Ministerie van Landbouw en Natuurbeheer ~SEd£> Duizend bloembollen voor basisschool zegge en schrijve Prachtjaar zuidelijke landbouw maatschappij verzekeringen zlm Nieuwe oude minister UuUU VRIJDAG 10 NOVEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 3996 land- en tuinbouwblad Het terrein van basisschool Het Zuiderlicht zal het komende voorjaar veel weg hebben van een miniatuur-Keukenhof. De schoolleiding en de leerlingen ontvingen uit handen van een vertegenwoordiger van het Internationaal Bloembollen Centrum in Hillegom duizend bloembollen. Het Zuiderlicht was één van de tien scholen in Nederlandwaarvan de leerlingen van groep 7 en 8 tot prijswinnaar werden uitgeroepen na het maken van een werkstuk. Daarin moesten de kinderen hun eigen ervaringen met de groei en bloei van de bloembol weergeven. De winnende leerlingen mochten zelf de bollen op vakkun dige wijze in de aarde planten. Sinds deze week pronkt het ministerie van landbouw met een nieuwe naam: ministerie van landbouw, na tuurbeheer en visserij. Toen enkele kabinetsformaties terug het ministerie van CRM werd opgesplitst en na tuurbeheer bij landbouw werd ingelijfd noemde ik dat op deze plaats het binnenhalen van het paard van Tro- je. Mijn belangrijkste bezwaar was toen dat de natuur- post een te zware hypotheek zou leggen op het land- bouweconomisch beleid van het ministerie. Inmiddels heeft het natuurbeheer van hoog tot laag een volwaar dige plaats gekregen binnen het ministerie van land bouw. Ten bewijze daarvan is natuurbeheer nu ook in de naamgeving van het ministerie opgenomen. Mijn vroegere bezwaar is echter gebleven. Niet omdat ik problemen zou hebben met natuurbeheer op zich - in tegendeel - maar wel omdat de landbouwkundige ont wikkelingen meer en meer ondergeschikt worden ge maakt aan het natuurbeheer. Daar ziet het tenminste naar uit. Vanuit de georganiseerde landbouw is steeds gesteld dat het milieubeleid voor de land- en tuinbouw haalbaar en betaalbaar moet zijn. Gezien de tekst van de landbouwparagraaf in het nieuwe regeer akkoord mag daar op zijn minst aan getwijfeld worden. Deze is als volgt: "De structuurnota Landbouw en het Natuurbe leidsplan zullen worden uitgevoerd. Er wordt zorgge dragen voor een evenwichtige benadering van de in deze nota's gepresenteerde beleidsvoornemens, waar bij bijzondere aandacht zal worden gegeven aan het EEG-kader. Zo zal de Structuurnota Landbouw mede de basis vormen voor ons landbouwbeleid en het EG- overleg inzake landbouw. Het verp/aatsingsbes/uit mestproduktie wordt voor een nieuwe periode van kracht; over een jaar zal echter een evaluatie plaatsvin den. Door gericht structuurbeleid zal gekomen moeten worden tot een milieuvriendelijke landbouw. Gegeven de noodzaak van normen om het milieu te bescher men, zullen instrumenten a/s overdracht van produk- tierechten, bedrijfsbeëindiging, extensivering, grond en pachtbeleid, vestigingsvoorwaarden en een ecolo gisch verantwoorde landinrichting zo ingezet worden dat ook aan de sociale aspecten en de ontplooiingsmo gelijkheid van de boer en tuinder ruim aandacht wordt gegeven. Op deze wijze zal een milieuvriendelijker en daarmee houdbare agrarische sector zijn plaats heb ben in een ecologische structuur die zelf weer ver sterkt wordt door verwerving, instandhouden en ont wikkeling van natuurgebieden en verbindingszones". In het regeerakkoord is voor zover ik weet niet voor zien in een adequate financiering van een en ander noch in een haalbare fasering. Ook verfoeilijke zaken als heffingen op kunstmest- en gewasbescher mingsmiddelen hangen nog boven ons hoofd, terwijl met name de veehouderij ook nog rekening moet hou den met normen voor graasdieren. De land- en tuin bouw gaat dus wat het milieu betreft geen gemakkelij ke tijden tegemoet. Er zal heel wat stuurmanskunst nodig zijn om zonder al te veel kleerscheuren in te spe- De zomer van 1989 zal in de toekomst nog vaak ge noemd worden. De afgelopen winter was eveneens zeer zacht. Ons kikkerland is doorgaans meer regen dan zon neschijn gewend maar het ziet er naar uit dat we over dit najaar ook niet echt hoeven klagen. Voor u als weggebruiker waren de weersomstandigheden ideaal. Relatief is er daarom minder schade ontstaan op de wegen. De akties die thans worden gevoerd om de ver keersveiligheid te bevorderen dragen ook hun steentje bij. Voor u als lid van een onderlinge verzekeringsmaat schappij heeft dit tot gevolg dat de gunstige resultaten uiteindelijk ten voordele komen van verzekerden. We hebben nu nog iets minder dan twee maanden te gaan voor het jaar weer om is. De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn bij ons in volle gang. Vast staat dat de premies van Verzekeringen ZLM gunstig blijven! Consumentenbond positief over ZLM Al een paar keer heb ik melding gemaakt van onze gun stige opstal- en inboedelverzekeringen. Uitstekende voorwaarden en een extreem lage premie. Wie kan het u beter vertellen dan de onafhankelijke Consumenten bond. De toenemende vraag van onze leden naar de ZLM-brandverzekeringen doet ons verwachten dat het aantal polissen het komende jaar groeit met 15 tot 20%. Hierdoor zullen wij in staat zijn de sterk konkurrerende premies te handhaven. Wintersport Dit jaar introduceerden wij de ZLM-reispolis. Een pro- dukt van Verzekeringen ZLM en Unigarant. Gaat u straks op vakantie, dan zult u al lang gereserveerd heb ben. De reisverzekering kunt u goedkoop bij ons afslui ten. Eén telefoontje naar kantoor Goes of uw vertegen woordiger is voldoende. Koopsompolis Is uw pensioenregeling optimaal? De praktijk bewijst dat de jongeren (tot 40 jaar) er te weinig aandacht aan besteden. De ouderen denken erover, maar doen er vaak te weinig aan. Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, besteedt aandacht aan uw te verwachten inkomen na uw 60ste levensjaar. Laat ons u voorrekenen wat het kost om de terugval, die vaak ontstaat bij geen of onvoldoen de pensioen, in te dekken. Praten en rekenen kost niets. Vaak horen wij: "Investeren in het eigen bedrijf is toch het beste". Wij zeggen: "Dat kan, maar u heeft geen en kele zekerheid. Een pensioenpolis garandeert u een inko men. Reken maar!" H. Doeleman Hzn, direkteur len op de komende ontwikkelingen. Voor de georgani seerde landbouw is het daarom eens te meer zaak standpunten duidelijk en eensgezind naar voren te brengen. Met het nieuwe kabinet is er ook een nieuwe minister van landbouw etc. In dit geval is het een oude beken de. Als ik het goed heb gehoord dan is Braks vooral weer ingezet omdat hij de slechte boodschappen (zie boven) zo goed aan de boeren kan verkopen! In de praktijk is de herbenoeming van Braks - met name in de akkerbouw - met zeer gemengde gevoelens ontvan gen. Toch zullen we het weer met hem moeten doen of we dat leuk vinden of niet. Ook binnen de ZLM zijn er bepaald geen juichkreten opgegaan ter gelegenheid van de herbenoeming van Braks. Het belangrijkste be zwaar vanuit de akkerbouw is dat hij er tot nu toe voortdurend blijk van heeft gegeven zich absoluut niet in te leven in de specifieke omstandigheden van de ak kerbouw. Dat hij niet in de akkerbouw is opgegroeid is daarvoor geen excuus. De conclusie ligt voor de hand dat dit een kwestie is van onwil bij Braks. De minister zal dit verwijt wellicht ontkennen. In dat geval is hij welkom op het Landbouwhuis voor de nodige colleges akkerbouw. Wellicht dat daarna ook het overleg met het Landbouwschap weer hervat kan worden. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1