VOOR mi VROUW Hij komt, hij komt p.j. zuid geluid NAJK en VLB publiceren voorbeeld-maatschapsovereenkomst P.J.Z.agenda PJZ Fijnaart op de skilatten Paul McCartney met wervelende show in Ahoy redaktie Henk Tegels onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Nog een paar weken en het is al weer Sinterklaasfeest. Natuurlijk geloven we er op die dag weer aan maar tevoren is er een span nende tijd om te verzinnen waar mee we een ander blij kunnen maken en dan daarvan weer een leuke surprise te maken met een passend gedicht. In de uitgave 'Foar de frou' van de Friese Plattelandsvrouwen stond een lijstje met kado-ideeën en dat volgt hieronder: Voor iemand die alles al heeft. - geen boekenbon of platenbon maar een bloemenbon of ben zinebon - geen muts, das of sokken maar een bioskoopbon of uit- etenbon - geen zakdoeken, vaasje of tas maar een kapper- of schoon heidsspecialistebon - geen vette worsten of zoute haring, pepernoten of marsepein maar exotisch fruit da's gezond voorlijf en lijn. Zo maar een greep uit ideeën waar de lezer andere van bedenkt. Hoe komen we er echter bij om Sin terklaasfeest te vieren? Oorsprong Het kan dat de Germaanse Sinter klaasfiguur trekken heeft van de god Wodan (de wind- en oorlogsgod, de god van de vruchtbaarheid, de god van de wijsheid, de dodengod en de zonnegod). Wodan zou in de ontzagwekkende dagen rond de zonnewende, dus eind december, door het land trekken op zijn schimmel Sleipnir. Hij zag er dan uit als een grote figuur met een lange witte baard, een wijde mantel (tabberd), een bijzondere hoed (mij ter) en een wonderlans (bis schopsstaf). Voor Wodan liet men de laatste schoof op het land staan, als offer voor Wodan. Wij zien dat terug in het hooi voor het paard van Sinterklaas. Tijdens zonnewende, dat is de terugkeer van het licht na de kortste dag, stond ook de vruchtbaarheid centraal. En sommige oude gebruiken zijn moge lijk terug te voeren tot dit Germaan se feest. Pepernoten Deze herinneren aan het offeren van noten en erwten als symbolen van vruchtbaarheid en liefde. Gard Dat was de levensroede en door het aanraken van groene twijgen wek je kracht en geluk op. Letters van banket of chocolade Volgens de legenden heeft Wodan de oud-Germaanse runentekens uitge vonden, Door zijn 'boek' symboli seert hij zijn wijsheid. En in het 'boek' van Sinterklaas staat ook al les opgetekend. Marsepein De varkenskoppen van marsepein gaan terug naar het offeren van ge- luksvarkens aan de god Frey of Freir. In de Skandinavische landen viert men het 'joelfeest' ter ere van de god Freir. Dat is de god van ge schenken en vruchtbaarheid. Mis schien is dit een parallel met Wodan. De Duitse uitdrukking: 'Schwein ha- ben', geluk hebben, boffen herin nert ook nog aan dit oude volks geloof. Enkele eigenschappen van Freir wer den later aan Wodan toegeschreven. Freir Vooral door jonge meisjes werd Freir vereerd. Ze baden in de gewij de nachten van de midwinterzonne wende om haar een vrijer te schen ken of haar het beeld van de a.s. man te tonen. Zie hier de oorsprong van onze vrijer of vrijster van taai taai of van speculaas. Het woord speculaas zou zijn afge leid van 'speculum' wat spiegel bete kent, omdat de koek een spiegel beeld is van de in de speculaasplank uitgesneden vorm. Het zetten van de schoen Dat wil de verbinding met de 'bo venwereld' uitdrukken. En het zet ten van de schoen of klomp met hooi en een wortel is een herinnering aan de offers aan de god Wodan. Geschenken Bij veel volken bestond de gewoonte om in de donkere periode van de zonnewende elkaar met geschenken te verrassen. En de magische hande ling bestond uit het feit dat geschen ken andere geschenken uitlokten. Hoewel velen nu met Kerstmis hun pakjesavond vieren blijft ook dit ge bruik in de donkerste dagen bewaard. Zout Een gebruik dat in ons land vooral in Groningen voorkwam was het 'af zouten'. We kennen allen het versje: 'Stoute kinderen zegt hij, krijgen knorren zegt hij, en een zakje zegt hij met wat zout'. Als de kinderen niet meer in Sinter klaas geloofden kregen ze een zakje zout in hun schoen. Zout is dan be doeld als symbool van de wijsheid. Datzelfde symbool ziet men in de Oost-Europese landen waar een bruidspaar na de huwelijksvoltrek king een bordje krijgt aangeboden met zout. Men laat dat vallen, scher ven brengen geluk en het zout ver mengt zodat beide partners gelijk waardig zijn. Bisschop van Myra Deze werd in de middeleeuwen alge meen in Europa vereerd. En het Sin terklaasfeest sloot aan bij voor christelijke elementen zoals luid ruchtige optochten in sommige streken. De Reformatie verbood meedoen aan dit vieren van een R.K.heilige en diens feest. Dus geen schoenzetten en geen speculaas. Maar men kon het gebruik niet uitroeien. Sinterklaas komt uit Spanje en uit Spanje komen ok de sinaasappels en de zuidvruchten die als symbool van Wie zoet is krijgt lekkers. vruchtbaarheid werden gegeven. Onze oude banden met Spanje, al wilden we die wel kwijt, gaven het feest een speciaal karakter. Er zou den dus ook goede dingen uit dat land kunnen komen. Zwarte Piet is de volksbenaming voor de duivel. Deze speelde in die tijd een grote rol en soms voelde men de aanwezigheid ervan. Vandaar de 'knechtenrol' die aan de duivel werd toegedacht. Santa Claus Volgens de overleveringen in b.v. Amerika komt Santa Claus per slee uit het noorden. Komt onze Sinter klaas op een schimmel en gaat hij over de daken (toch het hogere), Santa Claus komt met een slee die door rendieren wordt getrokken. Hij is ongeveer gelijk gekleed als Sinter klaas alleen heeft hij een lange muts. Santa Claus komt met Kerst. Het rood en het wit spelen ook bij Santa Claus een grote rol. Zet men hier een schoen of klomp, de Santa Claus viering in Amerika en Engeland kent de sok die aan het bed of bij de haard wordt gehangen. We wensen u veel inspiratie bij het verzinnen van goede geschenken en bovenal bij het maken van leuke rij melarijen. P.J. de Rooy-Janse, m.a. 'De invulling van de maatschapsover eenkomst is van levensbelang voor zowel ouders als opvolgers'. Dat schrijft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in de brochure 'Maatschap maatwerk' die deze week verschijnt. 'Maatschap maatwerk' bevat ondermeer een voorbeeld-maatschapsovereenkomst voor ouders en opvolgers in het ka der van bedrijfsovername. Het is voor het eerst in de geschiede nis dat een leesbare en te doorgron den voorbeeld-overeenkomst wordt gepubliceerd en op grote schaal wordt verspreid. De brochure is een produkt van samenwerking van agrarische jongeren verenigd in het NAJK en fiskalisten en juristen van de Landelijke Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbu reaus 'VLB'. De bedoeling van de brochure 'Maatschap maatwerk' is ouder(s) en opvolg(st)er(s) te helpen een be wuste keuze te maken onder welke voorwaarden ze een maatschap of firma aangaan en welke gevolgen dat kan hebben. Gewapend met de informatie in 'Maatschap maatwerk' kunnen ouders en opvolger een volwaardiger gesprekspartner zijn voor allerlei deskundigen zoals de accountant, de notaris en de sociaal-ekonomisch voorlichter(ster). Met 'Maatschap maatwerk' wil het NAJK en de VLB verder een bijdra- Vrijdag 17 november 1989 ge leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de maatschaps- en firma-overeenkomsten die worden afgesloten. Onder kwaliteit wordt verstaan overeenkomsten die voor de betrokkenen juridisch waterdicht zijn, de fiskale mogelijkheden opti maal benutten en de opvolg(st)er voldoende zekerheid bieden dat hij/zij tezijrtertijd het bedrijf daad werkelijk over kan nemen tegen een redelijke prijs, rekening houdend met de belangen van de ouders en andere kinderen. 'Maatschap maatwerk' is verkrijg baar bij het NAJK, bij accountants kantoren en bij de plaatselijke Ra- bobanken. Afd. Schouwen-Duiveland 19 november: volleybaltoernooi in sporthal "Onderdak" te Zierikzee van 12.45 tot 20.00 uur. Kosten per team: 50,—. Opgeven bij Rene Manni (01110-12542) of Jos Felius (01114-1514). Afd. Oost Zw. Vlaanderen 24 november: schaatsen te Antwer pen. Opgave vóór 22 november bij Wilco (01146-1533). Kosten: ƒ5,— voor leden, 7,50 voor niet-leden). Afd. West Zw. Vlaanderen 18 november: agrarisch festijn i.s.m. Afgelopen weekend (10 t/m 13 no vember) waren we met 47 personen verdeeld over 6 huisjes vertegen woordigd in Centre Pares "de Kem pervennen" nabij Valkenswaard. Het mooie weer hielp zeer zeker mee om deze dagen in de bosachtige om geving geslaagd te maken. De zon scheen, de temperatuur was aange naam en de stemming optimaal. Ge noeg ingrediënten voor een kleine vakantie. Het werd een heel gezellig eensge zind en sportief weekend waarin zwemmen, skiën, bowlen en gezellig heid de boventoon voerden. Bijna iedereen heeft wel op de lange latten gestaan, op de pas in gebruik geno men vernieuwde kunstskihelling. Sommigen van ons stonden voor het eerst van hun leven op de latten en denderden met veel lef meteen van bovenaf de helling over de spring- schans, naar beneden met veel (hard) vallen en opstaan. Dit tot groot leedvermaak van de vele om- de kring van de Z.L.M. Plaats: praktijkschool te Schoondijke. Aan vang: 20.30 uur. Kosten 10,— p.p. Afd. Zevenbergen 17 november: "Belgische Biera vond". Kantine "Onderzeil", W.S.C. Hollandsch-Diep, Roode- vaart 44 te Moerdijk. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: leden 2,50, niet-leden 5,De avond wordt gevuld met goede muziek en lekkere hapjes. En er kan gezellig gedanst worden. Afd. Goes 1 december: dropping. Om 19.30 uur verzamelen bij Fam. De Jager, Duivenhoek 7 te Rilland. Opgeven vóór zaterdag 25 november bij Jarti- ne of Leen-Jan (tel. 01130-3498). Kosten: leden ƒ5,—, niet-leden 7,50. Provinciale aktiviteiten 19 november: volleybaltoernooi (zie Schouwen-Duiveland). 20 november: H B-Vergadering. standers. Gelukkig gebeurden er geen ongelukken. Gezien de grote belangstelling voor het skiën organiseren we misschien in de toekomst nog wel eens een ski- aktiviteit. Het Centre-Parcs- weekend is een zeer goedlopende ak- tiviteit van onze afdeling sinds een aantal jaren. Wij hopen dat dit weekend de volgende maal, zo mo gelijk, op een nog groter aantal le den mag rekenen. In het pare is voor ieder wat wils, voor klein en groot en de omgeving is prachtig. Op zaterdag 11 november gaf Paul McCartney zijn laatste van 4 concerten in de Ahoy te Rotter dam. De P.J.Z. van Tholen en St. Philipsland was bij dat laatste concert met vijfentwintig mensen aanwezig. Om half zeven zijn we vanaf de familie Van Dalen aan de Postweg met drie busjes ver trokken en kwamen om half acht in Rotterdam aan. Voordat je de Ahoy binnen mocht gaan werd je eerst grondig gefouilleerd, zodat je geen cassetterecorders, mes sen, fietsen en dergelijke mee naar binnen kon smokkelen. Het concert begon met een film waarin een globaal overzicht werd gegeven van het muzikale leven van Paul McCartney. Na die twintig minuten durende film was de beurt aan de meester zelf. De eerste nummers die ze speel den was van de nieuwe LP, maar hoe meer het concert vorderde werden er meer oude Beatle en Wings nummers gespeeld. Door die oude nummers kwam de stemming er steeds meer in, het leek wel of het publiek juist voor die liedjes gekomen was. Zeker de ouderen in het publiek van 40 We hebben weer even kunnen genie ten. Centre-Pares tot volgend jaar. PJZ-leden vergeten jullie niet te ko men op de Belgische Bieravond 17 november in de kantine van de jacht haven de Rode Vaart? Verder neemt er een volleybalteam van onze afdeling deel aan het pro vinciale volleybaltoernooi op 19 no vember a.s. in sporthal "Onderdak" te Zierikzee. Zoals je ziet onze afde ling leeft, doen jullie mee? Namens het bestuur, Sandra Kok tot 50 jaar (en die waren ruim schoots aanwezig) zongen uit volle borst mee met: Let it be, Yesterday, Can't buy me love en Live and let die. Wij lieten ons wat dat betrof ook niet on betuigd. Het muzikale gedeelte van het concert werd omlijst door een ge weldige show van lasers, een be wegend podium, knal- en lichtef- fekten en er kwam zowaar nog een straaljager, die aan een rails langs het dak, over het publiek heen vliegen. Paul McCartney laat met deze concerten zien dat ook al is hij een eind in de veertig hij nog steeds een zaal plat kan krijgen. Na afloop van het concert kreeg iedereen een gratis magazine met daarin alles over zijn tournee en een heel stuk over Friends of the Earth, een stichting die zich inzet voor natuurbehoud met name het tropisch regenwoud. Deze tournee staat in het teken van Friends of the Earth, alleen is het dan jammer dat Paul na afloop van elk concert in zijn privéjet stapt en naar huis vliegt omdat hij zo nodig thuis moet slapen. Frans Burgers 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 21