Aandacht voor veiligheid is geen luxe Snijmaisoogst groot, prijzen gedaald Krijgen we na een mooie zomer ook een mooie herfst? Zelfbinders zijn weer van stal gehaald RONDDE Vierrijige aardappelrooiers op komst? De zomertijd is sinds het laatste weekend van september voorbij. Dit betekent ook voor MIDDEN- en OOST-BRABANT dat de avond een uur eerder aanvangt. De ekstra werkzaamheden op de vooravond lopen ten einde. Men zal langzamer hand moeten wennen aan de langer wordende winteravonden. Vooral de loonwerkers met de oogst van een groot aantal produkten zo als o.a. snijmais, hebben hun voor deel kunnen halen de afgelopen we ken. Vanaf begin september is suk- sessievelijk de snijmaisoogst op gang gekomen. Aanvankelijk behoorlijk rijpe kolven en groene stengels, later een flink rijp gewas, dat zo spoedig mogelijk gehakseld diende te worden. Aanvankelijk waren de verwachtin gen betreffende kwantiteit niet erg hoopvol, maar in de loop van het oogstseizoen bleek dit niet terecht. Sterk verdroogde percelen bleven te genvallen. De overige percelen gaven hoge tot zeer hoge kg-opbrengsten. Hoe de kwaliteit is, zal door het Be- drijfslaboratorium voor gewason- derzoek worden bepaald. De ds is doorgaans voldoende hoog. Het VEM en Vre-gehalte wordt later be kend gemaakt. De aanvankelijke stijging van de snijmaisprijzen is de laatste weken omgeslagen in een geleidelijke da ling, vanwege de meer dan aanvan kelijk verwachte opbrengsthoeveel- heden in~kg produkt. De vrij lage prijzen van 1988 komen thans weer in zicht. Momenteel verwacht men in Oost- Brabant begin oktober de snijmais oogst te beëindigen. Hiertoe heeft een groot aantal droge en zonnige dagen bijgedragen, waardoor geen noemenswaardige vertragingen zijn ontstaan. Het vrij warme en vochtige weer van de laatste weken heeft gezorgd voor ekstra grasgroei. Momenteel lopen zowel de melkkoeien als het jongvee royaal in het weidegras. Na de oogst van diverse gewassen is op verschil lende percelen nog drijfmest uitgere den met aansluitend een groenbe- mester, in de vorm van Italiaans raaigras of eventueel zaairogge. Men is verplicht uit milieuoogpunt een nagewas te telen. Dit komt tevens de struktuur van het land ten goede. Tot 1 oktober kan van deze moge lijkheid gebruik worden gemaakt. Gedurende de maand oktober mag op bouwland en snijmaisland géén mest worden uitgereden. Op gras land mag gedurende de maanden ok tober en november niet worden uit gereden. Als op het grasland sneeuw ligt in periode van 1 januari tot 15 Het fraaie na zomerweer en de geval len neerslag zorgen ervoor dat de werkzaamheden in WEST ZUID- BEVELAND onder gunstige om standigheden uitgevoerd kunnen worden. De droge, scherpe kluiten zijn minder hard geworden, hetgeen een voordeel is bij de verwerking van uien en aardappels. De uien zijn na genoeg van het land afgevoerd. Van wege de redelijke prijzen is er veel produkt direkt naar de handel ge gaan. In de opbrengst zitten forse verschillen, uiteenlopend van 20.000 tot 50.000 kg per ha. in ons gebied. februari, is drijfmest uitrijden niet toegestaan. Sedert half september is een einde gekomen aan de ekstreem hoge var- kensprijzen. De prijzen bewogen zich op een zodanig hoog nivo, dat dit niet te handhaven was. Vooral de uitbetalingskapaciteit van de inkoop organisaties zou bij een langdurige periode tot ernstige problemen kun nen leiden. Ook zou meegespeeld kunnen hebben de financieringspro- blematiek van een zeer grote super marktketen in West-Duitsland. De grote banken hebben in deze zaak miljarden guldens en D-marken moeten kwijtschelden, ter voorko ming van nog grotere problemen. Als gevolg van de scherpdalende slachtvarkensprijzen, verwacht men de komende tijd afzetproblemen in de biggensektor. De inleg van biggen wordt op diverse bedrijven uit gesteld. Het prijsvoordeel van een goedkopere big wordt hiermede di rekt binnengehaald. Thans staan de prijzen voor nuchte re kalveren en slachtvee ook onder druk. Bij de nuchtere kalveren is nu een prijsverschil waarneembaar van 200,per kalf met de hoogste prijzen van afgelopen zomer. De kooplust van de konsument is matig, hetgeen meteen voelbaar is voor de veehouder. Dankzij het schitterende weer, waar mee we dit jaar heel erg verwend zijn, gaan de najaarswerkzaamhe den van een leien dakje. De regen die omstreeks half september op THO- LEN EN ST. PHILIPSLAND wel wat overvloedig viel kwam toch wel gelegen voor het rooien van aardap pelen, uien, suikerbieten etc. De grond werkt over het algemeen goed, alleen bij het rooien van aar dappels komt er veel losse grond met de piepers mee, maar met de huidige stortbakken is dat geen probleem, behoudens dan het een paar keer ex tra lossen van.de "grondkar". De sortering van de aardappels is doorgaans aan de wat fijne kant met veel kriel. De aanslag van de aardap pelplant is veel te groot met zo'n 25 aardappels. De opbrengst valt niet mee, waarbij dan verder nog opge merkt kan worden dat de vroegst ge pote aardappels minder aanslag heb ben en daardoor een mooiere sorte ring. Dit komt de verkoopbaarheid ten goede, en dat gevoegd bij de meerdere kilogrammen per ha die deze vroeger geplante poters opbren gen, brengt een beter onderste re geltje op. De uien opbrengst valt eveneens te gen, vooral van die percelen waar vanwege de droogte aanvankelijk opkomstproblemen waren. De daar na ontstane tweewassigheid levert in tweede instantie praktisch alleen maar stekuien op. De suikerbieten doen het beter, goe de kg opbrengsten en redelijke sui kergehaltes. Het ziet er naar uit dat er nogal wat C suiker geproduceerd zal worden. Aangenomen mag ech ter worden dat een ieder zoveel bie ten zaait als zijn quotum toelaat. Als er dan C bieten worden geprodu ceerd dan valt het dus eigenlijk mee. Verder ziet de wereldmarkt voor sui ker er eveneens vriendelijk uit, zodat ook hier sprake is van een meevaller. Dat is voor de akkerbouw zeker ook aanbevelenswaardig, want de op brengsten van de andere akkerbouw- produkten vallen zeker niet mee. Ge lukkig zijn de aardappel- en uien- prijzen momenteel best wel lonend! Als het weer zo zou willen blijven, de weersverwachting voor de eerst volgende dagen is gunstig, dan is dat ook gunstig voor het schoonhouden van de wegen. Op Tholen en St. Phi- lipsland is een aktie gestart om de weggebruikers te attenderen op het landbouwverkeer. Vooral bij regen achtig weer is het tijdens de aardappel- en bietenoogst een pro bleem om de wegen schoon te hou den,. maar voor de verkeersveilig- HET LAND VAN AXEL' laat zich in het prachtige nazomerweer nog eens van zijn mooie kant zien. Wel iswaar zijn de akkers leeg geoogst, maar dikwijls, dankzij de vroege oogst, weer ingezaaid met groenbe- mesters. En zo is overal het frisse groen van gras, bladrammenas of gele mosterd te zien. Soms lila of geel gekleurd, al naar gelang de zaai- data misschien wat te vroeg, want zaadvorming zal niet de bedoeling zijn geweest. Afgelopen dagen was ook nog een nostalgisch tintje aan het werk toe gevoegd. De zelfbinders zijn weer van stal gehaald. Niet voor een fol kloristische dag of zo, maar voor het binderen van de teunisbloemen. En zo zien we in de polder weer 'stui ken' staan, wachtend op de kombine. De bietenkampagne is weer in volle gang. De wagens spoeden zich weer richting Sas van Gent. Dit jaar voor wat Suiker Unie betreft, zoals het er nu naar uitziet het laatste jaar. Een opluchting voor de haastige automo bilist. Toch heeft ook dit jaar de direktie van de Waterstaat weer gemeend om juist in de bietenkampagne werk zaamheden uit te voeren aan de krui singen bij Sluiskil. Toevallig? Bij mijn weten is het binnen een termijn van 7 jaar, de derde keer, dat deze Ten opzichte van vorig jaar is de kwaliteit van de uien goed te noe men. We hopen dan ook dat hier door meer ruimte en mogelijkheden zijn voor de export. Naast het hakse- len van mais zien we ook weer perce len teunisbloemen om ons heen. Een stukje nostalgie zien we hier terug, doordat gemaaid wordt met de zelf- binder en de schoven tegen elkaar gezet worden in stuiken. Dit is een methode om het zaadverlies bij de oogst te beperken. Zal dit gewas op nieuw toekomstperspektief bieden? Het rooien van aardappelen is deze week goed op gang gekomen. De op brengst geeft een wisselend beeld. Op de verdrogende gronden valt de opbrengst tegen, terwijl de vocht- houdende gronden een betere op brengst te zien geven. De sortering is minder mooi, vergroeiingen zijn tal rijker dan andere jaren. De prijs is hier ook redelijk. We kunnen dan ook vaststellen dat de vrije produk ten als aardappelen en uien een rede lijke belegde boterham opleveren, dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. Opvallend is dat dit jaar veel belangstelling bestaat voor het leve ren van bieten in het voorseizoen. De premie is aantrekkelijk maar bo vendien is het nü rooien onder ideale omstandigheden waardoor de tarra beperkt blijft. Dat is een onderdeel waar we niet aan voorbij kunnen gaan, gezien de kosten die een te hoog tarra-percentage met zich mee brengt. De vorige week geleverde bieten hadden een suikergehalte va riërend van 14,2 tot 16,2%. Het tar- rapercentage varieerde van 11 tot 17%. Dit is een goede start. Ook gaan we ons bezighouden met het bouwplan voor het komende jaar. We moeten onder andere gaan bepalen welk ras wintertarwe we zul len zaaien. Geven we weer de voor keur aan Obelisk of laten we onze keus vallen op bijvoorbeeld Armin- da, waarvoor weer meer belangstel ling is gekomen vanwege de vermin derde ziektedruk en goede raseigen schappen. Al met al breekt een drukke tijd aan voor de akkerbouwer, terwijl de zorg voor ons produkt primair staat moeten wij de veiligheid van onze machines en transportmiddelen niet uit het oog verliezen. Zowel voor onszelf als voor onze medewerken den en omstanders kan een - in druk ke tijden - onbedachtzaam moment fatale gevolgen hebben. We weten het allemaal en toch lezen we elk na jaar weer dat er bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden. Wees ge waarschuwd! Naast de nraktische bedriifsmatige zaken wordt ook maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Recente lijk is de troonrede weer uitgespro ken. Weinig nieuws zoals te ver wachten was, maar veel aandacht voor het milieu. Bevordering van de kwaliteit van het milieu is het be langrijkste thema voor de komende jaren. Land- en tuinbouw wachten forse investeringen. De kabinetsfor matie is in volle gang. CDA en PvdA wat kunnen we verwachten? Naast het feit welke coalitie uitein delijk tot stand zal komen zullen de afspraken in het regeerakkoord en degene die de "post landbouw" zal bezetten ons vooral bezighouden. Dat zal bepalend zijn voor het land bouwbeleid van de komende jaren. We zullen de konsequenties van de beleidslijn moeten bekijken en daar op inspelen, wat dat zal worden blijft voorlopig een vraagteken. Al lereerst wensen wij U goede rooida- gen toe en daarna verwachten wij uw interesse ook weer op beleidsmatig gebied. heid is dat toch wel van belang. Als boeren onderkennen wij dat pro bleem zeker wel, maar helemaal te voorkomen is het gewoon niet bij slecht weer, daarom is een beetje be grip bij de niet agrarische wegge bruikers ook best wel op zijn plaats. Bij gevaarlijke situaties gaan wij nu borden plaatsen met stickers die de weggebruikers attenderen op slipge vaar. De stickers zijn op gemeente huizen van Tholen en St. Philipsland gratis te bekomen, en ook bij onze afdelingssekretaris aan te vragen. werkzaamheden juist in de kampag- ne moeten gebeuren. Wat de aardappeloogst betreft, die is op gang gekomen. Veel percelen vallen tegen, althans de aardappelen zijn te fijn van maat. Veel boeren nemen ook toch dit jaar weer het ri- siko om hun aardappelen groen te houden. Ook in uitgesproken zware grond. Het risiko is hier wel erg groot, maar aan de andere kant is het zo, dat de markt voor 'pommes parisiennes' ook maar beperkt is. De komende maanden is er nog veel werk 'te doen, waarbij mooi weer zeer welkom is. En om het rooien goed te laten verlopen is er vorige week op de meeste plaatsen toch be hoorlijk regen gevallen, zodat we voorlopig met niet al te veel regen goed uit te voeten kunnen, om pro bleemloos te oogsten. Wat de informateur betreft, die is nog niet aan het oogsten toe. Hij zit nog in de zaaiperiode lijkt me, om straks een goede oogst binnen te ha len. Wanneer in die tussentijd de landbouworganisaties het 'gewas' goed onderhouden en wat proberen bij te sturen kunnen wij misschien van die oogst ook nog ietsje beter worden. Het 'klimaat' moet ons echter ook dan wel gunstig gezind zijn. En zo'n mooie zomer als in 1989 komt maar zelden voor! Afgelopen weekeinde eindigde de zomertijd en werd de klok in de nacht van zaterdag op zondag om drie uur één uur teruggezet. Men moet daar wel aan wennen, want 's avonds werd het opeens een uur vroeger donker. De kip pen hebben daar geen last van, want die hebben hun eitjes toch al bij daglicht gelegd, 's Morgens is het voor de boer een uur vroe ger licht geworden en dat komt het werk te velde ten goede. Be kend is, dat de agrarische bevol king zowel bij zomer- als bij win tertijd heel wat met het weertype te maken heeft. Te velde moet een boer met zijn werkzaamhe den daarom voor zijn op zijn schema, want dan valt later het werk in de regel weer wel mee. Vroeg beginnen met het bieten rooien was vroeger immer een wens van de telers. Tegenwoor dig denken de boeren daar weer anders over dan vroeger, want men wil nu eerst zijn aardappelen rooien, zijn wintertarwe zaaien, ploegen en dan pas bieten rooien. 'Laat die bieten maar groeien:' is een rekensommetje waar we ge rust even aan mogen denken. Bieten rooien doen tegenwoordig praktisch alleen de loonwerkers en de telers zorgen voor het trans port vanaf het land naar een be tonplaat. De telers geven daarom voorrang aan hun aardappel oogst en aan hun zaaien van de wintertarwe. Aardappelland is veel kwetsbaarder bij slecht weer en dat komt vroeg in het najaar niet zoveel voor. Thans vragen zich al meerdere te lers af of het wel rendabel is, dat zijzelf de aardappeloogst geheel blijven verzorgen. Dat vraagt een uitgebreide en dure verzorging welke veel te duur is voor zo'n betrekkelijk kleine oppervlakte. De loonwerkers zijn er al in geslaagd om de gehele bieten- oogst in een korte periode en te gen een redelijke prijs te rooien met een zelfrijdende zesrijige bie tenrooier. Stel je voor, dat we dat nog met een éénrijige rooier moesten doen? Thans vernemen we al, dat er loonwerkers met plannen rondlopen om zelf een vierrijige zelfrijdende aardappel rooier aan te schaffen. De rooi- kapaciteit per dag aan aardappe len is ongeveer driemaal zo groot als van een twee-rijer. Het transport van de aardappe len kan verzorgd worden in kon- tainers welke op ons erf kunnen worden neergezet en eventueel gelost worden als er tijd voor is. De schaalvergroting in de land bouw gaat voort en we zullen ons af dienen te vragen welke werk tuigen we zelf nog wel en welke we niet meer kunnen aanschaf fen. Misschien wordt het wel tijd, dat we een mechanisatieklub op gaan richten om te leren welke mogelijkheden er op dit terrein voor ons in het verschiet liggen. Momenteel werken we op onze bedrijven van 40 ha met een systeem wat financiëel, lichame lijk en geestelijk niet meer rond te krijgen is. De vraag is hoe we onze koers nog kunnen gaan ver leggen, zodat de huidige land bouw nog rendabel blijft? 6 Vrijdag 29 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6