Bietensnijder voor opbouw op Lucas laad/doseerkontainers Introduktie Vicon Aerospeed maaier-kneuzer WR 322 zelf rijdende zwadmaaier CO VAM start uniek PC- introduktie projekt Motrac introduceert nieuw programma kunstmeststrooiers Het boerenboekhoudpakket: Spermabewaarkast Nieuw principe luchtontvochtiger bij lage temperaturen Dynawatt Power System Ook voor de nationale markt heeft Vicon Nederland B.V. de door Vi- con in Canada ontwikkelde WR 322 zelfrijdende zwadmaaier in haar ver koopprogramma opgenomen. Deze machine - die speciaal geschikt ge maakt is voor de nieuwe koolzaad rassen die aanzienlijk hoger wor den dan de huidige - kenmerkt zich door zijn ruime afvoeropening en grote bodemvrijheid. De hoogste ge wassen worden moeiteloos onder de Vicon WR 322 afgevoerd. Geen mechanische overbrengingen Bij deze zelfrijder ontbreken mecha nisch slijtgevoelige overbrengingen. Die zijn vervangen door traploos re gelbare hydromotoren voor alle aan drijvingen zoals: rijsnelheid, maai- hoogte, haspelhoogte, haspelsnel heid en snelheid invoerdoek. De hydraulische aandrijving en de grote bodem vrijheid zorgen voor veelzijdige toepassingsmogelij khe- den. Koolzaad, erwten, bonen, vlas, karwei, graszaad, e.d. kunnen in werkbreedtes van 3,60 en 4,20 m ge maaid en in een regelmatig zwad af gelegd worden. Voor het maaien van luzerne wordt een zwadbord van 4,60 m ontwikkeld. Ook gras Gras kan gemaaid worden met de Aerospeed frontmaaier-kneuzer op een werkbreedte van 3,20. Deze nieuwe generatie maaiers kenmerkt zich door een luchtig zwad en een kneussysteem zonder klepels of rondsels. Schippers Bladel BV brengt sinds kort een 220 Volts 17 graden sper mabewaarkast op de Nederlandse en Belgische agrarische markt. Deze be- waarkast is veel minder storingsge- voelig dan de tot nu toe gangbare koelbox. Door een nauwkeurig samenspel van verwarming en koeling blijft de sper mabewaarkast, welke een inhoud heeft van 35 liter, op 17 graden Celsius met een maksimale afwijking van plus of min 0,5 graden Celcius. Het wegvallen van een goede be- waartemperatuur voor varkenssper ma door een defekte 12 Volts koel box, welke daarna ook nog een tijd in reparatie moet, is funest voor de kwaliteit van het sperma en dus het bevruchtingsresultaat Boeke-Heesters B.V. te Amersfoort levert vanaf heden een bietensnijder voor opbouw op de door haar geïm porteerde Lucas laad/doseerkontai ners. De snijder, die de aanduiding 'BHV' heeft gekregen, is door Boeke-Heesters in eigen beheer ont wikkeld. Met deze laad/snijkombinatie wor den de voederbieten rechtstreeks uit de hoop zonder handwerk voor het voerhek gesneden 'uitgeserveerd'. De machine snijdt dermate fijn, dat de bieten ook door kalveren opgeno men kunnen worden. 14 De BHV bietensnijder kan op alle gedragen Lucas laad/doseerkontai ners van het model 1901 worden op gebouwd, zowel nieuw als reeds in gebruik, zowel van het type Silogrif (laadbord met vaste tanden) als van het type Silonet (hydraulisch zaag- systeem). De unit wordt aan de lin kerkant van de Lucas machine ge monteerd en wordt voor laden en transport ingeklapt. In ingeklapte toestand vormt de snijder geen be lemmering voor het andere werk van de Lucas laad/doseerkontainer. Voor inl. tel. 033 - 601601. Mede door het beschikbaar komen van (gestandaardiseerde) toepassin gen neemt het gebruik van PC's op bedrijven in de agrarische sektor vrij snel toe. Voor een doelmatige toe passing van de PC is het noodzake lijk dat de boer en tuinder eerst zelf leren werken met de PC. Om dit te bereiken start COVAM een landelijke aktie. Boer en tuin der, alsmede medewerk(st)ers van organisaties en bedrijven in de agra rische sektor kunnen via COVAM deelnemen aan dit zeer aantrekkelijk PC-introduktie projekt. De deelnemers wordt een kompleet PC-pakket aangeboden van goede kwaliteit. COVAM heeft ervoor ge zorgd dat de prijs geen spelbreker hoeft te zijn: reeds voor 3.425, is men eigenaar van een PC inkl. Ne derlandse programmatuur en een uitgebreide kursus PC-beheer. Voor de kursuslokaties is gekozen voor de agrarische scholen verspreid over het land waar de daar aanwezi ge vakbekwame docenten de kur- ^sisten begeleiden. Drycon, specialist in produktie en le vering van drooginstallaties, produ ceert Drycon batch absorptie ont- vochtigers. Hiermee kunnen lage luchtvochtigheden in gekoelde opslagplaatsen worden gerealiseerd. De droger wordt onder meer toege past voor het verlagen van de relatie ve luchtvochtigheid in voedingsmid delen, archieven, musea, schakel ruimten, komputerruimten, kaaspakhuizen, bloembollen, zaden en eksplosieven. Voor inl. tel. 074 - 438107. Motrac te Zutphen, importeur van o.a. M-F, Landini en Holder trek kers en Niemeyer hooibouw- en grondbewerkingsmachines heeft haar leveringsprogramma per 1 no vember uitgebreid met een komplete lijn Rotina kunstmest- en bandstrooiers. Door de positieve ontwikkelingen in de verkoop van de Niemeyer hooibouw- en grondbewerkingsma chines zag deze fabriek zich genood zaakt haar kunstmeststrooier programma stop te zetten om zich geheel op het bovengenoemde pro gramma te kunnen konsentreren. Hiervoor in de plaats heeft Motrac het Rotina-programma verworven. Rotina is een Duitse fabrikant die zich geheel heeft gespecialiseerd in kunstmest- en bandstrooiers. Men produceert een kompleet program ma: enkele schijfstrooiers tot 12 me ter werkbreedte, dubbele schijfstrooiers van 18 tot 24 meter werkbreedte en getrokken bandstrooiers voor kalk en granu laat meststoffen met een inhoud van 6 t/m 13 ton. Speciaal voor de Nederlandse om standigheden heeft Rotina breedstrooiers zoals de dubbele schijfstrooier 691 B met een werk breedte van 18 meter en de GTS 1000 met een werkbreedte van 24 meter ontwikkeld. Vrijdag 17 november 1989 Wisselstroomgeneratoren die kun nen worden aangesloten op een ver brandingsmotor zijn allang bekend. Tot nog toe was hiervoor echter gro te en zware apparatuur nodig om een voltage van hoge, konstante kwaliteit te verkrijgen. Het Dynawatt Power System uit Finland is de eerste kompakte, mo biele 'krachtcentrale' die een perfek- te stroomkwaliteit weet te bieden. Het systeem, bestaande uit een klei ne besturingseenheid (26 x 33 x 7 cm en slechts 6,5 kg) en een DynaGen generator, genereert spanning in volts door middel van een stabiele si- nusgolf. Hierdoor en mede door zijn grote vermogen - 2000 Watt - zijn de toepassingen van dit systeem prak tisch onbeperkt. Een financieel management systeem voor de Boer Tuinder De accountantskantoren CCLB Ac countants te Leeuwarden en Ac countantskantoor ABTB te Arnhem hebben samen met COVAM (de Coöperatieve Vereniging voor Auto matisering en Mechanisering) te Eindhoven, besloten hun krachten te bundelen bij de ontwikkeling en in- troduktie van een Financieel PC- management systeem voor de Boer Tuinder. Het Boerenboekhoudpakket wordt specifiek ontwikkeld voor en vanuit het gebruik van de Boer Tuinder, waarbij eveneens rekening is gehou den met het Takdoorsnijdende In formatiemodel, wat is opgesteld door het LEI en de in de VLB sa menwerkende agrarische accoun tantskantoren. Hierdoor ontstaat een volledig financieel management systeem, maar funktioneel gezien wordt van de Boer Tuinder geen expliciete boekhoudkundige kennis verlangd. De deelnemers wordt een kompleet personal computer pakket geboden. Wilt u meer weten over dit PC- projekt? Schrijf dan naar: COVAM, Antwoordnummer 11009, 5600 VC te Eindhoven. De jongste ontwikkeling bij Vicon is de Aerospeed maaier-kneuzer. Vi con Nederland B.V. introduceert in Nederland hiermee een volledig nieuwe generatie hoge kapaci- teitsmachines met maaibreedtes 2.40, 2.80 en 3.20 m. Bij deze ekstreem laag gekonstrueerde ma chine (hoogte 85 cm) ontbreken kle pels of rondsels volledig. Toch bezit de machine een zeer effektieve kneus inrichting. Ook bij de Aerospeed wordt de waslaag verwijderd om de droging van het gewas te versnellen. Dit geschiedt echter door het hoge toerental van de transportvijzel (1400 rotaties per minuut), waar door het gewenste wrijvingseffekt ontstaat. Hiermee behoort klepel- verlies definitief tot het verleden. Bij vele maaiers wordt het gewas na kneuzing tegen de grond geslagen. Niet bij de Aerospeed en daar dankt de machine dan ook zijn naam aan. De snelheid van de maai- schijven en de vijzel zorgen voor een regelmatige en sterke luchtstroom. De luchtstroom voert het gras naar een aantal kammen op het midden van de vijzel die het gewas luchtig afleggen. Verstelbare zwaddeuren zorgen ervoor - ook bij grote werk breedtes - dat dit luchtige zwad mooi rechthoekig precies binnen de spoor breedte van de trekker wordt wegge legd. Met de Aerospeed hoeft niet meer over het zwad gereden te worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14