Jj s r-r Integreer aandacht voor milieu in ekonomisch handelen TUINBOUWKLANKEIM Prijs knolselderij niet hoog, handel biedt wel perspektief Met ploegen of spitten wordt de basis weer gelegd voor een volgend seizoen Baronie van Breda van oudsher bekend om zijn glastuinbouw Nieuwsbrief bloemenveilingen voor buitenlandse aanvoerders Kommissies Bloemkwekerij en Groenteteelt KNLC Ierse grens beperkt dicht voor tuinbouwprodukten Orlandini reikt Nederlandse Tuinbouw Ondernemersprijs uit In 1990 geen Westland 19Nu CVV en VGV gaan vóór 1993 fuseren Kleine Spaanse uienoogst De najaarswerkzaamheden vorderen ook op THOLEN snel, al heeft het de afgelopen week wel wat gestag neerd door de nattigheid. Dat de grond veel kan hebben na de droge zomer kan men het beste aan de drainage zien die we nog weinig heb ben zien lopen. Droogte is een goede struktuurver- beteraar van vooral de zware grond, wat door het scheuren tot in de on dergrond doorwerkt. Daar kan geen enkele grondbewerking tegen op. Met grondbewerkingen bereikt men nogal eens dikwijls het tegenover gestelde. Zo moet men ook met ploegen of spitten oppassen dat men de verworven goede struktuur niet verpest. Vroeg, vlak en droog zijn de belang rijkste uitgangspunten die men bij het ploegen nu moet streven waar men dan het volgend seizoen een niet te onderschatten profijt van kan hebben. Grond is nog steeds de be langrijkste produktiefaktor. Met de huidige mechanisatie wordt de grond dikwijls erg veel geweld aan gedaan. Het herstellingsvermogen van de meeste gronden is van nature gelukkig vrij groot, ook kan men hier als gebruiker nog erg veel aan doen door o.a. de organische stof- voorziening op peil te houden, zoals met groenbemesting. Ook kan een bekalking veel goed doen. De ont watering moet optimaal zijn met een voldoende en goed werkende drainage. Daarbij moet elke grondbewerking gezien worden als een noodzakelijk kwaad waarbij zeker een te natte be werking funest kan zijn. Het zuinig zijn op de grond is het hele jaar door van belang maar vooral ook met het ploegen. Te nat ploegen heeft een enorme negatieve invloed op de grond, wat dan volgend seizoen bij tijden van droogte of nat het beste zichtbaar wordt en 10% meer of minder opbrengst is niet eens zicht baar. Ploegen heeft bij de meesten hier nog steeds de voorkeur al kan de spitfrees zeker ook goed werk leveren. Spitten is enkele jaren geleden nogal populair geworden onder de natte omstandigheden en kapot gereden land, maar zal o.a. door de dekken de werking van het ploegen deze ze ker niet verdringen. De BARONIE VAN BREDA en wij de omgeving is van oudsher bekend als glastuinbouwgebied. Er wordt werkelijk van alles geteeld: van komkommer tot potplant en van to maat tot snijbloem. Van oorsprong een gebied waar veel kontraktteelt en teelt voor de industrie voorkwam. Langzamerhand is dit verdwenen en zijn er teelten gekomen voor de verse konsumptie en eksport. In vroeger tijden werd bijna alles in de vollegrond geproduceerd. De laatste pakweg 20 jaar is dit gegroeid naar een 50 - 50 verhouding tussen vollegrond en glas. Dit is mede ver oorzaakt door een gestage verbete ring van teeltmethoden en groei van de eksport. Het feit dat een grote eksport veiling (RBT) binnen het ge bied is gevestigd, is van onschatbare waarde gebleken voor dq. uitbreiding van de glastuinbouw in de Baronie. Tot zover een klein stukje historie. Nu naar de werkelijkheid van alledag. Het is u misschien al opgevallen dat de laatste weken de kassen leegge ruimd zijn. Een teeltseizoen is achter de rug. En nu wordt met man en macht gewerkt om alles weer op tijd schoon en klaar te hebben voor de volgende teelt. De eerste tomaten en komkommers worden binnenkort alweer uitgeplant. Praktisch alles wordt geteeld op steenwol of aggrofoam. In de grond telen is langzamerhand achterhaald. In het licht van allerlei milieumaat regelen is deze manier van telen de ideale oplossing. Er kan niets meer in de bodem verdwijnen. Het over tollige gietwater, waarin de meststoffen zijn opgelost, kan opge vangen en gerecirculeerd worden. Ook als de steenwol en aggrofoam vernieuwd moet worden, wordt het oude materiaal opgehaald en op nieuw verwerkt. Op deze wijze is de teler verant woord bezig om het milieu zo veel mogelijk te sparen. De laatste jaren is er veel geïn vesteerd in de glastuinbouw. Veel oudere glasopstanden zijn ver nieuwd en nieuwe gebieden zijn voor de glasteelten ontsloten. Denk hier bij alleen al aan de 'Plukmade pol der'. In hoofdzaak hebben zich hier nog Westlandse tuinders gevestigd. Dit omdat men in het Westland wei nig uitbreidingsmogelijkheden meer heeft en door gebruik te maken van de restwarmte van de Amercentrale de tuinder goedkoper kan pro duceren. In volgende edities zullen verschil lende zaken betreffende de glasteelt in de Baronie aan bod komen. Aan dacht zal worden besteed aan: ar beid, milieu, specifieken met betrek king tot een bepaalde teelt, afzet en eksport, tuindersvakbond, enz. Het rooien van de knolselderij wordt in WEST-BRABANT met droog weer in het vooruitzicht, zo lang mo gelijk uitgesteld. Zo lang het niet vriest zijn ze het best in de grond thuis. Elke dag langer betekent dat ze nog groeien en dat de hoge kosten van mechanisch koelen wat opschui ven. Gaat de vorst echt doorzetten dan is het zaak knolselderij zo snel mogelijk te rooien. De eerste nacht vriest het blad eraf en de tweede wordt de knol beschadigd. Erg hoge opbrengsten zijn er dit jaar niet te verwachten. Waar gerooid is houdt het veelal bij 30 ton op. De prijzen zijn op dit moment 20 cent per kg en dat is met de lagere op brengsten aan de lage kant. In okto ber is de prijs even opgelopen tot 30 cent. Er begint nogal wat aanbod recht vanaf het land te komen. Niet iedereen beschikt over mechanische koeling en het zelf inkuilen vraagt ook veel werk en risiko. In de kuil is de kwaliteit moeilijk op een bepaald nivo te houden. Dooreengenomen is de kwaliteit van de knollen dit sei zoen goed. Alleen is op enkele plaat sen roest gekonstateerd. Mogelijk dat zo'n verschijnsel afhankelijk van de grond is in kombinatie met de droge zomer. Al met al is de prijszetting met 20 cent per kg niet hoog maar het biedt wel perspektief. In vergelijking met de kontraktprijs 2 cent hoger en de traditionele knolselderijteler leest hieruit af dat er vraag vanuit de vrije handel is. Het plukseizoen van de late aardbei en verloopt gunstig. Prijzen die tot 10,— per kg oplopen. Veel zon en De Ierse grens is op dit moment gesloten voor enkele produkten uit de snijbloemensektor, nl. de gerbe- ra, de chrysant en de gypsophila. Al le andere siergewassen en produkten uit de groente- en fruitsektor kunnen gewoon naar Ierland geëksporteerd worden. Drs. S. Orlandini zal op 30 januari 1990 de vierde Nederlandse Tuin bouw Ondernemersprijs uitreiken. De prijsuitreiking vindt plaats tij dens de officiële opening van de Ne derlandse Tuinbouw Vakbeurs in Bleiswijk en in het Restaurant van de Bloemenveiling Berkel. Klappol- der 130 in Bleiswijk (tijd: 10.00 uur). De heer Orlandini is voorzitter van de Vereniging Nederland Distribu tieland en voormalig president- direkteur KLM NV. Westland Berkel Bloemenveilingen Holland heeft onlangs een nieuws brief uitgebracht voor haar buiten landse aanvoerders. Het gaat hier om een van de middelen, waarmee wordt geprobeerd de afstand tussen de veilingen en de buitenlandse kwe kers te verkleinen. De nieuwsbrief geeft een overzicht van de stand van zaken en de aktivi- teiten van Westland Berkel Bloe menveilingen Holland. Daarnaast wordt teruggeblikt op het importsei zoen '88-'89. Vrijdag 17 november 1989 door de hoge temperatuur lage stookkosten helpen mee dat het aardbeienseizoen dit jaar niet meer kapot kan. Normaal rijpen de aard beien door donker weer veel later af en moeten door veel stoken als het ware een rode kleur verkregen wor den. Om het plukseizoen in de volle grond langer te maken schakelt me nig tuinder over op plastic tunnels. Met de prijzen en afzetmogelijkhe den zoals die dit jaar zijn geweest is het interessant en aanlokkelijk om ïn aardbeien te investeren. Velen zijn het noodweer in de Middellandse Zeelanden dit voorjaar weer verge ten waardoor er weinig aardbeien van goede kwaliteit uit Spanje en Italië zijn geëksporteerd. Ondanks dat er in de tuinbouw wei nig of geen areaaluitbreidingen hebben plaatsgevonden worden de aanvoeren hoger. Door het verbete ren van een aantal produktiefakto- ren worden de opbrengsten hoger en verbetert de kwaliteit. Op vrijwel de meeste bedrijven is het drainage systeem in orde en de toestand van de grond optimaal. Veelvuldig grondonderzoek en een zorgvuldige bemesting zijn punten die op de bedrijven nauwlettend worden uitgevoerd. Deze ontwikke ling komt, ondanks kwaliteitsverho ging, de prijs over het algemeen niet ten goede. De voorlichting moet de aandacht voor het milieu zien als een onder deel van het ekonomisch handelen. Dit was een van de konklusies van de vergadering van de kommissies Bloemkwekerij en Groenteteelt eind oktober. De kommissies bespraken de milieuzorg op bedrijfsnivo in de tuinbouw en de begeleiding daarvan. De begeleiding van de milieuzorg op bedrijfsnivo vindt plaats door twee a drie milieu-medewerkers. Het Land bouwschap heeft al één milieuwer ker voor de tuinbouw onder glas. Het milieu-aktieplan en het jaarplan glastuinbouw voorzien in nog vijf milieu-voorlichters ekstra op 50/50 basis. De kommissies kunnen zich vinden in het konsept Milieujaarplan glastuinbouw 1990. Zij vragen zich alleen af waarom binnen een geslo ten systeem het mestgebruik toch moet worden teruggedrongen. De vollegrondsgroenteteelt heeft ook een milieujaarplan opgesteld. De Dienst Landbouw Voorlichting moet voor deze sektor de milieu- aspekten bij strooi- en afstelservice De nieuwsbrief is gedrukt in drie ta len: Engels, Spaans en Hebreeuws in de voorlichting meenemen. Een goede bedrijfshygiëne is volgens de vergadering een voorwaarde voor een goede milieuzorg en milieube wust telen. Een ander belangrijk punt is dat spuiten in de toekomst waarschijn lijk alleen nog maar mag gebeuren door mensen die daarvoor een certi- fikaat hebben. Gewasbescherming De milieu-projekten van de 3HLO krijgen slechts het teleurstellende be drag van 5000 aan subsidie. De Hollandse landbouworganisaties hadden gerekend op een bedrag van 225.000,Dit geringe bedrag is des te teleurstellender omdat de 3 HLO algemene en brede akties voor stelde. De voorgestelde boekhou ding voor gewasbeschermingsmidde len is niet waterdicht. De wetgeving kan daardoor makkelijk ontdoken worden. De wet is ongeschikt om het gebruik van niet toegelaten middelen aan banden te leggen. De veilingen moeten kontroleren of de gewassen nog resten van gewasbescher mingsmiddelen bevatten. Zij kunnen ook sankties opleggen. Het gebruik van teveel gewasbeschermingsmid del zal op deze wijze afnemen. De kommissies vroegen zich af hoe het staat met de voorlopige goedkeu ring van gewasbeschermingsmidde len. Met een schoon produkt is geld te verdienen. Zij pleiten er voor nieuwe middelen zo snel mogelijk toe te laten. Een andere vraag was of de tuinders de afvalverwerking zelf moeten organiseren of dat ze dat aan anderen moeten overlaten. De vol gende afvalbronnen komen voor verwerking in aanmerking: substraat materiaal, plastic folie, organisch materiaal en restanten recirculatie water. De kommissies vinden dat de producent van het betreffende pro dukt, de gebruikers ervan en de af nemer (recycler) tot samenwerking moeten komen. Gasprijs Half november zou er bericht uit Brussel moeten komen over het aardgaskontrakt. Pas dan kunnen de mogelijkheden en gevolgen op een rij gezet worden. Worden de Ne derlandse tuinbouwbelangen in Brussel wel goed verdedigd, vroeg de vergadering zich af. De Vereniging Bloemenveiling Nederland heeft in Brussel al een lobbyist aangesteld. De belangenbehartiging in Brussel zal in Landbouwschapsverband aan gekaart worden. Een punt dat nauw bij de gasprijs aansluit is de problematiek over de meetverschillen. Er hebben hierover gesprekken plaatsgevonden tussen het Landbouwschap, de Vegin en de Gasunie. Deze gesprekken inventari seren de problemen. Provinciale advieskommissies De Provinciale Advieskommissies Bloementeelt Aalsmeer en Naald wijk hebben gemzanelijk hun pro gramma's vastgesteld. Ze hebben ook kontakten met de instituten, Denar en het Proefstation Volle grondsgroenteteelt. De kommissies pleiten ervoor dat de Proefstations praktijkonderzoek blijven doen. De kommissies betreuren het dat de verordening belichtingstoepassing niet op vijftien oktober is ingegaan. Deze verordening gaat nu een maand later in. Opgepast moet wor den voor teveel administratieve rompslomp. Nog een ander belangrijk punt is de mineervlieg. Dit is een groot pro bleem, want hij valt moeilijk te bestrijden. In de Verenigde Staten zou een effektief bestrijdingsmiddel bestaan. De organisatiekommissie Westland 19Nu heeft in overleg met veiling bestuurders besloten een nieuwe for mule te bedenken voor de jaarlijkse bloemen- en groentetentoonstelling. Aan een adhoc-kommissie is opge dragen een nieuwe tentoonstellings visie te formuleren voor de jaren '90. De organisatiekommissie is van mening dat daarvoor een ruime aan loopperiode nodig is. In 1990 zal om deze reden geen tentoonstelling wor den gehouden. De kommissie denkt in de loop van dat jaar haar voor stellen aan veilingbestuurders te kunnen voorleggen. Veilingbestuur ders kunnen zich aan de hand van deze voorstellen bezinnen op de funktie die Westland 19Nu in de toe komst heeft in het kader van public relations voor het Westland. Vrijdag 3 november zijn de leden vergaderingen van de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (CVV) te Grubbenvorst en de Coöperatieve Venlose Groenteveiling (VGV) te Venlo akkoord gegaan met het voor stel tot volledige fusie van de beide veilingen per uiterlijk 1 januari 1993 aanstaande. Vanaf 1 januari a.s. wordt er reeds één veilpunt inge voerd: alle produkten van beide vei lingen worden voor de klok van 'Grubbenvorst' geveild. De ledenvergaderingen volgen met dit besluit het voorstel van besturen en direkties van beide veilingen. Het areaal uien in Spanje bedraagt dit jaar 26.700 ha en dat betekent dat het areaal t.o.v. van vorig jaar met 14% gekrompen is. De totale produktie wordt op 1.008 min ton geschat. Dit betekent dat er 12% minder is geproduceerd dan vorig jaar. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19