Experiment met verwerking fustafval Alle landbouwsubsidies weg; VS-voorstel dodelijk voor Europa EG heeft nog geen antwoord op Amerikaanse verrassing Cebeco Mechanisatie doet ook taxaties Ministerie van landbouw en Natuurbeheer krijgt regio-kantoor in Zeeuws-Vlaanderen De provincie Flevoland start op 1 ja nuari aanstaande met een experi ment in de gemeente Dronten om verpakkingsafval van met name bestrijdingsmiddelen in te zamelen, te verwerken en af te voeren. Voor de verwerking wordt gebruik ge maakt van een moderne shredder installatie die het afval versnippert. Onlangs werd in Dronten een de monstratie gegeven van deze nieuwe manier van afvalverwerking. De provincie hoopt via deze methode de boeren ertoe te bewegen het fustaf val vrijwillig in te leveren. Voor 1990 is voor dit experiment een bedrag uitgetrokken van 85.000 gulden. Jaarlijks wordt in de gehele provin cie Flevoland honderd ton fustafval van bestrijdingsmiddelen afgevoerd. Volgens de heer E. lansen van de provincie Flevoland komt een groot deel hiervan op de vuilstort terecht of wordt door de boeren zelf op het land verbrand. 'In beide gevallen is dat een kwalijke zaak. Wij willen het de boeren dusdanig aantrekkelijk maken dat ze het gespoelde afval naar een centraal depot brengen. Daar wordt het versnipperd met de shredder. We verwachten dat 95 procent hiervan geschikt is voor her gebruik. De overige 5 procent, die om de een of andere reden niet schoon te krijgen is, gaat naar de Afvalverwerking Rijnmond', aldus Jansen. Demonstratie schoonspoelen van fust van gewasbeschermingsmiddelen. De spoelinstallatie kan eenvoudig worden geïnstalleerd Het experiment in Dronten duurt een jaar. In die periode hoeven de boeren zelf geen financiële bijdrage te leveren. Bij een eventueel vervolg moeten zij echter in de buidel tasten. Volgens Jansen zal dat geen bezwa ren opleveren. 'Als de boeren het willen dragen met elkaar dan vallen die kosten wel mee. Daarnaast zijn ze vanaf 1 januari volgens de wetge ving verplicht de fust schoon in te leveren'. De firma Bol uit Dronten heeft voor de boeren en loonbedrijven speciale spoeltanks ontwikkeld, waar na ge bruik het fust in kan worden gespoeld, zodat het geschikt is voor verwerking in de shredderinstallatie. Direkteur Bol gaf hiervan eveneens een demonstratie. De spoelinstallatie kan eenvoudig worden geinstalleerd op de landbouwvoertuigen. Als de proef van de fustafvalverwer king in Dronten naar tevredenheid verloopt zal de provincie in iedere plaats in Flevoland een vast opslag depot aanwijzen. Als de opslagkapaciteit benut is zal de mobiele shredderinstallatie van het bedrijf Kole Milieu BV uit het Zeeuwse Kapelle komen om het af val te versnipperen. Het fustafval wordt met een mobiele shredderinstallatie versnipperd Amerika wil het systeem van stop lichten invoeren voor de landbouw politiek. De GATT (wereldhandels- beraad) zal vervolgens alle financiële steun aan de landbouw, behalve inkomens-toeslagen, moeten af schaffen. Dat is de kern van de voor stellen voor de finale van de zoge naamde Uruguay-Ronde. Voor de EG-steun op de export van agrarische produkten en ook voor de heffingen op de invoer gaat een oranje licht branden. Die subsidies moeten op termijn weg. Hetzelfde geldt voor de interne steun, zoals Amerika die verleent via de 'defi ciency payments'. Wat dan resteert zijn inko menstoeslagen. Die garanderen de boer en tuinder een minimum inkomen. Dat mag van de VS zo blij ven; groen licht dus. Hormonen en BST Tenslotte stellen de VS voor een systeem van wereldwijde fyto sanitaire en veterinaire afspraken op te zetten. Dit stelsel moet beletten dat landen zogenaamd op grond van de volksgezondheid toch weer nieu we maatregelen nemen tegen goed kopere buitenlandse agrarische pro dukten. Daar vallen bijvoorbeeld ook de hormonen en de melkstimu- lator BST onder. Alleen op weten schappelijke gronden zou men hier beperkende maatregelen mogen opleggen. Aandrang van de konsu- ment, zoals bij de hormonen in Eu ropa, mag geen rol meer spelen. Het Amerikaanse openingsaanbod twee jaar geleden in de GATT was ook al: 'Wij willen alles afschaffen. Wie doet mee?' De EG, Japan en ook Scandinavië zaten daarmee in de maag. Traditionele exporteurs (bijvoorbeeld Australië) applaudi- seerden. De voorbije jaren hadden de Ameri kanen wat water in de wijn gedaan. Ze wilden bijvoorbeeld de steun langzamer afbouwen. Nu komen zij deels terug op zo'n geleidelijke aan pak. De Nederlandse landbouwraad in Washington, Jaap van der Veen: "Dit voorstel is tegenover de EG niet verstandig. Men wil teveel in eens. Bovendien zouden de Ameri kanen zelf tien jaar de tijd krijgen, terwijl zij de EG maar vijf jaar ge ven om de exportsteun af te schaf fen. Met dit voorstel tasten de VS het Europese landbouwbeleid trou wens tot in de wortels aan". Tegelijk noemt hij het een 'konstruktief stuk'. Hij onder schrijft de Amerikaanse stelling dat met een subsidie-vrije landbouw ie dereen beter af zou zijn: "Als dit plan wordt uitgevoerd, zijn de voor delen voor groot-exporteur Neder land groter dan de bezwaren". Binnen de VS bestaat overigens geen overeenstemming met de agrarische sektor over uitvoering van het ver gaande voorstel. Vanuit de Senaat klinken heftige protesten. De vier zwaar gesubsidieerde sektoren (zui vel, suiker, katoen, pindanoten) gaan het hardst tekeer. Bedoelingen Bij de presentatie van het plan ver klaarde minister Clayton Yeutter dat er buiten Amerika 23 keer zoveel konsumenten wonen dan daarbin nen. Dat zegt wel wat over de Ame rikaanse bedoelingen. In een recente studie van Yeutters' diensten staat, dat beschermende maatregelen el ders de Amerikaanse farmers jaar lijks 25 miljard gulden schade aandoen. Een kardinale moeilijkheid voor de Uruguay-Ronde, die volgend jaar moet eindigen, blijft tenslotte dat de EG en de VS een onvergelijkbare po litiek voeren. In Amerika steunt men de inkomens van de farmers met be talingen van de federale overheid. In de EG steunt men daarentegen de prijs van de produkten. Tenslotte de hamvraag: hoe serieus is dit alles? Yeutter: "Wij voeren het plan alleen uit als onze grote han delspartners mee doen". Dreigend voegde Yeutter daaraan toe dat de VS hun zwaarden (bijvoorbeeld ex portsubsidies) alleen tegelijk met de handelspartners willen omsmeden tot ploegen. Jan Werts De Amerikanen zijn er opnieuw in geslaagd de EG te verrassen op een moment dat de twaalf regeringen nog druk bezig waren één lijn uit te stippelen. Tijdens de informele land bouwraad in het Franse Beaune rea geerden sommige ministers welis waar ontzet op de Amerikaanse voorstellen, maar een geloofwaardig alternatief hadden zij nog niet klaar. "Het wordt een steeds groter pro bleem dat de EG zo langzaam tot een onderhandelingsmandaat komt. Daardoor praten we niet meer se rieus mee in het informele onderhan delingscircuit", zo luidde het kom- mentaar van minister Braks. EG-landbouwkommissaris Ray MacSharry verborg zijn verlegen heid achter forse uitspraken. De Amerikaanse voorstellen zouden het einde betekenen voor het Europese landbouwbeleid en zijn daarom ab soluut onaanvaardbaar, zo zei hij. De partijen hebben zich vorig jaar vastgelegd op een "progressieve en substantiële vermindering" van de Vrijdag 10 november 1989 steun. Wat de VS nu op tafel leggen, is geen basis voor onderhandeling, aldus MacSharry. Uit de kast Ook de Franse minister Henry Nal iet veinsde grote verbazing. "Een of andere ambtenaar moet een dossier van twee jaar terug uit de kast heb ben getrokken". Frankrijk wil graag dat de EG reageert met voorstellen voor een "re-balancing" van de communautaire preferentie. Waar we sterk zijn, behoeft de markt min der bescherming, maar in ruil daar voor moeten de tarieven voor andere produkten omhoog. "We staan stra tegisch zwak bij de produktie van proteïnen van plantaardige oor sprong. Het is te gek dat we de pro duktie niet kunnen stimuleren". De Fransen willen met andere woorden nog steeds af van het nultarief voor soja en graansubstituten. Volgens Braks wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Hij vindt de voorstellen wel "fors en verrassend", maar denkt dat de nieuwe Amerikaanse regering vooral even de spierballen wil laten zien. "Uiteindelijk kunnen ze dit ook voor hun eigen boeren niet waarma ken", meent hij. Rik Winkel Naast de bekende aktiviteiten van Cebeco Mechanisatie B.V. Middel burg in de handel en reparatie van landbouw- en veeteeltmachines houdt men zich nu ook bezig met taxatie hiervan door een beëdigd taxateur. Deze taxaties kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld brandscha de, schade door ongeval, creditver- schaffing, faillissementen, civiel rechtelijke geschillen, bedrijfsover name, successsierechten en bedrijfs- beëdiging. Kortom alle taxaties op het gebied van landbouw- en vee teeltmachines waarbij een taxatie rapport van een beëdigd taxateur ge wenst is. Voor inl. tel. 01180-14957. Kleinfruitdag De Kleinfruitdag wordt gehouden op 24 november a.s. in Motel Tiel te Tiel. De aanvang van de dag is om 09.00 uur en de kosten bedragen 25,— p.p. De Kleinfruitdag wordt georgani seerd voor alle telers van kleinfruit. Hierbij valt te denken aan aardbei en, bessen, frambozen en bramen. Op het programma staan o.m. inlei dingen van de heer J. Ebbens, be leidsmedewerker bij het Landbouw schap over milieuvraagstukken, van de heer P. Verwijs, bedrijfsvoorlich- ter die op allerlei teelttechnische za ken ingaat en door de heer H. Ba- rendse over afzetzaken. Naast de inleidingen is er zoals ge bruikelijk de kleinfruitvakbeurs. In totaal zijn er 31 stands. Het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij vestigt een re giokantoor in Zeeuws-Vlaanderen, in het voormalige LHNO- schoolgebouw aan het 17-oktober- plein in IJzendijke. Het ministerie heeft hiertoe besloten uit praktische overwegingen. Met name wordt hiermee ingespeeld op de toenemende aktiviteiten in het Zeeuws-Vlaamse op het gebied van de landinrichting. Het bureau wordt ingericht voor de huisvesting van stafmedewerkers die zijn betrokken bij de landinrichtingsprojecten Aar denburg, Axel, Axelse Sassing, Breskens-Zuidzande, Nijs- en Hoog landpolder, Schoondijke, Sluis- Oostburg en IJzendijke- Hoofdplaat. Tevens worden in het gebouw gevestigd de Districts Bu reau Houder (DBH), de Landinrich- tingsdienst, het Consulentschap Na tuur, Milieu en Faunabeheer en me dewerkers van het kadaster. De directeur Landbouw, Natuurbe heer en Openluchtrecreatie in Zee land, ir. A.W.H. van Weelderen zal het gebouw op dinsdag 28 november a.s. openen. 5.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5