(T7T G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen inci btw Schapen Europ- notering Veevoeders Zuivelproduktie - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Verdere prijsdaling slachtvarkens Kalverprijzen lager Varkensprijzen verder gedrukt Duitsland koopt maar weinig Nederlandse uien Veemarkt 's-Hertogenbosch Schema biggenprijzen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,25-7,90 6,25-7,20 - Zwolle vr. 8,25-9,10 6,50-7,50 8,35-9,50 - 6,20-7,15 - Leeuwarden vr. 8,25-8,75 7,20-7,55 - 8,15-8,80 - 6,55-7,05 - Leiden ma. 8,75-9,75 7,25-8,00 8,50-10,00 6,45-7,30 Doetinchem di. 8,45-9,05 7,15-7,70 8,15-9,75 6,35-7,25 - Purmerend di. 7,10-7,90 6,60-7,00 Groningen di. 6,65-7,35 6,15-6,90 - Den Bosch wo. 8,50-9,10 7,00-7,85 8,50-10,00 6,40-7,45 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 2125-2575 1950-2675 1650-2050 1025-1325 Zwolle vr. 2100-3050 2250-3000 1650-2150 - 1250-1875 Leeuwarden vr. 2225-2650 2150-2550 1500-1775 1500-1775 Leiden di. 2350-3200 2500-3100 1950-2250 1400-2050 Doetinchem di. 2150-3150 2275-3175 1800-2150 1125-2025 Purmerend di. 2250-2500 2250-2550 1700-2200 Groningen di. 2250-2800 2250-2600 1700-1800 1200-1700 Den Bosch wo. 2000-3100 2200-3200 - 1725-2175 1300-2000 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. 82 7,20-7,90 6,50-6,65 - 4,40-5,60 - Den Bosch wo. 56 6,90-7,30 - 5,90-6,90 - 4,75-5,90 - NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont per kg./40 kg. Coveco (A Prijs per stuk: Zwolle vr. 825-1375 700-775 - 450-525 450-500 - 350-375 - Leiden di. 900-1500 650-750 - 460-535 500-590 - 340-410 - Den Bosch wo. 1025-1475 460-700 - 305-400 455-555 - 255-340 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 3,50-5,00 4,00-4,75 Slachtramlammeren/kg. Fokschapen/stuk 160-225 Weidelammeren/stuk 125-185 150-200 105-165 20/10-27/10 ex btw, bron PW Stieren 7,80 Koeien 6,77 - GOES Telersprijzen ex btw., per 100 kg. ZUID- M/W.- NED NED Verbruikersprijzen N/O.- NED Weidehooi 175-210 Hooi a en b 320 330 -315 Weideh. 2e 160-170 Tarwestro 145 160 -160 Dijkhooi 140-170 Gerstetro 165 160 -160 Veldbeemd 50- 75 Maïs 24% ds 77,50 80 - 75 Tarwestro 75- 85 Bierbostel 75-77,50 80 80 Gerstestro 75- 85 Perspulp 70 70 70 Produktie x 100 kg, week t/m 21/10 1988 -100 Ontvangen melk van veehouders 187,490 102 Vetgehalte 4,42 100 In consumptie gebracht 36,969 103 Boter 2,876 119 Fabriekskaas 10,960 100 Melkpoeder 3,702 100 Gecondenseerde melk 8,392 106 De varkensmarkt blijft onrustig. De vraag naar varkensvlees is momen teel erg slecht, waardoor de prijzen onder druk staan. De slachterijen verlaagden hun roep- prijzen deze week weer fors met on geveer twee dubbeltjes per kg. Ludrova verlaagde de roepprijs met 15 cent, daarbij wordt aangetekend dat met ingang van deze week de bij betalingen en toeslagen met 5 cent worden verlaagd. Dit betekent toch een feitelijke prijsdaling van twee dubbeltjes. De afzet van zowel karkassen als on derdelen is momenteel in alle landen erg slecht. De prijzen daalden met 15 tot 20 cent. Normaal zou in novem ber de handel wat aan moeten trek ken, maar dat zat er tot nu niet in. De oorzaak van de slechte vraag is niet helemaal duidelijk. Vermoed wordt dat kopers speculatief grote voorraden hebben ingekocht die nu door een tegenvallende consumptie niet worden afgezet. Voor december is geen verbetering te verwachten omdat tijdens de feestda gen consumenten in het algemeen ander, luxer vlees eten. Eieren De eierprijzen trekken weer wat aan, maar liggen duidelijk onder het ni veau van half september. De prijzen liggen wel boven het niveau van de zelfde week vorig jaar. Gezien de ten densen van afgelopen jaren moet een verdere prijsverbetering mogelijk zijn. Ook aan de afzetzijde wordt een iets vlottere handel verwacht. De Duitse markt was afgelopen week erg ondoorzichtig. De kopers waren vorige week rond Allerheiligen te rughoudend. Desondanks werd na woensdag de prijs iets verhoogd. Vrijdag 10 november 1989 Maandag kon opnieuw een prijsver hoging van een halve pfenning gerea liseerd worden. Andere markten waren eveneens te rughoudend. Vanuit Spanje en Italië is er op dit moment weinig belang stelling. De afzet naar Zwitserland en Engeland gaat wel normaal door. Het is afwachten hoe de buitenland se markten op de wat hogere prijsni veau gaat reageren, de handel is op dit terrein redelijk positief gestemd. Slachtpluimvee Bij de pluimveeprodukten staan de prijzen van een beperkt aantal on derdelen onder druk. Kuikenpoten bijvoorbeeld zijn wat moeilijk te plaatsen. De pluimveevleesmarkt als geheel blijft echter redelijk vriende lijk gestemd. Het aanbod slachtrijpe kuikens en kippen vorige week werd wat op gestuwd vanwege het wegvallen van een produktiedag (Allerheiligen) in de ons omringende landen. Daar door gingen ook de prijzen voor slachtrijpe kuikens en kippen op de Barnelveldmarkt onderuit. Herstel van deze noteringen kondigde zich deze week al aan. Broedeieren bleven gevraagd. Na een opleving afgelopen weken daalden de prijzen van de nuchtere kalveren deze week weer. Vorige week was al sprake van een terug houdende markt, maar dit had toen geen invloed op de prijs. Deze week noteerden de kalveren met ongeveer 1,50 per kilo levend gewicht beduidend lager. De prijzen voor de MRIJ-kalveren daalden daarbij iets meer dan voor de zwart bonte kalveren. Goede vaarskalve ren worden zeer weinig aangeboden; deze worden door de veehouders aangehouden. De handel in de vlees kalveren was rustig gestemd tegen lagere prijzen. Het aantal vleeskalverplaatsen is dit jaar 16.000 stuks lager dan in 1988. Dit is een daling van 2,4%. Ten op zichte van 1987 is het aantal kalver- plaatsen met 15% gedaald. Het aan tal vleeskalveren is echter meer afge nomen dan het aantal kalverplaat- sen, waardoor het overschot aan kalverplaatsen weer is toegenomen. Slachtvee De handel in slachtkoeien en slacht- vaarzen gaf begin deze week een overwegend rustige handel met iets lagere prijzen. Woensdag trok de handel weer wat aan en handhaaf den in Den Bosch de prijzen zich op het peil van vorige week. Gezien de tijd van het jaar is het aanbod slachtvee aan de krappe kant. De handel in de slachtstieren had een kalm verloop tegen over het geheel genomen onveranderde prijzen. In cidenteel kon iets meer geld gemaakt worden, maar dit was voor het totale marktverloop van geringe betekenis. De binnenlandse verkoop van het rundvlees verliep redelijk tegen staande verkoopprijzen. De export verliep moeizaam. Er moest genoe gen worden genomen met lagere ver koopprijzen voor de achtervoeten. De handel in het melk- en kalfsvee tendeerde wat rustiger. De prijzen handhaafden zich nog op hetzelfde peil, maar neigden naar iets lager. De guste koeien om op te zetten wer den rustiger verhandeld tegen amper prijshoudende noteringen. De han del in het jongvee, pinken en gras kalveren verliep kalmer. De prijzen noteren van gelijk tot iets lager. De handel in de slachtschapen had een willig verloop; de prijzen noteerden hoger, voornamelijk vanwege het krappe aanbod. De slachtlammeren werden rustig verhandeld. De prij zen handhaafden zich op hetzelfde peil. De zware soorten ooilammeren zijn moeilijk te plaatsen. De ge- bruiksschapen werden kalm en prijs houdend verhandeld. De handel in de weidelammeren had een vlot ver loop tegen dezelfde hoge prijzen. De notering van de Utrechtse var- kensbeurs van vrijdag 4 november gaf aan dat voor de week tot 11 no vember met een verdere daling van de varkensprijzen gerekend wordt. Voor levende varkens 85/115 kg werd een verwachte prijs aangegeven van 3,17-3,22 en voor geslachte varkens van 68/90 kg 3,94-3,96 wat resp. 12 en 14 cent minder is dan de verwachtingsnotering van voor gaande week aangaf. De verwachte daling houdt vooral verband met de teleurstellende afzet in het binnen land, waar voorgaande week in de vleesgroothandel de prijzen over na genoeg de gehele linie met 10 cent/kg voor de verschillende deelstukken verlaagd werden. Afhankelijk als de marktontwikke ling in Nederland is van dit in de partnerlanden, dient vermeld dat de Duitse markt voorgaande week on geveer prijshoudend was. De Franse markt is onoverzichtelijk en moei lijk, mede waardoor in België de prijzen voor de mesters met rond 5 cent werden verlaagd voor alle kate- gorieën. België varkensprijzen Lokeren, veilinguitslagen, week tot 2 november. Prijzen over de gehele linie Bfr 1 lager dan voorgaande week. kl. EE Bf 90,80 (4,90); kl. E Bf 87,80 (4,74); kl. AA Bf 84,80 (4,57); kl. AI Bf 80,80 (4,36); kl. All Bf 75,80 (4,09); kl. BI Bf 76,80 (4,14); kl. CI, BII, AIII Bf 72,80 (3,93); kl. IV B Bf 71,80 (3,87). De noteringen van de zaaiuien kon den zich ook deze week handhaven. Zoals al eerder gemeld is dat echter niet te danken aan de grote afzet. Het Produktschap Groenten en Fruit meldt zelfs dat de uienexport naar Duitsland zich de laatste weken op een absoluut dieptepunt bevindt. In de laatste week van oktober nam dit land bijvoorbeeld slechts 525 ton uien af. Normaal is Duitsland om deze tijd goed voor minstens 2.000 ton per week. Het is traditioneel de belang rijkste bestemming van de Neder landse uien. Aanvankelijk hield de goede vraag uit Engeland de export nog op peil, maar dat begint nu ook minder te worden. Het is vooral de geringe bereidheid van de telers om te verkopen, die de uienprijs hoog houdt. Als de afzet echter niet verbe tert moet op termijn gevreesd wor den voor een scherpe reactie in de vorm van een forse prijsdaling. Voor de bewaring van de uien is het gunstig dat de nachttemperaturen nu flink wat lager zijn dan in de afgelo pen periode. Aardappelen De aardappelmarkt is rustig, met eveneens stabiele noteringen. Vooral voor de fritesaardappelen is de stem ming vast. De nieuwste officiële ver- werkingscijfers geven daartoe zeker aanleiding: in september is totaal 160.000 ton aardappelen verwerkt, waarvan 123.000 ton tot voorgebak ken produkten. Tot september was dit jaar 60.000 ton aardappelen meer verwerkt dan in '88, per 1 oktober bedraagt de voorsprong nu al 80.000 ton. Granen De lichte inzinking van de tarwe- markt is volgens deskundigen waar schijnlijk van tijdelijke aard. Zo was er van baktarwe een wat groter aan bod op november, hetgeen prijs- drukkend werkte. Een andere factor die de tarwemarkt beïnvloedt is het grote aanbod van Engelse tarwe. Door de hoge rentestand in Groot- Brittannië zijn de telers daar geneigd om snel te verkopen, zodat men snel over het geld beschikt. Deze tarwe, die overigens van goede kwaliteit is, zorgt voor een extra druk op de markt. Peulvruchten Er is dit seizoen een ruim aanbod van consumptie-erwten in de EG. De premie die voor geschoonde erwten gemaakt kan worden ten opzichte van voererwten is dan ook maar klein (ongeveer 5,00 per 100 kilo). Bovendien staan de marktprijzen van consumptie-erwten onder druk door lage offertes uit het Oostblok, met name Hongarije. De conservenindustrie beschikt nog over behoorlijke voorraden capucij- ners in blik van de vorige oogst. Daarom is er weinig interesse voor de nieuwe oogst. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 2 november 73 stuks aangevoerd. De prijzen waren (inkl. BTW) per stuk: Luxe paarden 2.875,tot 3.500,—; 2-jarige Merries 2.275,— tot 2.900,—; 2-jarige Hengsten/ 1.675,— tot 2.950,—; 1-jarige Merries 1.575,tot 2.550,—; 1-jarige Hengsten 1.050,— tot 1.650,—; Veulens 950,tot 1.975,—; Pony's 550,—tot 1.725,—; Shetlander Merries 425,—tot 800,—; Shet lander Ruïnen 425,tot 800,Slachtpaarden 4,45. tot 6,10. Handel redelijk, prijzen gelijk. In de week van 13-11-1989 tot 20-11-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 2,50 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,76 en de kostprijs van een big van 23 kg is 117,70. Kleine produktie Spaanse herfsttomaten De produktie van herfsttomaten vindt in Spanje hoofdzakelijk plaats in de provincies Alicante en Murcia. In beide gebieden wordt dit seizoen een kleine produktie verwacht. Dit komt niet alleen doordat er minder geplant is, maar ook de maatsorte- ring en de opbrengsten zijn kleiner. Door regen is de oogst ongeveer 10 dagen verlaat. In het seizoen 1988/1989 hebben Murcia en Alicante 22,3 miljoen kisten geëksporteerd, waarvan 6,8 miljoen naar West-Duitsland. Op de Spaanse binnenlandse markt zijn dit jaar ook veel Nederlandse tomaten aanwezig. Van mei t/m september werd meer dan 6.000 ton geleverd, dit is ruim drie maal zoveel als in 1988. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) 3,94-3,96 Levend (85-115 kg.) 3,17-3,22 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,94 Druvar 3,88 3,68 Encebe 3,88 3,68 Janssen A 4,93 Ludrova 3,83 3,68 Vagrocon 3,90 3,70 Vako-Zuid 3,83 Zuidgroep 3,91 3,71 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 27/10-03/11 Af fokker 23 kg. 131,55 Toesl./aftr. afw. kg. 2,75 Opbrengstprijs LEI 03/11 Af fokker 23 kg. 114,50 Toesl./aftr. afw. kg. 2,40 Toesl. boven 25 kg. 2,10 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 02/11 3,10-3,20 - Zwolle 03/11 3,05-3,10 Leiden 07/11 3,95-3,05 Den Bosch 08/11 2,90-3,00 - Basiscontr. prijs/kg ./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 03/11-10/11 1,81 Vrije prijzenweek 27/10-03/11 Lichte witte kippen 1,03 - Zwaardere bruine kippen 1,13 - Slachtkuikenmoederdieren 1,80 - Slachtkuikens wit 1,85 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 03/11-10/11 Slachtkuikens 1,92 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,525 per stuk franco mester ex btw., deze week Commissie konijnenhandel 3,60-3,80 Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23