Konsentratie fluoride in Zeeland gedaald Suatiesluisjes rond Veerse Meer "Scharrelslachtkuikens" prijswinnaar van AMRO Agrarische Scriptiewedstrijd Voorstel voor aanwijzing Deurnese Peelgebieden Nijpels wenst openbaarmaking bij overschrijding drinkwaternormen De natuurbeschermingsraad ziet gunstige perspektieven voor natuurontwikkeling in het Krammer-Volkerak Braks tijdens kongres Gewasbescherming en Spuittechniek: 'Toelatingsbeleid zorgvuldig aanpassen' Landbouwschap tot overheid: Bespaar niet op waterkeringen Het beleid van de overheid zal er in de toekomst op gericht zijn de huidi ge inzet van chemische bestrij dingsmiddelen te reduceren. Dat is strekking van het Meerjarenplan Ge wasbescherming, dat op korte ter mijn zal verschijnen. Minister G.J.M. Braks van Landbouw en Visserij liet dit afgelopen woensdag weten tijdens een kongres over Ge wasbescherming en Spuittechniek in Lelystad. De minister benadrukte echter dat het toelatingsbeleid zorg vuldig aangepast dient te worden. De voornaamste doelstelling uit het Meerjarenplan zal zijn om in de ko mende jaren van de 20.000 ton werk zame stof, die nu op jaarbasis wordt gebruikt, te halveren. 'Dit zal voor een belangrijk deel worden bereikt door een reduktie van het gebruik Na de afsluiting is het Krammer- Volkerak door minister Braks aan gewezen als beschermd- en staatsna- tuurmonument. Sindsdien wordt er gewerkt aan een plan voor het be heer van het gebied, de zogenaamde beheersvisie. Over het konsept van deze beheersvisie heeft de Natuurbe schermingsraad op verzoek van mi nister Braks een advies uitgebracht. Zo is de raad van mening dat de perspektieven voor de natuur op de drooggevallen gronden zeer gunstig zijn. Hier dient 'spontane ontwikke ling' zoveel mogelijk te worden na- van grondontsmettingsmiddelen', aldus Braks. De minister plaatste bij het toekom stige beleid wel enige kanttekenin gen. 'Systematische verbetering van de kwaliteit van het bestrijdingsmid delenpakket door aangepaste toela tingseisen dient snel maar zorgvuldig te gebeuren. Een te eenzijdig aksent op het toelatingsbeleid zou nadelig kunnen zijn. Want haal je een mid del te snel weg terwijl hieraan be hoefte blijft bij gebrek aan alterna tieven, dan zullen ondernemers vluchten in andere, minder gewenste bestrijdingsmiddelen en -methoden'. Braks ontving tijdens het kongres het eerste eksemplaar van het boekje 'Zuinig spuiten', dat door R.A.C. Marcelis van het Centrum voor Landbouw en Milieu werd geschre ven in opdracht van het ministerie gestreefd, met als doel de ontwikke ling van een groot samenhangend ri vierbegeleidend ecosysteem. De raad spreekt echter zijn bezorgd heid uit over de kwaliteit van het op pervlaktewater, zowel nu als in de nabije toekomst. De doorvoer van verontreinigd water uit het Hollands Diep, de drukke scheepvaart en de lozing van polderwater in West- Brabant staan volgens de raad een gunstige ontwikkeling van de natte gebiedsdelen in de weg. Door aktief biologisch beheer kan weliswaar een van VROM. Het boek dient als handleiding voor akkerbouwers en loonwerkers bij het gebruik van bestri jdingsm iddelen Minister G.J.M. Braks aanzienlijke verbetering van de wa terkwaliteit (in het bijzonder het nu triëntengehalte) worden bereikt, maar de overige verontreinigings bronnen blijven een bedreiging vor men voor het ecosysteem. Daarom is de raad voorstander van verdergaan de maatregelen voor oeverbescher ming voor de drooggevallen gronden dan in de konsept-beheersvisie wor den voorgesteld. De Natuurbeschermingsraad vindt dat uit oogpunt van natuurontwik keling voor alle drooggevallen gron den zoveel mogelijk een zelfde type beheer zou moeten worden gevoerd. Daardoor wordt de eenheid binnen het gebied als geheel versterkt. In de beheersvisie wordt echter gekozen voor verschillende typen beheer voor enkele deelgebieden, zoals voor de Slikken van de Heen-west en voor de Dintelse Gorzen. De raad is van me ning dat op deze punten de beheers visie aangepast zou moeten worden. Op 2 november zijn door prof. dr. ir. P.C. van den Noort, tijdens de AMRO Agrarische Studiedag in de "Reehorst" in Ede, de prijzen uitge reikt van de Agrarische Scriptie- wedstrijd die deze bank had georga niseerd. Thema van de wedstrijd was: "Toekomst van de landbouw; het antwoord is aan de jeugd". De eerste prijs (een geldprijs van 5000,is gewonnen door een in dividuele inzender: de heer G. Fran ken van de Agrarische Hogeschool uit Dronten met zijn scriptie "Schar- relslachtkuikens". Het is een omvangrijke scriptie waarin de mogelijkheden voor scharrelslachtkuikens worden aan gegeven. Het is een studie in op dracht van een mengvoederfabri kant (de Heus Barneveld) die op dui delijke wijze de mogelijkheden van dit produkt aangeeft. Er is voor de scriptie ook konsumentenonderzoek verricht dat daarmee een kompleet beeld geeft van deze vorm van land bouw. Het is een goed uitgewerkt, origineel werkstuk. Mede op basis van het onderzoek lijken er moge lijkheden om de produktie van scharrelslachtkuikens in Nederland op te zetten. De tweede prijs is gewonnen door twee studenten van het Prof. van Hall Instituut uit Groningen. De ti tel van de scriptie is "Oesterzwam men, een uitdaging". Het is een kompleet werkstuk bestaande uit een beschrijving van de teelt, een verslag van een proef waaruit is voortgekomen hoe de opbrengst per teelt kan worden vergroot, een sal doberekening en een onderzoek on der konsumenten. Een groep van vier studenten won met hun scriptie "Melkveebedrijf en Mi lieu" de derde prijs. De studenten zijn verbonden aan de Agrarische Hoge school Friesland uit Leeuwarden. Vorig jaar is de konsentratie aan flu oride in de buitenlucht in Zeeland licht gedaald ten opzichte van 1987. Dit blijkt uit de door de afdeling mi lieu van provinciale waterstaat ver richte metingen. Op zeven plaatsen in de provincie - rond het Sloegebied en in de omge ving van Sas van Gent - staat hier voor meetapparatuur opgesteld. De door het rijk gehanteerde voorlopige grenswaarden voor de konsentratie aan fluoriden zijn in 1988 niet over schreden. Deze grenswaarden zijn Nijpels (milieubeheer) heeft, in over leg met de VEWIN, gedragsregels op gesteld om eventuele overschrijdingen van de drinkwaternorm openbaar te maken. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de minis ter dit bekend gemaakt. Als een waterleidingbedrijf een norm- overschrijding konsta teert, dient hij dit terstond bekend te maken bij de Regionale Inspektie voor de Mi lieuhygiëne. Vaak wordt daarna een verifikatie verricht. Als de over schrijding dan wordt bevestigd, zal De Rijksoverheid mag niet besparen op het onderhoud en het beheer van waterkeringen. De plannen van het ministerie van verkeer en waterstaat om zijn bijdrage te halveren, zouden betekenen dat de waterschappen meer geld op tafel moeten leggen voor versterking van dijken. Dat is onrechtvaardig tegenover boeren en tuinders die een groot deel van de waterschapslasten opbrengen. Dit De groep heeft onderzoek verricht naar de milieubelasting van een bestaand melkveehouderijbedrijf. Op basis daarvan zijn voorstellen ge daan hoe deze belasting verminderd kan worden, zodat ook in de toe komst aan milieubepalingen kan worden voldaan. Er is daarbij op een originele wijze gewerkt, waarbij ook de financiële gevolgen met een computerprogramma zijn doorgere kend. Het originele werkstuk kan dienen als voorbeeld voor andere be drijven. Aandacht milieu Opvallend is dat in de scripties, die over het algemeen van een behoor- opgesteld ter bescherming van plan ten en vee. De hoogste konsentratie gemiddeld over een dag is gemeten in Nieuwdorp. Als er op dagen hoge konsentraties fluoriden zijn gemeten, is dat duide lijk terug te voeren op in de buurt gelegen bedrijven die fluor uitstoten. In het Sloegebied zijn dat Hoechst en Pechiney, in Zeeuws-Vlaanderen worden de meetpunten beïnvloed door Zuid-Chemie en de ten zuiden van Zelzate gelegen bedrijven Ugine- Kuhlman en Sidmar. tot openbaarmaking worden overge gaan. Belangrijk is dan dat naast de feitelijke informatie over de over schrijding ook inzicht wordt gegeven over de gezondheidsaspekten en de maatregelen die genomen gaan worden. Indien er geen akuut gevaar is voor de volksgezondheid en er geen aan leiding is om de Kamer direkt te in formeren over normoverschrijding, zal de Kamer in ieder geval wel wor den geïnformeerd in het kader van de algemene landelijke jaarlijkse rapportage over de drink waterkwali teit in Nederland. schrijft het Landbouwschap aan de Tweede Kamer. Volgens het Landbouwschap is het voorkomen van overstromingen in het belang van alle Nederlanders en niet alleen van hen die water schapslasten betalen. Die mogen niet het deel van de lasten dragen dat in feite van de algemene middelen moet afgaan, aldus het schap. lijk niveau zijn, veel aandacht is be steed aan het milieu. Een groot aan tal scripties behandelt produktieme- thodes die positieve effekten kunnen hebben op de milieubelasting. Daar naast zijn er scripties ingezonden die alternatieve produktiemogelijkhe- den aangeven en met name gericht zijn op de akkerbouw. De scripties over de akkerbouw gaan onder andere over loofvernietiging in de aardappelteelt, bio-ethanol, olifantsgras, erucazuurrijke gewas sen, onderzoek naar de mogelijkhe den van plantaardige oliën in de smeermiddelenindustrie, en horizon tale samenwerking in de akkerbouw. In totaal zijn 18 scripties inge zonden. Het waterschap Noord- en Zuid- Beveland overweegt een defini tieve afsluiting tot stand te bren gen van de zogenoemde sua tiesluisjes (sluisjes in een afwate ringskanaal) rond het Veerse Meer. In welke vorm dit moet ge schieden is momenteel nog on derwerp van studie. Na de afsluiting van het Veerse Meer in het begin van de jaren '60 is een aantal suatiesluisjes op Noord- en Zuid-Beveland buiten werking gesteld of gesloopt, om dat zij door het wegvallen van het tij niet meer konden funktio- provisorisch dichtgezet. Omdat toen nog gedacht werd aan een zoete Oosterschelde en Veerse meer, zouden zij namelijk later als inlaatmiddelen kunnen wor den gebruikt. Aangezien deze mogelijkheid thans is komen te vervallen, overweegt het water schap een definitieve afsluiting tot stand te brengen. In welke vorm dit moet geschieden is thans nog onderwerp van studie. Het een en ander hangt nauw sa men met de deugdelijkheid van de konstruktie en de mate waarin het objekt een negatieve invloed heeft op het funktioneren van de neren. De afwateringsfunktie werd overgenomen door nieuwe gemalen. Een vijftal sluisjes is echter mo menteel nog in funktie en afhan kelijk van de uiteindelijke be leidsbeslissing voor wat betreft het peil-regime op het Veerse Meer zullen deze wellicht (indien voor hoge winterpeilen wordt ge kozen) ook buiten werking wor den gesteld. De reeds in de jaren '60 verlaten sluisjes (8 stuks) zijn destijds Veersemeerdijk als waterkering. In dit kader is het heel goed mo gelijk, dat een aantal sluisjes zo danig buiten werking worden gesteld, dat zij als kuituur- historisch bouwwerk behouden blijven. De kosten voor een volledige ver wijdering van een sluis worden voor het waterschap geraamd op 125.000,per sluis. Naar ver wachting zullen deze kosten in het kader van de Deltawet volle dig worden gesubsidieerd. Minister Braks (landbouw, natuur beheer en visserij) stelt voor om de Deurnese Peelgebieden aan te wijzen in het kader van de Overeenkomst inzake watergebieden van Interna tionale betekenis (de zgn. Wetland conventie) en tevens in het kader van de Europese Richtlijn inzake het Be houd van de Vogelstand (de EG- Vogelrichtlijn). De Deurnese Peelge bieden vormen een belangrijk wet land en de vogelkundige waarden van het gebied zijn groot. Groote Peel Minister Braks heeft tevens besloten de aanwijzing van de Groote Peel op basis van de Natuurbeschermings wet opnieuw in overweging te ne men. De bewindsman acht het niet gewenst reeds op 14 november a.s. een definitief besluit te nemen over de aanwijzing. Op deze datum kan volgens de bewindsman geen defini tieve duidelijkheid gegeven worden over de gevolgen van drainage en be regening in de omringende land bouwgebieden op de Groote Peel. De bewindsman heeft dit 6 novem ber jl. meegedeeld aan de Vaste Commissie voor Landbouw van de Tweede Kamer. 14 Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14