Boter zorgenkindje bij toelaten imitatiezuivel Mestprobleem kost ook Cebeco meer geld FIATAGRI Symbolische overhandiging cheque aan Stichting Het Werkend Trekpaard Algemene Inspectiedienst onderzoekt mogelijk zwart melkcircuit Kalfjes geboren uit laboratorium gekweekte embryo's Commissie Veehouderij KNLC Zekerheid voor de toekomst Cehave nv Veghel Omvangrijke graanimport Turkije Boter wordt het zorgenkindje, wan neer zuivelvervangers een hoge vlucht nemen. De KNLC-commissie Veehouderij uitte deze zorg tijdens haar vergadering van 13 november. Onderzoeken bevestigen deze me ning. In landen waar imitatieboter op de markt is gebracht daalt het bo- terverbruik. De Europese Commissie heeft bij de lidstaten geïnventariseerd wat de ge volgen zijn voor de zuivelprodukten als er zuivelvervangers op de markt komen. Deze commissie beschouwt de vol gende produkten als konkurrerend voor de zuivel: imitatie boter, imita tiekaas, imitaties van gecondenseer de melk en de overige produkten. Boter De pijn zit hem vooral bij de imita tieboter. In die landen waar dat pro- dukt op de markt is gebracht zakt het boterverbruik. Terwijl in landen waar geen imitatieboters verkocht worden juist een stijging van de bo- terproduktie is te zien. De producenten kunnen de imitatie produkten tegen lagere prijzen aan bieden doordat ze gebruik maken van goedkope plantaardige vetten. Dit prijsverschil biedt de producen ten extra gelegenheid om reklame te maken voor hun imitatiezuiveipro- dukten. In deze campagnes ligt vol gens de Europese Commissie de na druk op betere smeerbaarheid en on bewezen gezondheidsaspekten. De op de markt gebrachte produk ten blijken sterk te verschillen in bo- tervetgehalte. De EG-verordening in deze is vaak niet korrekt toegepast. Hierdoor ontstaat veel verwarring bij de konsumenten en wordt het imago van de boter geschaad. De Europese Commissie verwacht dat het gebruik van botersmeersels nog zal toenemen. De KNLC-commissie Veehouderij maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Zij vraagt zich af of uit de medeverantwoordelijkheids- gelden geen promotiecampagne voor boter kan worden opgezet. Het voordeel van imitatiekaas is dat dit produkt langer houdbaar is dan gewone kaas. Open markt Op 1 april 1989 is de markt open ge gaan voor zuivelvervangers. Het Landbouwschap vindt dat de Euro pese Commissie zeer onduidelijk is over de gevolgen van deze vrijstelling. Het schap konstateert dat er voor boter een duidelijk verdringingsef- fekt is te zien. Daarnaast hebben de imitatieprodukten grote verwarring gezaaid bij de konsumenten. Ook schaden ze het imago van de echte zuivel. De markt voor vervangingsproduk- ten is vrijDaarbij is er een prijsver schil tussen melkvet en plantaardig vet ten gunste van het plantaardige vet. Het Landbouwschap houdt re kening met een marktverlies voor de melkveehouderij. Een totaal verbod op zuivelvervan gers waar het Landbouwschap in 1988 voor pleitte is achterhaald. Het Schap zet zich in voor een nade re regelgeving. Deze moet de ondui delijkheid bij de konsument over wat nu zuivelprodukten zijn en wat imitatieprodukten, wegnemen. De KNLC-commissie Veehouderij pleit in deze voor een betere etikette ring. Dat wil zeggen op elk produkt moet duidelijk staan wat er in zit. De Veehouderijcommissie is het met het Landbouwschap eens dat een naamsbescherming gewenst is even als een bescherming van uiterlijk en presentatie. Verder toont de com missie zich voorstander van een vaste mengverhouding. EG beleid De Veehouderijcommissie kan zich nog steeds niet vinden in het voorstel van de Europese Commissie voor verruiming van het quotum als die gepaard gaat met een beboeting van de overschrijding. De verruiming van 1 moet aan elke veehouder ten goede komen. De commissie is wel bereid bij quotumverruiming een verlaging van de interventieprijs te accepteren. Kan er geen kilovetquotering ko men, vroeg de Veehouderijcommis sie zich bij de 'conceptwijziging be schikking superheffing' af? Het al of niet overschrijden van de landelij ke vetreferentie kan vergaande ge volgen hebben voor de individuele veehouder. Een tijdige signalering van de ontwikkeling van het vetge halte biedt hiervoor geen oplossing. Deze signalering brengt wel de risi- ko's voor de individuele veehouder in beeld. De commissie Veehouderij blijft voorlopig voorstander van handha ving van de mvh. Deze heffing kan als instrument dienen bij het versoe pelen van de quota. De afschaffing ervan levert volgens de commissie ook geen voordeel op. De Europese Commissie wil graag het budget ge lijk houden. Rundvlees De Veehouderijcommissie is er geen voorstander van om ook gemengde kuddes in aanmerking te laten ko men voor de zoogkoeienregeling. Dit brengt problemen met zich mee bij de kontrole. Daarnaast heeft uit breiding van de regeling mogelijke negatieve konsequenties voor de hoogte van de premie. Er blijken klachten te zijn over de stierenpremie. In sommige gevallen is geen premie verleend bij export. Verder blijkt de laatste aanvraagpe- riode in december niet waterdicht. Enkele in 1989 geslachte stieren wor den zo meegeteld bij het volgende kalenderjaar. Het Landbouwschap heeft hierover navraag gedaan bij het ministerie. Er is nog geen uit sluitsel gegeven. Vergiftigingen De KNLC-commissie Veehouderij vindt het terecht dat de gewestelijke raden van het Landbouwschap de loodvergiftigingszaken coördineren Zij stemt er ook mee in dat de scha de verhaald wordt op de verant woordelijken. Tel:04130-82451 R. Posthumus (1) van Juniorkamer overhandigde de cheque aan de voorzitter van Stichting Het Werkend Trekpaard de heer M. Sanders. Op 14 november jl. overhandigde de voorzitter van Juniorkamer De Bevelanden een symbolische cheque aan de heer M. Sanders, voorzitter van de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland. Op de cheque stond een bedrag ver meld van 57.000,Dit bedrag heeft de stichting al voor ruim de helft ontvangen, de rest zal de ko mende twee jaar ontvangen worden. Met deze overhandiging beëin digt de kamer haar projekt met betrekking tot Het Werkend Trekpaard.* Juniorkamer heeft op verschillen de manieren fondsen geworven voor de nu één jaar bestaande stichting, onder meer door het aantrekken van sponsors, door verkoop van gesigneerde repro- dukties van Rien Poortvliet en door het aanvragen van subsidies. Het Werkend Trekpaard heeft in middels al drie open dagen ge houden, de laatste afgelopen zaterdag 11 november. De belang stelling voor de open dagen is tel kens zeer goed. De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw is een on derzoek begonnen naar een mogelijk zwart melkcircuit. Aanleiding voor het onderzoek zijn hardnekkige ge ruchten in de zuivelsector dat melk veehouders 's nachts hun melk laten ophalen, die dan naar het buitenland wordt gebracht. De zuivelsector heeft onlangs zelf bij het ministerie aangedrongen op een onderzoek. Chauffeurs die de melk bij de melkveehouder moeten opha len verbaasden zich er over dat bij verscheidene boeren de tanks 's och- tens leeg waren. Door de melk naar het buitenland te brengen zouden de melkveehouders de boete op te veel geproduceerde melk, de superhef fing, ontlopen. Bij de Rijksuniversiteit Utrecht zijn de eerste kalfjes geboren uit em bryo's die volledig in het laboratori um zijn opgekweekt. Een jaar geleden was eerst nog een tijdelijk verblijf in de eileider van een schaap nodig om het koeie-embryo te rij pen. Deze tussenstap is nu niet meer nodig. Cebeco-Handelsraad zal de komende jaren niet alleen fors investeren in versterking van de marktpositie. Ook het helpen oplossen van de mestproblematiek zal de topcoöperatie nogal wat geld kosten.. "Dat zal om miljoenen guldens gaan", aldus Cebeco-voorzitter ir. David Luteijn deze week. Bij de presentatie van de jaarcijfers, deze week in Rotterdam, toonde Lu teijn zich bezorgd over de trage ont wikkelingen bij het zoeken naar oplossingen voor het mestoverschot. "Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn; in de komende tijd zullen we onze inspanningen zeker moeten verster ken". Voor Cebeco, dat onder meer betrokken is bij het Memon-projekt, zal het daarbij niet om tonnen maar om miljoenen extra gaan, zo vreest Luteijn. Meer winst Cebeco-Handelsraad kan over het afgelopen boekjaar een netto-winst van 36,8 miljoen noteren, ƒ1,8 miljoen meer dan vorig jaar. In de meeste sektoren was de ontwikkeling 'bevredigend', aldus de direktie. Voor het lopende boekjaar is men 'gematigd optimistisch'. Hoewel het grootste deel van de Vrijdag 17 november 1989 winst binnen de coöperatie blijft (slechts 1,9 miljoen gulden wordt kontant aan de leden uitbetaald), zal Cebeco de komende jaren het eigen vermogen extra moeten versterken. Het beleid om een sterke positie op de Europese markt te veroveren, vereist grote investeringen. President-direkteur ir. J. Prins denkt er voorlopig nog niet aan om met de nieuwgevormde werkmaat schappijen naar de beurs te gaan. "Het is een mogelijkheid, maar die komt wel als laatste in het rijtje", al dus Prins. In december krijgt de ledenvergade ring een voorstel voorgelegd, om een deel van de winstuitkering om te zet ten in participatie-bewijzen. Boven dien wil Cebeco ook de bestaande ledenschuld-rekening in dergelijke bewijzen omzetten. "Dat laatste zou het eigen vermogen ineens met 40 miljoen versterken", berekende ir. David Luteyn de president-direkteur. Cebeco is verder in gesprek met de Rabobank over de mogelijkheden om financieel deel te nemen. Prins: "In beginsel is er overeenstemming; als het nodig is, kunnen we daar een beroep op doen". Direktie en voor zitter lieten deze week blijken dat in het komende jaar een aantal belang rijke nieuwe overnames en/of deel nemingen verwacht mag worden. Commissarissen Komende maand moeten de leden ook stemmen over het instellen van een Raad van Commissarissen. Dat is volgens de nieuwe wetgeving op de coöperaties verplicht. De commissa rissen komen in plaats van de Raad van Toezicht. Luteijn onthulde dat naast zeven commissarissen uit de agrarische sektor ook prof. Rabbin- ge (Landbouwuniversiteit Wagenin- gen) en drs. Meijer (Commissaris der Koningin in Drenthe) daar zit ting in zullen nemen. Aandacht voor achterban Cebeco-Handelsraad gaat de ko mende jaren extra aandacht beste den aan het kontakt met de achter ban. "Al ontwikkelen we ons tot een internationaal opererend concern, we blijven bovenal een coöperatie. De coöperatieve ledenverenigingen vormen de basis van waaruit we wer ken. Daarom zullen we de communi catie met de 50.000 boeren en tuin ders die indirekt lid van ons zijn, in stand moeten houden", aldus voor zitter Luteijn. Jan van Liere (Oogst) De eicel van de koe is in het laborato rium gerijpt en daar ook kunstmatig bevrucht. Daarna is de bevruchte ei cel tot embryo gekweekt in een schaaltje met eileidercellen. Dat em bryo is vervolgens in de moederkoe geplaatst. Voor het eerst hebben de Utrechtse onderzoekers van de vak groep Bedrijfsdiergeneeskunde en voortplanting de eicellen uit een le vende koe gehaald. Vorig jaar lukte het alleen nog uit slachtafval, dus uit een dode koe. Ook de universiteiten van Dublin,, Cambridge en Madison (VS) houden zich met deze laboratoriummethode bezig. Als gevolg van grote droogte is de graanoogst in Turkije zodanig veel kleiner dat een import van 6 miljoen ton nodig is om de behoefte te dek ken, nadat in een aantal voorgaande jaren er van een graanoverschot sprake was. Wat tarwe betreft zou de produktie ongeveer een kwart kleiner zijn geweest dan in 1988, doch ook wordt een achterstand ge meld van zelfs 40% tot 8 a 9 miljoen ton. Bij gerst zou de achterstand, ook volgens officiële ramingen 40% lager zijn dan vorig jaar. De graanimport vindt plaats via de Toprak Hahsulleri Ofisi (TMO). Aangenomen wordt dat een groot deel van het tekort zal worden ge dekt door invoer uit Frankrijk. De firianciering vindt plaats via de Ban- que Internationale du Commerce.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9