"Special" ondernemen in de akkerbouw zegge en schrijve De volgende week zal bij het landbouwblad een "special" worden gevoegd waarin op uitvoerige wijze aandacht zal worden geschonken aan het aspekt ondernemen in de akkerbouw. Het zal duidelijk zijn dat dit gezamenlijk initiatief van de Sociaal Ekonomische Voorlichtingsdienst en de redaktie van het ZLM-blad vooral is ingegeven door de problematische si tuatie in de akkerbouwsektor. Een aantal auteurs zal vanuit een verschillende invalshoek een visie geven op ondernemen: Wat is ondernemen, waarom ondernemen en hoe te ondernemen? (Red.) zuidelijke landbouw maatschappij Gevolgen Tenslotte Ruim 60 merendeels jonge fruittelers uit het Zuidwesten van ons land hebben gehoor gege ven aan de oproep van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Konta/ct (ZAJK) om maandag 13 november jl. in de kantine van de Veiling CVZ te Kapelle een drietal lezingen aan te horen over het ekonomisch ondernemerschap in de fruitteelt. Twee medewerkers van Rabobank Nederland gaven respektievelijk een visie op de toekomst van de fruitteeltsektor en op de mogelijkheden van kredietverlening terwijl de heer J. Markusse, hoofd SEV van de ZLM een inleiding hield over het ondernemerschap in de sektor. Hij wees met name op het belang van de kursus Training Ondernemers Vaardigheden. M VRIJDAG 17 NOVEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 3997 land- en tuinbouwblad Met het gordijn open De recente gebeurtenissen rondom het IJzeren Gordijn zullen ongetwijfeld geboekstaafd worden als een histo risch feit van de eerste orde - vergelijkbaar met bijvoor beeld de Franse revolutie. Ik denk dat weinigen tot voor zeer kort zelfs maar hebben durven dromen dat het IJ zeren Gordijn überhaupt zou worden opengetrokken en zeker niet op de wijze waarop dat nu is gebeurd. Vooral de slechting van De Muur dwars door Berlijn heeft op mij grote indruk gemaakt, te meer omdat ik er zelf enkele malen bij gestaan heb. Uit een telefonisch verslag van een goede vriendin uit West-Berlijn begreep ik dat hier echt geschiedenis gemaakt werd. Ik was er graag bij geweest. De gebeurtenissen in Oost-Europa zijn overigens niet alleen voor de betrokken Oosteuropese landen revoluti onair. Ook in het westen zullen wij ons wereldbeeld waarschijnlijk drastisch moeten bijstellen. Overal in de wereld worden de ontwikkelingen in Oost-Europa op de voet gevolgd. Frankrijk heeft inmiddels het initiatief genomen voor topberaad in EG-verband over deze totaal nieuwe situa tie. Niemand weet eigenlijk nog goed wat we er mee aan moeten en wat de gevolgen zijn voor Europa en de wereld. Ook in agrarische kringen wordt al druk gespeculeerd over de consequenties. Enerzijds komt er een nieuwe afzetmarkt bij, maar anderzijds is er ook een kans op extra produktie. Daar komt bij dat we te maken hebben met landen die in alle opzichten failliet zijn en dus over geen enkele koopkracht beschikken. Maar nu reeds blijkt de bereidheid bij een groot aantal westerse landen aanwezig om grote bedragen in de Oostbloklanden te investeren. Ook de beurzen reage ren in eerste instantie positief op de gebeurtenissen in met name de DDR. Zeker op termijn moet er daarom rekening mee worden gehouden dat de betrokken lan den zich zullen aandienen als handelspartner. Voor de Westerse land- en tuinbouw liggen er dan ze ker kansen voor bijvoorbeeld de levering van zaai- en pootgoed, want de voedselproduktie zal vrijwel zeker de hoogste prioriteit krijgen. Vanwege de structurele tekorten moeten we dan vooral denken aan bulkpro- duktie. Voor ons is dat een reden te meer om ons hier te concentreren op kwaliteit en specialiteit. Ook door de jongste besprekingen over de wereldhandel (GATT) wordt die conclusie nog eens onderstreept nu Amerika opnieuw pleit voor algehele afschaffing van alle land bouwsubsidies. In hoeverre deze visie door de gebeur tenissen in Oost-Europa zal (moeten) worden bijgesteld moet nu overigens worden afgewacht. Maar ook het marktgerichte landbouwbeleid in de EG zelf laat ons (in Nederland) geen ruimte voor bulkpro- duktie. Onze kosten van met name grond en arbeid zijn daarvoor veel te hoog in vergelijking met andere (EG- )landen en zeker die uit Oost-Europa. Daar komt nog bij dat het EG-structuurbeleid meer en meer gericht wordt op de Zuidelijke EG landen. In 1993 is er een verdubbeling van de structuurfondsen voor zien, dat wil zeggen van 20 tot 40 miljard gulden per jaar. De bulk daarvan zal naar het zuiden gaan. Deze "deal" met Brussel zal de concurrentiepositie van de Zuidelijke EG staten potentieel sterk verbeteren. Of de ze landen dat ook waar zullen weten te maken zal nog moeten blijken en is vooral een kwestie van mentaliteit. Maar een gewaarschuwde boer of tuinder moet minstens voor twee tellen! Al met al staan er voor de wereld, Europa en Nederland mogelijk heel wat veranderingen te wachten. Hoe dat allemaal zal gaan uitpakken is niet te voorspellen. Vast staat wel dat de voedselvoorziening een cruciale rol zal blijven spelen. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1