Pro forma vertoning 765 vanuit de Z.L.M. gezien Minister Braks ziet af van differentiatie pachtnormen Bijlage 'bedrijf en milieu' zuidelijke landbouw maatschappij Marges Landbouwschap Zin en onzin M land- en tuinbouwblad VRIJDAG 20 OKTOBER 1989 77e JAARGANG NO. 3993 Deze en vorige week organiseerde het CA T Goes samen met veiling ZHZ te Barendrecht drie exkursies naar percelen met groene asperges. Dit voorjaar is dit gewas in het Zuid westen voor het eerst aangeplantin totaal ongeveer twee ha. Om het interessant te doen zijn is ca. 150 ha nodigaldus Paulien Keijzer van het CAT Goes. Afgelopen dinsdag was er een exkursie bij de familie Van Nes te Axel(zie foto), waar iets minder dan een kwart ha groene asperges staat. De belangstelling viel wat tegen (negen bezoekersvertelt me vrouw Van Nes. Ze benadrukt dat de tijd nog moet leren of de teelt van groene asperges (financieel) aantrekkelijk is: Op dit moment kun je daar nog niets van zeggen, pas in 1991 kunnen we voor het eerst een (kleine) oogst verwachten". Het debat in de Tweede Kamer vorige week donder dag tussen de landbouwcommissie en de demissionai re minister Braks heeft niets opgeleverd. Het was een "pro forma" vertoning! Omdat het "voor de vorm" zo hoorde. Er lag immers sinds afgelopen voorjaar nog steeds de motie Blauw, waarin compensatie voor de graanprijsdaling 1989 gevraagd werd, die beantwoord moest worden. Door kamerleden en minister werd het huiswerk formeel afgeraffeld en werd een verplicht to neelspel opgevoerd. Feitelijk was het een beschamen de vertoning. Beschamend in die zin, dat, waar de minister zijn oude bekende anti-akkerbouw standpunten herhaalde en zich opzichtig verschool achter "dit mag niet van Brus sel en dat mag niet van Brussel", het met name de par lementariërs waren, die het in de tweede ronde en in het debat volledig lieten afweten. Klaarblijkelijk wilde men zich, in het opportunistische eigen belang en frac tie belang van het aan de orde zijnde CDA/PvdA regeer akkoord en de komende kabinetsformatie, niet bran den aan zo iets "ondergeschikts" als de akkerbouw. We zijn het daarom dan ook eens met de conclusie van de commissie-voorzitter (Blauw), dat hetzelfde akker- bouwdebat deze herfst nog een keer opnieuw gevoerd zal moeten worden met de nieuwe minister van land bouw, dus met de nieuwe regering. En dan niet alleen naar aanleiding van de graanprijsdaling dit jaar, maar Minister Braks ziet vooralsnog af van differentiatie naar grondgebruik bij de vaststelling van de pachtnormen. De bewindsman zal de uitgebrachte adviezen van het Land bouwschap en van de Commissie van Advies voor het Grond- en pachtprijspeH volgen. De bewindsman heeft dit 13 oktober jl. in zijn voorstel voor de wijziging van het Pachtnormenbesluit meege deeld aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De herziening van de pachtnormen sluit nauw aan bij de stijging van de eigenaarslasten in de afgelopen drie ja ren. Voor los land (ongebouwd) laten de eigenaarslasten in deze periode zelfs een stijging zien van 5,1%. Voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven bedraagt de ze stijging 5,3% en voor de bedrijfsgebouwen van veeteelt- en gemengde bedrijven 6,6%. De minister stelt voor de pachtnormen voor los land (on gebouwd) te verhogen met 5%, al naar gelang de kwali teitsklasse en onder handhaving van de bestaande bedra gen voor toeslagen en aftrekken. De verhoging van de pachtnormen voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouw bedrijven en van veeteelt- en gemengde bedrijven be draagt respektievelijk 5% en 6,5%. Voorts zal de pachtprijs met 40,00 verhoogd worden, indien de grond door (onder-)bemaling op kosten van de verpachter is verbeterd. De toeslag voor klein fruit en siergewassen zal worden gehandhaafd op 60%. De bedrijfsuitkomsten in deze sektoren geven geen aanleiding daarvan af te wijken. De teelten hebben immers een aanzienlijk hogere toegevoeg de waarde per hektare dan de teelt van akkerbouwge wassen. De bewindsman ziet geen aanleiding de verkave lingstoeslag voor zeekleigronden te verlagen. In vergelij king met andere gebieden levert de betere verkaveling van deze gronden daar aanzienlijke arbeidsbesparingen op. In het hart van deze krant treft u een uitneem barebijla ge met als thema bedrijf en milieu Wilt u deze bijlage bewaren en meenemen naar de diskussieavond over dit onderwerp, die uw afdeling organiseert. breder en dieper met betrekking tot de totale akker- bouwproblematiek. Niet dat we daar bij voorbaat won deren van kunnen verwachten, maar wel zodanig, dat dan in ieder geval de onderste stenen boven moeten komen. Onderste stenen met name aangaande de vraag of er al dan niet werkelijke politieke wil is om de concurren tiepositie van de Nederlandse akkerbouw structureel te ondersteunen. We hebben absoluut geen behoefte meer aan een verdere voortzetting van het politieke schimmenspel dat momenteel opgevoerd wordt. Het is inderdaad een feit, dat de EG wet- en regelge ving, zowel als de veranderende spelregels binnen on ze nationale samenleving, grenzen aangeven van wat qua politieke besluitvorming wel of niet mogelijk is. Binnen de marges van die grenzen echter moet het ons inziens met doelgerichte wil, creativiteit en inventivi teit van onze volksvertegenwoordigers wel degelijk mogelijk zijn om werkbare - en voor de sector praktisch en structureel soulaasbiedende nationale steunmaatre gelen te creëren. In de EG-lidstaten rondom ons weet men in ieder geval wel hoe dat kan en moet. Men doet het daar dan ook! Frankrijk bijvoorbeeld kent goed werkende en doelmatige investeringssteun- en inko menssteunregelingen waar honderden miljoenen per jaar extra aan gespendeerd worden. Het Landbouwschap heeft in de komende weken en maanden meer dan ooit de taak alles in het werk te stellen om de maximaal mogelijke politieke krachten te mobiliseren, ten einde één en ander in Nederland ook meer mogelijk te maken. In dat verband vinden wij het zeer betreurenswaardig dat tot nu toe de door een spe ciale werkgroep van het Landbouwschap gepresen teerde "Akkerbouwsectorvisie" nog niet definitief on derschreven is door het Landbouwschapsbestuur. Wij blijven van mening dat dit stuk integraal en onveran derd als officieel Landbouwschapsstuk bij de politiek (niet bij de minister) op tafel gelegd moet worden. Het kamerlid dat zich tijdens het debat vorige week fijntjes afvroeg wat nu eigenlijk de status van dat stuk was deed dat ons inziens dan ook volledig terecht. Ook de status van het zogenoemde rapport Van der Stee ("Om schone zakelijkheid") zal binnen de kortste keren door het Landbouwschap beoordeeld en vast gesteld moeten worden. Daartoe zal het nodig zijn om wens van werkelijkheid te scheiden en evenzo om de zin en de onzin in het rapport te onderkennen. Het complete rapport Van der Stee zondermeer "zwa luwstaarten" met de Structuurnota Landbouw van de overheid, zoals de heer Braks al terloops voorstelde, kan en mag in ieder geval niet. Dat zou onder andere de "sectorvisie Akkerbouw" veel te veel ontkrachten. Tenslotte, over zin of onzin gesproken: het advies van een te goeder naam en faam bekend staand organisatie- en adviesbureau, dat aangeeft dat biolo gisch dynamische landbouw de oplosing voor de totale Nederlandse land- en tuinbouw zal inhouden, kwalifi ceren wij als ronduit onzinnig. Ook hier dienen we ex tra alert op onze zaken te blijven letten. Het zou niet de eerste keer zijn dat politici met onzinnige ideeën gaan lopen. van der Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1