Wat is opstal/wat is inboedel? Auto's te water Jagers verplicht verzekerd Sluit Reisverzekering bij Verzekeringen ZLM JACHTSEIZOEN WEER OPEN Straks op wintersport? Welke zaken vallen nu onder de dekking van uw opstal-, respektieve- lijk inboedelverzekering? Uw polis geeft een omschrijving wat onder opstal en inboedel moet worden verstaan: Opstal: Het in het polisblad omschreven onroerend goed en al wat volgens de verkeersopvatting hiervan deel uitmaakt. De fundering wordt niet tot de opstal gerekend, tenzij uit de polis blijkt dat deze is meeverzekerd. Inboedel: Alle roerende zaken, behorende tot de partikuliere huis houding van de deelnemer en zijn gezin. Dit is slechts een beperkte omschrij ving van het begrip opstal en inboe del. Dit kan ook niet anders, alle opstallen en inboedels verschillen van elkaar. Er kan ook geen lijst van uw inboedel opgemaakt en bij uw polis gevoegd worden omdat uw in boedel dagelijks verandert. Denk al leen maar aan uw boodschappen. Door deze beperking kan het voor komen dat, zowel bij het sluiten van een verzekering als bij het melden van een schade, het voor een verze kerde onduidelijk is of hij zich tot zijn opstal- of tot zijn inboedelverze keraar dient te wenden. Het nut dat u beide verzekeringsvor- men bij Verzekeringen ZLM heeft afgesloten is hiermee duidelijk aan gegeven. Advies opstal inboedel Als brandverzekeraar zijn wij lid van de Vereniging van Brandassura deuren in Nederland. Deze vereni ging heeft haar leden geadviseerd te handelen in overeenstemming met de volgende begripsomschrijving: Verzekering op gebouwen: 1- het gebouw zelf; D. Heuseveldt 2- voorwerpen die volgens verkeers opvatting daarvan deel uitmaken; 3- andere voorwerpen die daarmee zodanig zijn verbonden dat zij daar van niet kunnen worden afgeschei den zonder verbreking of beschadi ging van het gebouw of van die an dere voorwerpen. Verzekering op inboedel: 1- de roerende goederen behorende tot de partikuliere huishouding van verzekerde; 2- andere voorwerpen die geen deel uitmaken van het gebouw maar daaraan zodanig verbonden zijn dat zij van het gebouw kunnen worden afgescheiden zonder verbreking of beschadiging van het gebouw of van die andere voorwerpen. Samengevat: Alle "andere voorwerpen" die zon der gebruik van gereedschap of al leen met behulp van een schroeve- draaier of moersleutel kunnen wor den losgemaakt, zodat er sprake is van "afscheiding zonder dat verbre king of beschadiging wordt toege bracht" vallen onder de dekking van de inboedelverzekering. De uitzondering bevestigt ook hier weer de regel: Zachte vloerbedek king (tapijt) wordt altijd - ongeacht de bevestiging - gerekend tot de in boedel. Met bovenstaande richtlijn in de hand blijven er maar weinig zaken over welke niet te plaatsen zijn. Toch zijn er een aantal waarvan u anders zou denken: Tot de inboedel behoren o.a.: vlag- gestandaard (in tuin), vlaggestok, zonnewijzers, zonwering (binnen en buiten), uithangborden, naambord, antenne aansluiting, los beeld houwwerk. Tot de opstal behoren o.a.: meter kast, meteraansluitingen, aardlek- schakelaar, leidingen, kranen, bel, behang, schilderwerk, brievenbus, broeikastje, C.V.-installatie, geiser, huisnummerplaat, pergola, plavui zen, rolluiken, tegels. Genageld of gelijmd parket is opstal. Zwevend/lamel parket is inboedel. Huurdersbelang Bent u huurder van een opstal dan kunnen de zaken anders liggen. Als Er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat nu inboedel of opstal is. huurder kunt u voorwerpen in of aan het gebouw aanbrengen, welke in principe onder het begrip opstal vallen: een C.V.-installatie, een in- bouwkeuken, een ligbad, een sauna, behang, betimmeringen, schilderin gen, glas in lood, voorzetramen etc. Al deze zaken vallen onder het be grip huurdersbelang en kunnen (mits de eigenaar/verhuurder deze niet op zijn opstalpolis heeft verzekerd) op uw inboedelpolis worden meever zekerd. Nu u weet wat bij wat hoort, is het wellicht raadzaam voor uzelf eens na te gaan of u alles op de juiste polis heeft verzekerd. Met andere woor den: Is uw verzekerde som wel juist? Het is namelijk niet zo dat een teveel verzekerd bedrag op uw ene polis overgeheveld kan worden naar uw andere polis waarbij een te laag be drag is verzekerd. Voorbeeld: Verzekerde som opstal verzekering: 250.000,— Verzekerde som inboedelverzeke ring: 100.000,— Totaal verzekerde som: 350.000 Aan uw opstal en inboedel ontstaat een brandschade en de expert stelt vast dat de werkelijke waarde moet zijn: opstal 200.000,— en inboedel 150.000,Totale werkelijke waarde 350.000,—. Zult u zeggen: Ja, ik ben toch met 354 ton voldoende verzekerd? Nee, zeggen wij: U bent voor uw opstal oververzekerd. Resultaat: U krijgt de schade aan uw opstal volledig be taald; de te veel betaalde premie bent u kwijt. Voor uw inboedel bent u onderverzekerd. Resultaat: U krijgt slechts 2/3 deel van uw inboe- delschade uitgekeerd. Overigens on derverzekering is toch een vervelend iets. Twijfelt u? Neem gerust kon- takt met ons op. D. Heuseveldt Het jachtseizoen is weer geo pend. Om de wildstand tot normale verhoudingen terug te brengen gaan de jagers en drijvers weer op jacht. Land- bouwpercelen zijn in deze pe riode regelmatig het werkter rein van de jagers. Aan het jagen zijn echter risiko's verbonden; en niet alleen voor het wild... In de Jachtwet is gere geld dat jagers verplicht zijn een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, voor het geval er tij dens de jacht ongelukken gebeu ren. Een jachtakte wordt dan ook alleen afgegeven als men in het bezit is van een geldig verze keringsbewijs. U kunt het jacht- risiko bij Verzekeringen ZLM voor 40,per jaar meeverze keren op uw Aansprakelijkheids verzekering voor Bedrijven (AVB) of op uw Aansprakelijk heidsverzekering voor Partikulie- ren (AVP). Op deze jacht verzekering is niet alleen de jachtakte-houder verze kerd, maar ook minderjarigen die onder zijn toezicht meejagen. Heeft u nog geen Aansprakelijk heidsverzekering (AVB of AVP) bij ons lopen? Dan is dit meteen een goede gelegenheid. Wij zijn telefonisch te bereiken op 01100-38216. Wie jaagt met een geweer is verplicht hiervoor een verzekering te sluiten. Jaarlijks komen er in ons land onge veer 50 personen om het leven bij het te water raken van een personenau to. Hierbij vindt het ongeval relatief vaak plaats buiten de bebouwde kom. De afgelopen jaren zijn er di verse maatregelen genomen op plaatsen waar wegen langs open wa ter liepen. Hier werden afscher- mingskonstrukties geplaatst. Ook is het preventief gedrag van automobi listen van groot belang. Hierbij valt te denken aan: - het dragen van de autogordel - portieren niet van binnenuit ver grendelen - vooraf (voor de rit) ontsnappings wegen nagaan - leren zwemmen Voor het geval het voertuig toch te water raakt volgen hier enkele tips: - onmiddellijk gordels losmaken en voertuig zo snel mogelijk verlaten - binnen- en buitenverlichting ont steken Auto's te water - een typisch Nederlands probleem. - als alle normale gangbare ontsnap- ginnen) pingswegen zijn geblokkeerd, probe- (Bron: Stichting Wetenschappelijk ren de voor- of achterruit uit te Onderzoek Verkeersveiligheid drukken (met voeten in hoek be- SWOV). Deze winter gaan weer een groot aantal Nederlanders op wintersport. Vele voorbereidingen zijn getroffen. De ski- (c.q. langlauf-) uitrusting ligt reeds klaar, de routekaart is doorge nomen en de auto zal nog aan een extra onderhoudsbeurt worden on derworpen. Velen denken dan maar van een fijne vakantie te kunnen gaan genieten. Nog altijd komt het voor dat wintersporters zonder reis verzekering op stap gaan, terwijl de risiko's van een wintersportvakantie niet onderschat mogen worden. Wat dacht u van een gipsvlucht? Bij de voorbereiding op een wintersportva kantie hoort echter ook het afsluiten van een reisverzekering. Ook bij Verzekeringen ZLM kunt u terecht voor een goede reisverzeke ring. Bel voor informatie naar: 01100-38850. Alle wintersporters al vast een prettige witte vakantie met veel sneeuw en zon en zonder uit glijders. Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7