Minder strenge mestvoorschriften PVV ëaat profijtbeginsel voor boeren Vierlingsbeek nadrukkelijker invoeren Tazelaar kritisch over vieeswarenindustrie Rabobank Q Uitnodiging Verplichte registratie van alle varkenshouders Varkensstapel België licht gestegen Heffingen PVV omhoog Rabobank Agrarische Studiedag 30 november 1989 Ledeltheater Op 30 november 1989 organiseren de gezamenlijke Rabobanken in West Zeeuws-Vlaanderen ten behoeve van de agrarische ondernemers in westelijk Zeeuws-Vlaanderen een agrarische studiedag met als onderwerpen: Erfpacht De aardappeltermijnmarkt Arbeidspool Landbouwmechanisatie Agrarische ondernemers die belangstelling hebben deze, met nadruk op de dagelijkse praktijk afgestemde bijeenkomst, bij te wonen kunnen voor meer informatie terecht bij de kantoren van de gezamenlijke Rabobanken in West Zeeuws- Vlaanderen voor 20 november a.s.. U bent van harte welkom. Onderneem 't met de Rabobank. Importeur llnionSpecicdt zakkennaaimachines Ook voor garens en originele IbrwïrSfX^ onderdelen^ Machinehandel C. H. Verbeek B.V. Daling aantal kalverplaatsen heeft zich in 1989 voortgezet De strenge mestvoorschriften, die voor boeren in het Noordbrabantse Vierlingsbeek golden, zijn door de provincie gedeeltelijk weer ingetrok ken. Volgens GS valt het met de ver zuring van de bossen in deze ge meente wel mee. Deze komt - zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond - niet boven de vast gestelde norm. De reden van deze voor de boeren gunstige uitkomst is onder meer ge legen in de relatief grote hoeveelheid ijzer die in Vierlingsbeek in de grond zit. Dit ijzer neutraliseert door een chemische reaktie het nitraat, waar door er minder van dit goedje uit spoelt naar het grondwater. Een en ander is ontdekt door het Kiwa, een instituut dat namens de waterlei dingmaatschappijen in Nederland onderzoek verricht. Een woordvoerder van de boeren zegt opgelucht te zijn, maar vindt te vens dat de provincie nog niet van de landbouw af is. 'De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn De Nederlandse vieeswarenindustrie is al sinds vele jaren weinig floris sant, wat o.a. daaruit blijkt dat een groot deel van de binnenlandse be hoefte aan vleeswaren afkomstig is van import. De vraag is, aldus de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees Rob Tazelaar of Nederland op dit punt ooit in staat zal zijn landen als Duitsland en Frankrijk te evenaren. In de openbare bestuursvergadering van het schap pleitte Tazelaar, zich daarbij vooral baserend op het rap port Van der Stee, voor marktge richt denken en handelen, waaraan het nogal mankeert in de Nederland se vleesindustrie. Dat is vooral het geval op de exportmarkten, waar door het buikkarakter, de prijs het belangrijkste konkurrentiewapen is. De innovatie in de vleesindustrie in Nederland is bepaald niet indruk wekkend, aldus Tazelaar. Op het al langer bekend, maar er is nooit naar ons geluisterd', luidt de klacht van de plaatselijke boerenorganisa- tie. Er zal nu geld op tafel moeten komen om boeren schadeloos te stellen. De beperkingen die in deze aan de Maas grenzende gemeente gelden, zijn niet gering. Volgens de oor spronkelijke regels moet gras en maisland worden omgezet in bouw land. Ook is er een verbod op het ge bruik van kunstmest en mogen de koeien 's nachts niet buiten lopen. Versoepeling De raadskommissie van milieu is de ze week akkoord gegaan met de ver soepeling, zoals die in de milieunoti tie is verwoord. De inspekteur voor de milieuhygiëne viel ook over de tekst, dat een bestaand volwaardig bedrijf alleen buiten een straal van 500 meter zou mogen uitbreiden, als het benodigde mestkwotum binnen de eigen gemeente kon worden ge kocht. Een 'onvolwaardig' bedrijf punt van de afzet is nog steeds meer sprake van verkoopgerichtheid dan van marktgerichtheid. Overigens zou de gehele Nederlandse voe- De tellingen van augustus hebben uitgewezen dat de varkensstapel in België per 1 augustus 1,25% groter was dan een jaar tevoren. Deze toe name is aanmerkelijk kleiner dan de toename van 1988 toen de var kensstapel bijna 12% groter was dan in 1987. De totale varkensstapel om vatte 6.703.000 dieren, vergeleken met 6.619.000 een jaar tevoren. De verwachting is dat de varkensstapel niet of nauwelijks zal toenemen op korte of middellange termijn. mocht zijn mestkwotum zelfs alleen betrekken uit een landelijk over- schotgebied elders. De inspekteur voor de milieuhygiëne maakte het gemeentebestuur van Vierlingsbeek spoedig duidelijk, dat een dergelijke koppeling tussen mestwetgeving en hinderwet niet kan, als een boer aan de richtlijnen van de hinderwet voldoet, moet hij een vergunning krijgen, ook als het bedrijf ammoniak produceert. De versoepeling is het resultaat van overleg tussen de provincie Noord- Brabant, de gewestelijke raad van het Landbouwschap en de Brabantse waterleidingbedrijven. Verontreini ging van het grondwater heeft im mers mede tot de maatregelen in de oosthoek van de provincie geleid. Het gebruik van kunstmest blijft wel aan beperkingen gebonden; vanaf 1 augustus mag het niet meer op gras land worden gestrooid. Aan dierlij ke mest mag niet meer dan 125 kg fosfaat per jaar per hektare worden uitgereden. dingsmiddelenindustrie moeten kie zen voor een marketing strategie. Niet alles gaat mis Overigens is er wel veel meer aan dacht voor kwaliteit, voor marke ting in welk verband Tazelaar de vorming van grote groepen door fu sies of overname toejuichte. Tazelaar legde de nadruk op de noodzaak van omvangrijke investe ringen, voor de boeren, voor vers vleesbedrijven en voor de vleeswaren- industrie. De grootste investerin gen zullen gevraagd worden van de boeren voor milieu, voor Identifika- tie en Registratie (I&R) en voor huis vesting. Bij de afbakening van aktiviteiten tussen bedrijven, privaat- en pu bliekrechtelijke organisaties zal het profijtbeginsel meer dan tot nu toe ingang moeten vinden. De begroting van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) voor 1990 is nagenoeg gelijk aan die van dit jaar. De totale uitgaven zijn begroot op ruim 55 miljoen gulden. Voor bijna 45 miljoen moet dit bedrag bijeengebracht worden door heffin gen, dat is slechts mogelijk door een verhoging van een aantal heffingen, temeer omdat door de inkrimping van de veestapel minder aan heffin gen kan worden opgelegd. Het bestuur vindt het niet gewenst verder in te teren op de verschillende fondsen. Voorts verwacht het dat er sprake zal zijn van een lichte terug gang van het aantal landbouwhuis dieren. Deze ontwikkeling zet de in komsten van het PVV sterk onder druk. Ondanks het verhogen van alle hef fingen, is de financiële ruimte op de pvv-begroting toch onvoldoende om het beleid van de afgelopen jaren op dezelfde manier te kunnen voortzet ten. Dit leidt ertoe, dat het profijtbe ginsel nadrukkelijker zal worden doorgevoerd. Ook moet op een aan tal posten worden bezuinigd. Zo zal er bijvoorbeeld minder geld beschik baar zijn voor propaganda- aktiviteiten. Als gevolg daarvan is de subsidie aan het Voorlichtingsburo Varkenshouders en andere personen die een of meer varkens houden zijn vanaf 1 april 1990 verplicht zich te laten registreren bij de Gezondheids dienst voor dieren. Dit ongeacht het doel waarvoor de dieren worden ge houden. Het bestuur van het Land bouwschap heeft dit woensdag jl. tijdens de openbare bestuursverga dering besloten. Ook houders van exotische varkens en wilde zwijnen vallen onder deze verordening Regi stratie Varkenshouderijen 1990. De registratieplicht is ingesteld om bij het .optreden van klassieke var kenspest en andere besmettelijke var kensziekten direct de herkomst ervan Vlees met 1,2 miljoen gulden ver laagd. Toch kunnen de inspannin gen van het buro op peil blijven, als de vleesverwerkende bedrijven be reid zijn om financieel meer bij te dragen aan gerichte promotie- kampagnes. De organisatie en de daaraan vèr- bonden instellingen worden doorge licht en er zal worden nagegaan, of samengaan voordelen kan opleve ren. Tevens wordt bezien of nauwere samenwerking tussen publiek- en privaatrechtelijke organisaties mo gelijk is. Het bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees is akkoord gegaan met de volgende verhoging van de heffingen: Voor runderen van 3,01 tot 3,14, voor jonge kalveren van ƒ1,11 tot 1,15; voor kalveren van 2,00 tot 2,05; voor biggen van 1,24 tot 1,31; voor varkens van 1,66 tot 1,74; voor schapen van 1,05 tot 1,18; voor paarden van 2,57 tot 2,70. vast te kunnen stellen. Op deze ma nier kunnen er bij het signaleren van een ziekte snel maatregelen worden genomen. De registratie vormt tevens de basis voor de verdere opzet en uit werking van het nationale program ma varkensgezondheidszorg. De melding moet drie weken na de ingangsdatum van de verordening plaatsvinden. De varkenshouders waarvan het adres bij de gezond heidsdiensten bekend is, ontvangen in maart een registratieformulier. Varkenshouders die nu nog niet gere gistreerd staan bij de gezondheids diensten worden eind maart via de media geïnformeerd waar ze zich kunnen melden. Voor: verkoop onderdelen- (020) 222433 technische dienst - (020) 247006 verkoop machines (020) 235042 telex -13222 Servicepunten door geheel Nederland BON voor meer informatie zenden aan: Machinehandel C. H. Verbeek B.V. Antwoordnummer 8238 Amsterdam (postzegel niet nodig) postcode Geen fusie grote vlees bedrijven in de BRD Het Duitsgjkartelbureau heeft gewei gerd groen licht te geven voor een voorgenomen fusie tussen twee grote vee- en vleesbedrijven. Het gaat daarbij om de Centralgenossen- schaft Vieh und Fleisch (CG) in Hannover en de coöperatieve Nordfleisch-Gruppe in Hamburg. 16 Het aantal kalverplaatsen vermin derde in 1989 met bijna 16.000 tot 658.142 stuks. Dit is een daling van 2,4%. Ten opzichte van 1987 is het aantal kalverplaatsen met bijna 15% gedaald. Dit blijkt uit de enquête naar het aantal kalverplaatsen in boxen en groepshuisvesting per 1 mei 1989 door het Produktschap voor Veevoeder. De daling in 1989 was nagenoeg ge heel het gevolg van de vermindering van het aantal gekontrakteerde kal verplaatsen bij kalvermelkfabrikan- ten. Het aantal gekontrakteerde kal verplaatsen bij derden nam voor het eerst sinds 1988 toe. Er werden 114.981 van deze plaatsen geïnventa riseerd. De al jarenlang optredende daling van het aantal "vrije" kalverplaat sen kwam in 1989 nagenoeg geheel tot staan. Er werden 59.628 van deze kalverplaatsen geinventariseerd. Het aandeel van de kalverplaatsen in groepshuisvesting nam verder toe. Per 1 mei 1989 bedroeg het aantal kalverplaatsen in groepshuisvesting 71.960, dit is 10,9% van het totale aantal kalverplaatsen. ten opzichte van 1985 is dit aandeel, dat toen nog 4,7% bedroeg, ruimschoots verdub beld. Zowel in absolute als in relatie ve zin zijn de meeste kalverplaatsen in groepshuisvesting gekontrakteerd bij kalvermelkfabrikanten. Het aantal vleeskalverhouderijbe- drijven is met 2,3% verminderd tot 2340. Het gemiddeld aantal kalver plaatsen per bedrijf (281 stuks) is voor het eerst sinds 1988 niet verder toegenomen. Doordat het aantal vleeskalveren meer afnam dan het aantal kalverplaatsen, is het over schot aan kalverplaatsen weer toe genomen. Vrijdag 17 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 16