SI Aftrekposten en pensioen Snor De milieu-aansprakelijkheidsverzekering -V V f 16.863,00 ANTWOORDCOUPON 1989 «r verzekeringen zlm Eerst goed rekenen Officieel orgaan van de Onder linge Verzekering Maatschappij van de ZLM w.a., Postbus 70 - 4460 BA Goes Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN Goes Redaktie: J. Folmer Telex: 5537 Tel. 01100-38000 Telefax: 01100 - 15341 Telefoon Schademelding: 01100 - 38888 Dag en nacht bereikbaar Polismutatie- verwerking: 0110Q - 38880 Verkoop en Advies: Boekhouding: Algemeen: 01100-38850 01100-38221 01100-38000 Vertegenwoordigers Walcheren: BV v/h Mak. en Ass. Knt. Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen-Duiveland: Hanse Verzekeringen, Haringvlietplein 8, 4301 XG Zierikzee, 01110-14275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, Fr. den Hollanderlaan 10, 4461 HN Goes, tel. zie boven. Z. Vlaanderen Oost: Ass. Knt. Boidin BV, Glacisweg 48, 4561 HG Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. Knt. Boidin BV, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: Ass. Knt. D.J. Dees B.V., Beethoven- hof 43, 4536 AE Terneuzen, 01150-94469. Tholen e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poort vliet, 01662-2509. J.P.M. Overbeeke, Ten Anker- weg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West Nrd. Brabant: A.C. Schoo- nen, Zevenbergen, 01680-25656. F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. Midden Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Gangboord 11, 4941 RE Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost Nrd. Brabant: J.J. Bolief, Boordseweg 41, 5671 AP Nue- nen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Wer kendam, Merwestraat 10, 4251 CR Werkendam, 01835-2700. Melkhandelaren: AVM, Raad huisstraat 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. Na veel voorbereidingen is deze week het derde kabinet Lubbers geïnstalleerd. Veel is er te doen geweest over het aantal ministers wat uitgerust is met een snor. Ook Verzekeringen ZLM heeft de meeste voorzieningen weer al getroffen voor een nieuwe perio de. Het jaar 1990. De voorberei dingen op een nieuwe prolonga tie zijn ver gevorderd. Ook in 1990 zal Verzekeringen ZLM zich weer profileren als een maatschappij waar premies laag en service goed blijven. Bij Ver zekeringen ZLM zit het wel snor. In november vorig jaar zijn we be gonnen met het bieden van de moge lijkheid om het milieurisiko apart mee te verzekeren op de Aansprake lijkheidsverzekering voor Agrari sche Bedrijven (AVAB). Vele land bouwers, veehouders, tuinders en fruittelers hebben hierop gereageerd met het verzoek om een offerte. Door de enorme vraag was het voor ons helaas niet mogelijk om alle ver zekerden te bezoeken, zodat een aantal bedrijven nog geen offerte heeft ontvangen. In de afgelopen maanden was het voor ons moeilijk om afspraken te maken, omdat de meeste agrariërs het hiervoor te druk hadden. Nu alle oogstprodukten weer van het land zijn, hebben de meeste agrariërs weer tijd voor "an dere dingen". Daarom gaan we nu proberen de resterende verzekerden zo spoedig mogelijk te bezoeken. Milieuprobleem heeft onze aandacht Uit het aantal inmiddels afgesloten verzekeringen blijkt, dat "het milieu-probleem" de aandacht heeft van onze agrarische relaties. Men er kent dat een schoon milieu van het allergrootste belang is voor nu en voor de toekomst. De milieu- aansprakelijkheidsdekking biedt in veel gevallen de zekerheid dat er geld is om schade aan het milieu te her stellen. Er kunnen immers enorme claims op u afkomen. Een ieder die omgaat met mest, chemische midde len, olie in tanks, rook etc. kan - vaak buiten zijn schuld om - milieu schade veroorzaken. De milieu aansprakelijkheidsverzekering is daarom voor vrijwel alle agrarische bedrijven onmisbaar. Vraag vrijblijvend offerte Toch heeft een aantal van onze agra rische verzekerden niet de mogelijk heid gegrepen om deze verzekering af te sluiten. Ook diegenen, die nog geen offerte hebben aangevraagd, kunnen nog reageren. Voor de pre mie hoeft u het niet te laten! Gemid deld bedraagt deze 125,per W. de Fouw jaar. Ónze acceptatie-afdeling (tel.nr. 01100-38215) is graag bereid u hierover nader te informeren. W. de Fouw De oogst is binnen op enkele bietenpercelen na, de tarwe is gezaaid en op vele plaatsen staan de velden al groen. Het weer heeft eigenlijk de hele zomer meegewerkt; er zijn weinig "stukken" gereden en het saldo van baten en lasten gaat zo zoetjes aan vorm krijgen. Veel on dernemers komen weer voor de keus te staan of ze al of :et een koopsom als aftrekpost voor de inkomstenbelasting moeten afslui ten. Vele verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen die "voor lichting" geven, roepen al direkt "altijd doen" en "nu kan het nog". Laat u echter niet zomaar meeslepen door dergelijke enthousiaste kreten. Bedenk altijd eerst rekenen en dan pas doen. Voor iedereen! Allereerst moet u kijken of uw be lastbaar inkomen op een niveau zit waarbij u 41% of meer aan inkom stenbelasting of loonbelasting be taald. Dat is dus vanaf een belastba re som van 31.636,Vanaf dat niveau kunt u de fiskus voor 41 of meer laten meebetalen. Stel bijvoor beeld dat uw belastbare som 40.636,is. Indien u een lijfrente koopsom stort van 9.000,dan zal de fiskus daar 41% van terugbe talen middels belastingteruggave. Dit is 3.690,zodat uw netto in vestering 5.310,is. Ook gaan hier nog sociale lasten af, voor werk nemers is dat 12% (AOW, AWW) en voor zelfstandigen 23,4% (AOW, AWW, AWBZ, AAW). Deze moe ten echter volgend jaar bij het inko men worden opgeteld dus zijn deze voorlopig terug te ontvangen bedra gen niet zuiver. Zoals u ziet in bo venstaand voorbeeld is de lijfrente koopsom niet alléén voor zelfstandi gen maar ook voor werknemers. Dat men vaak denkt dat deze verzeke- ringsvorm alléén voor zelfstandigen is komt door verschillende redenen. 1. De zelfstandige heeft vaak wisse lende inkomsten zodat de koopsom ideaal werkt om de pieken eruit te A.J. Hoondert halen. 2. De zelfstandige heeft meestal geen pensioenvoorziening zodat middels een koopsom, ook fiskaal gezien, "pensioen" opgebouwd kan worden. Steeds meer werknemers maken echter gebruik van de koop som, omdat ook de werknemer er steeds bewuster van wordt dat zijn pensioenvoorziening bij de baas toch nogal tegenvalt en in een aantal gevallen helemaal niet aanwezig is. In die gevallen zal men in een jaar met wat minder kosten kunnen besluiten om het pensioen een zet in de goede richting te geven. Koopsom of premie? De tijden veranderen. Vooral fiskaal gezien zijn er nogal wat veranderin gen op komst; Het "Oort tijdperk" nadert per 1-1-1990. Per saldo maakt het allemaal niet zoveel uit wordt algemeen verkondigd. Per soonlijk denk ik dat het voor velen zal tegenvallen als per 1-1-1991 de aftrekposten geen aftrekpost meer blijken te zijn en de bijtellingen steeds hoger worden (huurwaarde forfait, lagere belastingvrije som, etc.) waardoor de belastbare som ook steeds hoger wordt. Tevens zal vroeg of laat de Brede Herwaarde ring zijn intrede doen. Wanneer dat gebeurd is, is het ook gebeurd met de fiskale vrijheden die het huidige belastingregime kent. Enkele veranderingen zijn: De kapitaalverzekering met lijfren teclausule vervalt. Er is voortaan on beperkte aftrek van premie of koop som voor levenslange en tijdelijke lijfrentes. Er wordt dus geen kapi taal meer verzekerd maar een rente. Dit kan problemen geven! Men kan hierdoor niet meer doorschuiven naar latere datum. Afkopen is niet meer mogelijk. Naar het buitenland schuiven d.m.v. emi gratie wordt zéér moeilijk enz. enz. Het voert te ver alle wijzigingen te beschrijven, belangrijk is echter te weten dat de Brede Herwaardering niet terugslaat op afgeloten posten vóór 31-12-1989 (tenzij ingang Brede Herwaardering 1-1-1991 zou wor den). In dit verband is het af te we gen een premiebetalende verzekering te nemen met lijfrenteclausule. Hier door heeft u ook in de toekomst te maken met een verzekering van vóór 31-12-1989 die dus valt onder de hui dige fiskale wetgeving. Ik hoor u echter al zeggen "ja, dan zit ik er dus aan vast ook; voor zo'n hoge premie". Dit behoeft echter niet. De mogelijkheid bestaat om een premie- betalende pensioenverzekering te re gelen met fluktuerende premiebeta ling. Zodanig fluktuerend dat u tot 30% van de eerste premie mag terug vallen. Ook kan zo'n verzekering van pas komen als u binnenkort uw woning hypotheekvrij krijgt. Hier door mist u hypotheekrenteaftrek en kunt u daar de premieaftrek voor in de plaats stellen. Ook voor een stu dieverzekering bestaan er nu nog goede mogelijkheden waardoor er fiskaal aantrekkelijk gereserveerd wordt voor de steeds duurder wor dende studiefinancieringen. Meedenken Zoals u uit bovenstaande mag kon- kluderen volgen wij de fiskale nieuwtjes en ontwikkelingen met be trekking tot levensverzekeringen op de voet. Wij kunnen u op dat gebied vertellen wat niet kan en nog net mag. Het meedenken op dit gebied doet dus niet alléén de bank, maar ook Verzekeringen ZLM. Informeer voor maatwerk en advies bij Verze keringen ZLM. Hierbij kunt u ge bruik maken van onderstaande ant woordcoupon. A.J. Hoondert Naam: Adres: Postcode en Plaats: Gaarne wil ik van u nadere informatie omtrent een premiebetalende verzekering en/of koopsom verzekering ontvangen. U kunt met mij hiervoor kontakt opnemen onder tel. nr. privé werk Zend deze coupon in open enveloppe zonder postzegel naar Verzeke ringen ZLM, Antwoordnummer 172, 4460 VB Goes. 6 Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6