uit deii praktijk gezien Nostalgisch tintje Voorlopige oogstraming CBS ongeloofwaardig Aardappelprijs moedwillig genekt? Oogst '89 Wintermaand ook zacht? r C/y Kwaliteit uien doorgaans goed Nog steeds is het weer ongekend mooi in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN en hoewel er nade len aan verbonden zijn, beu zijn we het nog steeds niet. We kunnen alle werkzaamheden van te voren bespreken en er is eigenlijk geen oponthoud. De aardappeloogst komt langzaam op gang, hier en daar zal nog wel even gewacht moe ten worden, want verschillende per celen hadden nog preigroen loof. Naast de datum wordt ook het on derwatergewicht van steeds meer be lang bij de bepaling van het tijdstip van doodspuiten. Als het gewas een maal afrijpt blijkt dit O.W.G. wel snel op het gewenste nivo te komen. Als boer worden we steeds weer ge- konfronteerd met nieuwe eisen die maar zeer beperkt te beïnvloeden zijn en waarbij de bepaling weer vol ledig aan de afnemer moet worden Wie in onze WESTHOEK had dur ven denken dat de zomer, die mooi maar wel droog was, nog in septem ber zou voortduren? Regen is er wel gevallen, op sommige plaatsen wel wat veel, maar schade is nergens ontstaan, en na een paar dagen wa ren alle werkzaamheden weer mo gelijk. Door die droogte is de grond open en heeft een goed waterbergend ver mogen als het natuurlijk niet te lang gaat duren. Alle aardappelen zijn nu wel doodgespoten, en de eerste rooi ers vertonen zich al in de percelen en dat neemt snel toe. Want als het goed is laat niemand goed rooibare dagen voorbijgaan. De opbrengsten schijnen mee te vallen, de termijn en effektieve markt hebben daar al snel op gereageerd door prijsdalin gen. Maar eerst binnen en geborgen en dan verder zien hoe de markt zich ontwikkelt. Uien zijn ook binnen op een enkel perceel na, de kwaliteit is doorgaans goed, gezonde harde uien, dat beetje regen heeft niet zoveel schade ge daan. Mits nadien goed gedroogd. De prijsontwikkeling is beter dan we de laatste jaren gewend zijn. Al met al een optimistischer beeld voor de overgelaten. Bij de bieten merken we dat ook steeds weer. Het is zeldzaam zo mooi er momenteel gerooid kan worden. Het is dan haast onbegrij pelijk waar de tarrapercentages van daan komen. Na de regen van de afgelopen tijd zijn de weilanden weer wat groener geworden, voor de echte groei is het toch te laat dus meestal zal er toch bijgevoerd moeten worden. Bij de in onze streek aanwezige veehouderij takken, zoals de stierenmesterij en vaarzenfokkerij blijven we gecon fronteerd met scheve prijsverhou dingen. De verkoopprijzen zijn wel iswaar niet slecht maar daar tegen over staat een zeer hoge prijs voor het jongvee dat na invoering van de superheffing steeds schaarser is ge worden. Bovendien komen vooral de zwakkere broeders op de markt, de goede kweekt de melkveehouder akkerbouw met ook nog goede bie ten en we staan er een stuk beter voor dan voorgaande jaren. Tenminste als er altijd net positief gehaald is, maar zij die negatief ge werkt hebben, moeten nog wat bij werken en als het dan nieuwjaar is zullen velen het wel weten, hopelijk positief. Een akkerbouwer wil door vechten. Dat mag toch, want ze zijn alle sombere verhalen, zedenpreker verwijten en vage beloftes spuugzat, we zitten nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen. Maar dat kan nooit zo blijven, wanneer we volhouden ons te laten horen. Onze organisties hebben in deze een grote taak om een beleid mede te helpen ontwikkelen, om vooral voor de jongeren een leefbare situatie te helpen opbouwen. Wat voor coalitie de regering zal vormen is belangrijk. Maar toch anders dan het was, de akkerbouw heeft voldoende in de hoek gezeten waar de slagen vallen. We zijn het geleuter zat en willen eens een ruggesteuntje dat verder gaat dan politieke beloftes en illusies op lange termijn. Wie geeft ons dat? Hopende dat u het erg druk heeft aanstaande week met goed weer en veel genoegen in uw werk. Binnen 14 dagen is in WEST BRA BANT ZUID'vrijwel alle snijmais in de kuil gereden. Geen enkele maai is het voorgekomen dat onder zulke goede weersomstandigheden gehak- seld is. Vastrijden kwam niet voor en de schade door stukken is beperkt gebleven. Is het land goed berijd baar en blijft het droog dan verloopt meestal alles naar wens. zelf wel op in een lege box. Daar er nogal wat voer van eigen bedrijf wordt gebruikt profiteren we ook minder van de lage krachtvoer- prijzen. Afgelopen week bleek weer eens dat we als boer op de markt zeer kwets baar blijven en dat we daarbij nogal eens afhangen van de opinie van bui tenstaanders. Zoals bekend publi ceerde het CBS onlangs opbrengst verwachtingen voor konsumptieaard- appelen. Ondanks dat ze nog lang niet in de cel zitten werd een iets gro tere oogst in Nederland verwacht. Gezien de buitenlandse opbrengsten onbegrijpelijk, maar de markt klap te in elkaar. Wie zal de klap weer moeten opvangen, wellicht de boer, want uit ervaring weten we dat de handel ook maar zeer weinig moge lijkheden heeft om dit op te vangen. Vraag blijft of er van hogerhand is ingegrepen omdat een aardappel van 22 cent te duur zou zijn voor in dustrie of voor de konsument. Het feit dat overheidsvoorlichters bij dergelijke ramingen zijn betrokken geeft te denken. Op de kalender heeft de herfst ook in het LAND VAN ALTENA EN BIESBOS een aanvang genomen, echter de zomer kan moeilijk af scheid nemen. Na soms een kleine inzinking krijgen wij het zomerse klimaat weer terug. De oogst van de latere gewassen, zoals aardappelen, bieten en mais, heeft een aanvang genomen, met verschillend resultaat wat de opbrengst betreft. De aardappels welke dit jaar een tra ge start hadden, zullen geen hoge opbrengst halen, vooral de sortering zal aan de fijne kant zijn. Een groot verschil met vorig jaar. Zo kan ieder jaar weer verschillend zijn. Ook met de bieten is er begin gemaakt, ver schillende percelen zijn reeds ge rooid. De opbrengsten zijn over het algemeen wel goed, al naar gelang de kwaliteit van de grond en de droog- gevoeligheid. Het oogsten van mais is in volle gang. Veel percelen zijn reeds gehak- seld, en we kunnen de polder weer in de verte zien; door de hoogte van het 'Schijnt herfstmaandzon met zomer- kracht, maakt veelal wintermaand ook zacht'. Of bovenstaande wijs heid op waarheid berust zal de tijd ons leren, maar voorlopig wordt op NOORD-BEVELAND volop van het mooie nazomerweer gepro fiteerd. Met betrekkelijk lage kosten kunnen we onze werkzaamheden verrichten en dit is tegenover de steeds lagere garantieprijzen een meevaller. Of, als je het zo zou willen zeggen een doekje om het bloeden te stelpen. Menigeen is op de lichte grond volop aan het aardappels rooien en wat niet af land tegen een goede prijs verkocht is, is of wordt in de koelcel len opgeslagen. Ook de eerste suikerbieten zijn al weer gerooid en er wordt een begin gemaakt met de inzaai van winter tarwe. Hierbij is de rassenkeuze weer niet eenvoudig. Uit oogstjaar 1989 blijkt weer dat de Arminda een ras is met hoge op brengsten en weinig ziektegevoelig. Ook het prijsverschil per kg t.o.v. de bakwaardige rassen is niet direkt erg hoog, dit terwijl er wel meer kosten zijn. Al met al is het niet eenvoudig een juiste c.q. de juiste beslissing te nemen. Tussen de maisrassen onderling bestaan dit jaar grote verschillen. Zo is bij de rassen met veel stro de mas sa wel groot maar het percentage VEM aan de lage kant. Met de war me droge periode van afgelopen zo mer is bij de kortstro rassen de kolf aanmerkelijk groter dan bij de lange rassen. Het blijkt dat water tijdens de kolfzetting erg belangrijk is. Handel in snijmais was er nagenoeg niet en verschillende telers hebben zelf maar een kuil weggezet met de hoop dat in het voorjaar de vraag wat groter zal zijn. De berichten in enkele vakbladen dat de aardappeloogst 300.000 ton hoger zal uitvallen dan vorig jaar komen erg ongeloofwaardig over. Bij hoe het CBS aan deze voorlopige oogstraming komt plaatsen vrijwel alle konsumptieaardappeltelers een vraagteken. Oogst 1988 viel op veel bedrijven al tegen en vooral de start van oogst 1989 is slecht begonnen. Op de zandgronden liggen de op brengsten in vergelijking met 1988 tussen de 4 en 8 ton per ha lager. Op de kleigronden in Zuid-West Neder land zal het niet veel anders zijn. Ook geluiden van kollega's uit ande re delen van Nederland rechtvaardi gen dezelfde konklusie. Maar in de nieuwe polders is de op brengst zeer hoog hoor je. Ieder jaar zijn de opbrengsten in de nieuwe polders zeer hoog zodat het verschil hierin niet kan zitten. Het begint erop te lijken dat de in dustrie het CBS kan beinvloeden om zo goedkoper aardappelen in te ko pen. Al lang is het geen geheim meer gewas is soms het uitzicht zeer be perkt. Van kwekerszijde wordt veel aandacht geschonken aan de lengte naar beneden te krijgen. Hierdoor komen de kolven op een lager nivo waardoor de stormschade minder zal zijn, en kan er een hoogwaardi ger produkt worden gekregen, wat in het rantsoen een grotere rol kan spelen. Ook wordt van verschillende percelen enkel de kolf geoogst, met een nog hogere voederwaarde. Mais is een produkt dat aan verschillende diersoorten kan worden vervoederd, en dus een veelzijdige toepassing heeft. De prijzen liggen op een laag nivo, de ruwvoederpositie is zeer ruim, wat de vraag niet ten goede komt. In de veehouderij wordt steeds meer aandacht geschonken aan de ziekte 'melkerskoorts'. Voor veehouders die een zg. vrije stal hebben, is het daarom zaak zich bij aankoop vrij vee aan te kopen. De veeveilingen gaan zich daar meer op toeleggen om dit vee aan te bieden. dat de fritesfabrikanten elkaar ka pot proberen te konkurreren. In ver gelijking met 1988 ligt de fritesprijs in 1989 aanmerkelijk lager en dat terwijl de prijzen van aardappelen tot heden toe hoger zijn dan vorig jaar. Om te kunnen overleven is het voor verschillende fritesfabrieken zaak om hun grondstof zo goedkoop mogelijk in te kopen. Dit kan dan al leen nog maar door het bespelen van vraag en aanbod en door een positie ve houding aan te nemen ten opzich te van hoge kg-opbrengsten per ha. Vanuit de landbouw en handel zal meegedaan moeten worden met deze werkwijze anders ziet het er voor het financieel rendement van de teler weer niet zo best uit. Het rooien van suikerbieten is dit jaar, net als bij andere gewassen, op timaal begonnen. De opbrengsten vallen niet direkt tegen, al werd dit wel verwacht. Tegenover zeer hoge opbrengsten van nu rond de 65 ton staan ook opbrengsten die de 40 ton niet halen. Het suikergehalte va rieert voor de zandbieten tussen de 14 en 15,5%. Je moet in West Brabant Zuid nog zoeken naar een 1-rijige bietenrooier in werking. Op nog maar enkele be drijven wordt deze machine ingezet omdat zo nog vers bieteloof gevoerd kan worden. Dit jaar hebben weer een paar loonbedrijven hun 1 rijer ingeruild voor een 6 rijige bunker- rooier. Het wachten op een rooier is verleden tijd geworden, omdat er onder de loonwerkbedrijven weer gewerkt wordt om een nieuwe klant binnen te krijgen. In de fruitteelt worden ook lange da gen gemaakt, het plukseizoen is in volle gang, de bewaarcellen worden ook gereden om de aanvoer te sprei den over langere tijd. De konsument wil graag een hoge prijs betalen maar het moet wel een ekstra kwali teit zijn. Vooral de kleur speelt een grote rol, b.v. de Jonagold die door geplukt moet worden, voor een ho mogene kleur, wat dan ook veel ekstra kosten meebrengt. In de fruitteelt worden de kwaliteits eisen zeer hoog opgevoerd, mede door de houding van de konsument. Deze hebben ook op andere be drijfstakken een steeds grotere in vloed, zoals ook bij aardappels, om een hoogwaardiger produkt te pre senteren. Ook de grootinkopers heb ben hier veel invloed op. Niet alleen in land- en tuinbouw, maar ook in de veredelingsbedrijven wordt steeds meer op kwaliteit gelet, dus zullen we als ondernemer mee moeten wer ken aan deze voortaande trend. Vanaf de buitendijk zien we aan de ene kant de polders met boer derijen tussen bomen aan de dijk. Aan de andere kant het nu getijloze gebied. Vele hektares schorren en kreken veranderen in een groenig land waar hier en daar een vlier of wilg probeert z'n hoofd boven het water te krijgen. Deze vlier en wilg zullen, in de zomers geflankeerd door het wilgenroosje, spoedig ver meerderen. De vogels zullen het zaad aandragen en na enige jaren zal een heel andere natuur en ve getatie zich hier bevinden. Vanaf de hoge dijk zien we bij helder weer aan de ene kant de pijpen van Pernis, terwijl we we ten dat landinwaarts op dezelfde afstand Zandvliet met z'n niet erg fris en gezonde fabrieken staat. Daartussen als een groene long het Westbrabants pol derland. Steeds worden we opgeschrikt door de krantenberichten van het vliegveld. Het vliegveld tussen Dinteloord en Steenbergen. We weten het allemaal. Willen wij hier kunnen blijven wonen en werken. Willen wij hier als een stukje groen, tussen Rotterdam en Antwerpen, blijven liggen met nog een beetje frisse lucht, dan zullen we deze plannen moeten bestrijden. Het zal zeker wel vaart voor een groep meebrengen ook dat weten wij. Zeker weten, is dat we met welzijn beter af zijn dan met welvaart. Op de kalender is de herfst be gonnen. We profiteren van het prachtige herfstweer en doen er ons voordeel mee. Aardappels worden met weinig grond inge- schuurd. Bieten zonder veel tarra naar de fabriek gebracht. Veel kilo's van 't een en ander. Over goten door een milde, soms war me najaarszon ziet de boer het weer een beetje zitten en wordt het "onaanvaardbaar" in het woordenboek gezet. In de "van Dale" ontbreekt dit woord na melijk dus vraag ik me af is het geen Nederlands of is m 'n woor denboek te oud. Soms leveren de oogstwerkzaamheden een nostalgisch beeld op, zoals bij het hinderen van teunisbloemen met de zelfbinder. In het zuid westen staan nu op veel plaatsen stuiken te wachten op de combine. Vrijdag 29 september 1989 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7