Grenzen open, bedrijven op slot KIMLC kommentaar over geld en goed Bloemenveiling Westland houdt ledenkringavonden Verkoop van melkquotum met een pachtkonstruktie Beleggen in aandelen Voorwaarden voor bijdrageverlening vestigingspremie versoepeld Rabobank introduceert Onroerend Goed Fonds Subsidie Zeeuws Landschap m Melkquotum kan naast verhuurd ook verkocht worden. De termijn van verhuur (leasen) is inmiddels voorbij (31 juli 1989). Men zal voor het verhuren moeten wachten tot volgend jaar. Melkquotum kan men ook maar een gedeelte van het jaar verkopen. Voorwaarden voor de verkoop van melkquotum Melkquotum kan slechts verkocht worden tussen 1 april en 1 november De Rabobank introduceert een nieuw fonds dat wereldwijd belegt in aandelen van eerste klas beleg gingsmaatschappijen in onroerend goed. De aandelen van dit Rabo On roerend Goed Fonds worden vanaf 4 december verhandeld aan de Amsterdamse Effektenbeurs. De inschrijving op de eerste uitgifte van deze aandelen start op 14 no vember en sluit op 30 november. Het Rabo Onroerend Goed Fonds is een zogeheten open-end fonds. Het plaatst en koopt aandelen bij extra vraag en aanbod tegen een prijs die ligt rond de intrinsieke waarde. Daardoor wordt een beurskoers ge waarborgd die een afspiegeling is van de werkelijke waarde. Het fonds onderscheidt zich van de meeste an dere vastgoedfondsen doordat het in hoofdzaak indirekt en wereldwijd belegt. van elk jaar. Er zal tevens grond mee over moeten gaan, want melkquo tum is grondgebonden en wel zoda nig dat er maximaal 20.000 kg per ha (gemeten maat) mee over kan gaan. Bij gehele overdracht van het bedrijf en bij overgang van een bedrijf of gronden via erfrecht en via huwe lijksvermogensrecht geldt het maxi mum niet. Aanmelding voor de overgang van het quotum dient bin nen 60 dagen na overgang te geschie den bij de Distriktsburohouder. Overgang van quotum kan plaats vinden als er sprake is van: a. overdracht van grond in ei gendom; b. vestiging, overdracht, tenietgaan van een zakelijk gebruiksrecht (b.v. erfpacht); c. aangaan voor meer dan één jaar, beëindiging of ontbinding van pacht overeenkomst; d. overgang van grond krachtens erfrecht of huwelijksvermo gensrecht. Verkoop van melkquotum door aangaan pachtovereenkomst Indien een eigenaar-verbruiker z'n grond niet wil verkopen en evenmin in erfpacht wil uitgeven (minimaal 26 jaar om buiten de Pachtwet te blijven) wordt er soms voor de ver koop van het melkquotum gekozen voor het sluiten van een pachtover eenkomst voor zes jaar. De pacht overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de Grondkamer toegezonden en de melk wordt op tijd aangemeld bij de DBH. Uiteraard zit de verpachter nu wel met een pachter. Om deze er Was beleggen vroeger alleen wegge legd voor de "rijken", tegenwoor dig beschikken velen over financiële middelen die in enigerlei vorm be legd kunnen worden. Traditioneel werd vroeger veel belegd in obliga ties en aandelen terwijl natuurlijk ook onroerend goed (panden, gron den) goede opbrengsten boden. Het beleggen in obligaties en aandelen is de laatste jaren door de partikulier nauwelijks als beleggingsvorm geko zen. Veelal werden gelden a deposito uitgezet. De laatste tijd blijkt dat vooral het beleggen in aandelen weer volop in de belangstelling staat. Nu niet in de vorm van de keuze voor een veelheid van aan de beurs geno teerde ondernemingen doch door te kiezen voor een beperkt aantal be leggingsfondsen. Eerst nog eens het risico dat wordt gelopen door het bezitten van aande len. Een aandeel is een "eigendoms bewijs" waardoor men gerechtigd is in het eigen vermogen van de onder neming. Gaat het de onderneming goed dan stijgt de koers, gaat het de onderneming niet zo voor de wind dan zal het duidelijk zijn dat de koers gaat dalen. Helaas ligt het niet' zo eenvoudig want daarnaast zijn Dok speculanten aktief die kans zien koersen te beïnvloeden, terwijl ook geruchten van sterke invloed zijn op Je koersontwikkelingen. Hieruit blijkt dat gewoonweg beleggen in aandelen vrij grote risico's met zich meebrengt. Koerswinsten worden met gejuich ontvangen, koersverlie zen uiteraard niet. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt kan ook gekozen worden voor het beleggen in aande len van beleggingsinstellingen. Het voordeel is dat daar deskundigen het beleggingsgeld bepalen en dat koers- Vrijdag 10 november 1989 verliezen op het ene fonds gekompen- seerd kunnen worden met koers winsten op een ander fonds. Voor u als belegger betekent dit een pretti ge, vrij vlakke koersontwikkeling. Grote schommelingen zijn uitgeslo ten, zodat ook grote koers winsten/verliezen zelden zullen voorkomen. Sedert kort bestaat de mogelijkheid te kiezen voor aande len in beleggingsinstellingen waarbij u als belegger de keus wordt gelaten of u al dan niet risico wilt nemen. Het risico is hier dan uitgedrukt in "kleurtjes", bij groen speelt u op sa fe, bij blauw neemt u meer risico en bij geel is het risico relatief hoog. Devergoeding van het risico is de kans op een hoger rendement naar gelang de kleur "minder" veilig is. Daar bij het betreffende fonds staat aangegeven wat het minimale en het maximale rendement is kunt u zelf enigszins uw kansen inschatten. Tot slot nog de fiskale regels. Dividen den worden tot het fiskaal belastba re inkomen gerekend, met dien ver stande dat per jaar de eerste 1000,— (bij gehuwden 2000,—) dividend buiten de heffing inkom stenbelasting blijft. Koerswinsten zijn niet belast, maar koersverliezen leiden ook niet tot enige vorm van aftrekbaarheid van het belastbaar inkomen. Indien de aandelen van het vermogen van een onderneming vormen geldt de dividendvrijstelling niet en komen koerswinsten/verlie zen wel ten gunste resp. ten laste van het belastbaar inkomen. Alvorens u zich op het beleggerspad begeeft, dus risico's gaat nemen, doet u er goed aan een en ander met de beleg gingsdesk undige van uw bank te bespreken. Hij zal u zeker van dienst kunnen zijn met goede adviezen. D. Duinkerke AA af te krijgen zal hij de nodige in spanningen moeten verrichten. Nu probeert men dit in de praktijk op te lossen door bij het aangaan van de pachtovereenkomst tegelijkertijd in een aparte overeenkomst te verkla ren dat de pachter afstand doet van de grond na bijvoorbeeld 3 of 6 jaar. Wij willen er op wijzen dat deze konstruktie niet waterdicht is. In dien de ontbindingsovereenkomst onder dwang is getekend en de pach ter kan dit aantonen dan is de ont bindingsovereenkomst vernietigbaar en wordt derhalve niet goedgekeurd door de Grondkamer. Voorts stelt de Beschikking Superheffing als eis dat de grond duurzaam en daadwer kelijk moet worden overgedragen. Zowel bij pacht alsook bij grondver- koop, dient de grond zowel voor als na de transaktie tenminste één jaar lang daadwerkelijk voor de melk- produktie bij het betrokken bedrijf van de vervreemder respektievelijk verkrijger in gebruik zijn geweest, c.q. te blijven. Hieruit kan men le zen dat de pacht na één jaar weer beëindigd kan worden, niettemin kan de Minister binnen drie jaar aan de transaktie goedkeuring onthou den indien naar zijn oordeel de 20.000 kg/ha grens is overschreden. Er moet dan ook geadviseerd wor den vóór het aangaan van welke transaktie met melkquotum dan ook eerst kontakt op te nemen met een ter zake deskundige. Neem in deze geen risiko's. J.L. Mieras In de land- en tuinbouw heerst nogal de opvatting dat er met het Europa zonder grenzen niet zoveel zal veran deren voor de sector. Ik denk dat de werkelijkheid anders zal zijn. De discussie of nationale melk- en bietenquota nog wel passen in de EG na 1 januari 1993 is nog maar net be gonnen. Zeer belangrijk wordt de harmonisa tie van de gezondheidszorg en de ge zondheidsbescherming van plant en dier. Als de grenscontroles verdwij nen, kunnen allerlei ziekten en pla gen nog makkelijker inslepen. De re cente gevallen van Abortus Bang zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Ons land waar de preventieve ge zondheidszorg goed is ontwikkeldzal zich aan de gewijzigde situatie moe ten aanpassen. Daarbij is het een geluk dat de Euro pese Commissie zich bij de nieuwe wet- en regelgeving wil richten op de landen met de meest vergaande eisen van regelgeving. Dit betekent even wel dat Nederland ook zal moeten voldoen aan nieuwe bepalingen en wetten. Preventieve entingen Een van de grootste veranderingen heeft betrekking op de preventieve entingen tegen mond- en klauwzeer. In Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland en Griekenland zijn de entin gen tegen mond- en klauwzeer nu al verboden. Deze landen hebben daardoor een voorsprong bij de export van vlees en vleeswaren naar de Verenigde Staten en Japan. De genoemde Eu ropese landen willen deze voor sprong niet verloren laten gaan. Nu Europa werkelijk een markt gaat worden, ook in de ogen van de 'bui tenwereld' ligt er een voorstel van de Europese Commissie om de entingen voor mond- en klauwzeer in de gehe le EG te verbieden. Een onverkorte uitbraak van mond en klauwzeer zal als het voorstel werkelijkheid wordt, bestreden kun nen worden door afslachting van al le vatbare dieren op een bedrijf waar de besmetting wordt geconstateerd. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor varkenspest. Stamping out De toepassing van dit 'stamping out principe is rigoureus en kostbaar. Maar de toepassing van het systeem van niet-enten geeft ons land nieuwe exportmogelijkheden. De individuele ondernemer krijgt wel een grotere verantwoordelijk heid. Bedrijfshygiène wordt nog be langrijker dan thans reeds het geval is. Het klinkt tegengesteld maar Euro pa 1992 betekent: open grenzenbe drijven op slot. Dan Jaarsma plv algemeen secretaris KNLC Het bestuur van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Land bouw heeft besloten de voorwaar den, voor jonge agrariërs die in aan merking willen komen voor een vestigingspremie, op een aantal on derdelen te versoepelen. Nieuw is ondermeer dat wanneer twee of meer ondernemers een agra risch bedrijf overnemen of vestigen een vestigingspremie kunnen krij gen. Een vestigingspremie kan ook worden verleend aan een jonge agra riër als de bedrijfsovername vanuit maatschapsverband plaatsvindt. Voorwaarde is echter dat het bedrijf in zijn geheel wordt overgenomen en dat de bedrijfsovergang betrekking heeft op minimaal 50% van de op geld gewaardeerde kapitaalgoede ren. Dit percentage was 60. Ook kan een vestigingssteun worden verleend als op het moment van de aanvraag tenminste 50% van de vestigingskosten met vreemd vermo gen is gefinancierd. Voorheen dien de deze financiering gerealiseerd te worden met bankleningen en/of met familieleningen. Tot slot is een wijziging van de oplei- GS van Zeeland willen de Stichting Het Zeeuws Landschap een subsidie geven voor de beheerskosten voor de jaren 1990 tot en met 1993. Het gaat hier om een ondersteuning van 126,08 per subsidiabele hektare natuurterrein voor het jaar 1990, vermeerderd met een trendmatige verhoging voor de daarop volgende jaren. Bij 2.400 ha komt dit neer op een bedrag van 302.600, Voorts wordt de staten gevraagd ak koord te gaan met een maksimale subsidie in het eksploitatietekort van 268.831,GS wijzen een ver zoek om subsidie voor beweiding op Saeftinghe af. dingseisen om in aanmerking te ko men voor vestigingssteun, aange bracht. Jonge agrariërs kunnen in aanmerking komen voor de vesti gingspremie indien zij een erkende landbouwkundige opleiding op mid delbaar niveau met goed gevolg heb ben voltooid - of een andere dan landbouwkundige opleiding die ten minste vergelijkbaar is met een MAS-opleiding. De aanvragers moe ten verder tenminste 150 lesuren op landbouwkundig gebied hebben ge volgd en tenminste drie jaar praktijk ervaring op een land- of tuinbouw bedrijf hebben. Bloemenveiling Westland houdt in de maand november 9 ledenkring avonden. Deze gaan vooraf aan de Algemene Ledenvergadering van dit najaar, die donderdag 14 december wordt gehouden in de Verdeelhal Potplanten (aanvang 19.30 uur). De ledenkringavonden kunnen al leen worden bijgewoond door kring leden en betrokken veilingpersoneel. Het doel van de bijeenkomsten is het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de gang van zaken in de koöperatie. Tijdens alle negen bijeenkomsten zal voorzitter A.J. van Marrewijk de stand van zaken in de koöperatie uit eenzetten. Sekretaris- Europees netwerk van adviesburo's in agro-, food- en milieusektor Op dinsdag 7 november is in Brussel een nieuwe Europese organisatie ge presenteerd: Eurogreen. Dit is een Europees netwerk van adviesburo's in de agro-, food- en milieusektor. Het netwerk bestaat uit elf onafhan kelijke adviesorganisaties en is met name opgericht om de steeds verder gaande internationalisering binnen bedrijfsleven, handel en dienstverle ning te kunnen begeleiden. Uit ons land is Agro Ser uit Wageningen partner in het netwerk. Verder zijn alle EG-landen vertegenwoordigd, behalve Luxemburg. penningmeester C. Mostert presen teert de begroting voor 1990. Op maandag 13 november is de ver gadering voor kring Zuidhollandse eilanden/Zeeland in Het Vereni gingsgebouw te Rockanje. H. v.d. Salm zal spreken over 'veilen in de jaren '90'. Op dinsdag 21 november is de verga dering voor kring Zuid Oost Neder land in De Postelse Hoeve te Til burg. Spreker is ir. P. Janmaat, over de 'privatisering van de voor lichting'. Ruilverkavelingskursus Oost Zeeuws-Vlaanderen De 3-CLO in Oost Zeeuws- Vlaanderen organiseren een ruilver kavelingskursus die toegankelijk is voor de leden van de 3 CLO, de Agrarische Kommissie van de Plat telandsvrouwen en de jongeren in de gebieden Axelse Sassing en Axel. Plaats: Hotel 'Het Wapen van Axel' te Axel. Data: 29 november, aan vang 14.00 uur; 6 december, aan vang 14.00 uur; 9 december, aan vang 9.00 uur; 13 december, aan vang 14.00 uur en 20 december, aan vang 14.00 uur. Opgaven vóór 15 november 1989 bij de kringvoorzitter, de heer M. Boo- gerd, tel. 01153-1264; G.J.M. de Moor, tel. 01153-1862 of A. de Koeijer, tel. 01153-1301. Kosten ca. 25,De deelname gaat in volgorde van binnenkomst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3