Zeeuwse boeren begeleiden aardappeloogst Rooien in Rusland Russische boeren die een bezoek brengen aan ons land om wat te leren van de Nederlandse metho den in de landbouw stonden de laatste maanden volop in de be langstelling. Dat in Rusland zelf ook Nederlanders bezig zijn de Russen het een en ander bij te brengen is minder bekend. De huidige Russische regering is er zich terdege van bewust dat de land bouw de basis is van het ekonomisch gebeuren. Zonder eten in de maag wordt nu eenmaal niet veel ge presteerd. Om die magen goed ge vuld te houden is het dus van belang dat er voldoende geproduceerd wordt. Het is natuurlijk al lang be kend bij de politieke top dat de op brengst per hektare wat schril af steekt bij die van Westerse landen. Omdat de Nederlandse technologie (terecht) een goede naam heeft in de wereld werd jaren geleden kontakt gezocht met een Nederlandse organi satie, en kwam men terecht bij Cebe- co Handelsraad. Dit mondde onder andere uit in een aardappelprojekt, waarbij Nederlands pootgoed en Ne derlandse machines ingezet worden. Ter begeleiding van dit projekt heeft Cebeco enkele vaste krachten per manent in Rusland, maar juist in de kritische tijd van de oogst is het be langrijk om daarnaast mensen met een goede praktijkervaring (agra riërs) in te schakelen. Zo deed Cebeco onlangs een beroep op twee Zeeuwse boeren, Alex van Hootegem uit Kruiningen en Kees Steendijk uit Kamperland. Of de he ren drie weken naar Rusland wilden gaan om de aardappeloogst en het inschuren te begeleiden. Inmiddels zijn ze alweer een paar weken terug, maar probeer in deze mooie nazomer maar eens een af spraak te maken met een landbou wer voor een interview Op een schaarse regenachtige dag kon Alex wel even tijd maken om iets over zijn ervaringen te vertellen. Naar Kashira, Zuid-oost van Moskow Alex: 'het verzoek van Cebeco, via machinefabriek J. de Jonge uit 's Heerenhoek (Amac) die er o.a. rooi ers, stortbakken, loofklappers en duo-banden in bedrijf heeft kwam vrij onverwacht. Toch was de uitda ging dermate groot dat ik direkt alles in het werk gesteld heb om mijn ei gen oogst uit te besteden en de plan nen op m'n eigen bedrijf om te gooi en. Alles moest op vrij korte termijn gebeuren. Een goede maand na het verzoek zaten we in het vliegtuig naar Moskow, met niet meer kennis van Rusland dan de gemiddelde geïnteresseerde Nederlander. In te genstelling tot wat je wel eens hoort van andere Ruslandreizigers verliep bij ons de reis vlot. Geen zoekge raakte paspoorten of superlange wachttijden. Een van de vaste Cebe co mensen in Rusland die net in Ne derland geweest was, vloog met ons mee, zodat we onderweg het een en ander door konden spreken. Vanaf Moskow reisden we in een busje in een paar uur naar 'Huize Kiem- kracht', de basis van de Cebeco mensen. De eerste dagen werden we rondgeleid en kregen we informatie over de bedrijven. 400 ha Nederlandse teelt De bedrijven vallen onder de APK Kashira. Kashira is de centrale ge meente, een provinciestad. Een APK is een overkoepelende organisatie van verschillen sochozen, staatsbe drijven dus. Het gebied beslaat on geveer 42.000 ha, zeg maar zoiets als de Flevopolder. Op drie bedrijven in dit gebied, de bedrijven Lodowa, Rastovski en Kaminski, heeft Cebe co aardappelprojekten, samen met zo'n 400 ha Nederlandse teelt. Om de aardappels te rooien heeft men de beschikking over zes Amac rooiers. Vrijdag 10 november 1989 Russische trekker en vrachtauto, Zeeuwse Amac-rooier Russische trekker (blauw gekleurd), rooier en vrachtauto. is bekend. De Russen zijn vaak min der geïnteresseerd omdat ze nu een maal gevangen zitten in het staatssa- larissysteem. Zo stonden de Amac wagenladers nogal eens zodanig af gesteld dat de aardappels van grote hoogte in de wagens ploften. Dat bont en blauw snijdt men er in Mos kow wel af. Als een onderdeel van een machine kapot gaat betekent dat voor een Rus meestal dat het werk voor die dag klaar is. Ook al zou hij nes liefst 25-30 ton/ha uit de Russi sche grond gehaald werd. Een kombinatie van faktoren is er debet aan dat de opbrengsten laag zijn. Het pootgoed wordt minder zorgvuldig gekozen, behandeld of geselekteerd. Het machinepark is technisch onvolmaakt. Ziekte bestrijding gebeurt niet of nauwe lijks, of te laat, zodat m.n. phytoph- thora een ware plaag is, en wat er verder nog verloren gaat door on in aanbod, en ook totale afwezig heid van produkten, of juist weer 60 schappen vol met bijvoorbeeld w.c.- papier waarvan blijkbaar net een la ding gekomen was. Interessant wa ren de telramen waarmee men uiterst snel en handig een eindbedrag be rekende. Ook culinair heeft men wat andere mogelijkheden en ideeën. Zo aten we elke dag koolsoep, en een koe wordt blijkbaar gewoon in 6000 wis land nog grote ekonomische moge lijkheden liggen is duidelijk. Voor mezelf was het een leerzaam gebeu ren, als agrariër, als Nederlander en als mens'. Aldus Alex van Hootegem, die, als hij ziet dat het weer droog is, verder gaat met zijn spreekwoordelijke be zigheid: 'En de boer, hij ploegde voort'. P.A. Dieleman 13 Presentatie kundig berekende stukken gesneden, zodat je nooit precies weet welk deel uiteindelijk op je bord belandt. Bo vendien kookt men het eten zo lang dat de smaak sterk achteruit gaat, zo die er al ooit inzat. Zelf kwamen we er achter dat het ook niet zo eenvou dig is te koken wat men wil, omdat de ingrediënten er simpelweg niet zijn. Een Russische rooier (van het bunkertype). We hadden op een middag wat be langrijke Russen uitgenodigd voor een aardappelpresentatie, met moge lijkheid tot het proeven en keuren. Natuurlijk wil je dan wel een leuk sausje bij de frites, maar even naar de supermarkt om wat kruiden of mayonaise of joghurt is er niet bij. Toch scharrelden we bij wat Neder landers die voor andere projekten in Rusland waren wat produkten bij el kaar, en werd de presentatie een suk- ses. 13 Nederlandse aardappelras sen, gekookt of gebakken, met eks- klusieve sausjes en natuurlijk wodka. Overigens waren onze kontakten met de bevolking hartelijk. Ze zijn geïnteresseerd in Westerse ideeën, en willen graag horen hoe je je eigen be drijf runt e.d. En dat ze niet kunnen Het was onze taak er op toe te zien dat de rooiers goed afgesteld wer den, op tijd schoongemaakt e.d., en om de mensen er mee om te leren gaan. Het viel ons al direkt op dat de Russen wat huiverig waren om met hun vrachtwagens naast de rooier te rijden, want men werkt in hoofd zaak nog met bunkerrooiers, waar bij de rooier dus in een stilstaande auto gelost wordt. De moderne Amac's werken met zg. paardehoof- den, waaraan de Russen nog moeten wennen, zowel wat betreft de manier van rijden, als de afstelling. De ka- paciteit van de vrachtwagens is ove rigens klein, ongeveer drie tot acht ton, hetgeen een probleem is in ver band met de grote afstanden, en ze ker met de te verwachten grotere op brengsten in de toekomst. Die eerste dagen viel ons vooral die grootscha ligheid op. Grote bedrijven, drie tot negenduizend ha, grote percelen en grote afstanden. Later zagen we een tegenstrijdige kleinschaligheid. Veel handwerk, matig werkende machi nes met een lage kapaciteit en een hoge arbeidsbezetting per machine. Bont en blauw Dat de mensen (ook kantoorperso neel en andere niet specifiek land bouwers), die de oogst binnen moe ten halen heel anders tegenover hun werk staan dan de Nederlandse boer zich inspannen om zo snel mogelijk een ander onderdeel te verkrijgen, ergens in de keten bestellen-leveren- transporteren-monteren gaat er al tijd wel iets mis, door pure onmacht of onverschilligheid. Overigens heeft Cebeco een eigen reparatiewerk plaats en onderdelenmagazijn om deze problemen uit te sluiten. Dat de hele konversatie bij ons werk via een Russisch-Duitse tolk verliep was niet altijd even handig, zeker als het over specifiek technische zaken ging, maar met handen en voeten kwamen we een heel eind. En hoewel de Rus sen iets minder betrokken zijn bij het werk is hun inhoudelijke kennis van zaken op een landbouwbedrijf hoger dan wat weieens verondersteld wordt. Opbrengsten Dat er nog behoorlijk wat verbeterd kan worden aan de Russische aard- appelproduktie bleek ons toen we wat opbrengstcijfers vernamen. Uit de - overigens uitstekende - Rus sische grond haalt men met Russisch pootgoed, machines en methodes toch maar 7-10 ton/ha opbrengst. Een Russisch instituut ter bevorde ring van de landbouw haalde op een naburig proefveld met verbeterde technologie een opbrengst van 12-15 ton/ha, terwijl met Nederlands pootgoed, teeltbegeleiding en machi- Stilleven met Ykuma Nederlandse aardappel) in Rusland zorgvuldig vervoer en opslag zorgt er samen voor dat de Nederlandse produktiemethode torenhoog uit steekt boven de huidige Russische. Toerist Doordat we primair in Rusland wa ren om te werken hadden we weinig tijd om de toerist uit te hangen. Eén dag bekeken we Moskow, maar ver der waren onze dagen goed gevuld met ons projekt. Wel bezochten we eens een winkel, en zagen daar de verhalen bevestigd. Niet veel variatie lachen is beslist niet waar. Wel zijn het 'Westerse-souvenir' jagers. Type- en merkplaatjes van de Amac's waren allemaal ontvreemd. Toekomst Al met al is het me wel gebleken dat er nog het een en ander te doen is in Rusland. Met de aardappelteelt heb ik dat direkt onder ogen gezien, maar veel van het vertelde gaat ook op voor andere produkten b.v. groente, mais e.d., alsmede voor het machinepark. Dat hier voor Neder-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13