M F Peulvruchten VOOK mi De NAVO een bondgenootschap voor vrede en veiligheid W aterschap svrou wen krubiriek Kruiswoordraadsel 19 42 54 59 64 vrouw onder redaktie van de Radaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Eigenlijk moetje heel officieel schrijven: 'Vrouwelijke Waterschaps bestuurders in Zeeland'. Maar dat is een lange zin en het klinkt zo veel afstandelijker. Het aantal Waterschapsvrouwen in Zeeland is groter dan in de meeste werkgebieden van Waterschappen in Neder land. De jaarlijks door de Zeeuwse Vrouwen Raad georganiseerde studie- en ontmoetingsbijeenkomst telt vrouwen in de Waterschap pen: Tholen (4), Het Vrije van Sluis (6), De Drie Ambachten (2), Hulster Ambacht (2), Noord- en Zuid-Beveland (3), Walcheren (3) en Schouwen (2) en nodigt deze uit de studiedag bij te wonen. Zo kwamen de Waterschapsvrou wen op 19 september jl. bijeen in het Waterschap Walcheren waar de Ri- Dolwaterzuiveringsinstallatie werd bekeken en het hele bedrijf door middel van inleidingen, diapresenta tie en diskussie een duidelijk beeld kreeg. iets aan te doen moet veel studie worden gedaan naar de ontwikkelin gen in de zandbeweging en zo de vei ligheid van het achterliggende pol derland te handhaven. Zoals bij veel problemen wordt er een wet voorbereid en een nota naar de Tweede Kamer gezonden met In heel Nederland hebben we te ma ken met kustverdediging. We moe ten ons veilig blijven voelen achter de dijken. Het Deltaplan heeft reeds grotere veiligheid gebracht maar de kustachteruitgang neemt vormen aan die veel grotere aandacht vra gen. Ongeveer de helft van de dui- nenkust kalft langzaam maar zeker af en op veel plaatsen is de duinen- kust door deze erosie zo achteruitge gaan dat nog maar een enkele dui nenrij over is. Het zijn grote problemen die op ta fel liggen en de ekstra zeespiegelrij zing die wordt verwacht zal de druk op de kust mede vergroten. Om te zien wat er aan de hand is en er tijdig daarin alle beleidsalternatieven. Als de vier mogelijkheden op het scherm worden getoond slaat de schrik je wel even om het hart. Als er niet wordt ingegrepen gaat de kustlijn heel langzaam landinwaarts. Het is behalve inzet van velen ook een fi nanciële keuze. Het kan ook zijn dat we de zee als het ware voor proberen te zijn door bijvoorbaat de kustlijn in zee uit te bouwen. Landaanwin ning heeft altijd een doel gehad maar niet speciaal als bescherming van het achterland. De Waterschaps vrouwen verdiepten zich heel sterk in deze onderwerpen en het was bijzonder interessant daar als toehoorder te mogen mee luisteren. Geschiedenis De dijken zijn er niet altijd geweest, bepaalde duinenrijen dateren al van voor onze jaartelling maar de eerste dijken zijn van de 11e eeuw. En op bestuurlijk vlak staat men al snel voor de vraag waar het geld, de mankracht en materiaal te halen om de bescherming van het achter land te waarborgen. Ook steden spe len daarbij een rol omdat daar zo veel mensen dicht bijeen wonen. Een ander probleem kwam met de dijken en dat was de lozing van het polderwater. Om de zaken op goede manier te be handelen was er 'inspraak' en kre gen de ingelanden een afvaardiging in het Statenkollege (1559). Voor dien werd heel veel vanuit de kloosters geregeld maar na 1574 ver dwijnt de zetel van de abt en komen er afgevaardigden uit de burgerij voor in. Ten tijde van Napoleon komt er weer verandering en komen de ingelanden nauwelijks meer aan bod. Maar sinds midden vorige eeuw staat dan in de strijd om het water- schapsbestel in Zeeland de positie van de ingelanden weer centraal. Het nieuwe reglement op het bestuur van de polder Walcheren wordt in 1870 Koninklijk goedgekeurd. Waterschapsvrouwen En nu zijn er dan reeds vele vrouwen die op zeer deskundige wijze mee praten over alle zaken die bij het wa terschap over tafel komen. Ze verdie pen zich grondig in de materie en de jaarlijkse bijeenkomst is heel leer zaam. Men ziet dan de eigen proble men soms vanuit een heel andere hoek in een ander waterschap. Elk jaar komen ze een dag bijeen en bezoeken weer een ander waterschap met de specifieke moeilijkheden en kansen die dat waterschap heeft. Het zijn goede bijeenkomsten en al leen al het samen verdiepen in de ge schiedenis van de polders geeft meer inzicht in de toekomstkansen voor Veilig Wonen in Zeeland. P.J. de Rooy - Janse, m.a. Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers ach ter elkaar zet krijgt u de naam van een vla. Dit is de oplossing. 59 - 5 - 23 - 32 - 45 - 57 - 24 - 33 - 27 - 34 HORIZONTAAL: 1 oorlogsvaar tuig; 6 zoogdier; 12 deel v.h. oog; 14 bevreesd; 15 voorzetsel; 17 paar- deslee; 18 smalle weg; 20 voorzetsel; 21 titel; 22 onverschrokken; 24 kost baar kleinood; 26 behaaglijk; 28 zeilvaartuig; 29 niet scherp; 30 jong varken; 32 wijnsoort; 33 bijwoord; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 i 15 17 18 20 21 22 23 24 26 .27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 44 45 46 47 48 49 L 50 53 55 56 58 60 61 1 63 65 66 67 68 b 69 1 r 72 F 74 75 L Op 31 oktober 1989 had de Int. Commissie van de Bond, afd. Zee land een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de NAVO in de "Prins van Oranje" te Goes. Het ligt in de bedoeling, dat zo'n 80 dames, die deze middag uitleg kre gen over de NATO, aansluitend hierop een exkursie naar Mons- Bergen zullen maken, waar de Shape gevestigd is. De le groep gaat eind november nl. Zeeuws-Vlaanderen. De dames uit Zuid-Beveland en Schouwen in maart 1990. Shape staat voor Supreme Head quarters Allied Powers Europe, en is het hoofdkwartier van de in Europa gestationeerde strijdkrachten van de bij de NAVO aangesloten landen. De spreker van deze middag de heer J.G.A. Volette is zelf tot zijn pensio nering werkzaam geweest bij de vei ligheidsdienst van de NAVO. Eerst behandelde hij voor ons het ontstaan van de NATO; daarna de struktuur. Voor de meeste van ons was het de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog weer eens op frissen. Tot aan het Marshall-plan toe, het plan van de toenmalige Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken om Europa ekono- misch weer op te starten. De heer Volette lichtte het geheel toe met dia's, we kregen daardoor een duidelijk beeld, hoe de NAVO poli tiek en militair in elkaar zit. Tot slot van de lezing kregen we nog een mo dern getint filmpje te zien over de NAVO. Dit verplaatste ons in 2030, waar de jeugd onderricht kreeg over de NAVO per computer. Die vorm van les geven was heel wat beknop ter, dan de ons gegeven uitleg. Heel efficiënt, zoals per computer ver wacht mag worden, alleen heel wat minder gezellig dan onze bijeen komst. Dit jaar bestaat de NAVO 40 jaar, er behoren nu 16 landen in Eu ropa toe. Als tegenwicht werd door de Sovjet Unie in 1955 het Waschau Pact voor de Oostbloklanden opge richt. Jammer genoeg wilde de Sovjet-Unie in 1946 niets weten van het Marshall-plan. Misschien was alles dan anders gelo pen voor b.v. Polen, Hongarije en Oost-Duitsland en waren er nu niet zoveel vluchtelingen naar het Wes ten? Dat de dames geinteresseerd waren in de NAVO, bleek wel uit de gestelde vragen: De wereldvrede gaat ons immers allen aan! A.J.J. de Jonge-van Geert 34 telegrafisch koersbericht; 35 zangstuk; 37 soort onderwijs; 38 hoofddeksel; 39 ontvlekkin^smid- del; 41 edel metaal; 42 jong dier; 43 insekt; 47 knaagdier; 50 let wel; 52 talent; 53 wisselborgtocht; 54 heer; 55 raadgeving; 57 loopplaats voor kippen; 58 elasticiteit; 59 watervlak te; 60 onbep. voornaamw.; 62 rivier in Afrika; 64 lichaamsdeel; 65 ver brandingsrest; 66 den lezer heil; 68 opening; 69 kinderuitroep; 70 mili taire rang; 71 baggergrond; 73 steek vlieg; 75 gereedschap; 76 leger eenheid. VERTIKAAL: 1 plant; 2 bolgewas; 3 deel van Azië; 4 vreemde titel; 5 loofboom; 7 laagtij; 8 vochtig; 9 deel v.e. uurwerk; 10 chemisch sym bool; 11 voorlichtende bespreking; 13 mannetjesbij; 16 zwart paard; 18 geestelijke; 19 openbare redetwist; 21 tweegevecht; 23 oude lengteëen- heid; 24 priester van de Rusissche kerk; 25 vreemde munt; 27 Ned. Spoorwegen; 29 slaghout; 31 delfstof; 34 bijtijds; 36 plaats in Z.- Holland; 38 vis; 40 bloeiwijze; 44 ca fé; 45 deelbaar door twee; 46 buig zaam; 47 hoofddeksel; 48 wild zwijn; 49 beroep, ambacht; 51 smal le, rechte versieringslijn; 54 onge schonden; 56 chemisch symbool; 59 pers. voornaam.w.; 61 kasteel; 63 bittere stof; 64 fijngesneden rookta bak; 67 bladgroente; 69 daaraanvol gend; 71 Militaire Politie; 72 met na me; 73 dat is; 74 stoomschip. Bonen, wit, bruin, kieviets, nier, linzen, lima, adzuki, soja; kort om PEULVRUCHTEN. Een zeer dankbaar en variabel produkt. Zeer zeker in de winter maanden als de gure noordooster door de kleding snijdt en men steeds dieper in de kraag weg duikt. Dan zal zo'n oerhollandse pot u zeer zeker smaken. De voe dingswaarde is zeer goed. De peulvruchten zijn zeer rijk aan vitaminen en mineralen. Daar zijn ze eeuwen geleden al achter gekomen, vooral aan boord van de VOC-schepen, die voor hun langdurende zeereizen veel peul vruchten inkochten om zich de alom gevreesde ziekte scheurbuik van het lijf te houden. Nu, scheurbuik komt niet meer voor, maar wel gebleven is de voedingswaarde van de peul vruchten. Een reden te meer het onderstaande recept eens te pro beren. Gaat u peulvruchten inko pen dan zult u daarbij een keus moeten maken tussen gedroogde, ingeblikte of in glas (die overi gens in voedingswaarde bijna niets onder doen voor gedroog de), die keus hangt ook weer af van de tijd die u er aan wilt beste den. Bedenk dat de gedroogde peulvruchten uiteraard iets meer tijd vragen (weken enz.) terwijl u blik of pot a la minute kan ver werken. Kiest u uiteindelijk voor de gedroogde soorten, dan kunt u het beste maar de nieuwe oogst vragen. Dat wil zeer zeker niet zeggen dat de oude oogst ('t jaar daarvoor) niet goed meer zou zijn. Niets daarvan, het eni ge, kleine nadeeltje is dat ze bij de bereiding iets meer tijd vragen (bijvoorbeeld iets langer weken en koken) maar dit terzijde. De verdere behandeling van de gedroogde peulvruchten in zijn algemeenheid gaat als volgt: Was de peulvruchten grondig en week 1/3 peulvruchten in 2/3 liefst lauwwarm water 10 a 12 uur. Voeg er tijdens het weken van bijvoorbeeld erwten, bruine bonen en kapucijners 2 a 3 blaad jes laurier, een ragfijngesneden ui, gesneden blad selderij en wat zout aan toe. Kook de peulvruchten uiteraard in het week water. Gooi dit ach teraf niet weg, het kan altijd nog gebruikt worden voor het maken van soep of saus. De kooktijd is niet zo precies vast te stellen, omdat dit samenhangt met de soort en leeftijd van de peulvruchten maar in de regel be draagt ze 1 Zi k 2 uur. Voor het nu volgende recept dat waarschijnlijk eeuwen geleden al is opgetekend, door een schran dere fantasierijke scheepskok (iets aangepast aan deze tijd) hebben we dit nodig (4 a 6 personen): 400 gram bruine bonen (warm houden), 250 gram in niet te dun ne reepjes gesneden mager var kensvlees, 2Zi eetlepel sojasaus, 2Zi eetlepel droge sherry, Vi eet lepel bruine suiker, Zi eetlepel boemboe, saté, 2 eetlepels mais- olie, wat citroensap, 1 grote in grove stukken gesneden ui, 1 gro te in niet te dunne reepjes gesne den winterwortel, 150 gram tau gé, zout en peper. De bereiding gaat zo: Roer een sausje van de sherry, soja, citroen, boemboe, saté, suiker, zout en wat peper. En marineer hierin de reepjes varkensvlees 3 a 4 uur. Verhit de olie in een ruime stoofpan, haal het vlees uit de marinade en laat het kleuren in de hete olie. Voeg er het marinadevocht aan toe, laat het vlees hierin 20 minu ten zachtjes stoven. Voeg dan de gesneden wortelen en de gesne den ui er aan toe. Laat dit samen nog een 10 minuten mee stoven (eventueel wat kookvocht van de bruine bonen toevoegen tijdens het stoven). Zet er op het laatste moment de goed warm gehouden bruine bonen door samen met de taugé. Laat dit samen nog even goed heet worden. Serveer het goed heet (liefst zo uit de pan) op diepe borden. Geef als garnituur bruin stokbrood, droge rijst, spaghetti en/of kombinatie met een rauwkostschotel. Ook een glas bier smaakt er uitstekend bij (Bokbier). M.A. van der Vliet Vrijdag 10 november 1989 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 21