Zeeuwse landbouw in de negentiger jaren! Zaaitijd is Tribuniltijd Bayer Een ouderwetse zomer Melkprijs bepaalt binding met zuivelkoöperatie Met welke gewassen kan de Zeeuwse plantenteler konkurrerend bezig zijn? Trefpunt zakelijk Zeeland Na enkele weken van fraai nazomer- weer zijn we op SCHOUWEN- DUIVELAND tercht gekomen in de laatste week van september. De werkzaamheden op het land worden onder zeer goede omstandigheden gedaan. Al is het op de meeste be drijven niet bijzonder druk. De uien- oogst is voor een groot gedeelte on der zeer goede omstandigheden bin nengehaald. En met een jaar als dit heeft het wei nig zin de 'Engelse methode' toe te passen (de zon doet het voor niets, en het is nog natuurlijker, als dat het kunstmatig in de cel moet gebeuren, terwijl er dan ook nog eens een kostenplaatje tegenover staat). Men moet dan ook nog over een cel be schikken die aan alle eisen voldoet. De kleur en de kwaliteit van de uien is prima en men zal dit jaar in staat zijn een goed produkt aan het bui tenland aan te bieden. Met het aardappelrooien is het nog niet druk, de meeste percelen zijn laat (of moeten nog) doodgespoten worden. Er zijn nogal wat percelen die door de droogte laat zijn gaan groeien, en wil men hier nog een ma tige opbrengst halen, dan zal men deze lang groen moeten laten, met het gevolg dat men toch veel risiko's neemt, want dat het nu zulk mooi weer is wil beslist niet zeggen dat dit over 3 weken ook nog zo is. In de opbrengst van aardappels en uien zitten zeer grote verschillen, van goed tot zeer slecht (verdrogen de grond). Verder is ook de hoeveel heid neerslag zeer verschillend ge weest wat men ook in de opbrengst terug kan vinden. Het zal echter zeer moeilijk zijn om de gemiddelde op brengst van de voorgaande jaren te halen. Ook het rooien van de bieten gebeurt onder prima omstandighe den, de machines leveren onder deze omstandigheden le klas werk, scho ne bieten met weinig verlies, een goed suikergehalte voor de tijd van het jaar en een redelijke opbrengst. Gewassen als knolselderij en winter peen profiteren enorm van het goede weer, als zullen ze nog veel moeten, doen om de opgelope^i achterstand in te halen. De witlof staat er over het algemeen goed bij en belooft een goede opbrengst te geven. De vee houderij heeft voldoende gras (de weiden staan er mooi groen bij). De oogst van de mais is in volle gang, een groot gedeelte zit al in de kuil, de kwaliteit en opbrengst is prima, ter wijl zeker de struktuur van de grond geen geweld aangedaan wordt. Op politiek gebied is het zeer rustig. De enige, positieve uitspraak die de minister aanhaalt is, dat de aardap- peltermijnmarkt zo hoog staat, hij hoopt daarmee de problemen in de akkerbouw te verdoezelen, of weer maar een jaar vooruit te schuiven. Het zou best leuk zijn als de akker bouw dit jaar weer eens wat adem kan halen (wat overigens nog moet gebeuren). Maar als het landbouw beleid niet verandert (politiek kli maat) zal dit weer maar een toevalli ge eenmalige zaak zijn (waar zeker niet alle kollega's van zullen profite ren) en de komende jaren zal men verder gaan met de afbraak van de Nederlandse Akkerbouw; we heb ben immers veel te veel produkten die nauwelijks de kostprijs halen (granen, veld bonen, erwten, gras zaad) en een eenmalige hoge uien- of aardappelprijs zal dit zeker niet goed kunnen maken. Maar ja, het CDA met de heer Braks vindt het schijnbaar heel normaal dat de akkerbouwer zijn vermogen en arbeid voor niets beschikbaar stelt, en laat vrouw en kinderen ook nog eens voor noppes werken. Dit is het moderne gezinsbedrijf van het CDA, dat het sociaal beleid zo hoog in het vaandel heeft. Per 1 september 1989 is in Zee land de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie (Stich ting S.P.P.) formeel van start ge gaan. Reeds enkele malen is de aandachtige lezer op de komst of de start van deze Stichting geat tendeerd, maar heeft hij nog geen resultaten gezien van de werkzaamheden. Dit is echter ook nog niet mogelijk. In on derstaand artikel wordt een en ander nader toegelicht. De laatste jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die een diepgaande bezinning over de toe komst van de akkerbouw in Zeeland noodzakelijk maken. Alhoewel nog steeds één kwart van het Zeeuwse landbouwareaal met het zgn. vierde gewas wordt beteeld, is de vrees groot dat men elders in het land ook steeds meer van deze gewassen gaat telen, waardoor Zeeland zijn unieke positie dreigt te verliezen en er op korte termijn gezocht dient te wor den naar vervangende teelten. Daar bij dient niet vergeten te worden dat de struktuur van de Zeeuwse akker bouw kleinschalig is en dat de onder nemers met de toegenomen mecha nisatie en rationalisatie onvoldoende produktieve uren in het eigen bedrijf rendabel kunnen aanwenden. Deze verlaagde rentabiliteit wordt mede veroorzaakt door de lage prijzen van de marktordeningsgewassen en de hoge vaste lasten op de bedrijven door hoge grondlasten en bewer- kingskosten. In welke richting nu een oplossing gezocht? A. Grondstoffenprodukties Als oplossing voor de akkerbouw- problematiek leest men wel dat bio- ethanol of andere mogelijkheden van energie uit biomassa spoedig een konkrete toepassing zouden moeten krijgen. Ook toepassingen als papierproduk- tie uit hennep of snelgroeiend hout zouden niet zo lang op zich moeten laten wachten. Alhoewel nader onderzoek op deze toepassingsterreinen alleszins de moeite waard is mogen er voor de (kleine) Zeeuwse akkerbouwbedrij ven geen al te hoge verwachtingen door geschapen worden. De produk- ties voor deze industriën zullen zo grootschalig moeten gebeuren, dat gevreesd kan worden dat zeer veel akkerbouwbedrijven op korte ter mijn moeten worden beëindigd. De veldmechanisatie van granen voor b.v. bio-ethanol of van hennep voor papier vraagt grote oppervlak ten die gemakkelijker en goedkoper in Engeland of Frankrijk te vinden zijn dan in Zeeland. Thans zijn nog geen fabrieken voor papierpulp uit hennep of bio- ethanol uit tarwe beschikbaar. Aan genomen mag worden dat na realisa tie van de bouw men de grondstof fen voor een minimumprijs zal inko pen om de konkurrentie met andere grondstoffen aan te kunnen. Ver wacht mag derhalve worden dat het Zeeuwse platteland verder ontvolkt zal raken bij het stimuleren van deze grondstoffenprodukties. B. Specialiteiten produkties Zoals reeds eerder opgemerkt wordt de Zeeuwse akkerbouw ook gekon- fronteerd met o.a. hoge grondprij zen en naar verhouding veel kleine bedrijven met een arbeidsoverschot. Voor het voortbestaan van deze be drijven, zal de oplossing gezocht moeten worden in het aantrekken van o.a. die produkties waarin de beschikbare arbeid kan worden aan gewend in teelten met een hoger sal do. Geen massaprodukt: elke teelt Het lijkt wel of het dit jaar niet op kan. En met 'het' bedoelen we het mooie weer waarvan we nu in WAL CHEREN al 5 maanden lang profi teren. Niet dat het nu alleen maar voordeel heeft gebracht maar als het zo lang nat zou zijn als nu droog was de schade en overlast vele malen gro ter. Het werkt kostenverlagend. Je kunt het werk goed plannen 't is goed voor 't humeur en verveelt zelden. Daardoor heeft het werk op onze be drijven een vlot verloop en is het momenteel niet echt druk. Er zijn praktisch geen onwerkbare dagen. De bruine bonen staan nu zowat al lemaal aan de ruiter en de vroegste zijn gedorst. De opbrengst is door- eengenomen matig. De bonen zijn aan de fijne kant en dat scheelt enke le 'mudden' in opbrengst. Ook van de vroeggezaaide uien zijn er al heel wat die het veld hebben geruimd. Ook hier valt de opbrengst niet mee. Voor zover we niet zijn verkocht kan de prijs hier nog wat goedmaken. Van de laatgezaaide uien, die onge lijk zijn opgekomen, is de opbrengst slechts veel bouten, veel kleintjes en weinig grove. In zo'n situatie hebben we duidelijk te maken met de nadeli ge gevolgen van de mooie droge zo mer. De kosten zijn even hoog ge weest en het zal niet meevallen hier wat van over te houden. Aardappelen zijn er bij het schrijven van deze bijdrage nog weinig ge rooid. Mogelijk dat dit de laatste week van september op gang komt. Door de droogte zijn de kluiten in de ruggen momenteel hard. Er is een grote spreiding in tijdstip van doodspuiten en daardoor ook van rooien. De een durft duidelijk meer risiko te nemen dan de ander. Als het standvastige weer nog enkele we ken in oktober aanhoudt komt het misschien allemaal goed. Met een betere prijs dan de laatste jaren zou de akkerbouw misschien weer eens een wat beter jaar hebben. Voor de groenbemester zou voor een vlotte groei wat meer vocht gewenst zijn. De struktuur voor de grond is door de droogte sterk verbeterd. In oktober zal de eerste tarwe weer worden gezaaid. Droog ploegen is daarbij een goede basis voor een vol gende oogst. Dit geldt ook voor het wintervoor ploegen. Vooral voor de vele moeilijk bewerkbare grond in ons gebied. Liever vroeg en droog, met de kans op wat onkruid in 't voorjaar dan laat en nat met plassen op 't land. In de veehouderij is het rustig. Het vee geniet ook iedere dag van het goede weer. De maisoogst verloopt geleidelijk door de grote spreiding in afrijping van de percelen. De kolven zijn eerder rijp dan de groene massa. De opbrengst valt mee. Deze week werden de melkleveran- ciers van Campina in kennis gesteld van het feit dat deze zuivelkoöpera tie de mogelijkheid gaat onderzoe ken of samengaan met Melkunie Holland een versterking van de we derzijdse posities in zou kunnen houden. Gezien hun beider afzetpa- troon zouden ze elkaar goed aan kunnen vullen. Bij realisering hier van wordt de melkleverancier lid van een zuivelafzetkoöperatie welke de helft van Nederland omvat, bij de grootste vier ter wereld en de één na grootste in Europa behoort. 20 jaar geleden was de individuele melkveehouder in ons gebied nog lid van de Coöp. Melkinrichting 'Wal cheren'. Ook hier zien we hoe snel de schaalvergroting doorzet aan de afzetkant met name om sterk te staan tegenover afnemers die zich ook steeds verder gaan konsen- treren. Op korte termijn moeten we wat de opbrengstprijs van de melk betreft hiervan geen wonderen verwachten. Op middellange en lange termijn geen wonderen, wel een goede melk prijs en dit is in de allereerste plaats toch het belang van de individuele melkveehouders. Een meer gevoelsmatige, misschien sentimentele, benadering over de af stand van het lid tot zijn koöperatie speelt, denk ik, een ondergeschikte rol. Binding met een zuivelkoöpera tie wordt voor 95% bepaald door de opbrengstprijs van het geleverde produkt en misschien voor 5% door ideële overwegingen. L.Th.J.M. de Wit of produktie zal een specialiteit zijn voor een aantal telers. Van elke teler wordt dan ook een hoge mate van inventiviteit en/of kreativiteit ver wacht bij het aantrekken van zo'n nieuwe produktie en/of teelt. Bij dit zoeken hoopt de Stichting S.P.P. hulp te kunnen bieden door allereerst te kijken waaraan in de markt nog behoefte is. Een prioriteit is gelegd bij de oriëntatie naar afzet mogelijkheden van enkele volle- grondsgroenten, droogbloemen en tafelaardappelen. De koördinator van de Stichting S.P.P. zal in eerste instantie zijn aandacht hierop gaan richten. In de praktijk zijn echter te lers reeds met deze teelten of pro dukties bezig of hebben konstruktie- ve ideeën met betrekking tot deze teelten en/of produkties. Zij kunnen zich altijd wenden tot de koördina tor (01100-37227) of schriftelijk tot de Stichting S.P.P., Postbus 6, 4460 AA te Goes. Mogelijk kan het idee kortgesloten worden zodat er een te realiseren mogelijkheid komt. Het is niet de bedoeling dat de Stich ting S.P.P. alle initiatieven zelf gaat begeleiden. Veeleer zullen bestaande organisaties strukturen zoals studie- klubs, veilingen en andere koöpera- ties of handel, vaktechnische organi saties, etc. aangezet worden de gebo- den mogelijkheden verder te realise ren. Er wordt niet gezocht naar dè Zeeuwse oplossing maar naar meer dere mogelijkheden voor een aantal Zeeuwse telers. Dat daardoor een omschakeling van de bekende akker bouwgewassen naar andere teelten zal kunnen ontstaan is niet onmo gelijk. Echter: 'What is in a name'?; als men als zelfstandig ondernemer toch in de plantaardige produktie inko mensvormend bezig kan zijn? 'Groeien in bedrijfsomvang is iets anders dan groeien in bedrijfsopper- vlakte'. Als de Zeeuwse ondernemer deze stelling onderschrijft is er voor de Zeeuwse landbouw toekomst in de negentiger jaren, maar dan zal er geen eenheid meer zijn in het teelt plan op de diverse bedrijfstypen. Met welke gewassen de Zeeuwse plantenteler dan konkurrerend bezig zal moeten zijn hoopt de Stichting S.P.P. in de komende jaren te heb ben aangegeven. ir. L.Th.J.M. de Wit koördinator Stichting S.P.P. De beide Kamers van Koophandel in Zeeland organiseren op maandag 23 oktober a.s. voor de tweede keer een groots opgezette ontmoetingsdag voor het Zeeuwse bedrijfsleven. De beide Kamers van Koophandel hebben met deze groots opgezette bijeenkomst als doel de band tussen het Zeeuwse bedrijfsleven te verste vigen zodat krachtiger ingespeeld kan worden op toekomstige ontwik kelingen. Hierbij rnoet zeker niet al leen gedacht worden aan het inmid dels overgeaksentueerde Europa 1992. Andere aspekten die de toe komst zullen bepalen zijn: telemati ca, kwaliteitsborging, doorlooptijd verkorting en betere akwisitie. Even als vorig jaar is gekozen voor een in Zeeland centraal gelegen lokatie, na melijk Goes. Voor nadere informatie: telefoon 01150-12952, de heer W.J. de Potter en/of Kamer van Koophandel Mid delburg, telefoon 01180-35536, de heer L.D. Harpe). 8 Vrijdag 29 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8