Ontzettend druk' open dagen kaasboerderij Zonder hogere kosten veehouder Verwerk meer graan in Hoe goed is goed? zuidelijke landbouw maatschappij Stappenplan VRIJDAG 8 DECEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 4000 land- en tuinbouwblad De open dagen die kaasboerderij Ysenagel te Oostburg afgelopen weekend hield zijn zeer druk bezocht. "Er zijn zo'n 3.000 belangstellenden komen kijkenvertelt eigenaar F. Baars. In totaal waren 16 mensen de hele dag in touw om de mensen uitleg te geven. "Ze stelden veel vragen, het was een zeer geïnteresseerd publiek De bezoekers zaterdag kwa men in hoofdzaak uit de buurt, maar zondag waren er bezoekers uit heel Zeeuws- Vlaanderen (niet van 'de overkant') en België, zelfs uit Belgisch Limburg. Die hebben er spe ciaal twee keer 200 km voor gereden. Alles uit België wat zelf kaas maakt was er", aldus Baars. Er moeten stimulansen komen voor verwerking van graan in veevoeder zonder dat dit kostenverhogend werkt voor de veehouder. Dit is een van de maatregelen die nodig zijn voor een grotere afzet van graan, aldus het bestuur van het Landbouw schap in zijn vergadering van 6 december. Bij deze vergade ring waren enige tientallen ZLM-ers aanwezig. Het bestuur ging in grote lijnen akkoord met de Sectorvisie Akkerbouw. In dat plan, geschreven door een werkgroep van het Landbouwschap, worden maatregelen op een rij gezet die nodig zijn om de akkerbouw uit het slop te halen. Op korte termijn moet de akkerbouwer tijdelijk inkomenstoeslagen krij gen en mag de graanprijs niet verder dalen. Op langere termijn moet de afzet van granen vergroot woN den. Zo moet steeds meer graan worden gebruikt voor non- foodprodukten. Verder is een gegarandeerd bedrijfskrediet nodig. Alleen de Voedingsbond FNV verklaarde zich tegen al gemene inkomenstoeslagen voor akkerbouwers. Volgens een woordvoerder horen ondernemers met een groot bedrijf of een groot vermogen er niet voor in aanmerking te komen. Het bestuur besloot verder met een stappenplan te komen met een tijdsplanning van de noodzakelijke maatregelen voor de akkerbouw. Volgens het bestuur pakken zich nog donkerder wolken sa men boven de akkerbouw in de vorm van de GATT- onderhandelingen over een vrijere wereldhandel. Het gevaar is dat de EG grote consessies moet doen aan de Verenigde Staten. Deze willen in korte tijd afbraak van steun voor de landbouw. Het zal waarschijnlijk onontkoombaar zijn dat het niveau van steun aan de akkerbouw verlaagd wordt, aldus het bestuur. Er moet een taakstellend stappenplan komen als uitwerking van de sectorvisie akkerbouw. Deze mening verkondigde het hoofdbestuur van het KNLC tijdens de vergadering van 5 de cember. Verder wees het hoofdbestuur op het belang dat de ze sectorvisie breed gedragen wordt. Het blijkt dat de akkerbouw nauwelijks gebruik kan maken van de bestaande regelingen, zoals perspectiefvolle vernieu wingen, grote innovatieprojecten en de braakregeling. Ook de lOAZ-regeling en het bijstandsbesluit Zelfstandigen bie den weinig soelaas. De voorgestelde beëindigingsregeling voor de akkerbouw zal het zelfde lot beschoren zijn. Het lijkt erop dat het ministerie niets voor de akkerbouw wil doen, al dus het KNLC. In de sectorvisie akkerbouw staat hoe deze sector het best geholpen kan worden op de korte en op de lange termijn. Daarom is een brede steun voor deze sectorvisie een vereiste. De belangenbehartiging moet zich zeker op Brussel richten om het tij voor de akkerbouw gunstig te keren. Het meer marktgerichte beleid kan blijven bestaan als de prijzen maar omhoog gaan. Dit kan via een aanpassing van de interventie regeling of van de garantieprijs. Op nationaal terrein moet er een overgangsregeling komen met alle ondersteuningsmaatregelen die in de sectorvisie ge noemd staan. Waarbij vooral maatregelen voor de fabrieks aardappelen niet vergeten mogen worden. Het KNLC is geen voorstander van een structurele braakre geling. Dat lost op den duur niets op. Het KNLC zal zich in het Landbouwschap zeer sterk maken voor 'taakstellend stappenplan'. Hierin moet de georgani- Als verzekeraar op onderlinge grondslag werken wij met zogenaamde voorschotpremies. Definitie ve vaststelling geschiedt op de jaarvergadering. In de praktijk blijkt dat naheffing of restitutie van premie tot het verleden behoort. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de vermogenspositie van Verzekeringen ZLM ijzersterk is. Tegenvallers kunnen gemakkelijk worden opgevangen en mee vallers worden gereserveerd of aangewend voor za ken die in het belang zijn van onze leden. Lage premie en goede service naar de leden toe Waarin onderscheidt een onderlinge zich nu nog van een commerciële verzekeraard? Ik denk dat het belangrijkste aspekt is, dat de bestuurders en werknemers binnen een onderlinge primair kijken hoe de premie door efficiënt werken en het beheersen van risiko's zo laag mogelijk ge houden kan worden. Het streven naar meer winst is niet aan de orde. In die onderlinge kuituur zit ingebakken: lage premie, dienstbaar aan de leden en goed risikobe- heer. Een kuituur waar we zuinig op zijn. 1989 - Gunstige resultaten De grote verzekeringsconcerns publiceerden hun 3e kwartaalcijfers. In 1989 zijn goede resultaten geboekt, met name op de Nederlandse markt. Opgemerkt moet worden dat de cijfers van mondiaal werkende verzeke raars vaak sterk beïnvloed worden door incidentele za ken. Met het trekken van konklusies moet men dan ook voorzichtig zijn. De resultaten van Verzekeringen ZLM zien er voor 1989 bijzonder gunstig uit. Reden waarom er geen noemenswaardige premiewijzigingen voor 1990 zijn afgekondigd (zie pagina 6). Ook geen belangrijke verlagingen, omdat wij voor 1990 een meer gematigd re sultaat verwachten. Prolongatienota 1990 De motorrijtuigenverzekeringen (met uitzondering van bromfietsen) en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen prolongeren per 1 januari. De overige verzekeringen per 1 mei. Binnenkort ontvangt u de nota. Lees op pagina 6 van deze krant wat de wijzigingen zijn. Bij de nota zit ook een toelichting. Elk jaar worden onze verzekerden rond deze tijd van het jaar herinnerd aan hun verzekerin gen, waardoor zij vaak behoefte hebben aan een advies of toelichting. De telefoon staat gedurende enkele weken bij ons en onze vertegenwoordigers roodgloeiend. Wij doen ook dit jaar weer ons uiterste best alle vragenstel lers zo snel en goed mogelijk te bedienen. Wij vragen uw begrip voor mogelijk lange wachttijden. Wanneer al on ze medewerk(st)ers in gesprek zijn, worden binnenko mende gesprekken automatisch "in de wacht" gezet, (..er zijn nog "zoveel" wachtenden voor u..). De tele foontjes worden in volgorde van binnenkomst opgeno men. Uw geduld wordt beloond! Steeds opnieuw bellen betekent dat u steeds opnieuw achteraan in de rij komt te staan. Tijdige betaling van de nota is noodzakelijk. Bij verzeke ringen is het nu eenmaal zo, dat de dekking alleen van kracht is, wanneer de premie is voldaan. Binnen een on derlinge geldt dat leden die niet tijdig aan hun verplich tingen voldoen, geroyeerd worden. Her toetreding is daarna niet meer toegestaan. Te laat betalen is daarom duur Bovendien voor u erg zuur Met betalen voor de kerst Komt u het verst! Prettige feestdagen en een goed, schadeloos 1990 toe gewenst!! H. Doeleman Hzn seerde landbouw precies aangeven wanneer en door wie welke actie moet worden ondernomen en wanneer de resul taten verwacht worden. Dit is de beste mogelijkheid om de sectorvisie ook daadwerkelijk uit te voeren. Een van de meest heikele punten binnen de sectorvisie is de verplichte bijmenging van granen in het veevoer. De verede- lingsector wil best meer granen in het veevoer toelaten als de voerprijs maar niet omhoog gaat. Het KNLC hoofdbestuur kan zich vinden in een voorstel om de gelden die nu besteed worden aan de medeverantwoordelijkheidsheffing te gebrui ken om graan concurrerend te maken met andere produkten in veevoer. De zogenaamde denaturatieregeling of het kleu ren van granen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1