Zoek de zon op Bindt de schaatsen onder Studiereis Duitsland/Denemarken Nationale werkdag in het landschap PJZ-agenda Jaarlijks meer dan tweeduizend vragen om lesmateriaal Het zicht op afdeling Langstraat Wie zal zeggen wat voor een winter ons te wachten staat... Zo mild als de vorige? Of helder vriezend? Agrarische Studiereizen biedt u be gin 1990 warmte en koelte: Brazilië, 18 januari-4 februari, 18-daagse vliegreis/rondreis per bus; Eilat-Israël, 20-27 februari, 8-daagse vliegreis/verblijf in Eilat; Graubün- den, 25 januari-2 februari, 9-daagse busreis/verblijf in Chur; Berlijn, 2-5 februari, 4-daagse busreis/verblijf in West-Berlijn. Brazilië staat sterk in de belangstel ling. Het is een onmetelijk groot land, sterk gevarieerd in landschap: van regenwoud tot blank zandstrand. De Agrarische Studie reis naar Brazilië biedt u de gelegen heid met eigen ogen veel van de za ken (Holambra I en II enz. enz.) waarover gepubliceerd wordt te aan schouwen. Brazilië belooft een prachtige reis te worden. Komt u naar de voorbespreking op zaterdag 25 november 1989 in Postiljon Mo tel Nulde-Putten. (Als u komt, belt u ons: 085-512087). Hebt u belangstelling voor één van de Agrarische Studiereizen 1990 of wilt u mettertijd de brochure "Agra rische Studiereizen 1990" ontvan gen, belt u dan naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087. Overweldigend landschap Brazilië. Het NAJK projekt Landbouw We reldwijd organiseert van 11 tot en met 15 december voor agrarische jongeren in de provincies Zeeland, Noord-Brabant Limburg een stu diereis naar Duitsland/Denemar ken. Thema van de studiereis is 'graan veevoer'. Aan de hand van bedrijfsbezoeken en kontakten met agrarische jonge ren gaan we tijdens de studiereis in op vragen als: - hoe staan veehouderij en akker bouw ervoor? - wat voeren veehouders? (graan, krachtvoer, etc.) - hoe moet het verder met het graan beleid? - hoe denken agrarische jongeren over veevoerimporten (uit Derde Wereldlanden)? Globaal programma Op het programma staan onder an dere: bezoeken aan veehouderij en akkerbouwbedrijven in Duitsland Denemarken; gespreksavond met veehouderij-AJK en met akkerbouw-AJK Duitse jongeren; gesprek met Deense varkenshouders over graan tapioka; bezoek meng- voerbedrijf Denemarken. Per bus/touringcar. Vertrek maan dagochtend 11 december. Terug komst vrijdagavond 15 december. Deelnemers moeten lid zijn van één van de plattelandsjongerenorganisa ties. De studiereis is vooral bedoeld voor jongeren die (gaan) werken in akkerbouw of veehouderij. Talen kennis of andere opleiding is niet nodig. De exakte prijs is pas 2 weken voor vertrek bekend (is onder andere af hankelijk van het aantal deelne mers). Door subsidie van de EG kan de prijs laag blijven (200 a 300 gul den). Het maximum aantal deelne mers is ongeveer 30. Duitsland/Denemarken In Duitsland en Denemarken wordt bijna de helft van het graan direkt aan het vee gevoerd. In Denemarken wordt aan 9 miljoen varkens jaar lijks 4,5 miljoen graan gevoerd. De 14 miljoen varkens in Nederland vreten vrijwel geen graan. Voor de Deense akkerbouwers is graan dan ook erg belangrijk: meer dan 60% van het akkerbouwareaal is graan (in Nederland 33%). Een kwart van alle Deense landbouwbedrijven is gespecialiseerd in graan. Volgens het LEI heeft Denemarken de laagste kostprijs in de EG. De veehouderij in Denemarken is van oudsher sterk grondgebonden. Meer dan 2,3 melkkoeien of 14 mestvar- kens per hektare mag je alleen hou den als je een kontrakt voor mestaf zet hebt. Denemarken verbouwt 90% van haar veevoer zelf. Tapioka wordt niet of nauwelijks geïmpor teerd omdat de landbouworganisa ties tegen de import waren zolang er nog een graanoverschot bestaat. Belangstelling? Meld je dan vóór 10 november aan bij Carien Martens, telefoon; 073-141774. Op 27 november is er een (voor deel nemers verplichte) informatie avond. Op deze avond wordt verde- Vrijdag 10 november 1989 re informatie gegeven over het pro gramma over de landbouw in Duits land/Denemarken en over diverse praktische zaken. Afd. Langstraat: 10 november: auto-puzzelrit. Plaats: Zindewinde. Vertrek: tussen 20.00 en 21.00 uur. Kosten: leden gratis; niet-leden 5,-. Afd. Schouwen-Duiveland: 19 no vember: volleybaltoernooi in sport hal 'Onderdak' te Zierikzee van 12.45 tot 20.00 uur. Kosten per team: 50,Opgeven vóór 3 no vember bij Rene Manni (01110-12542) of Jos Felius (01114-1514). Afd. Zevenbergen: 17 november: 'Belgische Bieravond'. Kantine 'On derzeil'. W.S.C. Hollandsch-Diep, Roodevaart 44 te Moerdijk. Aan vang: 20.00 uur. Kosten: leden 2,50; niet-leden 5,De avond wordt gevuld met goede muziek en lekkere hapjes. En er kan gezellig ge danst worden. Afd. Noord-Beveland: 11 novem ber: Vissen. Plaats: Concordia te Wissenkerke. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: (te betalen bij inschrijving). Leden 5,00; niet-leden 7,50. Aas en hengel zelf meebrengen. Provinciale aktiviteiten: 19 novem ber: volleybaltoernooi (zie Schouwen-Duiveland). 20 november: HB-vergadering. LESMATERIAAL VAN HET NEDERLANDS ZUIVELBUREAU Jaarlijks krijgt Het Nederlands Zuivelburo meer dan tweedui zend aanvragen om lesmateriaal van scholieren en leerkrachten. Het buro biedt hen onder andere lespakketten, affiches, brochures en receptenboekjes. Daarnaast worden via andere kanalen films en videoprogramma's uit geleend. Met het materiaal krijgt de leer ling informatie over melkveehou derij en zuivelbereiding en de plaats van zuivelprodukten in de voeding. Op zaterdag 28 oktober vond voor de derde keer de nationale werkdag in het landschap plaats. Op deze openingsdag van het vrijwilligerssei- zoen waren, weer en wind trotse rend, in Zeeland 80 vrijwilligers ak tief op vijf lokaties. Op Walcheren werden wilgen geknot bij boerderij Huis ter Mee bij Oost- kapelle en aan de Oranjedijk te Ar- nemuiden. In West Zeeuws- Vlaanderen werd een afrastering ge plaatst rond de Groese Duintjes. Door Oost Zeeuws-Vlaamse vrijwil ligers werd geknot in Hoek. Voor Beveland was gekozen voor het snoeien van hoogstamfruitbo- men en wilgen knotten in het rekrea- tiegebied 'Hollandse Hoeve' bij Goes. De eerste snoeihandelingen werden hier verricht door wethouder Heerebout in bijzijn van een tegen vallend aantal vrijwilligers. Ook de publieke belangstelling viel tegen, hoewel 's middags het weer verbeter de en het aantal vrijwilligers op peil was. Een dertigtal bomen werd op geknapt. In de kinderboerderij wa ren een veertigtal appel- en pereras sen uitgestald; op de hieraan verbon den prijsvraag kwamen verrassend veel goede antwoorden binnen. Evenals de andere provinciale stich tingen landschapsverzorging presen teerde Landschapsverzorging Zee land zich op de landelijke manifesta tie in Hoog-Catharijne, Utrecht, die 40.000 bezoekers trok. Hier was veel belangstelling voor de brochure 'Veedrinkputten', die gemaakt is door Stichting Landschapsverzor- ging Zeeland en Provincie Zeeland. In Zeeland waren op 28 oktober 80 vrijwilligers aktief met het onderhoud van het landschap. Er werd op vijf verschillende plaatsen gewerkt redaktia hank tegels Voor de oprichting van onze afde ling Langstraat hoeven we niet zo ver terug in de geschiedenis. Medio '86 was er de vraag van enkele en thousiaste jongeren of er in onze streek geen vereniging was die leuke dingen organiseerde voor (agrari sche) jongeren. Wel, met behulp van met name de Studieklub voor de rundveehouderij te Sprang-Capelle en kring Langstraat van de ZLM werd er al snel de aanzet gegeven tot de oprichting van een plattelands jongeren vereniging. De Agrarische Dag die, toevallig, kort hierop plaats vond in Sprang- Capelle was een goede gelegenheid om ons te presenteren en zo ook af te tasten waar er in onze streek zoal behoefte aan was. De reakties waren zo positief dat er al snel enkele akti viteiten op touw werden gezet, deze werden allen druk bezocht. In maart 1987 werd in café "Het Spoor" een oprichtingsvergadering gehouden; de oprichting van PJZ- afdeling Langstraat was een feit. Destijds zijn we met bijna 80 leden begonnen. Daaruit bleek dus wel dat er behoefte bestond aan een aktieve jongerenvereniging. In het begin was het moeilijk om als afdeling alle zaken goed te plannen en te regelen. Waarschijnlijk heeft iedere startende afdeling in het begin problemen met het opzetten van, en de keuze uit, verschillende aktivitei ten. Maar dankzij een zeer aktief en attent bestuur juist in die beginda gen, en ook door de spontane hulp van leden kon dat eerste jaar al een leuk programma worden opgezet. De vele avonden slaagden meestal ook doordat de muziek prima werd verzorgd door plaatselijke drive in shows, met wie wij veel samen werkten. Misschien voelde ik dat persoonlijk zo, maar ik vond dat er in die tijd een sfeertje hing van saamhorigheid. Iedereen begreep dat als er iets blij vends van de grond moest komen dat je er volledig achter moest staan. De leden hebben dat ook zeker gedaan. Het doel van onze afdeling is het ontwikkelen en vormen van agra risch geïnteresseerde jongeren op maatschappelijk, kultureel, sociaal, ekonomisch, en vaktechnisch ge bied; schuurfeesten en lentefeesten e.d. worden altijd druk bezocht. Vaktechnisch gebied Natuurlijk organiseren we ook din gen op meer vaktechnisch gebied, voorbeelden hiervan een avond over "vleesvaarzen als 2e tak" en een ex- kursie naar mengvoederfabrikant "Bouman". Maar zulke aktiviteiten worden wat minder bezocht maar wél door geïn teresseerde personen. In de toekomst willen we nog wat nieuwe dingen op touw zetten. We denken bijvoorbeeld aan een touw- trektoernooi, kanoën, dagje Val kenburg. Ook willen we proberen de agrari sche aktiviteiten wat aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Onze PJZ-afdeling heeft in de streek echt een plaats verworven. En dat is een goede zaak dat er voor de jonge ren een aktieve vereniging is die hun belangen probeert te behartigen. De goede kontakten met de vereni gingen waaraan we ons bestaan min of meer te danken hebben zijn geble ven. Deze zomer is het de bedoeling om opnieuw een Agrarische Dag met kalveropfokwedstrijd te organise ren. Het organiseren hiervan gebeurt door de Studieklub, de kring Langstraat van de ZLM en onze PJZ-afdeling. In dit stukje heb ik de verschillende aktiviteiten van de afdeling wat be licht. Hopelijk heeft iedereen zo een beetje een indruk van wat PJZ- Langstraat is en wat wij zoal orga niseren. Namens het bestuur, Gerrit Hartgers 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19