Stichting Takorganisatie Akkerbouw Zeeland De landbouw in de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling voor de provincie Zeeland Praktijkscholen Horst en Schoondijke willen fuseren TAZ-bestuur dient volledig vertegenwoordigd te zijn in begeleidingskommissie GS: "Wel fouten maar kerncentrale staat er rechtsgeldig" Aanvullende bedrijfshulp in Noord-Brabant Braks ook minister van Natuurbeheer In haar algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling van de provincie Zeeland vrijdag 10 november heeft de VVD-fraktie m.b.t. de in moeilijkheden verkerende akkerbouwsektor aan GS ge vraagd of het eerder door het college toegezegde marktonderzoek al verricht is. "Uw toezegging de Staten van de resultaten van dat over leg op de hoogte te stellen en eventueel een voorstel voor te leggen voor medefinanciering van zo'n onderzoek heeft tot op heden niet plaats gevonden". De fraktie vraagt of bedoeld overleg heeft plaats gevonden en wat het resultaat is. Verder vraagt ze of er voldoende personele inzet is voor de landbouwsektor bij de provincie. "Op ba sis van onze ervaringen lijkt een personele prioriteitstelling binnen de huidige formatie ten gunste van de landbouwsektor op zijn plaats", aldus de VVD-fraktie. De fraktie merkt verder op dat uit de 3e nota waterhuishouding blijkt dat zoet water niet zo belangrijk zou zijn voor de landbouw. Deze konklusie is echter gebaseerd op het huidige ge bruik van gras- en bouwland. De noodzakelijke intensivering van teel ten kan naar het inzicht van de VVD-fraktie alleen optimaal gestalte krijgen als er voldoende zoet water beschikbaar is". Zo niet dan stevent ook Zeeland af op grootschalige landbouw. Voor de Zeeuwse schaal een ontwikkeling die wij, gezien de effekten voor de kwa liteit van het platteland, allesbehalve met vertrouwen tegemoet zien". In dit licht gezien zal het duidelijk zijn dat de VVD-fraktie een strukturele bijdrage aan de werkzaamheden van de kommissie Waterbeheersing en Ontzilting zal ondersteunen als daar toe een verzoek wordt ingediend. De VVD-fraktie dringt er bij het college met klem op aan te bewerkstelligen dat het Agrarisch Onderwijs Cen trum in Zeeland verrijst. Plattelandswegen De CDA-fraktie wijst in haar be schouwing op het feit dat het voor Zeeland van belang is welk besluit genomen wordt met betrekking tot het beheer van de plattelandswegen. "Is er overeenstemming over het toekomstige beheer van de platte landswegen?" Hoewel niet princi pieel onmogelijk lijkt het de CDA- fraktie ongewenst dat in de ene regio De 3 ZLO zullen, gezamenlijk met de TAZ, dit voorstel voorleggen aan het sektorhoofd Akkerbouw van de DLV. Tot nu toe is gebleken dat de TAZ in Zeeland goed funktioneert als overlegplatform tussen enerzijds de Verenigingen voor Bedrijfsvoor lichting en Akkerbouwstudieklubs en anderzijds het Konsulentschap voor de Akker- en Tuinbouw te Goes. Het bestuur onderstreepte dat dit, ook in het belang van de indivi duele ondernemer, zo moet blijven. Stimulering akkerbouw In Zeeland is per 1 september 1989 de Stichting Stimulering Plantaardi ge Produktie (Stichting SPP) opge richt. De Stichting SPP zal naar de markt toe opereren en daar waar mogelijk openingen proberen te ma ken die (nieuwe) mogelijkheden bie den voor teelt en afzet in de plant aardige produktiesektor. Het bestuur van de TAZ sprak zich er voor uit dat de TAZ, als vaktech nische organisatie, daar waar moge lijk medewerking zal verlenen aan het stimuleren en koördineren van initiatieven in de praktijk. Privatisering voorlichting Begin oktober is aan de personeelsle den van de Konsulentschappen een brief toegestuurd met daarin het voorlopige bericht van plaatsing. Voor de betrokkenen was er de mo- 4 het waterschap en in de andere regio de gemeente het beheer over de plat telandswegen krijgt. "Ziet het colle ge hier een taak om uniformiteit te bereiken", zo vraagt de fraktie. Zoetwatervoorziening De SGP-fraktie gaat dieper in op de zoetwatervoorziening voor de land bouw. Ze stelt vast dat deze op Schouwen-Duiveland definitief uit het zicht is verdwenen. Kostenover wegingen hebben hierbij vooral een rol gespeeld. Het blijkt dat in feite alleen in de fruitteeltsektor deze voorziening onomstreden is. Het verdient daarom aanbeveling de ge reserveerde 500.000,— nog niet te schrappen, zo meent de SGP. In Oost Zuid-Beveland, een fruitgebied bij uitstek, is een studie gaande met betrekking tot de zoet water aan voer. Een eventueel provinciale bijdrage' dient niet bij voorbaat te worden uit gesloten". De fraktie meent dat bij de landinrichting de voortgang van de projekten inmiddels van groter belang is geworden dan de plaatsing op het voorbereidingssschema, dit laatste levert tot nu toe weinig pro blemen op. De voortgang dient nauwlettend te worden gevolgd, zo meent de SGP. Ook de PvdA-fraktie maakte een opmerking over de zoetwatervoor ziening. Na gekonstateerd te hebben dat voor een projekt zoetwatervoor ziening Schouwen-Duiveland het maatschappelijk draagvlak ontbrak gelijkheid om tegen deze beslissing bezwaar in te dienen. Medio novem ber zal iedereen bericht ontvangen omtrent zijn/haar definitieve plaatsing. Zoals het er nu naar uitziet kan het voorlichtingsteam akkerbouw te Goes van de DLV per 1 januari 1990 van start gaan met een volledige per sonele bezetting. Zodra de personele invulling definitief bekend zal zijn zullen de Verenigingen voor Be drijfsvoorlichting en de Akker bouwstudieklubs hierover worden geïnformeerd. Dan zal ook aangege ven worden wie er voor de desbetref fende regio als eerste aanspreekpunt fungeert. De eerste 4 jaar zal de voorlichting nog volledig door de overheid worden gefinancierd. Ge durende het tijdsbestek 1994-2004 zal er geleidelijk aan worden toege werkt naar een situatie waarbij er nog maar 50% door de overheid zal worden gefinancierd. Het akker bouwteam blijft voorlopig gehuis vest in het Landbouwcentrum. Het TAZ-bestuur nam kennis van het voorlichtingsprogramma 1989/1990 van het Konsulentschap. en er voor een soortgelijk projekt op Tholen evenmin een breed draagvlak aanwezig is, vindt de fraktie dat in elk geval geen financiële omslag voor niet-belanghebbenden mag worden doorgevoerd, onder het mom van algemeen belang. Eerste linie D'66 heeft net als de VVD specifiek aandacht geschonken aan de land bouw. "De problematiek in de ak kerbouw, waar de D'66 fraktie al in een vroeg stadium op heeft gewezen, vraagt om snelle antwoorden", zo werd opgemerkt. De provincie kan niet veel doen ten aanzien van de tra ditionele landbouw. Zij doet wel het een en ander t.a.v. kleine experimen ten in het kader van de diversificatie, maar het blijft tot op heden nog marginaal. Vorig jaar heeft de frak tie aandacht gevraagd voor snel groeiend hout, met het verzoek sa men met het bedrijfsleven een studie aan te vatten. De fraktie kreeg toen Gedeputeerde Staten van Zeeland geven toe dat er bij het verlenen van de bouwvergunning voor de Kerne nergie Centrale bij Borsele fouten zijn gemaakt maar het college meent dat zulks nog niet wil zeggen dat de vergunning niet rechtsgeldig is. Ze is dat wel. GS antwoordden dit op vra gen van het D'66 statenlid A.J. Dijk wel. Een aantal boeren in de direkte om geving van de kerncentrale claimt vergoeding van schade die zij zeggen te ondervinden als gevolg van de plaatsing van de kerncentrale bij hun landerijen. Zij betwisten ook de rechtsgeldigheid van de bouw van de centrale. Voor het gebied zou nog steeds de agrarische bestemming gel den. GS ontkennen dit. De bestem- Een belangrijk aktiepunt in het pro gramma is geïntegreerde bedrijfs systemen. De Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Zeeland heeft een definitie van geïntegreerde bedrijfssystemen gegeven. 'Bij geïn tegreerde bedrijfssystemen in de ak kerbouw gaat het om een reduktie van het gebruik van kunstmeststof fen en gewasbeschermingsmiddelen, zonder dat het netto financiële ren dement in negatieve zin wordt aan getast'. Ook worden er dit seizoen, gezien de goede ervaringen vorig jaar, weer aktualiteitenlezingen ge houden. Verder zal er door het Konsulent schap aandacht geschonken worden aan de introduktie van de mineralen- boekhouding en aan het projekt Toekomstgericht Ondernemen. In het kader van dit projekt zal de on dernemer worden ondersteund bij het in kaart brengen van het eigen bedrijf en het bepalen van de koers voor de nabije toekomst. Alvorens definitief van start te gaan zijn er een viertal proefprojekten aangewe zen waarin het plan van aanpak wordt getest. Overige zaken Door de heer J. de Koeijer, die na mens de TAZ is vertegenwoordigd in de begeleidingskommissie boeren broodplan van het ZAJK, werd een toelichting gegeven over de huidige stand van zaken en de verwachtin gen en plannen voor de toekomst. als antwoord: "Wij moeten D'66 he laas het bos insturen". Nu, een jaar later zien wij dat individuele onder nemers al serieuze plannen maken in die richting maar dat men, meer nog dan tegen ekonomische vraagstuk ken, oploopt tegen andere proble men, die een afstemming tussen Eu ropa, Den Haag en het onderne mersbelang noodzakelijk maken. De D'66-fraktie is van mening dat hier een kans gemist is. Het college had zich hier in moeten zetten om drem pels weg te nemen. De fraktie van D'66 zit niet te wach ten op de ontwikkeling door multi nationale ondernemingen van mo nocultures binnen de "groenblauwe oase". Er zijn naar haar overtuiging grote veranderingen op komst die het verdwijnen van de meekrap in dertijd, verre in de schaduw zullen stellen. "Wij vinden dat op dit ter rein de provincie in de eerste linie moet staan. Ontwikkelingen op dit gebied kunnen van grote invloed zijn (positief-negatief) op onze provin cie. Zij kunnen bovendien van groot belang zijn voor de bedrijfstak", al dus D'66 in haar beschouwing vrij dag bij de begrotingsbehandeling. ming "Nutsbedrijven klasse A" die in het bestemmingsplan aan de grond gegeven is, is goedgekeurd en thans geldend. Van touwtrekkerij met verzekeraars over schade als ge volg van ongelukken met een for meel niet bestaande kerncentrale kan dan ook geen sprake zijn. "Als er al twijfel mocht bestaan over de rechtsgeldigheid van de vergunning dan is door de tijd van gedogen (20 jaar) en de vigerende bestemming die overeenkomstig het gebruik is, gebleken dat de centrale formeel bestaat", aldus GS. De besturen van de praktijkscholen Horst (L.) en Schoondijke (Z.V1.) verkennen momenteel de mogelijk heden om tot een fusie te komen. Zij kiezen vooralsnog voor regionale sa menwerking boven een sektorale fu sie met een school elders in het land. De fusie zal mogelijk in 1990 zijn beslag kunnen krijgen. Voordat er definitief besluit wordt genomen zullen eerst de betrokken instanties zoals de landbouworganisaties en het ministerie van Landbouw om ad vies worden gevraagd. Met de fusie wordt een niet onaan zienlijke kostenbesparing beoogd. De Bond voor Bedrijfshulp in Noord-Brabant en aangrenzende ge bieden heeft het initiatief genomen om naast de gewone bedrijfshulp aanvullende bedrijfshulp ter hand te nemen. De huidige doelstelling is om aan agrarische bedrijven arbeid ter be schikking te stellen bij ziekte, ar beidsongeschiktheid, vakantie en kursussen. Door middel van aanvul lende bedrijfshulp wil de bond trachten om de arbeid die op de be drijven over is te mobiliseren en daarmee de arbeidsbehoefte die er (tijdelijk) in dezelfde of een andere sektor is, op te vangen. Om dit werk efficiënt ter hand te ne men heeft de bond een koördinator aangesteld die de vraag naar en het aanbod van arbeid gaat inventarise ren. Tevens gaat hij bemiddelen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De bond wil met dit initiatief tege moet komen aan de wens die in de praktijk leeft. Ir. D.P. Visser direkteur LN0 in Groningen Per 1 november 1989 is ir. D.P. Vis ser benoemd tot direkteur Land bouw, Natuur en Openluchtrekrea- tie in de provincie Groningen. Hij volgt daarmee drs. J.J. Hooft op die benoemd is tot landbouwraad te Caracas. Douwe Pieter Visser (43) werd gebo ren te Buitenpost (Fr.). Hij studeer de Cultuurtechniek aan de toenmali ge Landbouwhogeschool te Wage- ningen. Na zijn indiensttreding bij het ministerie van Landbouw en Vis serij in 1971 vervulde hij diverse funkties bij de Landinrichtings- dienst. Sinds 1 januari 1984 is hij in- spekteur Landinrichting in de pro vincie Groningen. Landbouwattache naar PVV Op één januari aanstaande treedt ir. Gerard Terberg (47) in dienst van het Produktschap voor Vee en Vlees. Hij wordt hoofd van de afde ling EEG-aangelegenheden. In die funktie gaat hij kontakten onder houden met het bedrijfsleven, het ministerie van landbouw en visserij en met de Europese Kommissie in Brussel. Terberg studeerde aan de Landbouw Universiteit in Wageningen en werk te de afgelopen tien jaar als land- bouwattaché in achtereenvolgens Spanje, het Midden-Oosten, West- Afrika en de Verenigde Staten van Amerika. GS is dan ook van mening dat er op dit moment geen rechtsongelijkheid bestaat voor allen in de direkte en wijde omgeving van de kerncentrale ten aanzien van mogelijk te lijden schade (In het ZLM-blad van 13 oktober hebben wij eerder aandacht aan deze zaak geschonken. Toen werd door een drietal boeren het te gendeel beweerd. Red.) Met name op personeelskosten kan worden bespaard. Volgens bereke ningen van de Rekenkamer zou een fusie tussen twee praktijkscholen ca. 400.000,— 'op kunnen leveren'. Direkteur ing. J. Bearda van de Praktijkschool Schoondijke meent dat samenwerking met Horst niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 'Integendeel, wanneer het fusieproces goed ver loopt kan de nieuwe situatie meer voordelen voor beide scholen ople veren'. Beide scholen blijven als ge bouw en als instituut op de huidige, lokatie bestaan. Het plan richt zich op alle sektoren, maar op korte termijn wordt vooral de behoefte gevoeld in de boomkwe kerijen en in de tuinbouw. De Bond voor Bedrijfshulp telt 9500 leden en heeft bij de 25 vereni gingen die in het werkgebied funkti- oneren ongeveer 90 vaste bedrijfs- verzorgers in dienst. Met ingang van 7 november 1989 is ir. G.J.M. Braks minister van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij in het derde kabinet Lubbers. In zijn eerste vergadering heeft de minister raad besloten 'Natuurbeheer' toe te voegen aan de naam van het ministe rie. Met de toevoeging 'Natuurbe heer' wordt recht gedaan aan de to tale beleidsverantwoordelijkheid van de minister sinds 1982, toen dit aandachtsgebied werd onderge bracht bij het ministerie. Vrijdag 10 november 1989 Het bestuur van de Takorganisatie Akkerbouw Zeeland heeft in haar vergadering van 1 november jl. het standpunt ingenomen dat vastge houden wordt aan het eerder gedane voorstel voor wat betreft de in vulling van de begeleidingskommissie voor het voorlichtingsteam Goes van de per 1 januari 1990 op te richten Dienst Landbouw Voor lichting (DLV). Dit voorstel houdt in dat het volledige TAZ-bestuur wordt uitgebreid met 3 vertegenwoordigers van de landbouworgani saties en 1 vertegenwoordiger van de voedingsbonden. De 3 Zeeuwse Landbouw Organisaties (3 ZLO) onderschrijven dit standpunt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4