'Roep om landinrichting zal nog verder toenemen' CAVO LATUCO sluit een goed boekjaar af Aktiegroep richt zich tot vijf Peelgemeenten Veertarieven toch omhoog! Fusie tussen twee gezondheidsdiensten Natuurbeschermingsraad: buiten Groote Peel ook beschermende maatregelen invoeren Inspekteur Landinrichtingsdienst ir. H.A. Okma: "Rekreatie en toerisme gebaat bij goed milieubeleidsplan" Investering landbouwbedrijven De ondertekening van de akte. V.l.n.r. ir. B.A.M. Holtslag (sekr. landin richtingskommissie), mr. A. Faas (direkteur Kadaster Zeeland), de heer K.J.A. Baron Collot d'Escury (voorzitter landinrichtingskommissie), kandidaat-notaris mr. J.M.E. Seydlitz, rechter-kommissaris mr. G. de Wilde en inspekteur Landinrichtingsdienst in Zeeland ir. H.A. Okma. 'De roep om landinrichting zal nog groter gaan worden'. Dit konklu- deerde de inspekteur van de Landin richtingsdienst Zeeland ir. H.A. Ok ma tijdens de passering van de akte van toedeling voor de Nijs- en Hooglandpolder op 2 november jl. in Ossenisse. De heer Okma refereerde in dit ver band aan het Natuurbeleidsplan, waarin er onder meer vanuit wordt gegaan dat de toepassing van de Re latienota verder wordt uitgebreid en dat landbouwgronden worden om gevormd tot natuurontwikkelingsge bieden. Ook de ontwikkelingen geschetst in de Struktuurnota Landbouw en het Milieubeleidsplan wijzen op een gro tere behoefte aan landinrichting, al dus de inspekteur. Hij voegde er overigens aan toe dat het in de plan nen nog slechts om beleidsvoorne mens gaat. De heer Okma benadrukte dat, wil aan de verlangens van de politiek te gemoet gekomen worden, de poli tiek ook voldoende financiële en personele middelen beschikbaar moet stellen. Hij komplimenteerde de Landinrichtingskommissie dat de aktepassering al binnen vier jaar na de stemming kon plaatsvinden: 'Dat is in belangrijke mate te danken aan de voortvarende bestuurlijke aanpak van de kommissie'. Door de snelheid van werken en meevallende aan bestedingen, zei hij te verwachten dat het projekt duidelijk binnen de be groting van 5,2 miljoen kan wor den rondgezet. Per 1 januari 1990 is bijna 4 miljoen van de begrote middelen geïnvesteerd. Direkteur van het Kadaster in Zee land, mr. A.F. Faas, zei uitgerekend te hebben dat dé gemiddelde door looptijd van een ruilverkaveling in ons land 17 jaar bedraagt. Er zijn lange doorlooptijden bekend, zoals de Alblasserwaard (24 jaar), maar ook hele korte zoals Wolphaartsdijk (vijf jaar). Met gemiddelden moet je dus oppassen, konstateerde hij. In Zeeland zijn de ruilverkave- Iingsprojekten de laatste jaren rede lijk op schema. In het blok van de Nijs- en Hooglandpolder (760 ha) is de uitvoering bijna op schema. De heer Faas lichtte verder onder meer toe dat het toedelingsproces niet al leen voor de kommissie en de advi seurs een spannende periode is, maar ook voor de - in dit geval 150 De aktiegroep 'Werkgroep Behoud de Peel' uit Deurne heeft vijf ge meenten uit het grensgebied van Brabant en Limburg een dringende oproep gestuurd, om een verdere uitstoot van ammoniak in dit gebied tegen te gaan. Volgens de aktiegroep mogen geen hinderwetvergunningen meer worden verleend aan veehou ders, wanneer die een toename van de ammoniakuitstoot tot gevolg hebben. De ammoniak bedreigt het voortbe staan van de Peel en brengt het voortbestaan van zeldzame planten soorten in gevaar. De vijf gemeenten die zijn benaderd, zijn Bakel in Noord-Brabant en Heythuysen, Horst, Sevenum en Helden in Limburg. Deze gemeenten houden zich bij het verlenen van hinderwetvergunnin gen tot nu toe aan de richtlijnen van het ministerie van Landbouw, die over een zone van 500 meter van het Peelgebied spreekt. Volgens de werkgroep is dat niet voldoende en moet ook ver buiten die strook de uitstoot van verzurende stoffen wor den tegengegaan. 4 - belanghebbenden: 'De kavel die wordt ingeleverd is bijna altijd beter dan de kavel die nieuw wordt toege deeld Dat dit toch niet tot on overkomelijke problemen heeft ge leid mag blijken uit het feit dat van de 36 bezwaren er geen één voor de rechtbank kwam. 'Dat is toch uniek in Nederland', aldus de heer Faas. De heer F. de Waal sprak namens de 3 ZLO. Hij vergeleek een ruilverka- De aan- en verkoopcoöperatie in West- en Midden Nederland CAVO LATUCO heeft een goed boekjaar afgesloten. Aan de reserve kon 6 miljoen gulden worden toegevoegd, nadat leden- en bonuskorting aan de leden was uitbetaald. CAVO LATU CO is op 1 juni ontstaan door een fusie van CAVO Rijnstreek Midland en LATUCO. Op vrijdag 10 november werd de al gemene ledenvergadering gehouden in "Treslong" in Hillegom. De hon derd gekozen ledenraadsleden kwa men bijeen om de jaarrekeningen Een deel van de voorstellen uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is onvoldoende toegesneden op de sektoren rekreatie en toerisme. Dat is de mening van de Voorlopige Ad viesraad voor de Openluchtrekreatie in zijn reaktie op het regeringsvoor nemen. Met name op het punt van de kwaliteit van de lucht door de verzuringsproblematiek en bij de kwaliteit van het oppervlaktewater moet het beleid aangescherpt wor den, aldus de Raad. Op deze wijze kunnen de maatregelen leiden tot een schoner en beter milieu, waar ook rekreatie en toerisme wel bij zul len varen. De Raad kan alleen instemmen met de invoering van een pleziervaartui genbelasting ter financiering van de in het NMP voorgestelde maatrege len, als wettelijk wordt vastgelegd dat de opbrengst wordt besteed in de sfeer van de openluchtrekreatie. De Werkgroep Behoud De Peel denkt dat het natuurgebied op de grens van Brabant en Limburg al leen nog te redden is, als binnen af zienbare tijd de ammoniakuitstoot met 90% wordt verminderd. Het uit stel onlangs door minister Braks van de aanwijzing van de Peel tot be schermd natuurgebied met minimaal één jaar, is dan ook een tegenvaller voor de werkgroep. Asten 'streng in de leer' Een opsteker voor de groep is daar entegen de uitspraak van de Raad van State, dat de eveneens aan de Peel grenzende Brabantse gemeente Asten haar strenge beleid in haar hinderwetvergunningenbeleid mag handhaven. Als een wijziging van een veehoude rijbedrijf ook maar een kleine ver hoging van de ammoniakuitstoot met zich meebrengt, hoeft het Astende gemeentebestuur geen hin derwetvergunning te verlenen. De huidige zuurgraad is in Asten al zo hoog, dat iedere verhoging in de ogen van het gemeentebestuur al te veel is. veling met een operatie in het zieken huis: 'Het doet wel eens pijn, maar nadien ben je dat vergeten en denk je alleen aan de goede afloop en de leu ke dingen'. Namens het waterschap sprak de heer K.J.A. Baron Collot d'Escury, tevens voorzitter van de landinrichtingskommissie. Hij prees zich met name gelukkig dat het knel punt van de afwatering al in een ver gevorderd stadium is gekomen. goed te keuren. Voorzitter P.J. Ver hoef sprak aan het begin van de ver gadering na het fusiebesluit. Het gaat om de jaarrekening van een vol jaar CAVO en een gebroken boek jaar van 7 maanden van LATUCO. Onder invloed van het teruglopen van de veestapel is de omzet van vee voer gedaald met 6%. Ook bij ruw- voer en meststoffen moest men ge noegen nemen met wat minder. De omzet van gewasbeschermingsmid delen bleef goed op peil en aan be- drijfsbenodigdheden werd wat meer omgezet. Het balanstotaal van de sa mengevoegde balans per 31 mei is 100 miljoen gulden. Hiervan is 50% eigen vermogen. De positieve financiële resultaten zijn toe te schrijven aan goede marktposities en bijzondere baten door boekwinsten of verkoop onroe rend goed. Op de algemene vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid H. Tijsseling. In zijn plaats kwam de heer S. Kon uit Heemvliet in het bestuur. Voor het lopende boekjaar zal er weer met een vaste ledenkor ting worden gewerkt van 1 over de afgenomen goederen en een 1/3% Ondanks de protesten die de ge meentebesturen en de landbouwor ganisaties in Zeeuws-Vlaanderen af gelopen weekend bij het provincie bestuur van Zeeland hebben gedepo neerd; hebben de staten toch beslo ten de veertarieven voor zowel per sonenauto's als vrachtwagens te ver hogen. Voor personenauto's gaan de tarieven omhoog met 12 tot 36% ter wijl de tarieven (enkele vaart) voor de vrachtwagens worden opgetrok ken met 12 tot 16%. De verhoging van de tarieven is noodzakelijk geworden om een te kort dat dreigde te ontstaan als ge volg van de automatisering van de kaartverkoop te kompenseren. Het gaat hier om een bedrag van 3,6 mil joen gulden dat minder wordt ont vangen omdat personen en brom fietsen vanaf 3 januari 1990 gratis over mogen varen. De kategorie per sonenauto's moet hiervan tweederde opbrengen en de vrachtwagens een derde. De 3 landbouworganisaties in Zeeuws-Vlaanderen zijn tegen met name een verhoging van de tarieven van het vrachtverkeer omdat daar door de kosten van transport van agrarische produkten omhoog gaan en de konkurrentiepositie daardoor verzwakt. De landbouwers vrezen dat bovendien de verdere ontwikke lingsmogelijkheden van de agrari sche sektor worden belemmerd. over de geleverde goederen door de leden. Fusievoorstel Het voorstel om een fusie aan te gaan met coöperatieve "De Goede Verwachting" te Heerhugowaard had algemene instemming. De fusie betekent voor die regio in Noord- Holland een versterking van de coö peratieve aktiviteiten op het gebied van veehouderij en tuinbouw. De vestiging Noord Scharwoude is daarbij een belangrijk steunpunt. Als ook de leden van Heerhugo waard voor de fusie stemmen dan gaat de fusie op 1 januari 1990 in. Als compensatie voor het op nul stellen van de basispremie van de WIR zijn 100 miljoen aan de be groting van het ministerie van Land bouw toegevoegd. Daarbij is bepaald dat een gedeelte van deze gelden moet worden aange wend voor de stimulering van in vesteringen in landbouwbedrijven. Het Besluit struktuurverbetering landbouwbedrijven is in verband ning leiden tot een verlaging van de grondwaterstand in de Groote Peel en daardoor een negatieve invloed hebben op de instandhouding van het in het gebied aanwezige hoog veen'. De raad stelt dit in een advies aan minister Braks over de toepas sing van de Natuurbeschermingswet op de Groote Peel. De raad stemt in met de aanwijzing van de Groote Peel als beschermd natuurmo- In een gezamenlijke bestuursverga dering zijn de Gezondheidsdiensten van Noord-Brabant en Limburg de ze week akkoord gegaan met een fu sie tussen de beide diensten in Noord-Brabant en Limburg. Waar schijnlijk wordt direkteur T. de Ruijter van de Brabantse dienst de nieuwe direkteur. Het voorstel is om met ingang van 1990 een nieuw bestuur te formeren, dat de taken en bevoegdheden van de voorgaande besturen overneemt. Dat nieuwe bestuur, dat dertien le den zal tellen, zal worden benoemd door de standsorganisaties NCB. LLTB, ZLM, CBTB na overleg met zuivelorganisaties, rundveeverbete ring, en bonden van varkenshouders en pluimveehouders. Redenen om tot deze (al langer ver Voor de algemeen direkteur ir. A.G. Galema was het de laatste vergade ring van zijn coöperatie. Hij zet een punt achter zijn aktieve loopbaan bij de coöperatie LATUCO en nu een jaar CAVO LATUCO. Voorzitter Verhoef schetste de loopbaan van de heer Galema. Hij heeft een belang rijke bijdrage geleverd aan de ont wikkeling van de coöperatieve aan- en verkoop in West-Nederland. Daarbij stond het streven naar meer coöperatieve eenheid hoog in het vaandel. Het resultaat is een sterke coöperatie CAVO LATUCO voor boer en tuinder in West- en Midden- Nederland. daarmee op een aantal punten ver ruimd, terwijl anderzijds de onder havige Complementaire regeling voor investeringen in landbouwbe drijven tot stand is gebracht. De Complementaire regeling is geba seerd op art. 8 van de EG Verorde ning 797/85 van de Raad. In dat ka der kan b.v. steun worden toege kend aan bedrijfshoofden die niet voldoen aan de inkomenseis. wordt voor het landbouwgebied rond om de Groote Peel. De door de minister voorgestelde technische maatregelen binnen het natuurmonument (o.a. aanleg van een waterbassin) noemt de raad on gewenst. Volgens de raad moet het optreden van negatieve effekten van aktiviteiten buiten de Groote Peel in principe door maatregelen buiten de Groote Peel worden voorkomen. wachte) fusie over te gaan, zijn de verzekering van veterinaire kennis op hoog nivo en het beschikbaar hebben van geavanceerde laborato riumtechnieken. Waarschijnlijk wordt het laboratoriumwerk cen traal ondergebracht in Boxtel. Het verbeteren van de veterinaire kennis is onder meer nodig door de toene mende specialisatie in de dieren- artsenij. Een ander voordeel van de fusie is, dat door een uniforme aanpak van de gezondheidszorg in Zuid- Nederland een betere aansluiting wordt verkregen met andere organi saties die al over de Brabants/Lim burgse grens heen werken. Door op heffing van die grens profiteert men van schaalvergroting en meer effi- ciëncy. Vrijdag 17 november 1989 Volgens de Natuurbeschermings raad is er aanleiding om de bescher ming van de Groote Peel uit te brei den tot buiten het gebied. De raad stoelt deze stellingname op onder zoeken die 'ondubbelzinnig' hebben aangetoond dat drainage en berege- nument. In zijn advies stelt de raad voor, dat op basis van het inmiddels door de minister aan een kommissie van on afhankelijke deskundigen gevraagde nader advies over de hydrologische problematiek een beleid uitgewerkt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4