Nieuws van de paardendag bippi/ch nieuws Zo hoort dat! Het Zeeuwse Trekpaard op film Animo voor volkstuinen blijft teruglopen Interpolis vernieuwt agrarische rechtsbijstandverzekering Met de dag over de paardenhou- derij op 26 oktober heeft de Ne derlandse Zoötechnische Vereni ging veel waardering gekregen. Er waren veel belangstellenden op af gekomen, vooral veel bestuurders en officials. Drs. Remmen hield een inleiding over de ervaringen met het begelei dingsprogramma hengstenhou- derij, dat dit jaar van start is ge gaan. Hiervoor zijn door de Ge zondheidsdienst voor Dieren twee dierenartseg vrijgemaakt: Remmen (Noord-Brabant) en mevrouw Parlevliet (Gelder land), die alle hengstenhouders een of meerdere malen bezocht hebben. In totaal betrof het 564 hengstenhouders. Met name ten aanzien van de administratie za gen ze graag een beter systeem, waarbij dan ook betere gegevens over de vruchtbaarheid beschik baar zouden kunnen komen. Ekstra aandacht hadden gekre gen de 98 stations waar kunstma tige inseminatie wordt toegepast. De verwachting werd uitgespro ken dat de K.I. sterk zal toene men. Er komt nu ook een oplei ding voor hulpkrachten paarden K.I. In België is in de warm bloedwereld de K.I. al algemeen, 70 tot 80% van de merries wordt daar al geïnsemineerd tegen 10 tot 15% in Nederland. De heer Kalsbergen stond stil bij de mogelijke gevolgen van de Eu ropese richtlijn voor de Neder landse paarden- en ponyfokkerij als die 31 december 1992 van kracht wordt. Dan zou het ver keer van paarden in de EG ge makkelijker worden door veteri naire harmonisatie. In de sport zullen Duitsland en Frankrijk Nederlandse paarden niet meer kunnen diskrimineren. En bij de fokkerij zullen de gelijkgerichte stamboeken elkaar moeten er kennen en eikaars paarden zon der meer moeten inschrijven. Hier goedgekeurde hengsten kunnen dan in de hele EG dek ken. Maar voor het zover is moe ten de richtlijnen nog vastgesteld worden en in de nieuwe lidstaten worden goedgekeurd. Het is de vraag of die allemaal op tijd rond kan komen. Toch is het goed ons hierover te beraden, want dat er ingrijpende veranderingen zullen komen, staat wel vast. Ir. Huizinga hield een interessant betoog over 10 jaar verrichtings- onderzoek bij rijpaardhengsten. Hij kwam tot de konklusie dat in de eerste 50 dagen de meeste ge gevens beschikbaar komen en dat daarin bij de tweede 50 dagen in de regel niet veel veranderd. Bij verkorting van het onderzoek zouden bij gelijkblijvende kosten nu meer hengsten onderzocht kunnen worden. Met deze kon klusie waren veel hengstenopfok- kers zeer ingenomen. Dr. Merkens kwam na de middag met dia's aan het woord, maar iedereen bleef wakker. Zijn inlei ding over kwantitatieve beoorde ling van de gangen van het paard met behulp van een krachtenplat vorm was weliswaar zeer weten schappelijk, maar werd boeiend en af en toe humoristisch ge bracht. Het krachtenplatform is een soort weegbrugje waarmee telkens de krachten van elk der benen in verschillende richtingen - opwaarts, zijwaarts, achter waarts - bepaald worden. Op de ze wijze wordt objektief vast gesteld aan welk been het paard kreupel is. Tot slot hield drs. G. Bruin een inleiding over opfokonderzoek en blessure preventie bij rijpaar den, maar door andere verplich tingen heb ik deze niet kunnen volgen. In aansluiting hierop wijs ik op de avond 21 november in Hotel Goes om 19.30 uur, die de afde ling Zeeland van het KWPN sa men met de provinciale Bond van Landelijke Rijverenigingen be legd met als spreker de heer K. van Muiswinkel van het Dierge neeskundig Centrum Noord Ne derland, die aandoeningen aan het bewegingsapparaat zal be handelen. Nationale kampioenschappen De nationale kampioenschappen samengesteld voor paarden op 10 en 11 november op 'De Schots man' krijgen een mooie bezetting van ca. 50 deelnemers, waar on getwijfeld veel belangstellenden op af zullen komen, niet alleen uit Zeeland maar uit geheel Ne derland, hetgeen blijkt uit de reeds geboekte hotelreserverin gen. Vanaf de Veersegatdam zijn al enige tijd enkele nieuwge bouwde hindernissen te zien. We duimen natuurlijk allemaal voor mooi weer. De nationale kampioenschappen samengesteld voor pony's zijn vorige week in Norg verreden en dat leverde een mooi Zeeuws sukses op. In de cross klasse L was Marcelle de Kam van de po- nyklub Oranjezon met Radja in een veld van 40 kombinaties de beste en veroverde de hiervoor beschikbaar gestelde ereprijs. Meer te doen op 11 november Dan is er ook de internationale fokdag van het WPN fokdistrikt Zeeuws-Vlaanderen in manege Riemens te Nieuwvliet, met een rekord aantal inschrijvingen, ge lijkelijk verdeelt over de aan grenzende fokdistrikten in Ne derland en België, in omvang van de centrale keuring benaderd. Het belooft daar ook zeer inte ressant te worden. En dan heeft de stichting Wer kend Trekpaard Zeeland op een 5-tal bedrijven een open dag op dezelfde datum. Erg jammer voor diegenen die elk evenement afzonderlijk wel had willen be zoeken. En op het Federatiecen trum in Ermelo is er ook nog de jonge hengstenkeuring van het Nederlandse New Forestpo- nystamboek en ook daarmee ko men enkele officials voor een keus te staan. Grootschalig paardenbedrijf van start in Flevopolder Het echtpaar Iwema, voorheen werkzaam op de draverstoeterij Buitenzorg te Bemmel, heeft on der Zeewolde een bedrijf van 42 ha toegewezen gekregen om er een paardenopfokkerij voor 150 paarden (dravers, volbloeden rij paarden) te beginnen. In mei 1990 zal de inscharing starten. Al 50 eigenaren van paarden hebben zich hiervoor opgegeven. We zijn erg benieuwd naar de ontwikke ling van dit bedrijf. Herhaling T.V.-uitzending De televisie-uitzending over de Zeeuwse Dag van het Paard wordt vandaag - 10 november - om 18.10 uur herhaald in de KRO-uitzending Markant- Achterland. Een erg mooie uit zending die we van harte in aller belangstelling aanbevelen en we denken dat velen, die deze al eer der zagen, er met plezier nog eens een tweede keer voor willen gaan zitten. Nederlanders tonen steeds min der interesse voor de volkstuinen en doen steeds meer een beroep op de produkten van de boer. De verminderde belangstelling heeft alles te maken met de ver anderende levensstijl van de Ne derlanders en de zich herstellende ekonomie. De arbeidsintensieve bewerking van een moestuin weegt voor velen niet meer op te gen het kleine financiële voor deel. De akkerbouwers varen daar wel bij, want de konsument doet meer en meer een beroep op hen. •- Trekpaarden aan het werk tijdens de open dag op 1 april jl. bij familie De Visser te Vlissin gen. De Leidse cineaste Metje Postma heeft vergevorderde plannen om een 16 mm film te maken van het Zeeuwse Trekpaard. De voorberei dingen voor het filmprojekt zijn in volle gang. Vanaf de zomer is er nauw overleg tussen Postma en 'Het Werkend Trekpaard'. In feite vormt de aanleiding voor de oprichting van de stichting, nl. de totale verdwijning van het werkende trekpaard in de landbouw, ook de aanleiding voor de film. De film moet een 'Zeeuws dokument' wor den waarbij de glorietijd en de gelei delijke teruggang van het trekpaard op het boerenbedrijf geschetst wordt tegen de achtergrond van ontwikke lingen in de landbouw en verschil lende historische gebeurtenissen. De enkele bedrijven die nu nog met paarden werken kunnen hierin mo del staan voor hoe het was en hier en daar nog steeds is. Daarnaast zal ge bruik gemaakt worden van histo risch beeldmateriaal dat nu in ver schillende archieven (Polygoon, Rijks Voorlichtings Dienst) ligt op geslagen. De film wordt een drieluik van elk 20 minuten. In ieder deel zullen de verschillende aspekten van het wer ken en omgaan met trekpaarden in voorjaar, zomer en najaar in beeld gebracht worden. Naast de werk zaamheden met paarden op het land zal aandacht besteed worden aan de fokkerij, de africhting, de keurin gen, de ringrijwedstrijden. Ook de ambachtlieden die in het verleden hun nering hadden aan de trekpaar den, zoals de hoefsmid en de gareel maker, komen aan de orde. Gedurende de beelden, die nu nog gemaakt kunnen worden, zal steeds een terugblik in de tijd plaatsvinden, waarbij de historische ontwikkelin gen geschetst worden. Gebeurtenis sen als de inundatie van Walcheren, de watersnood uit '53 en de verkave lingen hebben hun sporen getrok ken. Mensen komen aan het woord die in hun dagelijkse werk veel te maken hebben gehad met de veran deringen in de landbouw, waarbij het trekpaard langzaam maar zeker terrein verloor: de smid, de land- bouwvoorlichter, de paar denknecht... De opzet van de film past uitstekend in de doelstellingen van de stichting 'Het Werkend Trekpaard'. Inmid dels is door de stichting Audio Visu ele Antropologie Nederland zowel bij het Anjerfonds als bij de provin cie Zeeland subsidie voor dit film projekt aangevraagd. Deze aanvra gen zijn van harte door het bestuur van 'Het Werkend Trekpaard' on dersteund. De verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat be rust bij cineaste Metje Postma. Het Werkend Trekpaard heeft toegezegd alle verdere steun te verlenen die mo gelijk is, waaronder advies- en re search werk. Het Tilburgse verzekeringskonsern Interpolis introduceerde recentelijk haar sterk vernieuwde rechts bijstandverzekering voor agrariërs. Een aanzienlijke uitbreiding van de toch al vrij ruime dekking vormt het belangrijkste kenmerk van deze ver nieuwde verzekeringsvorm. Daar naast zijn premie-afspraken ge maakt met de drie standsorgani saties. De uitbreiding van de dekking ligt met name op het terrein van het ad ministratief recht en het kontrak- tenrecht. De afspraken met de standsorgani saties houden onder meer in dat ver zekerden die lid zijn van de KNBTB, KNLC of NCBTB een korting van 75,op hun premie zullen ont vangen. Deze regeling geldt zowel voor bestaande als voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Velen van ons hebben in hun veld de wildstand al geïnventariseerd en zoals ik het kan bekijken zit er wel 'wat'. Natuurlijk ga je de eerste keer alleen of met hele goe de vrienden. Begunstigd door het, ik zou bijna zeggen unieke weer, gaat de oogst nu wel heel erg snel, wat tevens inhoudt, dat de groenbemester dit jaar eerder weg zal zijn. De wintertarwe zit voor een groot deel in de grond en hier hebben we de last van duiven, eenden en fazanten. De ze laatste kunnen lastig zijn, zij krabben in de grond met alle ge volgen van dien. Ik hoop dat de schade hier meevalt. Heb je toe vallig, naast die wintertarwe, wat groenbemester staan, dan zijn de fazanten binnen de kortste keren verhuisd. We hebben dan altijd nog de drijfjacht achter de hand. Ik hoorde dat er meer patrijzen zouden zijn, maar ook van plot seling omkomende myxomatose bij de konijnen. Doe daar wat aan. Verontrustend is een bericht over, ook weer plotseling, meer dode hazen dan normaal. Let dus goed op speciaal voor volgend jaar! Natuurlijk hebt u de uitnodigin gen al verstuurd aan uw gasten en ik hoop dat het goede jachtda gen mogen worden. Wat de gasten betreft, dezen kunnen hun goede manieren laten zien zoals zij dit hebben geleerd in de prak tijk of kursus. Het wild weg schieten voor andermans neus, lege patronen achterlaten in het veld of in een sloot trappen, hoort niet! Nodig dergelijke gasten dus niet meer uit. Wie niet horen wil moet maar voelen. De post die u als gast aangewezen krijgt verlaat u niet. Het hoort niet en is bovendien nog gevaar lijk ook. Zelfs al vliegt en loopt het wild beter voor u op 100 me ter van u vandaan, dan is dit he laas voor u een typisch geval van jammer. Maar weidgenoten, wij weten dit alles al. Breng het in praktijk en geniet van de jachtdagen. Kijk er naar uit en kijk er op terug. T. Huis in 't Veld Vrijdag 10 november 1989 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17