m gropatax Algemene vergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Sociaal Economische Voorlichting V (SEV) van de ZLM Tentoonstelling Globetrotters ...op platvoeten INHOUDSOPGAVE Land- en tuinbouwblad I G-c KANTOREN-VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein PS^krijlc 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelse§fraaLlL"„tP L'ai+53-2010 Bergen op Zoom, Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100- 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 (privé), 01100-21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonsich bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). Op vrijdag 17 november wordt om 16.30 uur in het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle (Oranjerie Kasteel Westhove), Duinvlietweg 6 de tentoonstelling Globetrotters ...op platvoetengeopend Kring West Zeeuws- Viaanderen van de ZLM en PJZ Agrarisch festijn in de landbouw- praktijkschool te Schoondijke op zaterdag 18 november, aanvang 20.30 uur. De Lou Nielsenband zorgt de gehele avond voor muziek, rond 21.00 uur is er een optreden van de Boerenkapel bestaande uit PJZ-, oud-LJG en ZLM-leden. De gehele avond is er een barbecue en tussendoor is er een verloting met als hoofdprijs een geheel verzorgde reis van drie dagen naar Parijs voor 2 personen. De kosten van deze avond zijn 10,— p.p. Gezamenlijke kringen in Zeeuws-Vlaanderen van de ZLM In samenwerking met de SEV van de ZLM zal een financieringsmiddag worden georganiseerd op donderdag 23 november in restaurant 'De Braakman' te Hoek. Aanvang: 13.15 uur. Een drietal vertegenwoor digers van Rabobank, AMEV en Fa- goed zullen vanuit hun invalshoek de financiering van de ekstra grond benaderen. Na een korte pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de inleiders en een SEV-(st)er. Gezamenlijke kringen van Walcheren en Noord-Beveland van de ZLM In samenwerking met de SEV wordt op vrijdag 24 november een studie middag georganiseerd met als onder werp: 'Financiering van bedrijfsver- groting met grond'. Aan de hand van een op de praktijk gericht voor beeldbedrijf wordt een en ander uit gelegd door een SEV-er van de ZLM, en een drietal vertegenwoor digers van de Rabobank, AMEV en Fagoed. Na de inleidingen kunnen vragen worden gesteld. Op het be drijf meewerkende familieleden, echtgenote en/of vriendin zijn ook van harte welkom in 'De Zandput' te Serooskerke. Aanvang: 13.15 uur. Op maandag 11 december zal in "De Nobelaer" te Etten-Leur de algeme ne vergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij worden gehouden. Aanvang: 13.30 uur. De bezoekers worden vanaf 13.00 uur ontvangen met koffie of thee. Na de jaarrede van de voorzitter zullen drie inleidingen worden gehouden door de heren C. Geerlings, voorzitter Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A., P.J. Loonen, voorzitter Kring Hulst van de ZLM Algemene ledenvergadering op vrij dag 1 december om 19.30 uur in ho tel 'Van Leuven' te Kloosterzande. Na het huishoudelijk gedeelte zullen korte inleidingen worden verzorgd door de heren H.C. van der Maas, algemeen voorzitter, mr. J. Oggel, algemeen sekretaris, H. Doeleman, direkteur Verzekeringen ZLM, B. Veerbeek, direkteur Accountants unie ZLM, J. van Nispen, Gropatax en P. Mangnus SEV-er voor Zeeuws-Vlaanderen. Kring West Zeeuws- Vlaanderen van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 7 december om 19.30 uur in 'zaal Wijffels' te Schoondijke. Na het huishoudelijk gedeelte zal ir. A.W.H. van Weelderen, direkteur LNO Zeeland spreken over: 'Land bouw in perspektief'. AFDELING DE PEEL VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 21 november om 20.00 uur in het Buur thuis te Elsendorp. Eén van de jon gere leden van de afdeling is op be zoek geweest in Oost-Duitsland, waar hij enkele boerderijen bezocht. Het bestuur leek dit een goed onder werp omdat dit Oostblokland tegen woordig elke dag in de belangstelling staat. Gezien dit onderwerp ver wacht het bestuur een goede op komst, vooral de jongeren zijn van harte welkom. AFDELING ST. PHILIPSLAND VAN DE ZLM EN BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Gezinsavond op vrijdag 24 novem ber om 18.30 uur in hotel 'De Drui ventros' te St. Philipsland. Spreker is de heer P.A. Boot, bestuurslid 'Boerderijenstichting Zeeland'. Hij zal een lezing houden en een diapre sentatie over Zeeuwse boerderijen. LANDBOUWVERENIGING 'LANDBOUW BELANG' TE KERKWERVE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 24 november om 20.00 uur in café 'De Heerenkeet' te Flauwers. De heer H.C. van der Maas, algemeen voor zitter van de ZLM, zal spreken over landbouwaktualiteiten AFDELING BREDA-ROOSEN- DAAL VAN DE ZLM Algemene vergadering op 27 novem ber om 19.45 uur in gemeenschaps huis 'Liesbosch' te Liesbosch. Spre ker is de heer J.W. Hems, adjunkt sekretaris van het Landbouwschap in Noord-Brabant te Tilburg. Hij zal spreken over recente ontwikkelingen omtrent milieu en hinderwet. Verder spreekt hij over ecologische richtlij nen voor land- en tuinbouw. AFDELING BIESBOSCH/WER- KENDAM VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 28 november om 20.00 uur in hotel 'Maasdam' te Werkendam. Sprekers is drs. T. Elzinga, beleidsmedewer ker van de ZLM. Hij zal het hebben over: 'Landbouw en Milieu'. AFDELING VALKENISSE-WEST VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 28 november om 19.30 uur in hotel 'Willebrord' te Zoutelande. Spreker is de heer K. Dekker uit Biggekerke, lid van de ruilverkavelingskommis sie Walcheren. Hij zal spreken over de herverkaveling Walcheren. Zuivelcoöperatie DMV Campina en mr. A. Kroon, voorzitter Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland. Zij zullen spreken over het thema: "De afzet van agrarische produkten". Na de pauze is er een diskussie over bovengenoemd thema met een forum, bestaande uit de in leiders en de voorzitter van de ZLM. Er wordt op gerekend dat de bezoe kers na afloop van de vergadering even blijven napraten. AFDELING ZAAMSLAG VAN DE ZLM Jaarlijkse praatavond op dinsdag 28 november om 19.30 uur in restau rant 'De Kraag' te Zaamslag. Als spreker is uitgenodigd de heer B. Veerbeek, direkteur Accountants unie ZLM. Hij zal spreken over de be- drijfsvergelijking, de kostenverschil len op bedrijven van dezelfde opper vlakte en staan tegenover de meer gemaakte kosten ook hogere op brengsten? De heer Markusse zal het daarna hebben over de mogelijkheid om het bedrijf te vergroten of te in tensiveren. Daarna diskussie. AFDELING NIEUW EN ST. JOOSLAND VAN DE ZLM Ledenvergadering op 30 november om 19.30 uur in 'Merelhoeve' te Nieuw en St. Joosland. Spreker is de heer T. Elzinga, beleidsmedewerker van de ZLM. Hij zal spreken over het KNLC Jaarthema: 'Bedrijf en milieu'. AFDELING WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 1 december om 19.30 uur in restaurant 'De Fontein' te Westkapelle. Spre ker is ir. W. van Zandbrink, hoofd buro beheer landbouwgronden. Hij zal spreken over: 'Grondaankoop en prijsbeleid van de BBL'. AFDELING KAPELLE VAN DE ZLM Algemene vergadering op 1 decem ber om 20.00 uur in 'De Vroone' te Kapelie. Na de pauze worden de films 'Oogsttijd in het verleden' en 'Het verdronken Land van Saefting- he' vertoond. Algemene vergadering van het waterschap Tholen Op 21 november om 14.00 uur zal in het 'Holland Huis' te Scherpenisse de algemene vergadering worden ge houden van het waterschap Tholen. Er zal o.a. worden gesproken over de geschotsverordening en het ge- schotstarief voor het dienstjaar 1990 worden bepaald. Verder is er een voorstel van verbouw van het Pol derhuis. Tenslotte zal er afscheid worden genomen van de heer D.M. Giljam als hoofdingeland voor de ongebouwde eigendommen in dis- trikt IV, wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens. Informatie-avond Stimulering Landbouw op Noord-Beveland In het kader van de aktiviteiten met betrekking tot de stimulering van de landbouw in Zeeland zal er een informatie-avond gehouden worden op Noord-Beveland. De opzet van deze informatie-avond is om akker bouwers kennis te laten maken met een aantal produkten waarvan de teelt mogelijk ook voor hun bedrijf interessant kan zijn. Er zal een inleiding verzorgd worden door Paulien Keijzer, bedrijfsvoor- lichtster vollegrondsgroenteteëlt van het CAT te Barendrecht. Verder zul len er vertegenwoordigers aanwezig zijn van veiling Zuid-Holland-Zuid; Spijer, Van der Vijver en Zwanen burg (SVZ) en konservenindustrie Ploeger. Zij zullen een toelichting geven op de teelt- en afzetmogelijk heden van resp. vollegrondsgroen- ten, klein fruit en konserven. De informatie-avond wordt gehou den op 29 november a.s. in de Ko renbeurs te Kortgene en begint om 19.30 uur. Open Dag Agrarische Hogeschool Delft Op 18 november a.s. wordt er op de Agrarische Hogeschool, Brasserska de 1 te Delft weer een open dag ge houden. Tijdens deze dag worden vooral de studierichtingen Land bouw en Bedrijfskunde gepre senteerd. Door studenten en docenten worden presentaties en inleidingen gehou den. Vragen over vooropleiding en toekomstmogelijkheden kunnen worden gesteld. De studierichting Landbouw laat vooral haar twee nieuwe differentiaties agrarische mi lieukunde en agro-biotechnologie, zien. Een studie aan de A.H.D. betekent een brede, praktijkgerichte oplei ding en een goede 'kans op een lei dinggevende funktie in de be drijfstak Landbouw. De open dag begint om 10.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met Marjo lein Anneveldt, 015-150213. Voor informatie over de studierichting Tuinbouw kunt u bellen naar 030-896354. Pag 4. Roep om landinrichting Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopièr (01100)31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 05920-46196 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen! Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, *O£ftemie-€ipi0u3u€ M n^Uli ti itl» .hm iA, administratie ovcf advertenties. VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopièr 2951 AffvenetDe-acqwsroe voer Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 zal nog groter worden. Pag 5. Brussel wil niet tornen aan graanbeleid. Pag 6. Gemeente Wissenkerke stelt richtlijnen vast naar opslag vaste meststoffen. Pag 7. Oortkursussen Accoun tantsunie ZLM. Pag 8. Gebruik plantaardige smeermiddelen spaart milieu. Pag 9. Mestprobleem kost ook Cebeco meer geld. Pag 10. Nieuwe bloemenstudie- club op Tholen. Pag 12. Steeds meer ecologische gewasbescherming in fruitteelt. Pag 13. Jans Leeuwma: meerdere oplossingen nodig voor ak kerbouw. Pag 17. Stichting Groepskalfs- vlees opgericht; Verzet tegen nieuwe Veewet. Pag 19. Tuinbouwklanken. 2 Vrijdag 17 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2