gropatax A-C to Land- en tuinbouwblad Informatie-avond Stimulering Landbouw op Noord-Beveland Sociaal Economische Voorlichting V (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE Kring Langstraat van de ZLM Ledenvergadering op donderdag 16 november om 20.00 uur in het kultu- reel centrum 'Zidewinde' te Sprang- Capelle. Op deze avond worden di verse zaken over het waterschap in het algemeen en m.b.t. het water schap 'De Dongestroom' in het bij zonder onder de aandacht gebracht. De heer F.M.F. van Dooren, sekre- taris en C.L. van Lieren, hoofd TD, zullen de inleidingen verzorgen. Daarna is er gelegenheid tot dis- kussie. Kring West Zeeuws- Vlaanderen van de ZLM en PJZ Agrarisch festijn in de landbouw- praktijkschool te Schoondijke op zaterdag 18 november, aanvang 20.30 uur. De Lou Nielsenband zorgt de gehele avond voor muziek, rond 21.00 uur is er een optreden van de Boerenkapel bestaande uit PJZ-, oud-LJG- en ZLM-leden. De gehele avond is er een barbecue en tussendoor is er een verloting met als hoofdprijs een geheel verzorgde reis van drie dagen naar Parijs voor 2 personen. De kosten van deze avond zijn 10,— p.p. Kring West Zeeuws- Vlaanderen van de ZLM In samenwerking met de SEV van de ZLM zal een financieringsmiddag worden georganiseerd op donderdag 23 november in restaurant 'De Braakman' te Hoek. Aanvang: 13.15 uur. Een drietal vertegenwoor digers van Rabobank, AMEV en Fa- goed zullen vanuit hun invalshoek de financiering van de ekstra grond benaderen. Na een korte pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de inleiders en een SEV-(st)er. Afdeling Oostkapelle van de ZLM Algemene vergadering op dinsdag 21 Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopièr (01100)31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 05920-46196 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 KbcMen m Machte* over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie ever advertenties: VINK-ftOTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopièr 2951 Advertentie-acgnisttie Tel. 01180-81000 november om 19.30 uur in hotel 'Zeelandia' te Oostkapelle. Spreker is drs. K.J. Poppe, medewerkers van het LEI. Hij zal spreken over aktua- liteiten in de landbouw. Huisgeno ten van de leden zijn hartelijk welkom. Afdeling Kerkwerve van de ZLM Algemene vergadering op vrijdag 24 november om 20.00 uur in 'De Hee- rekeet' te Flauwers. Spreker is de heer H.C. van der Maas, voorzitter van de ZLM. Hij zal spreken over landbouwaktualiteiten Jaarmarkt Axel De 'Stichting Jaarmarkt Axel' houdt op de tweede donderdag van decem ber, de 14e december, haar 41e jaar markt 'na den oorlog'. Voorzitter Ben Ysebaert die samen met sekretaris/penningmees^er Jan Dieleman het dagelijks bestuur vor men van de stichting: 'Dit jaar komt de jaarmarkt in een geheel nieuw jasje, het wordt voor het eerst een binnengebeuren, en wel in de gara gegebouwen van de Cito in Axel, aan de Buitenweg. Ruim 2000 vier kante meter staan tot onze beschik king. We hebben dit voornamelijk gedaan om de weerrisiko's uit te sluiten, zodat nu ook de vleesmesters hun dieren, die op stal staan, zonder risiko naar de jaar markt kunnen brengen. Van de in zenders hebben we nu al positieve reakties ontvangen'. Alles gebeurt nu onder één dak, het vleesvee, fok- vee, handelsvee, schapen en paar den, ook de mechanisatie bedrijven met acht deelnemers kunnen een plaats vindenalsmede het horecage deelte. De traditionele loterij ontbreekt ook dit jaar niet; de trekking zal om 16.00 uur in de 'Graanbeurs' plaats vinden. Keurmeesters zijn: voor het vet vee Arie de Lint uit Zevenbergen, Jan Maris uit Grijpskerke en Sjef van Damme uit Wolvertem; voor het fokvee: Izak de Feyter uit Zaamslag en Jan Goossen uit Axel; voor de schapen en de paarden: Petrus den Hamer en Bram den Exter beiden uit Axel. Agrarisch 1989 in Zeelandhallen Goes Van 6 tot en met 8 december 1989 wordt in de Zeelandhallen te Goes de jaarlijkse agrarische vakbeurs ge houden. Agrarisch 1989 kent ook dit jaar een groot aantal verschillende produkten en produktgroepen, zowel op akkerbouw- als op andere ge bieden. De beurs kent vele noviteiten. Verte genwoordigd zijn ondermeer de vol gende produkten en diensten: agrarische verzekeringen, opslag tanks, smeermiddelen/brandstoffen, verwarmingsapparatuur, isolatiema teriaal, opslag/bewak ings/bewaar- apparatuur, gewasbeschermingsmid delen, belangenverenigingen, zaad- goed, drainagesystemen, lasapparatuur, in/extern transport, sorteermachines, landbouwbladen, pallets/kisten, ventilatoren, meststoffen, automatisering en tuin bouw/fruitteelt benodigdheden. Agrarisch 1989 is geopend op 6 en 7 december van 14.00 - 22.00 uur en 8 december van 10.00 - 17.00 uur. Exkursie ZG0 Schouwen Duiveland De Zeeuwse Groentetelers Organisa tie organiseert een exkursie voor de spruitentelers naar het bedrijf van Gebr. Kleywegt, Ringdijk 6, Scha- rendijke op 11 november. Aanvang: 9.00 uur. Najaarskeuring Trekpaarden Goes Op 15 november zullen in de Zee landhallen de najaarskeuringen van de trekpaarden worden gehouden. Er zijn een 100-tal paarden aange meld. Aanvang van de keuring is 9.30 uur. Open dag Werkend Trekpaard Op 11 november organiseert de stichting Het Werkend Trekpaard een open dag. Op vijf verschillende bedrijven kan men terecht om de trekpaarden aan het werk te zien of te fotograferen of te filmen. De vol gende bedrijven openen 's morgens 9 uur tot 's middags 5 uur (afhankelijk van het weer en de daarmee samen hangende publieke belangstelling de poorten: C. en M. Mol, Weelweg 25 in Waarde; fam. J. de Visser, Vrij burgstraat 46 in Vlissingen; A. Paauwe en A. Verhage, Schellachse- weg 2a in Gapinge; L. de Visser, Zandweg 54 in Ritthem; C. Maurice en A. Harthoorn aan de Noten- boomdijk in Nisse. Internationale Fokdag Warmbloedpaard Nieuwvliet Het distrikt Zeeuws-Vlaanderen van het Koninklijk Warmbloedpaar denstamboek Nederland houdt op zaterdag 11 november haar fokdag in manege Riemens te Nieuwvliet. Traditiegetrouw op de 2e zaterdag van november en sinds een aantal ja ren draagt deze fokdag een interna tionaal karakter door deelname van fokkers uit enkele fokdistrikten in België. Op een totaal van 135 aanmeldin gen, wat overigens een nieuw rekord- aantal is, overtreft het aantal Belgi sche paarden dit jaar het aantal Zeeuwse inzendingen. Dit beeld is waarschijnlijk wat geflatteerd door het feit dat een aantal Zeeuwse in zenders afzag van deelname, omdat op dezelfde dag de nationale Kampi oenschappen veelzijdigheid binnen de Zeeuwse provinciegrenzen plaatsvinden. De fokdag begint om 10 uur 's mor gens en eindigt volgens planning rond vijf uur. De paarden zullen af hankelijk van leeftijd en van reeds eerder behaalde predikaten in diver se rubrieken gekeurd worden. Tradi tioneel zijn er veel veulens, hoewel toch iets minder dan in 1988. De ru brieken bestgaand rijpaard en beste prestatiepaard vinden aan het eind van de dag plaats. Juryleden zijn dit jaar de heren H. Tollenaere uit Moerbeke (België) en de Brabantse juryleden M. Verbekel en H. Leysen. In het kader van de aktiviteiten met betrekking tot de stimulering van de landbouw in Zeeland zal er een in formatie-avond gehouden worden op Noord-Beveland. De opzet van deze informatie-avond is om akkerbou wers kennis te laten maken met een aantal produkten waarvan de teelt mogelijk ook voor hun bedrijf inte ressant kan zijn. Er zal een inleiding verzorgd worden door Paulien Keijzer, bedrijfsvoor- lichtster vollegrondsgroenteteelt van het CAT te Barendrecht. Verder zul len er vertegenwoordigers aanwezig zijn van veiling Zuid-Holland-Zuid; Spijer, Van der Vijver en Zwanen burg (SVZ) en konservenindustrie Ploeger. Zij zullen een toelichting geven op de teelt- en afzetmogelijk heden van resp. vollegrondsgroen ten, klein fruit en konserven. De informatie-avond wordt gehou den op 29 november a.s. in de Ko renbeurs te Kortgene en begint om 19.30 uur. Ahlmann-beurs op 11 t/m 14 november Op 11, 12, 13 en 14 november houdt handelsmaatschappij Ahlmann in de Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren een beurs. Op deze Ahlmann-beurs wordt geëxposeerd en gede monstreerd, o.m. met knik- en zwenk- laders. Ook andere bedrijven zullen hun produkten tonen en demonstre ren. De openingstijden zijn telkens van 10 tot 10. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-^010 Bergen op Zoom, Westersirrgel 53, tel.' 01640-43350 St. Annaiand, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 y Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100- 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 (privé), 01100-21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonsich bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). Voorlichtingsbijeenkomsten over mineralengebruik in veehouderij Het Konsulentschap voor de Rund veehouderij in Noord-Brabant orga niseert in samenwerking met de krin gen van het Zeeuws Rundvee Syndi- kaat voorlichtingsbijeenkomsten over minder en beter mineralenge bruik in de veevoeding en het graslandgebruik. Walcheren: vrijdag 17 november 1989 om 19.45 uur in Amicitia te Aagtekerke. Tholen: maandag 20 november 1989 om 19.30 uur in café De Tolrust te Poortvliet. Zeeuws-Vlaanderen: dinsdag 21 no vember 1989 om 19.30 uur in café De Landbouw te Biervliet. Schou wen-Du iveland en Goeree- Overflakkee: woensdag 22 novem ber 1989 om 20.00 uur in het Huis van Nassau te Zierikzee. Noord- en Zuid-Beveland: maandag 27 november 1989 om 19.45 uur in De Stenge te Heinkenszand. Aardappelselektie-kursus West Zeeuws-Vlaanderen De drie landbouworganisaties in West Zeeuws-Vlaanderen en de Ar beidspool trachten een aardappelselektie-kursus te organi seren. Bij voldoende deelname (mi nimaal 15 personen) zal deze kursus in de a.s. winterperiode te Oostburg gegeven worden door de Keurings dienst Rivieren-Delta-Nederland. De kursus omvat 12 lessen theorie en enkele lessen praktijk in de periode juni-juli. De kosten bedragen slechts 50,Aanmelding vóór 1 decem ber 1989 bij de betreffende kringse- kretarissen of bij de heer A. Noë, begeleider van de Arbeidspool. Wilt u tevens uw voorkeur uitspreken voor een middag- of avondkursus. De Arbeidspool wordt regelmatig gekonfronteerd met vragen van be drijven. om aardappelselekteurs. Dit samen met de groeiende mogelijkhe den die de drie Westzeeuwsvlaamse organisaties zien voor de pootgoed- teelt in het gebied, ligt ten grondslag aan het opzetten van de kursus. Tentoonstelling 'Zeeland in de Ijzertijd' In het Zeeuws Museum te Middel burg is de tentoonstelling 'Leven in een groen land, Zeeland in de Ijzer tijd' van 4 november 1989 tot en met 7 januari 1990 te bezichtigen. De tentoonstelling geeft een indruk van het dagelijks leven van mensen in Zeeland in de Ijzertijd. Van de IJ- zertijdperiode, die duurde van onge veer 800 jaar voor Christus tot het jaar nul èn voorafging aan de Ro meinse tijd, is weinig bekend. De mensen veroverden hun eerste woonplaatsen op de natuur en leid den een primitief bestaan. Bij de tentoonstelling is een eduka- tieve uitgave verzorgd met dezelfde titel 'Leven in een groen land, Zee land in de Ijzertijd'. Deze uitgave wordt gratis verstrekt aan scholen in Zeeland die het Zeeuws Museum en de tentoonstelling bezoeken. Even eens is voor het onderwijs een pro gramma met verschillende aktivitei ten in het museum verzorgd. pag. 4 Landbouw op begroting Zeeland pag. 5 VS-voorstel landbouwsubsi dies dodelijk voorEuropa pag. 6 Aftrekposten en pensioen; De milieuaansprakelijkheidsverze kering. pag. 7 Wat is opstal, wat is inboedel; Sluit reisverzekering bij Verzekerin gen ZLM. pag. 8 en 9 Uit de praktijk, pag. 10 Pas pachtnormen aan op ba sis van werkelijke stijging eige- naarslasten. pag. 11 Groei vollegrondsgroente teelt op niet gespecialiseerde bedrij ven stagneert. pag. 12 Arbeidsongeschiktheid zelf standige komt veel onbegrip tegen, pag. 13 Zeeuwse boeren begeleiden aardappeloogst in Rusland, pag. 14 Braks: Toelatingsbesluit ge wasbescherming zorgvuldig aan passen. pag. 15 Problemen in varkenshoude rij noodzaaken offensief beleid, pag. 17 Het Zeeuwse trekpaard op film. Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2