uit de praktijk gezien Stemming onder de boeren anders dan een jaar geleden Samen stortplaatsen voor bieten aanleggen? Moeten we niet even wachten op het onderste regeltje...? Bietenopbrengst blijft meevallen Franse graanvoorraden groter Het werk is ook op WEST ZUID- BEVELAND snel opgeschoten dankzij het goede weer van de afge lopen weken. De ploeg liep licht door de uitstekende struktuur van de uitgedroogde bouwvoor. De groen- bemesters als bladrammenas en gele mosterd staan wel zo mooi dat het jammer is om ze onder te ploegen. Vooral ook als ontlasting voor de at mosfeer en stoffeerder van het land schap. Wanneer voornoemde be- mesters erg lang zijn en moeilijk on der te ploegen, is een zéér lichte voorbewerking met b.v. rotorkopeg aan te bevelen. Goed ploegwerk is de basis voor 1990. Wat zullen we gaan zaaien? Winter tarwe is er al veel gezaaid. Deze kwam door de uitzonderlijke warme oktoberdagen in één week prachtig groen boven. Er zijn veel luizen waargenomen dit i.v.m. het verge- lingsvirus. Wie geeft de juiste advi sering? Het liefst niet zo verwarrend als bij het purivel advies. Onze bedrijfsvoorlichter mag blij ven maar de werkwijze in de straks geprivatiseerde voorlichting schijnt nog niet duidelijk te zijn. Bietentoerisme kent men dit jaar niet. Was volgens vele telers de op brengstschatting van de suikerin dustrie veel te hoog, deze zal nu dicht benaderd worden. Het gröeizame weer zonder koude nachten deed de bieten meer de rich ting van kg-opbrengst groeien dan op het gehalte. Met de lage tarra's is het nu wel gebeurt. Toch lijkt de tarra in de droge tijd tegen en in de nattigheid mee te val len. Losse droge grond tussen scho ne bieten valt niet op, terwijl, wan neer deze zelfde hoeveelheid grond vochtig is en de bieten er mee wor den besmeurd dit voor 't zicht veel erger lijkt. De persberichten over de bietenprijs voor de komende jaren kan toch niet waar zijn. Bieten zijn een gewas waar wij mede door de kwotering nu Vrijdag 10 november 1989 nog een redelijke boterham aan ver dienen. Wanneer je deze berichten leest overvalt je een gevoel van on macht dat dit zomaar over je beslist zou kunnen worden. Per 1 november moest er nog wel 35% van de bieten gerooid worden, nu maar hopen dat de vorst weg mag blijven. Er zijn geruchten over een dikke C-prijs. Er schijnt wel de voorwaarde aan verbonden te zijn dat dan de wereldmarktprijs zich op dit nivo dient te handhaven daar C- suiker pas na de kampagne verkocht kan worden. Het zou voor de teler een welkom ekstraatje zijn. De eksport van aardappelen lijkt steeds minder te worden maar de verwerkende industrie slaagt erin meer dan tweederde van de Neder landse produktie naar zich toe te trekken. Dat de verwerkte produk- ten steeds grotere vormen aanneemt bewijzen de cijfers van de maand september weer. Over de afgelopen maanden augustus en september sa men is er 49.000 ton meer verwerkt dan in vergelijking met 1988. Hoe wel de opbrengst niet overal even goed is, is het percentage 0/40 mm opw. erg hoog ten koste van de 50/opw. Vermeldenswaardig is ook dat de Russische markt interesse toont in onze konsumptie- aardappelen. Goede prijsverwach- tingen lijken dan ook gerecht vaardigd. De uien zijn dit jaar van uitstekende kwaliteit. Maar nu vindt de handel ze weer te duur. Redenen voor hen om ze uit het buitenland te halen en door te eksporteren. Ze zijn dan wel goedkoper maar meestal minder van kwaliteit. Het derde kabinet-Lubbers wil de zogenaamde koppelingen weer her stellen hetgeen betekent dat de amb tenarensalarissen en de uitkeringen de loonontwikkelingen in het be drijfsleven weer gaan volgen. Onze akkerbouwprodukten moesten daar ook maar bij horen. Begin deze week zag men op SCHOU WEN-DUIVEL AND, voor het eerst sinds lange tijd, boeren be zig water van het land af te laten. De weersomstandigheden waren de af gelopen maanden zodanig dat zoiets lang niet nodig was, terwijl door de vrij forse neerslag de afgelopen week deze werkzaamheden nu weer wel dienden te worden uitgevoerd. Er moeten toch nogal wat suikerbieten worden gerooid, ook op de zwaarde re grond. Het wintertarwe zaaien is ook nog niet overal klaar. In het nog vrijkomende suikerbieten land kan natuurlijk nog goed tarwe worden gezaaid. Óndanks de vele re gen van de afgelopen weken is het opvallend dat de drainagebuizen nog steeds niet lopen. Een goede illustra tie hoe droog de ondergrond is ge weest. Een en ander zal zeker op de structuur en groeiomstandigheden volgend jaar in positieve zin te mer ken zijn. Een droge zomer heeft in mijn ogen meer effect dan een stren ge winter. Maar ook een goede vorstperiode doet veel goed!! Laten wij echter maar hopen dat vorst nog even uitblijft, er liggen nog te veel bieten buiten. Tot nu toe is het in de contreien van het "LAND VAN AXEL" mee ge vallen met de zware buien, die voor de week voorafgaande aan dit schrij ven, waren voorspeld. In feite is het tussen de regen door weer mooi weer. De grond is bij het ploegen in feite nog droog. Uitermate geschikt om onder goede omstandigheden, zon der struktuurbederf, de basis te leg gen voor de volgende oogst. Ook het bietenrooien gaat nog steeds prima. Enkele percelen zijn volledig ge rooid, en liggen op een hoop te wachten op transport naar Sas van Gent. En dit voor de laatste keer, want met het sluiten va'n de vestiging van Suikerunie, zal ook de C.S.M. in 1990 stoppen met de ontvangst van bieten op haar voormalige fa brieksterrein in Sas. Althans zo lui den de berichten in de polder toch. En dit brengt mee dat voor de cam pagne van 1990 op veel bedrijven nog voorzieningen zullen moeten worden getroffen om verharde biete- nopslag/afhaalplaatsen te kreëren. Want juist de vele eigen vervoerders ten Westen van het kanaal hebben deze voorziening nog niet. Onlangs is er door Suikerunie onder haar le den een enquêteformulier verstuurd over diverse mogelijkheden van stortplaatsen. Helaas ontbreekt de vraag of er ook belangstelling is voor het eventueel gezamenlijk inkopen van beton of plaatmateriaal. Mogelijk komt dit nog aan de hand van de uitslag van de enquête. Want als het mogelijk De graanvoorraden in Frankrijk wa ren, volgens semi-officiële gegevens per 1 oktober van dit jaar ongeveer 23% groter dan vorig jaar en be droegen 19,23 miljoen toq vergele ken met 15,66 miljoen ton een jaar daarvoor. De voorraden aan zachte tarwe be droegen 12,21 miljoen ton vergele ken met 10,81 miljoen ton in 1988, een toename van 13%. Een opmer kelijke stijging vertoonden de voor raden mais namelijk van 456.673 ton tot 1.969.249 ton. De voorraden gerst, inkl. brouw- gerst stegen met 12% van 3,64 mil joen ton tot 4,06 miljoen ton. De voorraden haver stegen met 33% van 236.575 ton tot 314.856 ton en die van sorghum van 8323 ton tot 104.758. De afgelopen maand is er een bijeen komst geweest om te trachten op Schouwen-Duiveland studieclubs te formeren om zo nieuwe teelten of teeltmethodes te ontwikkelen. Deze bijeenkomst was slecht bezocht, drukke veldwerkzaamheden bij goed weer, maar ook was daaraan debet dat de uitnodigingen aan een selec tief, beperkt aantal personen ver stuurd waren. Jammer, voor de goe de inleidingen. Gelukkig heeft er een goed verslag van in dit blad gestaan. Het is te hopen dat geïnteresseerden alsnog reageren. Ook de rondgang langs de kring, waarbij de algemeen voorzitter en een aantal hoofden van de ZLM in stellingen met de afdelings bestuursleden discussiëren heeft weer plaats gevonden. Buiten een jaar geleden valt op dat de stemming onder de boeren anders is. Mogelijk spelen de hogere prijzen van bij voorbeeld de aardappels daarbij een rol, maar toch is er een andere on dertoon te proeven. Er is een sta dium van berusting bereikt, na een stadium van 2-3 jaar geleden - het niet willen geloven dat het anders zou zijn, dat b.v. Suikerunie zoiets koördineert, zou zo een vuist ge maakt kunnen worden naar de toele verende handel, en zou zo wellicht een fikse korting op de toch al hoge kosten mogelijk zijn. Over service aan de leden gesproken, dan ligt hier een mogelijkheid. Want kostenbesparing zal toch steeds een terugkerend thema wor den in de akkerbouw, waar nu tijde lijk wat lucht lijkt te zijn, dankzij de goede aardappel- en uienprijzen. Struktureel zit het erin dat de adem nood alleen nog toeneemt in de ko mende jaren. En Braks komt terug op Landbouw of was het U ont gaan? De strijd met Bukman viel uit in het voordeel van Gerrit en die zei We zitten ook in onze "WEST HOEK" tegen de tweede helft van november aan te kijken, 't Gaat dan wel erg snel zo lijkt dat als de dagen korter worden. Zeer veel werk is al gebeurd en goed, onder goede om standigheden. De meeste bieten die nog in de grond stonden zijn nu wel gerooid en liggen aan de hoop of zijn direkt naar de fabriek gegaan zoals dat hier veel gebeurd door de loonwerkers of in kombinatiever- band (vervoer). Met vervoer met de afhaaldienst is dat iets anders. De tarwe staat er overal prima op. Zaaibed, vocht en temperatuur wa ren ideaal, ook de later gezaaide heeft vocht genoeg om te ontkie men. Of op het late bietenland nog gezaaid kan worden kan pas bezien worden als het geploegd is en hoe de weersomstandigheden dan zijn. 't Zal niet perse nodig zijn. Zo te ho ren en te zien is er weer veel tarwe gezaaid in ons gebied. Maar elders is dat net zo. 't Valt niet mee een ander alternatief te vinden, even zo be- drijfszeker als tarwe. Zo overal te horen en te lezen gaat het op heden zo goed in de akker bouw. Velen zijn op pad langs de weg om te verkopen (mechanisatie- bedrijven e.d.). Maar is het zo? Of moeten we nog even wachten op het onderste regeltje. Dat zal uitmaken hoe het resultaat zal zijn. En dan de hoge opbrengsten van de bieten. Zonde als het quotum vol is, en dan de rest als C-bieten geleverd moeten worden: weg extraatje. De aardappelen- en de uienprijzen doen het beter dan de laatste jaren, maar toen was het niets ook (verlies). Moet dat eerst niet bijgewerkt wor den, die verliesposten, die ook bij zou worden - en een stadium van af gelopen voorjaar - het zoeken van .zondebokken. Ook wordt steeds duidelijker dat enkelen bezig zijn met het volgende stadium - dat van oplossingen en alternatieven zoeken en uitwerken. Sommigen zijn daar al verder in dan menigeen denkt, zij hebben reeds het laatste stadium be reikt - van succes. Natuurlijk is het voor ieder verschillend en zie je alle stadia door elkaar heen lopen. Maar ook, en dat is tragischer, zal niet ie dereen mogelijkheden kunnen be nutten. Hier liggen knelpunten. Voorts, en dat is onvermijdelijk, zul len er grote verschillen tussen onder nemers door het boven beschreven proces zichtbaar worden en ook dat is pijnlijk. Nu al ziet men al dat telers die een goed alternatief hebben gevonden hun kaken stijf op elkaar houden, en hun kennis die zij door hard werken, vallen en opstaan hebben verkregen niet uit handen geven. Nog zo'n ver schijnsel is dat dergelijke telers juist weer interessant zijn voor bijvoor beeld bepaalde bedrijven, die weer met nieuwe producten komen. Men brengt bij voorkeur de nieuwe pro ducten onder bij diegenen die al ge toond hebben iets nieuws aan te kunnen. Succes brengt succes. Inte ressante ontwikkelingen waar wij maar eens goed over moeten naden ken en praten. Het komende winter seizoen is daar goed geschikt voor. het wel sneu te vinden voor Piet. Zou dan toch de 80.000 gulden die de organisatie, waar Braks ooit se- kretaris van is geweest, aan het C.D.A. heeft geschonken van doorslaggevende betekenis zijn geweest? In elk geval was het wel, letterlijk of figuurlijk een flinke duit in het zak je, maar omgerekend naar ffet leden tal van de N.C.B. nog geen 3 gulden per lid meen ik. Zo zal de akkerbouw, maar ook de andere sektoren het weer, als alles goed gaat, 4 jaar met deze minister moeten doen. Perspektieven? Wei nig. De toekomst zal het leren wie gelijk heeft. enkelen zijn ontstaan omdat de aardappelen van 1988 nog niet zijn afgerekend. Onbegrijpelijk dat een bedrijfsgenoot toch tijdens een in terview met de krant zegt, dat het nu in de akkerbouw zo goed gaat. Ge lukkig denken drie jonge onderne mers daar heel anders over, zo blijkt uit een verslag in diezelfde krant. Het moest veel meer gebeuren dat al les eens in de publieke media aan de orde gesteld werd, dat zou het pu bliek een veel betere voorstelling van zaken geven hoe het werkelijk is. Evenzo al dat gepraat over milieu. De regering zal nu waar moeten gaan maken wat ons beloofd is. Als dat mogelijk is waar dan te begin nen? Over enkele weken ligt alles weer op straat, het omhulsel, van wat voor materiaal dan ook, van de Sinterklaascadeaus. Dan op naar de kerstdagen, weer een hoop afval dat opgeruimd moet worden en ver brand (milieubederf). En wat dacht U van ontwikkeling in de Oostblok landen: dus meer Lada's gaan rij den, meer uitlaatgassen etc. Ontwik kelingshulp; levensstandaard opvoe ren ook industrieel en verkeer ook al meer milieu bezwarend, en ga zo maar door. Over de kalilozingen in de Rijn is al jaren gesproken met als resultaat tot op heden? Nu het wat rustiger wordt op onze bedrijven wat nadenkertjes, en een goede gespreksstof is hierdoor op te bouwen om te zijner tijd weer naar voren te brengen. Zomaar in zijn al gemeenheid zien te bereiken dat niet zomaar klakkeloos maatregelen aan gekondigd worden zodat enkele be langengroeperingen in een kwaad daglicht worden gezet. Laten we hieraan allen onze bijdrage leveren. Het is de moeite echt waard. 9 Ik vraag me af, wat of het is. Zijn wij diervriendelijker gewor den of zijn de beestjes niet zo bang meer voor de mens. Deze gedachte kwam bij mij op toen ik afgelopen week prachtig kleu rend bij de gouden herfst, een fa zanten echtpaar, vanaf de dijk de tuin zag binnentrippelen. Voor op het mannetje, met koninklijke pracht bekleed. In z'n kielzog het eenvoudige vrouwtje. Ook mooi in z'n eenvoud. Beide deden zich tegoed aan de vele zaadjes die onze tuin aanbiedt dit jaar. Maar daar hield het nog niet mee op. Een koppel van negen patrij zen kwam over het erf tot aan de achterdeur. Terwijl 3 konijntjes de bloemen- en groentetuin tot hun leefruimte hebben uitgeko zen. Al kijk ik vertederend naar al dit getrip en gehuppel, bij die konijntjes trekt er een rimpel in m'n gezicht. Want struik en plant waren neergezet om te groeien en te bloeien ten pleziere van ons gezin en niet om door de konijnen opgevreten te worden. Een mens zit zo in elkaar dat het moet gebeuren zoals hij dacht dat het moest, dus worden de ko nijnen nu een probleem. Terwijl in de polders het werk doorgaat, nog steeds met veel zon, waardoor de blanke ploegij zers als spiegels de beelden terug kaatsen is het goed om op zo'n zonnige middag de polders uit te gaan. Want het bos is nu op z'n mooist. Wij in de Westhoek kun nen immers van alles genieten. Naast het jonge groen van de wintertarwe, op de achtergrond verder van de dijk het goudgeel en bruin van beuken- en eikenla nen. Het is de moeite waard om al dat moois te zien en er van te genieten. Naast de vele proble men die de bedrijven ons geven, mogen we dit niet vergeten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9