BRIDGE BV FORUM-AVOND Profiteer van deze unieke aanbieding!!! VERDIEN NU f 1000,- VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BOUWLAND TE NOORDWELLE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN BOUWLAND TE C0LIJNSPLAAT FOKKERS OPGELET! CD Telefoon: KAVEL I KAVEL II KAVEL III BOUWLAND I adverteren het medium hij uitstek Te koop gevraagd: PACHTVRIJ AKKERBOUW BEDRIJF in Zuid-West Nederland van ruim 75 ha. Rentmeesterskantoor Weihoven B.V. Door de Afd. Zeeland van het Ned. Texels schapenstamboek wordt op VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER aanvang 19.30 uur in hotel "Terminus" te Goes een georganiseerd. Inleiders: de heren - Joh. Borstlap - C.A. Commandeur - D. Reyns Zo mogelijk aaneengesloten met bietenquota. Ook gevraagd een bedrijf van 40 ha op het eiland Tholen. Aanbiedingen worden vertrouwelijk behandeld - schriftelijk en/of telefonisch - door: Bij aankoop van ons zeer uitgebreide Administratie-Pakket BROFIN krijgt u bij inruil van uw oude Software-Pakket maar liefst f 1.000,- KORTING BROFIN (versie 4.2) NU GRATIS INSTALLATIE BIJ U AAN HUIS (indien gewenst) BROCALC (Calculatie Pakket) f 950,- DEMOSDISK f 99,- incl. BTW NU f 795,- Al 25 jaar Uw vertrouwde handelspartner. Notaris Mr. W.H. Klaassen te Zierikzee is voor nemens bij inschrijving te verkopen ten verzoeke van de Maatschap B.B.C. M.J. Landegent HET BOUWLAND aan de Bouwmans- weg te Noordwelle, kad. bek. gem. Westerschouwen, sectie F nos. 221 en 1238 groot 10.03.80 ha. HET BOUWLAND aan de Bouwmans- weg te Noordwelle, kad. bek. gem. Wes terschouwen sectie F no. 1239 groot 4.79.50 ha. DE COMBINATIE van de Kavels I en II. Het bouwland is van prima kwaliteit. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling van koopsom en kosten, uiterlijk op 28 decem ber 1989. Kavel II is ingezaaid met Obelisk wintertarwe. De prijs waarbij volle last wordt gegeven voor Kavel III is gedeponeerd bij genoemde notaris. Nadere documentatie en inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar te kantore van notaris Klaas sen, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zie rikzee, tel. 01110-16451. Inlevering van inschrijvingsbiljetten in gesloten envelop (voorzien van motto "inschrijving Noordwelle") uiterlijk op maandag 27 november 1989 om 16.00 uur. Notaris mr. J.P. Muys te Kortgene, Wilhelmi- nastraat 2, is voornemens, ten verzoeke van zijn op drachtgever, over te gaan tot de verkoop bij inschrijving van: gelegen nabij de Oostzeedijk te Co- lijnsplaat kadastraal bekend Gemeente Kortgene sectie N, onderverdeeld in: KAVEL 1 nummer 129 groot 2.34.00 ha KAVEL 2 nummer 130 groot 5.66.00 ha KAVEL 3 nummer 386 groot 2.67.00 ha KAVEL 4 de combinatie van de kavels 1, 2 en 3 Zakelijke lasten vanaf 1 januari 1990 voor rekening van de koper. Betaling koopsom en kosten (veilingtarief) binnen 1 maand na opening van de inschrijfbiljetten. Aanvaarding na betaling van de koopsom. Op de koop van de percelen bouwland is inbegre pen de referentie suiker. Voorwaarden: aPrijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de notaris gedeponeerd; b. Inschrijfbiljetten (ondertekend) dienen uiterlijk 4 december 1989 om 14.00 ten kantore van voor noemde notaris ingeleverd te zijn, op welk tijdstip de biljetten worden geopend en waarbij alle inschrijvers aanwezig mogen zijn; c. Indien bij de inschrijving de prijs van volle last niet is gehaald hebben van de aanwezige in schrijvers de 3 hoogste het recht deel te nemen aan de tussen deze direct na het openen der bil jetten te houden opbieding; d. De verkoopvoorwaarden liggen ter inzage van bovengenoemde notaris, alwaar tevens inschrijf biljetten te verkrijgen zijn. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij bovenge noemde notaris. Tel. 01108-2154. TOON v/d AD0yftAG0C9 HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Postbus 1088, 5601 BB Eindhoven Tel.: 040-415055 vragen naar G. Costermans GRIJP UW KAN Normale prijs Inruil oude pakket f 1.950,- f 1.000,- Normale prijs f 1.495,- Extra korting f 700,- HOOFDMENU Grootboek Dagboek Debiteuren fakturen Crediteuren BTW Artikel gegevens Valuta gegevens Prijsaanvragen/offertes Personeel G-rekening Balans Onderhoud programma's BALANS Proef/saldibalans Verlies en winst Verdichte balans Balans per periode Gegevens jaarverslag Jaarverslag BTW BTW-gegevens Overzicht BTW-gegevens BTW per maand BTW per kwartaal GROOTBOEK Onderhoud grootboek Overzicht grootboek Kostenoverzicht Rentabiliteits berekening Invoeren budget Budget bewaking CREDITEUREN Boekingen credit Overzicht boekingen Openstaande betalingen Betalingsadvies Bankopdrachten Crediteuren gegevens Overzicht crediteuren Betaalde fakturen ARTIKEL GEGEVENS Artikel gegevens Voorraad gegevens Registratie inkopen Omzet per debiteur Omzet per artikel DAGBOEK Boekingen dagboek Overzicht boekingen Grootboekkaarten Mutatie overzicht PERSONEEL PLANNING Fakturen G-rekening Printen van (kopie)fakturen Projekt administratie Uren verantwoording Winst berekening Personele gegevens Printen personele gegevens Planning vrije dagen personeel Deze optie alleen voor onderaannemers. ONDERHOUD PROGRAMMA'S Onderhoud menu/pasw. Schoonm. bestanden Boekingsperiode Paswoord/niveau's Faktuur lay out Log bestand Correctieprogramma Inlezen diskette/converteren Kleurinstelling scherm Andere klant Nieuwe klant Header inhoud DEBITEUREN FAKTUREREN Boeken fakturen Overzicht boekingen Openstaande betalingen Aanmaningen Tekst aanmaning Teksten op faktuur Fakturering Printen (kopie)fakturen Faktuurregels per klant Debiteuren gegevens Overzicht debiteuren Betaalde fakturen Etiketten Kwitantie VALUTA GEGEVENS Onderhoud valuta gegevens Overzicht valuta gegevens Omrekenen valuta KONTAKTEN OPDRACHT GEVERS Prijs-aanvragen/offertes Verwijde aanvrag./offertes Overzicht/printen gegevens STANDAARD OPTIES Kleureninstelling Netwerk versie Vrije faktuur lay out Onbep. aantal administraties en registraties Alle gegevens d.m.v. popup menu's op te vragen ENKELE ANDERE PAKKETTEN: Calculatie voor BOUW METAAL Storingspakket voor onderhoud Patiënten registratie Projekten/voor en na calculatie Speel automaten registratie ALLE PAKKETTEN ZEER UITGEBREID TEVENS SOFTWARE OP MAAT!!! GRATIS 2 JAAR UPDATE!!! maal DEMODISK f 99.00 (incl. BTW) O JA S,UUr m"maal BROFIN 4.2 f 1950,00 O JA. stuur mijmaal BROFIN 4.2 a f (.9n^;°°ude pakket) O JA, stuur ntli O JA, ik wil installatie aan huis Naam: Voorletters: Z Adres: ^5 Postcode: Plaats: Fax: St. Elisabeth 27-29 5361 HJ GRAVE Tel.: 08860-76042 24 Vrijdag 17 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 24