Wat doet het KNLC voor de akkerbouw Stichting wijst kamerfrakties CDA en PvdA op bedreigingen landschap Zuid-Beveland Nieuwe afbreekbare kunststof bestaat voor 60 procent uit zetmeel Landbouwdeskundigen vertrokken naar Sovjet-Unie Volgend jaar in verre oosten grote tuinbouwtentoonstelling Loonaanpassing agrarische cao's per 1 januari 1990 EG-landen schrappen ruim vier miljard uit landbouwbegroting Varekamp bij de afdeling Beerta De Stichting 'Behoud de Zak van Zuid-Beveland(BZZB) heeft de voorzitters van de frakties in de Tweede Kamer van het CDA en de PvdA per brief op de hoogte gesteld van haar bezorgdheid voor het land schap in Zuid-Beveland in het kader van de ontwikkelingen rond de Westerscheid e Oeververbinding (WOV). De stichting acht zich belanghebben de bij de keuze van de lokatie van de WOV en het noordelijke toelei- dingstracé. Zij wil vermijden dat nieuwe wegtracés worden aangelegd door een "uniek, waardevol en on geschonden landschap". In geval van een aanlanding bij Elle- woutsdijk zal een sterke druk blijven bestaan om de hoge investering in een WOV beter te doen renderen middels een vierbaans-autoweg dwars door de Zak van Zuid- Beveland richting Goes. Een afbui ging van het tracé van Ellewoutsdijk richting Sloegebied zoals nu is voor zien, acht BZZB op grond van elders opgedane ervaring geen voldoende garantie voor het behoud van de na tuurwaarden van dit gebied. In het voorstadium van dit projekt dient, volgens de stichting, dus een afweging te worden gemaakt op wel ke wijze wegtracés door de Zak ook in de toekomst kunnen worden voorkomen: "Het staat immers vast dat dit unieke gebied niet aan puur ekonomische motieven opgeofferd mag worden. Zekerheid hierover wordt alleen geboden indien voor de gekozen aanlandingsplaats ook op termijn tracés door de Zak nooit in teressant zullen worden. Aanlandingsplaatsen in het Sloege bied en bij Kruiningen voldoen aan deze eis, zijn beschikbaar en bieden dus het gewenste alternatief, aldus de brief. Het bestuur van de stichting meent dat eerst de noodzaak van een WÖV aangetoond moet worden, en dat - eventueel - vervolgens een bestuur lijk verantwoorde keuze voor een aanlandingsplaats en toeleidingstra- cé moet worden gemaakt. In de brief verzoekt BZZB de frakties bij de uit werking van het regeerakkoord dit standpunt mee te wegen. De Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland wil voorkomen dat er nieuwe wegtracé's worden aangelegd door een nu nog ongeschonden landschap, uniek om onder meer zijn patroon van bedijkingen. Tijdens de van 8-10 november jl. ge houden vergadering van kommissarissen-generaal van de Osaka Greenery/Expo 1990 is de Nederlandse kommissaris-generaal ir. J.E.C. Spithoven unaniem verko zen tot voorzitter. Dit kollege behar tigt de belangen van de deelnemende landen naar de Ekspo-organisatie. Osaka Greenery/Expo 1990 is de eerste grote tuinbouwtentoonstelling in het verre oosten. De tentoonstel ling wordt gehouden van april- september 1990 in Osaka, Japan. Nederland is een der eerste landen geweest die deelname heeft toege zegd. Inmiddels hebben vele landen dit voorbeeld gevolgd. Naar ver wachting zullen 65 landen en 50 in ternationale organisaties zich op de ze tentoonstelling presenteren. Er worden 20 miljoen bezoekers verwacht. De Nederlandse deelname bestaat uit een Holland Tuin en een Pavil joen waar Nederlandse landbouw- produkten zullen worden verkocht. Ook zal aandacht worden besteed aan Nederlandse landbouwtechnolo- gie, transport en toerisme. In de laatste week van april zal een Hol landse Bloemenweek worden ge houden. Twee voormalige topambtenaren van de Rijksdienst voor de IJssel- meer Polders (RIJP), zijn afgelopen vrijdag voor een twee weken duren de oriëntatiereis vertrokken naar de Sovjet-Unie. Ex-hoofddirekteur J.C. de Koning en ex-direkteur landinrichting J.H. van Kampen bekijken ter plaatse in hoeverre het partikuliere pacht- systeem in dit grootste Oostblokland ingevoerd kan worden. Ze doen dit op verzoek van een lid van de Op perste Sovjet, dr. Fedor Burlatzky. De reis van het tweetal is een uit vloeisel van de dit jaar opgebouwde band tussen Flevoland en de Sovjet Unie, in de persoon van Burlatzky. In augustus bezocht de Rus onder meer Nederlands jongste provincie en bekeek een aantal boerenbedrij ven in de polder. Via een proefpro- jekt in Kashira, in de nabijheid van Moskou, willen de Russen trachten via de Flevolandse manier van pach ten in de toekomst het huidige soychozen- en kolchozensysteem ef ficiënter te maken. Vorige maand bezocht de Commis saris der Koningin in Flevoland, J.C.J. Lammers, Burlatzky in de Sovjet-Unie op, ter voorbereiding van het bezoek van de twee land bouwdeskundigen. Afhankelijk van het oordeel van De Koning en Van Kampen, zal op korte termijn met het eerste projekt kunnen worden gestart. Het is zeer waarschijnlijk dat de Russen daarvoor om hulp van Flevolandse deskundigen vragen. Chemici hebben een nieuwe kunststof ontwikkeld die door micro-organismen in de grond bin- Doet het KNLC nog wat voor de akkerbouw. Dat was de indringende vraag die leden van de afdeling Beerta aan KNLC voorzitter Marius Varekamp stelden bij zijn bezoek aan hun afdeling op 9 november. De akkerbouwers voelen zich in de steek gelaten. Gezeten in lange rij en luisterden ze gelaten naar de KNLC-voorzitter. Marius Varekamp drukte de akkerbouwers op het hart dat hij zich met hen ernstig zor gen maakt over de situatie in de akkerbouw. "Het KNLC heeft zich de afgelopen tijd beijverd om de problemen in de akkerbouw te keren. Mijn organisa tie heeft op alle mogelijke manieren en via alle mogelijke kanalen gepro beerd de graanprijsdaling tegen te houden en steun voor de akkerbouw te verwerven. Het KNLC heeft een zeer grote inbreng gehad in het ak- kerbouwaktieplan. Is de drijvende kracht geweest achter de sektorvisie akkerbouw", aldus de heer Va- rekamp. Teleurgesteld Varekamp is de enige geweest die er voor gepleit heeft om de sektorvisie meteen bij de politiek neer te leggen. "Het KNLC was", zo vertelde hij, "net zo teleurgesteld als u over het kamerdebat van 12 oktober, waarin de politici zich niets meer schenen te herinneren van hun uitspraken eer der dit jaar. (Op 14 maart nam de Tweede Kamer kamerbreed een mo tie aan dat de boerenprijzen dit jaar op nul moeten blijven.) "Toen we om invulling van die motie kwamen, lieten de politici het afweten. Het KNLC was net zo kwaad als u", hield hij de boeren voor, "dat de Europese Commissie de hoeveelheid graan net boven de 160 miljoen ton schatte". Daarmee lijkt een prijsda ling van 3% voor het volgend jaar onafwendbaar. "Het KNLC kan echter geen ijzer met handen breken. De minister blijft halsstarrig weigeren iets voor de akkerbouw te doen. Mijn organi satie, maar vooral de akkerbouw staat met lege handen. Het KNLC zal zich daar echter niet bij neerleg- Vrijdag 17 november 1989 gen", aldus Varekamp. "We zullen er alles aan doen om bij de begro tingsbehandeling steun voor de ak kerbouw te verkrijgen". Uit het KNLC Ook tijdens deze vergadering gingen er stemmen op om maar uit het KNLC te stappen. "We zijn het zat", verkondigde de heer Mellema. "Het KNLC doet toch niets voor ons. We kunnen beter aansluiting zoeken bij buitenlandse akkerbou wers en samen een front maken. Binnen Nederland zijn we de kleinste sektor en we delven altijd het onderspit bij de andere sektoren. Varekamp wees er op dat de grote kracht van de agrarische sektor ligt in gezamenlijkheid. "Het is belang rijk dat we de solidariteit tussen de sektoren onderling en binnen de ak kerbouw bewaren. De akkerbouw mag niet geïsoleerd worden. Toen andere sektoren het moeilijk had den, hebben we als sektor ook de ge lederen gesloten gehouden". De akkerbouwers twijfelen aan de solidariteit van de andere sektoren voor hun problemen. Als een van dé voorbeelden haalden ze de bijmen ging van graan aan. Varekamp be nadrukte nog eens dat hij in COPA verband alle mogelijke moeite deed om steun voor de akkerbouw te krij gen, maar dat vooral de Fransen al les afwezen. De akkerbouwers verbaasden zich daarover. In gesprekken met Franse vertegenwoordigers hadden zij juist gehoord dat die zich wel beijverden voor de akkerbouw. De KNLC-voorzitter wees tot slot op Marius Varekamp de struktuur veranderingen binnen het KNLC. In de toekomst zullen de sektorale belangen nog beter door klinken in het bestuur. Ondernemerschap Varekamp gelooft in een toekomst voor de akkerbouw. Hij vindt dat de overheid deze sektor tijdelijk moet ondersteunen om uit het dal te ko men. "En daar heeft de minister alle mogelijkheden voor", verkondigde hij. "Andere sektoren zijn in het verleden ook geholpen, waarom de akkerbouw dan niet?" Hij ziet ook een taak weggelegd voor de coöperaties. "Die moeten meer waarde toevoegen aan de akker- bouwprodukten en nieuwe mogelijk heden zoeken voor die produkten. Voorbeelden daarvan zijn milieu vriendelijke produkten en agrifica tie. Alleen suiker en zetmeel is niet genoeg meer. Als laatste zag hij een taak voor de akkerbouwers zelf. "U moet kijken wat er op uw bedrijf aan vernieu wing mogelijk is. Hoe u een meer waarde aan uw produkten en uw ar beidsinspanningen kunt toevoegen. Er zijn geen panklare oplossingen, ieder bedrijf zal voor zich zelf moe ten uitmaken wat de beste oplossing is". De akkerbouwers hoorden het gela ten aan. Toen de voorzitter van de afdeling Varekamp twee Groninger graan broden en een flesje karwijli- keur aanbood, klapten ze plichtma tig. Niet overtuigd van de vele in spanningen die het KNLC zich ge troost heeft. Ingeborg Schuitemaker nen enkele maanden kan worden af gebroken tot normaal in de natuur voorkomende grondstoffen. Het produkt, dat volgend jaar al op de markt wordt gebracht, is vooral ge schikt als verpakkings- of afdek- kingsmateriaal. Dit maakte dr. H. Koch van de fir ma Cerestar Benelux in België maan dag bekend op een internationaal wetenschappelijk symposium over koolhydraten in Amsterdam. Volgens prof. dr. ir. H. van Bekkum van de Technische Universiteit in Delft, voorzitter van de door het mi nisterie van ekonomische zaken in gestelde Programmacommissie Koolhydraten (PCK), is hier sprake van een zeer opmerkelijke ontwikke ling. De nieuwe kunststof kan naar zijn mening een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van het kunststofafval, voornamelijk veroorzaakt door de nog steeds groeiende stroom plastic verpakkingen. De nieuwe kunststof bestaat voor 60 procent uit zetmeel, dat kan worden gewonnen uit mais, aardappelen of tarwe. Deze natuurlijke grondstof wordt gekombineerd met wateraan- trekkende polymeren. Dit zijn schei kundige verbindingen, opgebouwd uit aan elkaar gevoegde, gelijksoor tige moleculen. Door deze kombinatie kan het totale kunststofprodukt in de natuur ge makkelijk worden afgebroken, zon der dat schadelijke stoffen achter blijven. Door de beperkte struktuur kunnen micro-organismen ook de gebruikte polymeren in voor het mi lieu veilige element worden afgebro ken, aldus de Delftse hoogleraar. Prof. dr. A. Pennings van de afde ling chemie van de Rijksuniversiteit in Groningen ziet veelbelovende perspektieven in een daar ontwikkel de, afbreekbare kunststof ten behoe ve van de geneeskunde. De stof, po- lyactaat, is voor medische toepas sing bijzonder geschikt omdat zij in het lichaam langzaam wordt afge broken in niet-kankerverwekkende en niet-giftige produkten. In de verschillende agrarische cao's zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 1,5 procent met ingang van 1 januari 1990. Daar naast vloeit uit de cao-bepalingen een loonsverhoging van 0,9 procent voort als gevolg van de gestegen prij zen. Dit is het percentage waarmee het prijsindexcijfer voor de gezins- konsumptie van oktober 1989 is gestegen ten opzichte van april 1989. De oude loonbedragen worden eerst verhoogd met 1,5 procent. De be dragen die dan zijn berekend wor den vervolgens verhoogd met 0,9 procent. De nieuwe looneijfers wor den eind december in de loonkrant van het Landbouwschap gepu bliceerd. Begin januari worden ook de bedra gen voor de afstandsvergoedingen en voor sommige andere onkosten vergoedingen aangepast. De af standsvergoedingen zijn in de meeste cao's gekoppeld aan het onderdeel "vervoer" van het prijsindexcijfer. Dit prijsindexcijfer is ten opzichte van oktober 1988 met 2,8 procent gestegen. Dit percentage is bepalend voor aanpassing van afstandsver goedingen in de meeste cao's. Ook de nieuwe afstandsvergoedingen zul len in de loonkrant van het Land bouwschap worden vermeld. De EG heeft volgend jaar ruim vier miljard gulden minder nodig dan eerst werd verwacht. Door de stij ging van de landbouwprijzen op de wereldmarkt en de gunstige verhou dingen tussen dollar en ecu is de EG minder kwijt aan landbouwsubsi dies. Toch komt het geld niet ten goede aan de agrariërs in Europa. De ministers van financiën mogen het geld gewoon in hun zak houden, zo is dinsdag besloten. Voor minis ter Kok betekent dat een opsteker van ruim 250 miljoen gulden. Men rekent er in Brussel op dat de Euro pese regeringsleiders, die zaterdag voor een speciale Top in Parijs bij eenkomen, zullen besluiten om in ie der geval een deel van het bedrag in te zetten voor hulp aan Oost- Europa. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11