A7T G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen incl. btw Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 100 kg. Zuivelproduktie Uitvoer aardappelen Weinig uien geïmporteerd in West- Duitsland Marktsituatie zuivel Kleinere varkensstapel in de Gemeenschap Varkensmarkt blijft onrustig Schema biggenprijzen Veemarkt 's-Hertogenbosch - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Vlotte handel slachtschapen Varkensprijzen blijven gedrukt Grondstoffenmarkt Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S per kg./40 kg. Coveco (A Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Mannelijk extra kwal. Mannelijk 2e kwal. Vrouwelijk extra kwal. Vrouwelijk 2e kwal. 8,25-9,10 8,25-8,75 8,80-9,75 8,50-9,10 7,40-8,10 6,55-7,55 7,20-7,55 7,30-8,05 7,10-7,75 8,40-9,50 8,15-8,80 8,50-10,00 8,15-9,75 6,15-7, ft) - 6,25-7,15 6,55-7,10 6,45-7,30 6,30-7,15 8,50-9,10 6,75-7,45 7,05-7,90 8,50-10,00 6,15-6,90 6,35-7,40 - Melk- en kalf- koeien, 1e kw. Kalf- vaarzen 1e kwal. Guste koeien 1e kwal. Pinken 2125-2575 2150-3050 2175-2625 - 2350-3200 2150-3150 1950-2675 2250-2975 - 2200-2525 2450-3050 - 2275-3175 1600-2000 - 1650-2125 - 1500-1725 - 1950-2250 1800-2150 975-1275 - 1250-1875 1500-1775 1400-2050 1125-2025 2250-2800 2000-3100 2250-2600 2200-3200 1650-1750 - 1725-2175 1250-1700 1300-1950 - Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit 81 7,20-7,90 6,50-6,65 5,90-6,90 4,40-5,60 4,75-5,90 Gras- Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont 825-1375 700-775 450-525 900-1500 620-720 - 430-510 - 1000-1450 - 460-700 305-400 450-500 490-560 - 455-555 350-375 330-400 - 255-340 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 3,50-5,00 4,10-4,85 Slachtramlammeren/kg Fokschapen/stuk 160-220 - Weidelammeren/stuk 125-185 150-200 125-175 27/10-03/11 ex btw, bron PVV GOES Telersprijzen ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED Verbruikersprijzen Stieren Koeien 7,82 6,76 - Weidehooi 175-210 Hooi a en b 325-335 330 315 Weideh. 2e 160-170 Tarwestro 140-145 160 160 Dijkhooi 140-170 Gerstetro 165 160 160 Veldbeemd 50- 75 Maïs 24% ds 77,50 90 90 Tarwestro 75- 85 Bierbostel 75-77,50 80 80 Gerstestro 75- 90 Perspulp 70 70 70 Produktie x 100 kg, week t/m 28/10 1988 -100 Ontvangen melk van veehouders 185,141 101 Vetgehalte 4,44 100 In consumptie gebracht 38,316 104 Boter 2,826 125 Fabriekskaas 11,077 101 Melkpoeder 3,290 108 Gecondenseerde melk 8,222 95 In de gehele maand oktober zijn 75.500 ton konsumptie- en industrie aardappelen uitgevoerd. De eksport van oogst 1989 tot 1 november is hierdoor op 136.500 ton gekomen. Van oogst 1988 was de uitvoer tot 1 november 130.000 ton, van oogst 1987 was dit 181.000 ton en van oogst 1986 177.000 ton. De eksport- cijfers zijn eksklusief de uitvoer naar België en Luxemburg. De invoer in oktober bedroeg 104.660 ton, tegenover 129.700 ton in 1988 en 146.900 ton in 1987. In het importcijfer van oktober 1989 is de import vanuit België nog niet vol ledig opgenomen. Tot nu toe is de Westduitse import van uien klein. Met ruim 80.000 ton is de import van juli t/m oktober een kwart kleiner dan vorig jaar. Met name Nederland kon veel minder ui en op de Westduitse markt afzetten. De Nederlandse eksport van juli t/m oktober is met 13.000 ton 40% klei ner dan in dezelfde periode van 1988. Bij de afzet van konsumptiemelk is tot begin november dit jaar een lich te daling op te merken die meer dan gekompenseerd werd door een toe name van de afzet van konsumptie- melkprodukten. Het aandeel kon sumptiemelk in het totale pakket in konsumptiemelk en konsumptie- melkprodukten bedroeg 55%, ter wijl dat vorig jaar nog 57% was. De afzet van konsumptiemelkproduk- ten steeg met 7%. Er is nog steeds Vrijdag 17 november 1989 een verschuiving op te merken van de volle naar de magere/halfvolle produkten. De wat gestegen produktie van boter is moeilijk geheel onder te brengen. De aansluiting op de wereldmarkt wordt gemist. Het aanbiedingsnivo van de EG ligt op 2100/t f.o.b. en op 2550 voor botervet. De wereld marktprijs ligt op resp. 1850/2050 en 2100-2400. De uitvoer van boter naar de Sovjet- Unie is tot stilstand gekomen, wat de druk vergroot. Tot begin november werd ongeveer 37.900 ton boter uit gevoerd, wat 14.800 ton (64%) meer is dan vorig jaar. Laat men de eksport naar de Sovjet-Unie buiten beschouwing, dan is er sprake van een afzetdaling met ongeveer 5150 ton. Ook de afzet van botervet stag neert, vooral door de teleurstellende afzet naar Egypte. Het Statistiekburo van de Gemeen schap heeft de voorlopige resultaten bekendgemaakt van de varkenstel lingen van augustus jl. Daaruit blijkt dat in de EG (10) de varkensstapel 1,6% kleiner was dan een jaar daar voor en in de EG (12) 1,1% kleiner. Er werd de nadruk op gelegd dat de bovenstaande gegevens voorlopig zijn. Zo zijn o.a. de gegevens over Portugal (nog) niet bekend en heeft men daarbij de tellingsuitkomsten van april ingevuld, terwijl ook de cijfers van Groot-Brittannië en Frankrijk slechts als zeer voorlopig dienen te worden beschouwd. Gegeven de huidige situatie in de varkenssektor, betreurt het Sta tistiekburo het niet over meer volle dige cijfers te beschikken. Het buro verwacht dat eerst aan het begin van 1990 van een opleving van enige betekenis gesproken zal kun nen worden. Aan de prijsdaling bij de varkens lijkt nog geen eind gekomen. Afge lopen vrijdag voorspelde de Var- kensbeurs in Vleuten voor deze week opnieuw een forse prijsdaling. De verwachtingsprijs ging voor levende varkens 20 cent omlaag en voor geslachte varkens 24 cent. De roepprijzen volgen die tendens en gingen deze week met ongeveer 18 cent omlaag. Vorige week verlaag den de slachterijen hun roepprijzen al met twintig cent. De prijsdaling is mede een gevolg van de geringe vraag naar varkens vlees. De afzet van zowel karkassen als onderdelen is naar alle landen nog steeds slecht. Op korte termijn is geen verbetering te verwachten. Vleeskonsumptie De vleeskonsumptie in Duitsland is vorig jaar verder toegenomen. Deze steeg met 0,6 kg per hoofd van de bevolking tot 104,1 kg. Het'verbruik van varkensvlees bleef nagenoeg ge lijk, dat van pluimveevlees steeg met 6,7%. Voorlopige ramingen voor dit jaar geven echter een forse daling van de vleeskonsumptie in Duitsland te zien. Geschat wordt dat in verge lijking met 1988 de totale vleeskon sumptie met vier tot vijf kilo per hoofd van de bevolking daalt. De vleeskonsumptie in België stijgt nog steeds. Tussen 1989 en 1995 zal de konsumptie van vlees met 2,5% per hoofd van de bevolking stijgen. Dit betekent wel een daling van de groei. Afgelopen zes jaar steeg de kon sumptie met 6%. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit in Gent. Eieren De afzet van eieren verliep deze week beneden verwachting. Een ho gere prijs bleef dan ook uit. Met na me de Duitse markt is nog steeds te rughoudend. Ondanks dat de markt niet aan de verwachting voldoet, is toch weer een hogere prijs ingezet. Eind vorige week was dat nog niet reëel, maar begin deze week leek het er op dat de hogere prijs in de markt bijna goed gemaakt kon worden. Begin van de week werden de prijzen met een hal ve cent per 100 eieren verhoogd. Slachtpluimvee De omzetten pluimveevlees blijven goed op peil. De verkopen liggen op een iets lager niveau dan enkele we ken geleden, maar dit is voor de tijd van het jaar een normale zaak. Het aanbod slachtrijp materiaal is in balans met de behoefte van de slach terijen. Het ziet er naar uit? dat dit voorlopig zo blijft. Op de Barne- veldmarkt liepen de prijzen voor kuikens die direkt beschikbaar zijn, weer op tot ongeveer kontraktni- veau. Uitgelegde kippen inklusief moederdieren bleven ongeveer op het niveau van vorige week. De VHVP-kontraktnotering voor slachtkuikens werd met een cent ver laagd. Een van de grotere integraties verlaagde eveneens haar kontraktba- sisprijzen. In de week van 20-11-1989 tot 27-11-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 2,45 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,76. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 9 november 52 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk (inkl. BTW): Luxe paarden 2.875,tot 3.500,2-jarige Merries 2.275,— tot 2.900,—; 2-jarige Hengsten/ 4.675,— tot 2.950,—; 1-jarige Merries 1.575,tot 2.550,—; 1-jarige Hengsten 1.050,tot 1.650,Veulens 950,— tot 1.975,—; Pony's 550,tot 1.725,Shetlander Merries 425,— tot f 800,—; Shet lander Ruinen 425,tot 800,Slachtpaarden 4,45 tot 6,10. Handel redelijk, prijzen gelijk. De beste en goede kwaliteiten slacht schapen, geschikt voor export wer den willig verhandeld. De prijzen noteren hoger. Voor de lagere kwali teiten noteerden de prijzen gelijk. De handel in de slachtlammeren had een vlot verloop tegen iets hogere prijzen. De handel in de gebruiks- schapen en weidelammeren verliep wat rustiger. De prijzen handhaaf den zich op hetzelfde peil. Schapenhouders kunnen voor het verkoopseizoen '89 weer een aan vraag voor de ooipremie indienen. Degenen die vorig jaar in aanmer king kwamen voor de ooipremie krijgen in de tweede helft, van no vember automatisch een aanvraag formulier toegestuurd. Alle anderen kunnen (vanaf half november) via de districtbureauhouder een aanvraag indienen, de EG-commissie raamt voor ons land de premie op circa 55,per ooi. Slachtvee De wat vlottere handel in vrouwelijk slachtvee, eind vorige week, was be gin deze week weer afgezwakt. In het algemeen was er deze week sprake van een rustige handel met dezelfde tot iets lagere prijzen tot 10 cent per kilo geslacht gewicht. De worstkoeien noteerden begin deze week nog hoger, maar de prijzen kwamen in de loop van de week toch weer onder druk te staan. De handel in de slachtstieren was wat williger gestemd, met iets hogere prijzen. Op de binnenlandse markten was iets meer vraag naar rundvlees. Hier door trad een lichte prijsverbetering op. De export van het rundvlees bleef stroef verlopen tegen nagenoeg dezelfde verkoopprijzen. Gebruiksvee De handel in het melk- en kalfvee had een stabiel verloop. De prijzen ondergingen geen noemenswaardige veranderingen. De handel in de guste koeien om te mesten en het jongvee verliep wat kalmer. De prijzen no teerden van gelijk tot iets lager. Kalveren Na de vrij forse prijsdaling van begin In de vleesgroothandel gingen deze week de prijzen voor varkensvlees opnieuw vrij fors omlaag. Ook in de Bondsrepubliek werden lagere prij zen voor varkensvlees gemeld, ter wijl de tendens van de Franse markt wat vriendelijker was. Het aanbod is vooralsnog voldoende om de vraag te dekken, temeer daar het verbruik door het milde weer laag blijft. Wel lijkt de aanzet voor een groter verbruik aanwezig, door de zij het aarzelend, ingetreden vorst. De markt van grondstoffen voor de mengvoederindustrie is kalm gestemd. Dat geldt in het algemeen ook voor de mengvoeders, in het bij zonder voor de rund veevoeders, dit gezien de gunstige ruwvoederpositie. In de prijzen van de grondstoffen werden in de groothandel voor soja iets lagere prijzen gemeld. Ook maisglutenvoermeelpellets brokkel den wat in prijs af. Pulp was prijshoudend, alleen ci- truspulp was wat gemakkelijker. De eindverbruikersprijzen gingen voor enkele artikelen nog wat naar beneden. vorige week stabiliseerden de prijzen van de nuchtere kalveren zich. De handel was deze week weer wat vaster gestemd. Op enkele markten vertoonden de prijzen zelfs een lichte neiging om iets aan te trekken, maar in het algemeen waren de nuchtere kalveren prijshoudend. De handel in de vleeskalveren bleef rustig verlo pen met onveranderde prijzen. De opbrenstprijs voor kalfsvlees no teerde op de Franse markt een klein plusje. De Italiaanse markt bleef zwak gestemd tegen ongeveer dezelf de prijzen. Zoogkoeien Tot en met 30 november kunnen bij de districtbureauhouder nog aanvra gen worden ingediend in het kader van de EG-premieregeling voor zoogkoeien over het verkoopseizoen 89/90. De hoogte van de premie is 105 gulden. Onder zoogkoeien wordt verstaan, koeien van een vleesras of voortgekomen uit een kruising. Ook koeien van de belangrijkste melkvee rassen of dubbeldoelrassen worden als zodanig aangemerkt op voor waarde dat ze gekruist worden met stieren van een vleesras. In Neder land is nog maar een bescheiden aantal zoogkoeien, in vergelijking met het totaal in de EG (0,2%), maar het aantal is wel stijgend. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,70-3,72 2,97-3,02 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Janssen A Ludrova Vagrocon Vako-Zuid Zuidgroep 3,74 3,68 3,68 3,84 3,68 3.70 3,68 3.71 3,56 3,50 3,50 3,50 3,53 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 03/11-10/11 Af fokker 23 kg. 121,95 Toesl./aftr. afw. kg. 2,60 Opbrengstprijs LEI 10/11 Af fokker 23 kg. 110,00 Toesl./aftr. afw. kg. 2,30 Toesl. boven 25 kg. 2,10 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 09/11 Zwolle 10/11 Leiden 14/11 Den Bosch 15/11 3,05-3,15 3,00-3,05 2,95-3,05 2,90-3,00 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 10/11-17/11 1,80- Vrije prijzenweek 03/11-10/11 Lichte witte kippen 1,03 Zwaardere bruine kippen 1,12 Slachtkuikenmoederdieren 1,80 Slachtkuikens wit 1,93 Slachtkuikenintegraties LEI, week 10/11-17/11 1,92 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,525 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 3,90 Commissie konijnenhandel 3,65-3,85 Breda" hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23