomen volledig erkend en waargemaakt wordt'. (Einde citaat). Twee boze boeren, vergadering, met tegengestelde meningen. Wie heeft er nu gelijk?, vroeg de voorzitter zich af. Mijns inziens allebei. Dat wil zeggen: alle twee hebben ze 'grotendeels' gelijk, niet volledig, want zo zwart/wit zit de wereld nu eenmaal niet in elkaar. Het is geen kwestie van 'of/of', het is veel meer 'en/en'. Ik stel dan ook vast, dat de ZLM bewust beide sporen volgt! We doen dat niet vanaf vandaag of gisteren; we doen dat al sinds jaar en dag. Het is inherent aan de tweeledige doelstelling (tevens bestaansgrond) van onze organisatie: collectieve belangenbehartiging, zowel als individuele dienstverlening en voorlichting landbouwpolitieke stellingname, zowel als de stimule ring van het ondernemerschap van onze leden, boeren en tuinders. Afhankelijk van de omstandigheden soms meer accent leggend op het ene dan op het andere. Soms ook (en dat eveneens afhankelijk van de om standigheden) de ene sector meer aandacht gevend dan de andere, aldus de heer Van der Maas. In die voortdurende afweging hebben we ook het afge lopen jaar in en vanuit onze Zeeuws-Brabantse regio nale landbouworganisatie (doelbewust en weloverwo gen) met name aan de sector akkerbouw verhoudings gewijs veel aandacht besteed. Wij hebben herhaalde lijk aan minister en politici de problematiek voorgelegd. Overigens in volle (en zeer gewaardeerde) solidariteit - ook van de niet akkerbouwsectoren in ons hoofd bestuur. We hebben letterlijk en figuurlijk 'vooropgelopen' bij de dit jaar (deels georganiseerde en deels spontane) ak- kerbouwacties in Den Haag. We hebben daartoe ver gaande initiatieven genomen en we hebben daarbij be hoorlijk onze nek uitgestoken. (Als ik zeg 'wij' dan denk ik daarbij echter eerst en vooral aan die ZLM- akkerbouwers, die in maart en april daadwerkelijk ac tie voerden, en die letterlijk - lijfelijk en geestelijk - vooraan stonden. Het zijn zij, die er voor gezorgd heb ben, dat, ondanks de terecht grimmige stemming, de burgerlijke ongehoorzaamheid géén onwaardige gren zen overschreden heeft. Het zijn zij die er voor gezorgd hebben, dat de uitgestoken ZLM-nek niet beschadigd geworden is). Maar we hebben als ZLM ook en tegelijkertijd, dames en heren, dit jaar verdere, meerdere en duidelijke initia tieven genomen en maatregelen getroffen om een noodzakelijk aanpassingsproces op de individuele ak kerbouwbedrijven in ons werkgebied te helpen bevor deren. Ik noem in dat verband het daadwerkelijke op gang komen van de 'Stichting Stimulering Plantaardige Produktie' in Zeeland en onze deelname in het 'Plat form Agrarische Marktinnovatie' in Brabant. Vervolg pag. 12

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1