Brussel wil niet tornen aan graanbeleid Open dagen Cranendonck PERSONALIA Betekenis GATT-Uruguay- Ronde voor Nederland Proefstationsdagen fruitteelt op 6 en 7 december Franse fruitteelt veroudert De Europese Commissie moet niets hebben van plannen om de graansta- bilisatoren al voor 1992 overboord te zetten. De plannen die op het ogenblik in het Europarlement wor den uitgebroed zijn "volstrekt voor barig en absoluut niet aan de orde", aldus een woordvoerder van MacSharry. Ministerraad en Commissie praten wel over een verbetering in de wer king van het systeem. Een Grieks plan om de extra medeverantwoor delijkheidsheffing van drie procent bij overschrijding van de drempel te halveren en pas definitief af te reke nen als er volstrekt betrouwbare oogstcijfers bekend zijn maakt vol gens de Commissie een behoorlijke kans. Het besluit om de graantelers drie jaar achter elkaar te straffen met een extra heffing en een prijsverlaging bij een oogst boven de 160 miljoen ton is genomen door de EG- regeringsleiders zelf. Alleen al om die reden kunnen eenvoudige lieden als de ministers van landbouw er moeilijk aan tornen, zo zegt men in Brussel. Ook met de eindronde van de GATT-onderhandelingen voor de deur zou de EG een ongeloofwaardi ge indruk maken als zij de stabilisa toren afzwakt. Toch dringt West-Duitsland daarop aan. Minister Kiechle heeft al laten verstaan dat hij in een verkiezings jaar niet thuis kan komen met een prijsverlaging. De drie procent moet dus volledig worden goedgemaakt in de prijs. Nederland, Engeland en Frankrijk zullen dat waarschijnlijk niet accepteren. Het is niet uitgeslo ten dat de raad er niet uitkomt en he lemaal geen prijs vaststelt. De Com missie blijft dan gewoon de oude prijs (minus de stabilisator) hante ren. In 1985 is dat ook al eens gebeurd. Voor een land als Nederland is de buitengrens van de Gemeenschap niet een eindpunt, omdat ons land door de eeuwen heen de wereld als geheel als werkterrein heeft gezien, aldus nu ex-staatssekretaris Yvonne van Rooy, tijdens een symposium "Liberalisation of Trade". Daarom zijn de ontwikkelingen in Genève waarin nu de GATT/Uruguay Ron- VERVOLG AGENDA PAGINA 2 Voorlichtingsbijeenkomsten over mineralengebruik in veehouderij Het Konsulentschap voor de Rund veehouderij in Noord-Brabant orga niseert in samenwerking met de krin gen van heet Zeeuws Rundvee Syn- dikaat voorlichtingsbijeenkomsten over minder en beter mineralenge bruik in de veevoeding en het graslandgebruik. Walcheren: vrijdag 17 november 1989 om 19.45 uur in Amicitia te Aagtekerke. Tholen: maandag 20 november 1989 om 19.30 uur in café De Tolrust te Poortvliet. Zeeuws-Vlaanderen: dinsdag 21 no vember 1989 om 19.30 uur in café de Landbouw te Biervliet. Schouwen-Duiveland en Goeree- Overflakkee: woensdag 22 novem ber 1989 om 20.00 uur in het Huis van Nassau te Zierikzee. Noord- en Zuid-Beveland: maandag 27 november 1989 om 19.45 in De Stenge te Heinkenszand. Workshop bodemverontreiniging De Kamer van Koophandel Zeeland organiseert woensdag 29 november a.s. in Hotel Goes te Goes in samen werking met Heidemij Adviesbureau BV een workshop over Bodemver ontreiniging bij het bedrijfsleven. Deze praktijkgerichte workshop geeft een kompleet overzicht m.b.t. de bodemproblematiek op in ge- bruikzijnde bedrijfsterreinen. Deel namekosten: 50,per persoon. PHLO-kursus gezondheidszorg in melkveehouderij Op 5, 6 en 19, 20 februari 1990 zal in Den Bosch de kursus 'Bedrijfsbege- leiding en preventieve gezondheids zorg in de melkveehouderij' worden gehouden. Deze is in het bijzonder bestemd voor mensen die te maken hebben met advisering aan melkvee houders. De inschrijving eindigt op 12 januari 1990. Voor nadere inlichtingen: tel. 08370-84093/84094. Regiogroep jonge agrarische vrouwen Walcheren Regiogroep jonge agrarische vrou wen Walcheren organiseert een avond over milieuvriendelijk huis houden. Mevrouw Ria Huisman is de spreekster. Zij zal het hebben over o.a. energiebesparing, milieu vriendelijk bestrijden van ongedierte en insekten, enz. Datum: woensdag avond 22 november. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Hotel Walcheren te Koudekerke. Op 16 of 18 januari 1990 wil deze re giogroep een dagkursus organiseren te Schoondijke: 'Omgaan met trek kers voor dames'. Heb je zin om mee te gaan, geef je op of bel voor informatie naar: Leni Geschiere 01186-1840 of Annelies Blankers 01189-2995 voor 22 november! Vrijdag 17 november 1989 Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Tholen en St. Philipsland Vergadering op dinsdag 28 novem ber in café Tolrust te Poortvliet, aanvang 19.30 uur. Mevrouw ir. C.H. Verdonschot, projektleidster op het Infocentrum Akkerbouw te Schoondijke, houdt een inleiding over 'Akkerbouwprogramma's en het VITAK-systeem met computer'. Ir. G. Hiemstra, landbouwmeteoro- loog bij Meteoconsult te Wagenin- gen, houdt een inleiding over 'Wat heeft de landbouw aan een goede weersvoorspelling? Bloemenstudieklub De recent opgerichte bloemenstudie klub 'Bloevantho' organiseert op donderdag 23 november om 19.30 uur in café Tolrust te Poortvliet een voorlichtingsavond. Zie ook elders in dit blad. Vrije Universiteit organiseert symposium 'Prikkel of Pressie'? Op 15 februari 1990 zal de Vrije Universiteit het symposium 'Prikkel of pressie' organiseren. Dit sympo sium wordt georganiseerd naar aan leiding van onderzoek van de We tenschapswinkel VU over de effekti- viteit en haalbaarheid van een hef fingensysteem op bestrijdingsmidde len. Aanmelding: storting 20, op giro 732963 t.n.v. Wetenschaps winkel VU, Amsterdam o.v.v. 'prik kel of pressie'. Themadag vruchtwisseling Op vrijdag 24 november a.s. organi seert het PAGV in samenwerking met het CAD-agv een themadag over vruchtwisseling. De dag begint om 9.30 uur op de Flevohof te Bid dinghuizen (panoramazaal) en duurt tot 16.15 uur. De volledige thema- dagtitel luidt: 'Vruchtwisseling; grenzen aan nauwe rotaties'. De pre sentatie van de stand van het onder zoek over dit aktuele onderwerp is bedoeld voor deelnemers uit de praktijk, de voorlichting en het on derzoek binnen de akkerbouw- en vollegrondsgroentesektor. Deelne mers hebben zich tot 15 november op kunnen geven bij het PAGV, tel. 03200-22714. Het programma om vat zeven inleidingen. Vergadering VeKaBo Op 22 november wordt de algemene ledenvergadering van VeKaBo Wal cheren gehouden in verenigingsge bouw Amicitia te Aagtekerke. Aan vang: 19.30 uur. Mevrouw E. Maris- Koster, lid gedeputeerde staten van Zeeland, zal spreken over: 'Aktuele ontwikkelingen in de ruimtelijke or dening in Zeeland'. Na de pauze zal mevrouw E.C. de Hullu-de Nood, dagelijks bestuurslid CBTB West Nederland èn kampeer boerin, spre ken over: 'Kamperen bij de boer: nuttig en aangenaam'. de zijn laatste en beslissende fase in gaat, voor Nederland even belang rijk als de voortgang in Brussel ten aanzien van de voltooiing van de Ge meenschappelijke Markt. De onder handelingen in Genève bieden de we reld een mogelijkheid om te voorko men dat het multilateraal handels systeem, zoals dat in het GATT is neergelegd verwordt tot elkaar bestrijdende handelsblokken. Van Rooy vroeg zich aan het begin van haar toespraak af of het vormen van regionale handelsblokken, zoals die o.a. in Afrika, Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied ontstaan uit eindelijk zullen leiden tot het uiteen vallen van de wereld in elkaar bestrijdende blokken. Bouwen zij die aan regionale integratie werken niet aan een belemmering naar een volgende stap naar mondiale open heid. Om die te voorkomen is wat er thans in Genève plaatsvindt voor de wereldekonomie van wezenlijk en doorslaggevend belang. Het Franse fruitteeltbestand is aan het verouderen. Van diverse produk- ten neemt het aandeel van de boom gaarden die 25 jaar of ouder zijn, fors toe. Het meest in het oog sprin gende voorbeeld is peren. Van dit produkt is al bijna 60% van de boomgaarden minstens een kwart eeuw oud. Bij de pruimen en de ker sen is dat bijna 40%. Van het be langrijke produkt appelen is eender de van het bestand al minstens 25 jaar geleden geplant. Het Franse fruitareaal wordt niet al leen ouder maar het krimpt ook steeds verder in. In de periode 1982/1987 werd er 8.000 ha meer ge rooid dan geplant. Bij de uitgebreide enquête die in 1987 niet alleen in Frankrijk maar in alle landen van de E.G. werd gehouden, bleek het Franse fruitareaal nog 153.210 ha groot te zijn oftewel 5% minder dan bij de vorige uitgebreide enquête van 1982. De topper voor de Franse fruitteelt is nog altijd appelen maar het aan deel is wel wat gedaald. De grootste daling deed zich voor bij peren. Daarvan stond in 1987 een kwart minder dan in 1982. Veel oude Golden-boomgaarden Bij het belangrijkste produkt appe len is Golden Delicious nog wel het belangrijkste ras maar het neemt een steeds minder prominente plaats is. F. Dankloff Polder Food Products b.v. Frank A.M. Dankloff (51) en Victor J. Phaff (35) gaan samen de direktie vormen van Polder Food Products b.v. te Lelystad. Frank Dankloff is benoemd tot Algemeen direkteur en Victor Phaff tot Marketing direk teur. Polder Food Products b.v. komt in mei 1990 op de markt met een breed scala aardappelkonsump- tieprodukten. Jaarlijks gaat 100.000 ton verse aardappels worden verwerkt. Frank Dankloff is afkomstig van Hamm Hak engineering B.V. te Giessen, waar hij zich als Sales ma nager/senior Project manager bezig hield met het ontwikkelen en opzet ten van een groot aantal "turn key" projecten, waaronder aardappelver- werkende bedrijven. Viktor Phaff komt van het NIVAA (Nederlands Instituut voor Afzetbe vordering van Akkerbouwproduk- ten) te Den Haag. Hij was hier als Marketing manager verantwoorde lijk voor de kollektieve afzetbevor dering van aardappels en aardappel- produkten. V. Phaff Nieuwe direkteur Volkshogeschool Zeeland Vanaf 1 november jl. is de heer Leo D.P. D'Hoore algemeen direkteur van Volkshogeschool Zeeland. De heer D'Hoore is opvolger van de heer Nico M.P. Peterse, die vertrekt als mededirekteur van de volkshoge school. Op vrijdag 8 december is er tussen 15.00 en 17.30 uur in centrum 'Den Hoekzak' te Oostburg een af scheidsreceptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer Peterse. Op woensdag 6 en donderdag 7 de cember houdt het Regionaal Onder zoekcentrum voor de Rundveehou derij 'Cranendonck' open dagen. Dit jaar krijgen stalrenovatie en ven tilatie bijzondere aandacht, omdat in de loop der jaren de technische in zichten nogal zijn gewijzigd. Daarnaast wordt ruimschoots aan dacht besteed aan het verbouwen van krachtvoervervangende produk- ten, het voeren van mais naast gras en andere lopende onderzoeken. Het gaat hierbij vooral om CCM, mais- kolvenschroot, voederbieten en grasbrok. Op het gebied van mecha nisatie zijn toelichtingen en de monstraties te verwachten van de freesvoermengwagen en de kuil- voersnijder met bovenlosser. Verder kan men de resultaten verge lijken van proeven met het voeren van snijmais en van snijmais afge wisseld met gras. Bezoekers van de open dagen kunnen zich ook op de hoogte stellen van de nieuwe Dienst Landbouwvoorlichting (DLV), die vanaf 1 januari 1990 officieel van start gaat. De proefboerderij ligt in Soeren- donk (gemeente Maarheeze) en is op beide dagen voor bezoekers geopend tussen 9.30 en 12.30 uur en na de middag van 13.30 tot 16.00 uur. Zo wel 's morgens als 's middags wordt in het eerste uur een rondleiding ge houden. Specialist J. Kodde wordt vakdeskundige fruitteelt bij I.K.C. te Wilhelminadorp De heer J. Kodde, specialist Bodem, Bemesting en Water bij het Konsu lentschap voor Akkerbouw en Tuin bouw (CAT) te Goes treedt per 1 ja nuari a.s. in dienst bij het Informa tie en Kennis Centrum (I.K.C.) voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. In deze landelijke funktie wordt de heer Kodde de schakel tussen het fruitteeltonderzoek en de fruitteelt voorlichting. De akkerbouw in het Zuidwesten ziet met hem een gezag hebbende deskundige op het terrein van bodem, bemesting en berege ning, vertrekken. De nieuwe vakdes kundige heeft met name de laatste jaren veel lezingen gehouden over milieuvraagstukken, de (overbe mesting en de voor- en nadelen van druppelbevloeiing en beregening. J. Kodde Het Proefstation voor de Fruitteelt en de Nederlandse Fruittelers Orga nisatie organiseren dit jaar de Proefstationsdagen op 6 en 7 decem ber in het I.A.C. (Internationaal Agrarisch Centrum) te Wageningen. Op beide dagen wordt eenzelfde pro gramma geboden. Middels een vier tal korte lezingen en ca. 15 informa tiestands worden recente onder zoeksresultaten en ontwikkelingen onder de aandacht gebracht en wordt er volop ruimte geboden daar over te diskussiëren. De onderwerpen van de vier korte le zingen zijn: Beter en zuiniger spuiten, door ing. Jac. Baart - Proeftuin Numansdorp. Klimaatkameronderzoek ten behoe ve van de praktische fruitteelt, door prof.dr. J. Tromp - P.F.W. Aktualiteiten uit het fruitteeltkundig onderzoek, door dr.ir. S.J. Wert- heim-P.FW. Resultaten uit het rassen- en klonen- onderzoek, door ing. P.D. Goddrie P.F.W./R.I.V.R.O. Tussen de lezingen kunnen informa tiestands worden bezocht over o.a.: Beter en zuiniger spuiten; Resultaten teeltonderzoek; Resultaten vrucht- boomkwekerijonderzoek; Rassen en klonenonderzoek; Afdekken boomstroken i.p.v. chemische on- kruidbestrijding; Bewaar- en pluk- tijdstiponderzoek; Bewaaradvise- ring; Optimalisering plantsystemen; Fertigatie en boomstrookversmal- ling; Bedrij fsbegeleidingssystemen Mety/Gaby, bedrijfsregistratie,. bestuiving; Geleide bestrijding schurft-meeldauw; Hoe minder spuiten tegen insekten; Oosef, nieu we spuittechniek; Voorlichtingsaktie Management; Aanpak voorlichting geïntegreerde bestrijding; Boe kenstand NFO-PFW. Voor deelname aan één van deze da gen is aanmelden vooraf bij de NFO van 20 november t/m 1 december (tel. 070-450600) noodzakelijk. Deelnamebewijzen a 30,(inkl. lunch en konsumpties) zijn bij de in gang van het I.A.C. verkrijgbaar. De aanvang van de Proefstationsda gen is op beide dagen om 9.30 uur. Voor nadere inlichtingen: Proefsta tion voor de Fruitteelt, Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp (tel. 01100-42500).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5