A. KWINT B.V. UITNODIGING Groot fruitteeltprojekt in China HACK B.V. tel. 01650-54152 VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BOUWLAND TE NOORDWELLE VERKOPING BOUWLAND TE SINT-ANNALAND Vleesverbruik BRD in 1988 gestegen Japan laat nu ook leliebollen toe HOUTHANDEL REIMERSWAAL DROGE KIPPEMEST HOOGWAARDIG; DRIJFMEST EN SCHUIMAARDE betonnen 2e hands stelconplaten; nieuwe 4 m2 98,— per stuk; 2e hands betonnen klinkers; minimum afname 12 stuks. toon v/d mmmw KAVEL I KAVEL II KAVEL III VEILING HOFSTEDE JACHTH0EK 1 TE KAPELLE HOFSTEDE PERCELEN BOUWLAND MAKRIMA BROEIKASSEN KAVEL I KAVEL II KAVEL III KAVEL IV KAVEL V Onderhandelingen van Produkt- schap voor Siergewassen en Ministe rie van Landbouw met Japanse au toriteiten hebben ertoe geleid dat per 1 januari 1990 21 cultivars van lelie- bollen zonder quarantaineplanting in Japan direkt geïmporteerd mogen worden. Deze cultivars zijn: Apeldoorn, Aristo, Avignon, Casa Blanca, Compass, Conn.King, Corsica, Dreamland, Esther, Eurovision, Gran Paradiso, Harmony, Milano, Montreux, Polyanna, Red Night, Roma, Snow Queen, Sorrento, Sun- ray, Yellow Giant. Enchantment zal naar verwachting ook in de lijst kun nen worden opgenomen nadat er na der onderzoek op de aanwezigheid van virussen heeft plaatsgevonden. De andere cultivars zullen betrokken worden in de onderhandelingen die in maart 1990 op het programma staan. Dan zal tevens een vrije toe gang van irissen en hyacinten bepleit worden. Hoofdweg 7 Rilland tel. 01135-1987 Scherp geprijsd In: - plaatmaterialen en balkhout - Dupanel isolatieplaten - damwandprofielplaten (fab. British steel) Etemit golfplaten met kwaliteitsgarantie (analyse Oosterbeek) HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET 1 BOEREN WERK! (04199) 16 86 Notaris Mr. W.H. Klaassen te Zierikzee is voor nemens bij inschrijving te verkopen ten verzoeke van de Maatschap B.B.C. M.J. Landegent HET BOUWLAND aan de Bouwmans- weg te Noordwelle, kad. bek. gem. Westerschouwen, sectie F nos. 221 en 1238 groot 10.03.80 ha. HET BOUWLAND aan de Bouwmans- weg te Noordwelle, kad. bek. gem. Wes terschouwen sectie F no. 1239 groot 4.79.50 ha. DE COMBINATIE van de Kavels I en II. Het bouwland is van prima kwaliteit. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling van koopsom en kosten, uiterlijk op 28 decem ber 1989. Kavel II is ingezaaid met Obelisk wintertarwe. De prijs waarbij volle last wordt gegeven voor Kavel III is gedeponeerd bij genoemde notaris. Nadere documentatie en inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar te kantore van notaris Klaas sen, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zie rikzee, tel. 01110-16451. Inlevering van inschrijvingsbiljetten in gesloten envelop (voorzien van motto "inschrijving Noordwelle") uiterlijk op maandag 27 november 1989 om 16.00 uur. De Fa. Kwint nodigt u allen uit voor het bijwonen van onze Kwint tournee show welke gehouden zal worden in de week van 13 november t/m 18 november. Tijdens deze show maakt u kennis met ons uitgebreid assortiment smeermiddelen, werkplaatsuitrusting, etc. De adressen waar deze shows gehouden zullen worden zijn als volgt: MAANDAG 13 NOVEMBER bij Gebr. Boot, Zanddijk 17, 4416 PR Kruiningen DINSDAG 14 NOVEMBER bij dhr. Dieleman, Zandplaatweg 5, 4542 PR Hoek WOENSDAG 15 NOVEMBER bij C.V.E., Middenweg 13, 4306 NP Nieuwerkerk DONDERDAG 16 NOVEMBER bij Gebr. den Engelsman, Pelleweg 2, 4693 SE Poortvliet VRIJDAG 17 NOVEMBER bij Gebr. Geldof, Domburgseweg 68, 4356 NB Oostkapelle ZATERDAG 18 NOVEMBER bij dhr. Mijnders, Blindeweg 2, 3247 KB Dirksland Wij zullen u met de bordjes "QUINTOW vanaf iedere hoofdverkeersweg wijzen naar de plaats van de show. Voor eventuele verdere inlichting: M.M. Vogelaar, tel. 01102-43265. N O T A R S S E N Mr G.B. van Sisseren, notaris te Goes, is voornemens op donderdag 30 november 1989 om 14.00 uur in het gebouw "DE VR00NE", C.D. Vereekestraat 74 te KAPELLE op verzoek va&de familie Boogaard in het openbaar te verkopen: KAVEL I bestaande uit huis, schuur, erf met enkele houten opstallen, fraai bebost, alsmede bouwland, gelegen aan de Jachtboek 1 te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie 0 van de nummers 226 en 224, twee gedeelten, samen groot ongeveer 0.52.00 Ha. KAVEL II gelegen aan de Jachthoek te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie 0 van nummer 224 een gedeelte, groot ongeveer 0.94.00 Ha. KAVEL III gelegen aan de Jachthoek te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie 0 van de nummers 226 en 224, twee gedeelten, samen groot ongeveer 5.16.90 Ha. KAVEL IV gelegen aan de Jachthoek te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie 0 van nummer 226, een gedeelte, groot ongeveer 6.00.00 Ha. KAVEL V gelegen aan de Abbekinderse Zandweg te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie G nummers 437 en 438, respektievelijk groot 4.89.00 Ha en 1.11.00 Ha. (totaal 6.00.00 Ha.). KAVEL VI gelegen aan de Abbekinderse Zandweg te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie G nummer 440, groot 6.27.50 Ha. KAVEL VII gelegen aan de Secundaire weg S12 te Kapelle, kadastraal bekend gemeente KAPELLE, sektie 0 nummer 234, groot 5.01.00 Ha. KAVEL VIII de kombinatie van kavel III en IV. KAVEL IX de'kombinatie van kavel V en VI. Wijze van veilen: de veiling vindt plaats in één zitting in twee fasen: de inzet bij opbod en de afslag bij afmijning. Van toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Kon. Not. Broederschap. Aanvaarding: de gronden: vrij van huur of pacht na betaling van al het verschuldigde en bovendien na roven-oogst 1989. de hofstede met huiskavel: na ontruiming door huidige bewoner, doch uiterlijk per 1 februari 1990. Betaling: kosten uiterlijk 10 dagen na de toewijzing en de koopsom uiterlijk 6 weken na gunning. De zakelijke lasten zijn vanaf 1 januari 1990 voor rekening van de koper. Bezichtiging: zaterdag 11 en 18 november a.s. van 14.00-16.00 uur en Inlichtingen: in te winnen ten kantore van Frantzen Van Sisseren notarissen, Voorstad 45 te Goes, alwaar een informatiebulletin op aanvraag verkrijgbaar is. Telefoon 01100-32520. Volgens het Ministerie van Land bouw in de Verenigde Staten (US- DA) overweegt de Wereldbank een lening van maar liefst 63,5 miljoen dollar aan China voor de ontwikke ling van de fruitsektor. Indien dit 'Mid-Yangtze Agricultu ral Development' project goedge keurd wordt, en gestart zal worden in 1990, verwacht men aan het eind van de jaren negentig, maar vooral nét 2005, aanzienlijke hoeveelheden fruit te kunnen produceren. Dit fruit is niet alleen voor de binnenlandse markt bestemd. Men wil juist met deze produktie de eksport naar buurlanden in het Verre Oosten maar ook naar landen als Canada, de Sovjet-Unie en Oost-Europa be vorderen. Zoals het plan er nu ligt is er 9.400 ha voor citrus bestemd. Daarnaast zal er 2.600 ha met litchi's, longans, pruimen, loquats, gele perziken, pe ren en kiwi's aangeplant worden. Verder is het de bedoeling dat 2.400 ha met oude citrus-boomgaarden zal worden vernieuwd en opgeknapt. Volgens schattingen zullen deze boomgaarden in volle produktie 260.000 ton citrus en 48.000 ton overig fruit gaan produceren. Ook de opgeknapte 'oude boomgaarden' zullen nog eens goed zijn voor 42.000 ton fruit. In vergelijking met de totale Chinese fruitproduktie (ekskl. meloenen) van zo'n 14 miljoen ton in 1987 val len deze produkties enigszins in het niet. Toch moet hierbij niet uit het oog verloren worden, dat er vooral geproduceerd gaat worden voor de eksport. Het vleesverbruik in West-Duitsland is ten opzichte van 1987 met 0,6 kg toegenomen tot een totale vleeskon- sumptie van 104,1 kg per hoofd. Dit is een stijging van 0,6%. Binnen de totale vleeskonsumptie is het aan deel varkensvlees en rundvlees nage noeg gelijk gebleven. Het verbruik van varkensvlees nam met 0,2 kg toe tot 62,2 kg en de rundvleeskonsump- tie steeg met 0,1 kg tot 22 kg, aldus Weekinfo van het PVV. De prijzen voor varkensvlees en rundvlees zijn in 1988 met respektie velijk 2,3% en 0,7% afgenomen. Deze prijsdaling heeft echter niet ge leid tot een duidelijke toename in de vraag naar deze vleessoorten. Dit is een teken dat er sprake is van een optredende verzadiging in de markt. Het verbruik van pluimveevlees is in 1988 met 6,7% sterk gestegen, het aandeel van pluimveevlees in de to tale vleeskonsumptie is hiermee op bijna 11 procent gekomen. De kon- sumptie van kalfsvlees onderging een aanzienlijke daling als gevolg van het hormoonschandaal in de tweede helft van 1988. Het verbruik was in 1988 slechts 1,5 kg. Dit is een daling van 6,7% ten opzichte van 1987. Een daling van de prijs van kalfsvlees met 0,8% heeft de sterke terugval in de konsumptie niet kun nen beperken. De konsumptie van overige vlees soorten, waaronder konijn en wild, nam voor het eerst sinds enkele jaren weer toe. Deze ontwikkeling geeft aan dat de vraag naar deze produk- ten zich na de Tsjernobylramp in het voorjaar van 1988 herstellende is. Kloetingseweg 13, 4444 AC 's-Heer Abtskerke Tel. 01103-1611 Wij leveren professioneel uitgevoerde broeikassen, incl. fundering, tegen aantrekkelijke prijzen. 2.70 x 3.00 mf2.040,- Prijzen 3.00 x 4.50 mf 2.775,- ine. BTW NU OOK P.V.C.-TUNNELKASSEN! Notaris Mr. J. Schot te Tholen, Hoogstraat 15 (tel. 01660-2254) is voornemens, ten verzoeke van de Heer J.L. Stoel, op dinsdag 21 nov. 1989 des avonds 7jiur, in café "De Gouden Leeuw" Voorstraat 50 te Sint- Annaland, in het openbaar te verkopen, bij opbod en afslag, de percelen bouwland te Sint-Annaland, zijnde: het perceel aan de Staart weg/hoek West- weg, sectie E nummer 406 groot 1.55.80 H.A. (Herv. rente 67,77) het ong. noord-oostelijk gedeelte van sec tie E 325, groot ongeveer 1 H.A. (Herv. rente 48,50) het ongeveer zuid-westelijk gedeelte van sectie E 325, groot ongeveer 2.73.30 H.A. (Herv. rente 132,54) het perceel aan de Staartweg, sectie E 324 groot 2.19.67 H.A. (Herv. rente 110,29) het perceel aan de Moggershilseweg, sectie E 339 groot 1.56.65 H.A. (Herv. rente 69,04) Te aanvaarden roven oogst 1989, na betaling der koopsommen. Gegadigden dienen op de verkoping desgewenst een verklaring van hun bankrelatie te kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoedheid. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris. 16 Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 16