uit dew praktijk In het verkeerde keelgat... Landbouworganisaties in 't geweer tegen bestemmingsplan Struktureel verandert er niets Braks niet de slechtste keus ROND DE Aardappelopslag aandacht vragen blijft Veldwerkzaamheden schieten goed op Het ploegwerk op WALCHEREN vordert gestaag onder blijvende goe de omstandigheden. Grond, die in 't voorbije voorjaar alle weerbarstig heid vertoonde ter bewerking laat zich nu met gemak op wintervoor ploegen. Dit geeft een goede aanzet voor een volgend oogstseizoen. De voorspelling dat er veel winter tarwe gezaaid zou worden, komt uit. Mede ook door de mogelijkheid dat 't weer ons biedt. Voor het onder- ploegen van te gul gegroeide groen- bemesters als bladrammenas en gele mosterd zouden wat nachtvorsten welgevallig zijn voor een goede on derbrenging. Overigens zijn deze percelen een eldorado voor de afge lopen zomer goed ontwikkelde fa zantenstand. Sommige kollega's hebben op de vroeggezaaide tarwe- percelen een luisbestrijding uitge voerd als preventie tegen 't gerste- vergelingsvirus. De meningen over de schade inzake tarweopbrengst- derving door deze aantasting lopen uiteen wat de beslissing, al of niet spuiten, bemoeilijkt. De bietenkampagne loopt tot nog toe zo gesmeerd, dat je eigenlijk niet over een 'kampagne' kunt spreken in de zin van een 'veldslag', het lijkt meer op een estafette in een uitge kiende tijdspanne, en feitelijk is dat ook zo. Met de sloop van de lokalen in Middelburg indertijd bij de slui ting van deze bietenlaadplaats over gedaan voor een symbolisch bedrag aan de gemeente, worden de laatste zichtbare herinneringen aan deze be drijvigheid weggevaagd. In deze tijd van het jaar was het daar een drukte van belang door het land- bouwverkeer. Dit zou in het huidige verkeersbeeld niet meer passen, ter wijl dit systeem van afvoer ook niet meer zou funktioneren in de huidige bedrijfsstruktuur en werkplanning van onze bedrijven. De nieuwste ontwikkelingen van het bietenvervoer uit ons gebied is dat als gevolg van de a.s. sluiting van de Suiker Unie vestiging in Sas van Gent alle bieten naar Brabantse fa brieken vervoerd zullen worden. Hiermede ontstaat weer een éénrich tingsverkeer wat bietentransport be treft via de Wester schelde veren. De gezamenlijke landbouworganisa ties in 't Middelburgse hebben het voortouw genomen tegen de vaststelling van een nieuw bestem mingsplan buitengebied in deze ge meente. In een vergadering met de opstellers van dit plan, een inge huurd adviesburo, en vertegenwoor digers van gemeentelijke diensten, is hierover informatie gegeven. Vooral de indeling van de Agrari sche gebieden in kategoriën A, Aln, Alnr en Ar (de toevoegingen hebben betrekking op landschappelijke na tuur en rekreatieve waarden) stuit op tegenstand. Deze aanduidingen heb ben beperkende invloed op bedrijfs voering en grondgebruik en omscha keling naar niet grondgebonden agrarische ondernemer saktiviteiten Tevens was bezwaar tegen het instel len van bebouwingsvlakken op de erven en 't onderbrengen van boer derijen onder karakteristieke bebou wing zonder omschrijving van wat dat inhoudt en welke gevolgen dit kan hebben. Noodzakelijk is dat het Landbouw schap maar ook de individuele agrarische ondernemers-bewoners in de procedure van inspraak en be zwaren, met inschakeling van de po litiek, zowel plaatselijk als provinci aal, deze onaanvaardbare betutte ling van de bedrijfsontwikkeling van de Landbouw tot aanvaardbare pro porties terug gaat dringen. De veldwerkzaamheden op THO- LEN en SX. PHILIPSLAND schie ten goed op dankzij het voortreffe lijke weer dat we dit jaar hebben. Zo'n klimaat als we dit jaar beleefd hebben zouden we altijd moeten hebben. Voor mens en dier maar ook voor onze werktuigen en niet te vergeten voor de struktuur van onze grond is dit ideaal geweest. Het leef klimaat was heerlijk, het kosten plaatje gunstig en de opbrengsten van de gewassen viel door de bank genomen, zeker niet tegen. Aardappel- en uienpwjzen zijn lo nend en deze vrije gewassen zijn voor de akkerbouw toch de kurk waarop het bedrijf moet drijven. Vanwege het mooie weer kan het vee wat langer buiten blijven, terwijl de grasgroei dit najaar ook lang heeft doorgezet, zodat ook de veehouderij duidelijk profiteert. Kortom, 1989 is een goed boerenjaar, maar daarmee zijn de zorgen voor de toekomst ze ker niet opgelost. Dat viel ons name lijk nog eens ekstra op toen we 2 we ken geleden de bijdragen van onze kollega's schrijvers van 'Uit de Praktijk' lazen, waarvan we enkele koppen van de artikels nog in ons hoofd hebben, zoals 'Goed aardap peljaar lost niets op', 'Tarwe zaaien, wat moet je anders', 'Gezamenlijk optreden tegen afbraak van graan- teelt' en 'Heeft u wel eens uitgere kend wat de EG nu niet hoeft uit te geven'. 8 De aardappelen en uien zijn in prijs wat hoger dan vorig jaar en meteen hoor je zeggen dat het een goed boe renjaar is. Dat dit in een dagblad komt te staan is op zich niet erg, wel als boerenvoormannen er achter staan. Bij veel landbouwers uit WEST BRABANT ZUID schiet zo'n artikel in het verkeerde keelgat. De granen en peulvruchten zijn on der de maat gebleven. Suikerbieten zullen wel meer opbrengen, maar ook niet meer dan een paar honderd gulden per ha. Zeer veel akkerbou wers die dit jaar sperciebonen heb ben gezaaid zitten met een ver liespost. Bij de opbrengst van aard appelen moet eerst nog de hoge post van pootgoed afgetrokken worden zodat het saldo heus wel meevalt. 40 ton aardappelen, veldsgewas a 22 cent is 8.800,Is dat per ha nu zo'n hoge inkomst om te zeggen dat het jaar financieel goed is? Of de prijzen nog op zullen lopen moet men nog maar afwachten. Zo lang bedrijfsekonomisch, waarbij alle posten berekend zijn, geen winst te behalen is gaat het slecht. Binnen de landbouw wordt maar gesteld dat je alles niet moet rekenen omdat het dan helemaal niets oplevert. Alleen binnen de melkveehouderij is door de huidige prijzen bedrijfseko nomisch een positief resultaat te zien. Maar ook niet in die mate zoals dat door mensen buiten deze tak be weerd wordt. Toekomstgericht mag er van de melkprijs niets af. Daarom komt toch bij verschillende melkvee houders de invulling van de mi nisterpost voor landbouw niet gunstig over. Deze minister laat eerst de akkerbouw verpauperen en daar na is de melkveehouderij aan de beurt zo redeneren zij. Wintertarwe is op grote schaal inge zaaid. Ten opzichte van najaar 1988 10-15% meer. Het areaal dat eind 1988 uitgezaaid is was toen 20% ho ger dan 1987. De stand van de vroeg gezaaide wintertarwe is eigenlijk te gul. Door de droge zomer is er haast geen stikstof uitgespoeld zodat die nu door de tarwe verbruikt wordt. Om gerstevergelingsziekte te voor komen is op veel vroeggezaaide win tertarwe een bespuiting tegen luizen uitgevoerd. Opvallend was dat per celen die in de buurt van bossen lig gen een zwaardere aantasting van luis kenden. Slakken vraat is op de zandgronden hoegenaamd nergens gekonstateerd. Alleen langs sommi ge slootkanten en een perceel groen- bemester sporadisch. Het aanhoudende ideale weer brengt velen in de verleiding om alvast een blokje te ploegen. Percelen leem- houdend zand waarop een groenbe- mester stond liggen op enkele plaat sen al op wintervoor. De meesten zijn wat terughoudend om nu al te ploegen. Een stortbui van 25 mm. kan de bovenlaag volledig dichtslempen zodat van een goede zaaivoor in het voorjaar geen sprake meer is. Inhoudelijk zijn we het er allen over eens dat er wat voor die akkerbouw moet gebeuren wil deze sektor in de toekomst niet totaal verpauperen. Want wat doen we momenteel? Toch weer veel tarwe zaaien, terwijl we nu al weten dat de tarweprijs vol gend jaar weer minder is dan nu en hard op weg is om vrij snel op 35 cent per kg terecht te komen. Tja, dat krijg je als EG reken meesters precies uit kunnen rekenen dat we toch Vi miljoen kg te veel hebben geproduceerd. En als we straks werkelijk voor 35 cent en mis schien nog wel minder tarwe moeten telen dan zal de 'winst' gauw geteld zijn. Maar welk alternatief hebben we? Alle gegarandeerde EG-prijzen en kwota komen onder druk te staan, dus dan toch maar braken? Kijk als we deze toch helaas niet somberder voorgestelde verwachtin gen op een rij zetten, dan ontgaat ons de logica dat de grondprijzen ook voor akkerbouwgrond weer wat aantrekken. Rekent een boer dan alleen maar per jaar dat de uitkomsten goed of slecht zijn? Terug naar onze bedrijven, de vlug- gers onder ons waren in de afgelo pen week al bezig om hun ploegen af te poetsen en in het vet te zetten. Vele anderen daarentegen moeten nog bieten en knolselderij rooien maar dat zal in de eerstkomende dagen nu ook wel snel gaan gebeuren. Vanuit een zonnig NOORD- BEVELAND een berichtje uit de praktijk. Ook in ons gebied zijn de najaarswerkzaamheden in volle gang. Er zijn al vele hektares wintertarwe gezaaid. Ook het rooien van de sui kerbieten gaat door, al is dat onder vrij natte omstandigheden. Vele per celen liggen al winterklaar gespit of geploegd. Het lijkt erop dat alle werkzaamheden vrij vroeg gedaan zullen zijn. Reden om eens verder te denken dan de herfst. Wat zal de aanstaande winter ons brengen? Veel of weinig vorst of zullen we het milde klimaat houden? Niemand die daar een zin nig woord over kan zeggen. Wat wel zeker is, is het feit dat Braks weer terug is als minister van Land bouw. En wat ook vast lijkt te staan, is dat we m.b.t. de akkerbouw heel weinig van hem kunnen verwachten. Deze zomer waren op Noord- Beveland vier landbouwmannen van de grootste politieke partijen. Zij hebben ons daar meer beloofd dan ze waar kunnen maken. Als deze winter geen hoge temperaturen zal geven dan is het misschien bittere noodzaak er wel een warme winter van te maken. Door de vrij goede aardappelprijs en de opbrengst van de suikerbieten ho pen we dit jaar weer eens een rede lijk (wat dat dan ook moge zijn) in komen te hebben. Maar dat mag ab soluut geen reden zijn om tevreden te zijn met het gevoerde landbouw beleid. Want strukturele oplossingen zijn er niet!! Laten we daarom in de wintermaanden onze tijd ook gebruiken om aktief de ontwikkelingen te blijven volgen en in aktie te komen als dat nodig blijkt. Tijd voor een winterslaap zal er zeker niet zijn! Langzaamaan gaan we in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN ook weer op de winterperiode aan. Er komt hier en daar al wat vee op stal en de eerste vergaderingen komen er aan. Na de krappe zomerperiode hebben veel weiden zich nog goed hersteld en hier en daar is het gras zelfs te lang om de winter in te gaan. Gelukkig is het weer nog steeds zo dat het geen bezwaar is nog wat vee te laten grazen. Op het land is goed te zien dat we de winter naderen. Op enkele stukken bieten na zijn de traditionele gewas sen geruimd. Zelden gaat de bieten- oogst zo ongestoord en netjes zijn gang. Dat bespaart kosten en een hoop ergernis. Het is maar het beste dat er niet al te vroeg vorst invalt want anders zullen we nog veel plastic moeten gebruiken om de C- bieten te beschermen. Meestal is dat een werkje voor het weekend bij een stevige bries. Behalve in bietenland is de meeste tarwe wel gezaaid. Ook dat ging goed, over het algemeen was het zaad goed te bedekken. De vroegste percelen staan reeds boven. Velen twijfelen nog of men een luizen- bestrijding zal uitvoeren ter voorko ming van de dit jaar opgetreden vroege gerstevergeling. We hebben de indruk dat velen de kosten en het uithalen van de spuit enigszins ont zien. Maar hopen dat het goed af loopt want hier en daar was er nogal wat graanopslag op onbewerkte en groenbemesti ngspercelen Ook ploegen gaat momenteel bui tengewoon netjes, geen slip van be tekenis en veel land valt zo kort dat een voorbewerking niet nodig lijkt. Het onderbrengen van de groenbe- mesting is hier en daar nog wel eens een probleem. Niet allemaal, maar sommige percelen gele mosterd en bladrammenas zijn nog goed gelukt en hebben een flinke lengte. Sommi gen hebben het spul zelfs eerst ge maaid. Een ketting tussen de wielen slepen geeft over het algemeen ook een redelijk resultaat. Hier en daar staat tussen elke voor nog een rij mosterd. Bij vorst is het weg, maar het vriest niet altijd. Lubbers is nu de kabinetsformatie aan het afronden. Op Landbouw krijgen we gewoon Braks terug, voor akkerbouwers die dringend op "nieuw beleid" zitten te wachten is dat een teleurstelling. Waarschijn lijk is de problematiek zo moeilijk dat de PvdA zijn vingers er niet aan wil branden. Er bleef dus alleen een C.D.A.-kandidatuur over, en dan is Braks niet de slechtste keus, een af- danker van een ander departement is ook niet aanlokkelijk. Hij kent de veehouderij, het is nu aan ons om hem ook voor de akkerbouwproble- matiek te interesseren. - De zware grond welke bestemd is voor bieten voor het aanstaande jaar hebben we de eerste week van sep tember op winterland geploegd. Goed verteerd konden we eind okto ber deze zware kavel prima voorbe werken en dat komt de zaaibedberei- ding a.s. voorjaar zeer ten goede. Hoe gelijker het zaaibed komt te lig gen hoe beter. Voor de goede wer king van de zaaimachine en van de rooimachine moeten we in de herfst vooraf onze maatregelen al nemen. In het gerooide aardappelland kre gen we na het zaaivoorploegen veel aardappelopslag. Deze opslag heb ben we thans met een kultivator vlak voor het tarwe inzaaien een goede voorbewerking gegeven. Door de knollen van de aardappelopslag wat te beschadigen gaan er toch veel tot rotting over. Deze ontdekking heb ben we pas gedaan en daarvan moe ten we toch eens wat meer studie gaan maken. Vroeger hadden we in de provincie Zeeland meerdere uit vinders en met behulp van hun syste men hebben we toch heel wat be reikt. Gekend hebben we diverse systemen en daarmede gingen we toch de goede richting uit. Na de in undatie hebben we heel wat zomer- tarwe ingezaaid en een enkele maal werd daarin gele mosterd als groen- voedergewas gezaaid. Jarenlang is die gele mosterd van het toneel ver dwenen geweest, maar op een andere wijze is deze teelt gemoderniseerd te ruggekeerd. We zijn er blij mee, want ze brengt aardig wat humus in de grond en als groenbemesting wordt dit gewas nu ook veel gebe zigd. Meer en meer zien we tegen woordig in onze streek de gele mosterd bloeien en bekend is, dat ze een goed eiwitgehalte heeft. Het is een gewas, dat snel groeit, weinig zaad kost en veel zaadonkruid er on der houdt. In de suikerbieten wordt nu al lichte vorst voorspeld. Buitengewoon vroeg wordt er nu al voor gewaar schuwd. In Barendrecht is het zo ge woon, dat spruiten 's morgens vroeg wit zien tijdens lichte vorst. Schade hiervan komt eigenlijk zelden voor in het gewas spruiten. In de bieten moeten we heel voorzichtig zijn en indien nodig moeten we de bieten aan de hoop tijdig afdekken. Pas hebben we de klopjacht weer achter de rug. Goed weer in de voor middag met tegen de avond nog wat regen. Heel wat fazanten en konij nen hebben we geschoten, maar het aantal hazen lijkt ieder jaar minder te worden. Geregeld bijvoeren is een systeem om de hazenbezetting groter te krijgen, maar dat schijnt niet meer te lukken. In het patrijzen- bestand zit weer wat verbetering, maar het weer speelt daarin een gro te rol. Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8