Wintertarweras Accent op Rassenlijst Fa. Hack uit Kruisland brengt totaal nieuwe bunkerrooier op de markt EG dit jaar Dierproeven- waarom? Landbouwschap: Graanoogst beneden 160 miljoen ton Minder aardappelen in West- Duitsland en Frankrijk Verwachtingen suikerbietentelers hoog gespannen: Nieuw boekje TNO-inforeeks Binnen een tijdsbestek van 1 jaar is het de fa. Hack uit Kruisland ge lukt een geheel nieuwe zelfrijdende bietenrooier te ontwikkelen. De Gebr. Ben en Willem Hack zijn niet vreemd aan het konstrueren van nieuwe machines. Zelf repareren en verbeteren van bestaande land bouwwerktuigen zorgden voor de nodige ervaring. In 1986 brachten zij een geheel nieuw systeem pakkenlader op de markt, die nu naar een groot aantal landen wordt geëksporteerd. Het loonbedrijf Hack bestaat al sinds 1933 en heeft zich vrijwel geheel gespecialiseerd in de akkerbouw. Op bescheiden schaal worden werken uitgevoerd in de vollegrondstuinbouw. In 1986 is het bedrijf overgenomen door de ge broeders Ben en Willem Hack. De gebroeders Ben en Willem Hack bij hun geheel nieuw ontwikkelde bun kerrooier New Beat Ben Hack: 'Al voor de overname hadden mijn broer en ik plannen om er iets anders bij te gaan doen. Stel dat de samenwerking spaak zou lo pen dan hadden we in ieder geval twee takken. Lang is hierover niet nagedacht omdat Willem, met zijn technische opleiding, zijn sporen binnen het loonbedrijf, met ontwer pen, al meer dan verdiend had. Een geheel nieuw systeem pakkenlader werd ontwikkeld die in 1986 als serie van 5 werd verkocht op proef van goede werking. Het jaar daarop be droeg de serie 30 stuks. Tevens werd een pakkenlader op de markt ge bracht die de 24 pakken die de sta- pelkar kan bevatten snel kan oppak ken en op een wagen neerzetten. We hebben nu 2 verkooppunten en de eksport geschiedt naar een aantal landen binnen de EEG. Een facet dat heeft meegespeeld om werktui gen te fabriceren zijn de onwerkbare uren waar ieder loonbedrijf mee te maken heeft. Vooral tijdens de win termaanden konden de uren renda bel gemaakt worden. Een kompli- De Kommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor Landbouwge wassen heeft het wintertarweras Ac cent en het winterroggeras Gepard opgenomen in de Beschrijvende Ras senlijst. Accent is een wintertarwe ras voor kleigrond, geschikt voor de broodbereiding, van kweker Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V. te Kapelle. Accent lijkt volgens de Kommissiev vrij goed wintervast. Gaf gemiddeld vrij goede tot goede opbrengsten. Heeft vrij lang en vrij stevig stro. Wordt vrij sterk door gele roest, middelmatig door meeldauw en bladvlekkenziekte en vrij weinig door bruine roest aangetast. Rijpt vrij laat af. Is middelmatig resistent tegen schot. Heeft een goede brood- en maalkwaliteit en een middelmati ge deegkwaliteit. Heeft een harde korrel. Volgens de kweker is Accent een oogstzeker ras met zeer goede eigen schappen voor de broodbereiding. "Met name door de harde korrel, de goede deeg-, brood- en maalkwali teit en het hoge maalrendement is het ras zeer geschikt voor de verwer king als baktarwe. Bovendietj geeft ment naar de 8 medewerkers is in de ze op zijn plaats. Zij vormen een en thousiast team met interesse voor de techniek'. Volgens de gebroeders Hack zijn zij 10 jaar te laat begonnen. Het idee van een zelfrijdende bietenrooier kwam begin vorig jaar. Door ruim 10 jaar ervaring met 6-rijige bunker rooiers hadden zij al een soort draai boek ontwikkeld voor een nieuw prototype. Willem Heeft zich als het ware 5 maanden op de tekenkamer opgesloten om ieder detail op papier te zetten. Alles is enorm goed voor bereid. Iedere berekening en teke- nign qua sterkte van chassis en konstruktieonderdelen en de over brengingen komt van eigen hand. Opdracht 'Deze nieuwe rooier is eigenlijk een opdracht voor onszelf geworden', vervolgt Ben Hack. 'Deze opdracht luidde: een bunkerrooier met een zo laag mogelijk eigen gewicht waaron der zo breed mogelijke banden ge het ras de hoogste opbrengst van de bakwaardige tarwes voor de klei grond. Accent vertoonde in alle be proevingsjaren een goede op- brengststabiliteit. Accent is sinds 1987 beproefd door het RIVRO. Hieruit blijkt volgens Van der Have dat het ras een vlotte beginontwikkeling vertoont, een bladrijk gewas met middellang, ste vig stro vormt en vrij laat in de aar komt. Het wordt weinig aangetast door meeldauw, bladvlekkenziekte, bruine roest en aarfusarium en is middelmatig vatbaar voor gele roest en vrij vatbaar voor aarseptoria. Ac cent is tijdens de afrijping weinig ge voelig voor strobreuk en korrel- uitval. Het winterroggeras Liepara van kweker F. von Lochow-Petkus GmbH, Bergen, Bondsrepubliek Duitsland en vermeerderaar Cebeco Zaden B.V. te Rotterdam, is een hy bride ras. Het heeft zeer hoge op brengsten gegeven. Het stro is van gemiddelde lengte en stevig tot zeer stevig. Werd vrij sterk door bruine roest aangetast. Is middelmatig tot matig schotresistent. Rijpte mid- denlaat. legd kunnen worden, een zeer grote bunkerinhoud en een rooi- en reini gingssysteem dat het tarrapercentage zo laag mogelijk houdt. Wij-zijn geslaagd in deze opzet. Tijdens de eerste proefrooiing hoefde eigenlijk niet versteld of vermaakt te worden. Al tijdens het uit de grond halen van de biet ontstaat minder verlies. Een snellere beweging van de rooischa- ren met daarbij een andere werking zorgt hiervoor. Voor het reini gingsproces wordt met totaal 6 zon nen gewerkt. Achter de lichter draai en 4 zonnen die het grootste gedeelte van de aanklevende grond wegwer ken. Via een transportband waarbo ven een soort wrijfband, die fun geert als poetser, is gemonteerd gaan de bieten naar de overige 2 zonnen. Dan volgt de weg naar de bunker die een inhoud van 12'/2 ton kan herber gen. Door de bieten even een stilstand te geven om ze daarna weer verder te transporteren bereik je vol gens ons een veel betere reiniging. Daarom 2 zonnensystemen boven el kaar. De gehele machine wordt ver plaatst op banden die voor 1.10 m breed en 1.90 m hoog zijn en achter 0.80 m en 1.50 m. Zoals we er nu zelf tegenaan kijken kan de konklu- sie getrokken worden dat we in onze opdracht zijn geslaagd. Toekomstgericht Vooral de demonstratie die gegeven is voor de vakpers en vertegenwoor digers van de voorlichting en suiker industrie verliep optimaal. De Het Landbouwschap vindt dat af gaand op de laatste Europese gege vens, in Brussel nu al de konklusie kan worden getrokken dat de Euro pese produktiedrempel voor graan (160 miljoen ton) dit jaar niet wordt overschreden. Minister Braks moet de Europese landbouwministers daarom deze week bewegen om af te zien van de verdere inning van de medeverantwoordelijkheidsheffing. De al geïnde heffingen moeten wor den terugbetaald. k. naam van de rooier, New Beat, is door een medewerker gelanceerd en moet uitgelegd worden als een nieuwe rooiontwikkeling die nauwelijks te verbeteren is. New Beat is toekomst gericht gekonstrueerd. Het bevat geen enkel onderdeel wat gebruikt is. Als krachtbron is een merce- desmotor van 260 pk gemonteerd. Hoewel tarracijfers van de gerooide bieten nog niet bekend zijn gaan in gewijden er vanuit dat dit percentage tussen de 5 en 10% lager zal liggen. Voor ons als loonwerkers moet de suikerindustrie komen met aparte percentages voor grond en koptarra. In gesprekken met telers is tarra vaak hèt onderwerp. Deze ekstra service naar de telers toe moet voor de suikerfabrieken geen enkel pro bleem opleveren. Voor ons is het dan gemakkelijker doordat we dan doelgericht de machine af kunnen In een brief aan minister Braks heeft het Landbouwschap deze kwestie aan de orde gesteld, omdat uit cij fers van onder andere de Europese boerenorganisatie COPA blijkt dat de graanoogst in de EG dit jaar net iets beneden de 160 miljoen ton uit komt. Het schap heeft minister Braks ook herinnerd aan zijn eerde re toezegging om in Brussel te plei ten voor een aktief afzetbeleid voor granen. Tot nu toe valt daarvan Teelthandleiding bloemkool: oppassen met luizenbestrijding In de teelthandleiding bloemkool van het PAGV, oktober 1985 (nr. 18), staat op bladzijde 43 een stellen en de teler kan via een iets an dere teeltmethode misschien kosten besparen'. Zoals het er nu bijstaat wordt New Beat vanaf volgend jaar op de markt gebracht. Uitbreiding van het loon bedrijf zit er op korte termijn niet in. Door New Beat op het verkoop programma te zetten is er voor het personeel kontinu werk bij de Fa. Hack. Nu al bestaat er zowel natio naal als internationaal belangstelling voor de nieuwe bunkerrooier die binnen de bestaande machines revo lutionair overkomt. De gebroeders Hack stellen dat het voor het loonbedrijf nog niet zo slecht is. Zij blijven geloven in de akkerbouw en vertrouwen erop dat de huidige malaise maar van korte duur zal zijn. Jan van Tilburg niets te merken. Op korte termijn moeten er in Brus sel ook beslissingen worden geno men over de door minister Braks toegezegde verhoging van de zoge naamde braakpremie tot 700 ECU per hektare (circa 1860 gulden) de toepassing van een subsidieregeling gericht op het verbeteren van milieu-, kwaliteits- en arbeidsomstandighe den en de verhoging van de installa tiepremie voor jongeren. stukje over de bestrijding van lui zen. Daarin is een fout geslopen: als veiligheidstermijn staat voor fosfamidon, Metasystox R en thiometon 4 dagen genoemd, dat moet zijn: 4 weken. Bloemkool telers dienen hiermee terdege re kening te houden. Dierproeven, wat er daarbij precies gebeurt, waar al die proeven goed voor zijn, waarom ze moeten wor den uitgevoerd of waarom het niet op een andere manier (zonder proef dieren) kan? Daarvan kunnen velen zich geen of maar een heel beperkte voorstelling maken. TNO wil in het boekje 'Dierproeven- waarom?' een antwoord geven op de vragen die gesteld kunnen en moeten worden om tot een afgewogen oor deel te komen. Hoewel daarvoor zowel voor- als te genstanders van dierproeven werden geraadpleegd gaat het in dit boekje niet zozeer om de vraag of dierproe ven al dan niet maatschappelijk aan vaardbaar zijn. De lezer kan zich daarover, onder meer op grond van deze uitgave, een eigen oordeel vor men. Het boekje gaat vooral in op de achtergronden: wat zijn de doelstellingen, op welke manier ge beurt het, in hoeverre zijn de ekspe- rimenten ethisch verantwoord, zijn er na tientallen jaren nog steeds niet voldoende dierproeven gedaan en in hoeverre zijn er alternatieven te be denken? 'Dierproeven-waarom?' is de elfde titel in de TNO-inforeeks, uitgege ven door FPB Uitgevers in Drach ten/Leeuwarden. In de boekhandel voor 9,90. Het Duitse ministerie van Land bouw heeft een eerste voorlopige raming over de omvang van de aardappeloogst in de Bondsrepu bliek gepubliceerd. Geraamd wordt een totale opbrengst van 7,327 miljoen ton. Vergeleken met vorig jaar is dat 106.000 ton of 1,4% minder. Hoewel het areaal met 2,2% is uitgebreid tot 203.728 ha daalde de gemiddelde ha-opbrengst met 3,6% tot 35.960 kg. Het Franse ministerie van Land bouw raamt de aardappeloogst in Frankrijk dit jaar op 4.772.000 ton, vergeleken met 5.707.000 ton in het voorgaand seizoen. Het betekent een daling van ruim 16%. Het aandeel zetmeelaardappelen is geraamd op 1.046.000 ton. De ha-opbrengst zou gemiddeld 19% lager zijn dan in 1988 en 5% minder dan het voorgaande vijf jaarlijks gemiddelde. Vrijdag 29 september 1989 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9