Varen maar., Open deuren zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Coöperatief verzekeringen zlm Leest u het nieuws van Verzekeringen ZLM? Kijk en vergelijk Slik op de weg - gas dicht Heeft u al een ongevallenverzekering voor het gezin? Verkiezingen S VRIJDAG 13 OKTOBER 1989 77e JAARGANG NO. 3992 land- en tuinbouwblad Wat oude plankenverknipte kunst mest zakken, een paar roestige olievatenoude spijkers en een mat van een zelfbinder. Ziedaar de ingrediënten waarmee deze jongens deze schuit in elkaar hebben weten te timmeren. De mooiste die ze kennen. En wat was er van de zomer fijner dan zo je aktiviteit en kreativiteit bot te vieren??? De boot is praktisch klaareen beetje meer wind er bij en varen maar jongens Onder druk van de omstandigheden is in de agrarische wereld over de gehele linie een proces van herstructu rering op gang gekomen. Dat geldt niet alleen voor in dividuele boerenbedrijven maar ook voor coöperaties en landbouworganisaties, ledereen en alles is druk be zig om positie te kiezen om ook na 2000 nog zinvol be zig te kunnen zijn. Vast staat voor mij dat één en ander grote veranderingen te weeg zal brengen. Met name boeren en tuinders zullen daarvan de gevolgen indrin gend ervaren. Vorige week heb ik tijdens een bezoek aan Engeland kunnen constateren dat herstructurering van de agrarische belangenbehartiging ook daar volop aan de gang is. Zo is binnen de National Farmers Union (NFU) het aantal county secretarissen - te vergelijken met onze secretarissen van provinciale landbouworga nisaties - teruggebracht van ruim 40 tot 9 regionale di recteuren. Een idee wat min of meer is te vergelijken met de discussie over blokvorming binnen onze lande lijke organisatie het KNLC. Voor deze ingrijpende reor ganisatie van het apparaat van de NFU is een sterke man van buiten aangetrokken (afkomstig van ICI) die één en ander met straffe hand heeft aangepakt. Tech nisch is de operatie bij de NFU bijzonder geslaagd: een structureel tekort van bijna £1 miljoen is in nauwelijks drie jaar omgezet in een structureel overschot van bij na £2 miljoen. Praktisch zijn er echter nog grote pro blemen omdat de achterban de reorganisatie nog niet heeft geaccepteerd. De bestuursstructuur op het platteland is volledig in tact gebleven en de boeren- bestuurders zijn vooralsnog niet van plan hier verande ring in te brengen. In Engeland zien de boeren het nog steeds als een bijzondere eer om bestuurder te zijn van de locale, regionale of landelijke landbouworganisatie. Deze posities geven ze niet zo gemakkelijk op ondanks het feit dat ze voor hun bestuurswerk geen vacatie en ook geen onkostenvergoedingen ontvangen. De les die wij in Nederland van Engeland dus moeten leren is dat herstructurering moet worden gedragen door de ach terban anders werkt het niet. Ik was in Engeland voor een uitwisselingsbezoek met Engelse collega's en aansluitend heb ik in Cardiff ook het congres van de federatie van Europese landbouw organisaties CEA bijgewoond. Tijdens het CEA con gres stond ondermeer ter discussie de veranderingen in de coöperatieve wereld en de gevolgen daarvan voor de leden. Ook in Nederland is deze discussie actu eel. De laatste weken is daar over in de (agrarische) pers het nodige aan de orde geweest. Van belang bij dit alles is vooral dat de oorspronkelijke gedachte - het belang van het individuele lid via de formule samen sterk- herkenbaar aanwezig blijft. Daarnaast is het een must dat landbouworganisaties en coöperaties hoe ze er in de toekomst ook uit mogen zien gezamelijk (blij ven) optrekken om het boerenbelang uit te bouwen. Door het geweld van allerlei herstructureringsproces sen en de gevechten om versterking van posities zou het boerenbelang mogelijk in de knel kunnen komen. We moeten echter nooit vergeten dat boerenorganisa- ties en coöperaties uiteindelijk een middel zijn en geen doel. Ook de commissie Van der Stee zit met zijn rap- ai Vorige maand schreef ik over het gerommel in de markt voor wat betreft de brandpremiestelling. Voor alle dui delijkheid wil ik hier beklemtonen dat Verzekeringen ZLM uitsluitend brandverzekeringen accepteert in de PARTIKULIERE sfeer. Ook onze ZLM-agrariërs kun nen wij vaak van dienst zijn. Vanzelfsprekend wordt elk risiko individueel beoordeeld. Risiko's welke naar ons oordeel te hoog zijn, willen wij onderbrengen bij een an dere verzekeraar op hun kondities en voorwaarden. De resultaten in de motorvoertuigenbranche verbeteren nu de genomen premiemaatregelen doorwerken en het weer ons in 1989 zeer gunstig gestemd is. De konkurren- tie steekt dan ook weer de kop op. Er zijn maatschappij en die voornemens zijn de premies weer wat te verlagen. Een goede zaak wanneer de premie struktureel te hoog is, verkeerd wanneer het gaat om nieuwe klanten te lok ken. Vroeg of iets later moet de premie weer omhoog. Als u een op het eerste gezicht interessante aanbieding krijgt, rechtstreeks, maar vaak ook via een bank, kijk dan verder dan alleen naar het premieverschil op het mo ment van de aanbieding. In de agrarische gebieden zijn de oogstaktiviteiten weer in volle gang. Er worden weer verschillende akties ge voerd om de weggebruikers te attenderen op langzaam rijdende landbouwvoertuigen en het slik op de weg. On gevallen ten gevolge van dit slik zijn meestal te wijten aan het feit dat er te hard wordt gereden. Vaart mindè- ren dus! Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt meestal de ongevallen-inzittenden verzekering mee afgesloten. Een geruststelling voor u, uw huisgenoten of wie ook maar mag meerijden. Omdat u meer buiten de auto bent, dan erin en de gevaren daar niet minder zijn, adviseer ik nogmaals de gezinsongevallenverzekering af te sluiten. Tarieven en mogelijkheden leest u op pagina 6. Leest u het maandelijkse nieuws van Verzekeringen ZLM? Bevalt de presentatie? Wij willen graag weten hoe u daarover denkt. Suggesties en opmerkingen zijn daar om welkom (t.a.v. de heer J. Folmer). H. Doeleman Hzn, direkteur port "Om schone zakelijkheid" blijkbaar op die lijn ge zien de belangrijke rol die deze denktank ziet voor de coöperaties bij de vermarkting van agrarische produk- ten. Voor de ZLM is het wat dat betreft plezierig te constateren dat wij niet alleen staan in onze filosofie over produktie en afzet. Al met al wil ik met het bo venstaande maar aangeven dat we er niet zijn met al leen maar technische aanpassingsprocessen maar dat we doel en middel daarbij goed in de gaten moeten houden. Met name landbouworganisaties dienen daar bij de boerenbelangen te bewaken en te behoeden. Dat is een fundamentele funktie van onze organisaties waarmee niet gemarchandeerd kan worden. Mis schien een open deur, maar ik wou het toch nog eens gezegd hebben. Enkele praktijkschrijvers wijzen deze week in ons blad op de komende waterschapsverkiezingen. Zé doen daarbij de oproep om toch vooral mee te doen door te gaan stemmen. Achtergrond daarbij is dat de agrari sche invloed in de waterschappen steeds kleiner wordt. In de zelfde lijn wil ik onderstrepen dat ook de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsver kiezingen volop aan de gang zijn. De gemeentebestu ren spelen een steeds belangrijkere rol op het platte land. Door decentralisatie worden steeds meer taken naar lagere overheden verlegd. Bij de uitvoering van die taken is de inbreng vanuit een agrarische achter grond hard nodig. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1