Vekabo nieuws "Smullen uit de oven" "Toveren met toetjes" Pas pachtnormen aan op basis van werkelijke stijging eigenaarslasten Inspectie zoekt bron loodvergiftiging in Antwerpen Stortplaats bieten afgezet met vangrail Eerste geslaagden groenvoorziening aan Groene School Kapelle Nieuwe kookboekjes: Begrenzing GLE-Zuid- Beveland niet gewijzigd Tracé weg Vlissingen- Koudekerke en rondweg Koudekerke AMPtKtN OWDt CS)QtK tDLKATIL ZtLLAND Het kampeerseizoen 1989 is nu definitief voorbij. Losse attribu ten kunnen worden opgeborgen en alles wat vorstgevoelig is, kan afgetapt en beveiligd worden. Eventuele vernieuwingen of ver beteringen kunnen worden voor bereid en t.z.t. uitgevoerd wor den, want ook onze gasten stellen de nodige eisen aan inrichting en de aanwezige voorzieningen. De besturen van de diverse re gio's zijn ondertussen bezig met het organiseren van de jaarlijkse vergadering. Veelal geen gemak kelijke klus. Vooral het vinden van de juiste spreker(ster) is geen sinecure. Maar van we doen ons best en zullen er ongetwijfeld toch in slagen het voor elkaar te krijgen. Langs deze weg een drin gend beroep op alle leden de ver gadering in uw regio te bezoeken. Laat het bestuur en eventuele sprekers(sters) niet voor aap staan. Het Federatie bestuur heeft na het nietig verklaren van het raadsbesluit van de gemeente Valkenisse betreffende het kam peren bij de boer kontakt ge zocht met B en W van Valkenis se. Dit heeft geleid tot het opstel len van een pleitnota over het kamperen bij de boer. Het Fede ratiebestuur met mevrouw Wou ters, SEV-ster bij de CBTB, is hierbij nauw betrokken geweest. Als kampeerboeren kunnen we tevreden zijn met deze nota en hopen we dat ze kan bijdragen tot het oplossen van onze pro blemen. Bedankt B en W van Valkenisse en niet te vergeten de notulist. De nota is een pleidooi voor het wet telijk regelen in de a.s. wet op de openluchtrekreatie voor het toestaan van 15 eenheden van 15 maart tot 1 november van ieder jaar. Een uniforme regeling waar iedereen zich aan moet houden en die daardoor gemakkelijk te kontroleren is. De huidige kam- peerwet, zo is bewezen, werkt niet en was al achterhaald bij de inwerkingtreding eind 1986. De piekopvang zoals nu geregeld is onuitvoerbaar gebleken en geeft tal van problemen. Zoals altijd komt er op de nota kritiek maar ook het omgekeerde is het geval. Kritiek van Recron reeds enkele dagen voor de aan bieding van de nota aan de pers. Blijkbaar ergens een lek geweest. De oude argumenten 3, 5, 10 en nu 15 eenheden konkurrentie e.d. In de PZC van 25 oktober in de rubriek 'In Beeld' versierd met een ontsierende nietszeggen de foto ook een reaktie van Ge deputeerde mevrouw Maris- Koster. Volgens haar is de kam peer wet volkomen duidelijk over het kamperen bij de boer wat het aantal eenheden betreft. B en W van Valkenisse hoeven dan ook niet op steun van het Provinciaal Bestuur te rekenen. De nota is echter opgesteld om de door u zo duidelijk gevonden kampeer wet te doen verdwijnen en te vervangen door de nieuwe wet. Het is voor kampeerboeren welke de kampeerwet liefst van daag nog zien verdwijnen, onbe grijpelijk dat een Provinciaal bestuur daar niet achter wil staan. Het woord en de daad is nu aan de politiek. Op de vergadering van de regio's Walcheren en Schouwen, 2 jaar geleden, hebben de heren Te Veldhuis, Van Zwieten en Evers- dijk beloofd voor ons op te wil len komen en positief te staan over een eventuele uitbreiding. We hopen dat ze hun uitspraken, toen gedaan, niet vergeten zijn. We zijn benieuwd wat we hier over op de vergadering van de re gio Walcheren 22 november te horen zullen krijgen. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van landbouw en visserij zoekt in de Belgische haven Antwerpen naar de mogelijke bron van het lood in het veevoeder van het veevoederbedrijf Slump b.v. in Stroo- bos. Onderzoek bij leveranciers van grondstoffen aan drogerij Marknes se te Dronten, in Lekkerkerk en WaSpik, heeft geleid naar Antwer pen. In deze haven is mogelijk een schadepartij opgekocht. Over het onderzoek kan verder volgens een woordvoerder van het ministerie na tuurbeheer nog niets worden gezegd. De AID heeft van de Belgische justi tie toestemming gekregen voor het onderzoek in Antwerpen. Melkmonsters Naar aanleiding van de loodbesmet- ting is nu de uitslag van 136 van het aantal genomen melkmonsters be kend. Het blijkt dat 58% van de on derzochte melkmonsters hogere concentraties lood te zien geeft dan de warenwetnorm (minder dan 0,05 mg/kg). In verband hiermee heeft de Rijkskeuringsdienst van Waren te Leeuwarden besloten, dat slechts melk met analysegegevens beneden de 0,025 mg/kg lood weer voor con sumptie mogen worden bestemd. De overige verdachte melk blijft buiten het consumptiekanaal. Dit besluit is per brief aan de betrokken zuivelfa brieken medegedeeld. Reorganisatie Zuivelkoöperatie 'Noord-Nederland' Het bestuur van de Zuivelkoöperatie Noord-Nederland is akkoord gegaan met een reorganisatieplan waarin voorzien wordt in een juridische fu sie tussen acht aaneengesloten koö- peraties. In de nieuwe struktuur worden 7000 boeren in de regio rechtstreeks lid van Noord- Nederland. Om tot grotere slagvaardigheid te komen zullen vier van de vijf direk- teuren de centrale direktie verlaten. Een en ander moet leiden tot meer onderlinge eenheid omdat veel boe ren uit de koöperatie dreigen te stap pen uit ontevredenheid over de hoogte van de melkprijs. 10 Met vangrail is een goede en duurzame afzetting te maken op stort plaatsen van suikerbieten e.d. In vergelijking met een stenen of beton nen muur minder kwetsbaar bij aanraking met de kraan of laadschop. Ook de aanschaf is minder prijzig. Door de domeinen worden regel matig partijen vangrail met inschrijving verkocht. De eerste groenvoorzieners in Zee land kregen jl. woensdag 1 novem ber hun diploma aan de Groene School te Kapelle. Het was voor de eerste keer dat de geslaagden van de nieuwe opleiding groenvoorziening hun diploma in ontvangst mochten nemen. Deze opleiding is in plaats gekomen van de opleiding tot aankomend- en vakbekwaam hovenier, die vroeger resp. 1 en 3 jaar duurden. In het nieuwe systeem moeten de lesseiv ge durende 4 jaar gevolgd worden, na 2 jaar sluit men het primair gedeelte af met het diploma groenverzorger, nog 2 jaar sekundaire opleiding erbij en men kan het predikaat groen- voorziener ontvangen. Deze laatste opleiding heeft een ge moduleerd lesprogramma, dat wil zeggen, dat de lesstof in een dertien tal blokken gesplitst is. Hiervan zijn er 4 ekonomische blokken, waaron der b.v. sociale vaardigheid. De overige zijn vaktechnische blokken, zoals b.v. aanleg en beheer van tui nen of parken, boomverzorging, wilde flora, bermbeheer, bouwkun dige elementen, etc. Er kan hierbij gekozen worden uit blokken die be trekking hebben op het grootschalig groen, zoals aanleg en beheer van sportterreinen en landschappelijke beplantingen en uit zg. kleinschalige blokken, zoals aanleg en beheer van tuinen en bouwkundige elementen. De school in Kapelle prijst zich ge lukkig deze opleiding voor Zeeland en West-Brabant te kunnen verzor gen. Zowel de leerkrachten, als het Bestuur waren er trots op de volgen de kursisten te kunnen diplomeren: P.R.J. Bodbijl, Haamstede; P.W.M. Braspenning, Middelburg; mw. J.J. v. Veldhuizen-Dekker, Oostburg; W.J. Duvekot, Melisker- ke; J.G.M. v. Eekelen, Roosendaal; E.P. Elzinga, Oostkapelle; J.M. Hoogesteger, Oost Souburg; K. de Jonge, Zierikzee; D. Kesteloo, St. Laurens; G.J.P.M. Kooien, Wouw- se Plantage; M. Marijs, Arnemui- den; L.J. Ponsen, Meliskerke; J. Poot, St. Maartensdijk; R. Stadhou ders, Middelburg; C. Varkevisser, Terneuzen; M.C. Verlinde, Sluiskil; Mej. L.J. Vlietland, Zierikzee; D. Zwitser, Ritthem. Het Nederlands Zuivelbureau brengt twee nieuwe kookboekjes uit. In "Smullen uit de oven" staan recep ten, adviezen en tips voor tussen doortjes, schotels, soufflés, hartige taarten en nagerechten uit de oven. De tweede publikatie "Toveren met Toetjes", richt zich helemaal op des serts. Lekkernijen als ijs, mousse, taart, vla, pudding en milkshake ko men aan bod. Beide boekjes zijn bedoeld voor een breed publiek. Op 96 pagina's leve ren ze eenvoudige basisideeën met een breed scala aan produkten en be reidingswijzen. Van puur Hollandse tot internationaal getinte gerechten. Voor elk moment van de dag en ie dere gelegenheid. Ongeveer 50 kleu renfoto's ondersteunen de recepten. Beide publikaties zijn voor 5,95 te koop in de boekhandel en in sommi ge kaasafdelingen of -winkels. Het Landbouwschap wil dat de over heid een evenwichtiger voorstel op tafel legt over de wijziging van het pachtnormenbesluit. De nu door de overheid voorgestelde aanpassing van de pachtnormen betekent vol gens het Landbouwschap een onver antwoord hoge kostenstijging voor een deel van de agrarische sector. In een brief aan de Tweede Kamer wijst het Landbouwschap erop dat aan passing van de pachtnormen geba seerd moet zijn op de werkelijke stijging van de eigenaarslasten. Dit betekent een verhoging van 4 procent voor los land en voor gebouwen 5 procent aldus het Landbouwschap. In het voorstel van minister Braks van landbouw was dit 5 procent voor los land. De aanpassing van de pachtnormen voor gebouwen liep uiteen van 5 procent tot 6,5 procent. Een verhoging van de pachtnormen in procenten vindt het Landbouw schap niet juist. Hierdoor worden de onderlinge verschillen in de bedragen die ondernemers betalen steeds gro ter. Het schap stelt voor de aanpas singen uit te drukken in een nominaal bedrag. De kwaliteitsklas se II moet hierbij uitgangspunt zijn voor iedere grondsoort. Voor de toeslagen en aftrekken voor de verkaveling vindt het Landbouw schap dat het verschil hiervoor tus sen de diverse grondsoorten verkleind moet worden. De toeslag voor zeeklei kan omlaag van 110 gul den naar 95 gulden per hectare. Voor de andere grondsoorten kunnen deze op hetzelfde niveau blijven. In het voorstel van de overheid is een toeslag van zestig procent opgeno men voor bijzondere teelten. Het Landbouwschap wil dat deze toeslag vervalt. Het vasthouden hieraan be tekent, dat de pachtnorm voor de ba- sispacht als ook de toeslag neer komen op een verhoging 8 procent. Naar de mening van het Landbouw- Het college van GS ziet geen aanlei ding om naar aanleiding van de inge komen reakties van personen en or ganisaties het ontwerp van de streek planuitwerking GLE-Zuid-Beveland te wijzigen. Dit betekent dat de be grenzing van de Grote-Landschaps- Eenheid volgens GS dezelfde kan blijven. De staten-commissie ruimte lijke ordening vergadert op 17 no vember over het GS-voorstel. schap houdt het gebruiken van de toeslag een belemmering in voor de bedrijfsontwikkeling. Vooral voor kleinere akkerbouwbedrijven waar nieuwe arbeidsintensieve teelten in het bouwplan worden opgenomen, is dit een obstakel. Dit geldt ook voor die bedrijven die hun bouwplan wil len verbreden door zaaiklare gron den te huren. Bij de aanpassing van de pachtnor men van de bedrijfsgebouwen vindt het Landbouwschap dat zowel voor de akkerbouw als ook de veeteelt en de gemengde bedrijven een verho ging van 5 procent voldoende is. De bedoeling is dat de pachtnormen met ingang van 1 februari 1990 worden aangepast. Na de inspraakprocedure en na een unanieme advisering door de staten- kommissies voor waterstaat en ver keer en voor ruimtelijke ordening, is het tracé voor de weg Vlissingen- Koudekerke (SI4) en de noordelijke rondweg Koudekerke (SI5) vast gesteld zoals op bijgaande tekening. Ter beperking van schade voor land schap en landbouw is een tracé uit gewerkt dat globaal is gelegen langs de Meliskerkse watergang tussen Vlissingen en Koudekerke en ten Noorden van Koudekerke. Op 15 december besluiten de staten over het voorstel van GS. Er is een kre diet beschikbaar gesteld van 2.350.000,—. Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10