gropatax 326 i A -C Symposium belicht toekomst van het (Wester)scheldebekken PR-rapport over simulatie van voeding en groei van jongvee Vergadering hoofdbestuur Nationale kampioenschappen veelzijdigheid voor paarden bij 'Gouwe Reyers' Sociaal Economische Voorlichting 7 (SEV) van de ZLM Jachtraad: herken baar aanspreekpunt wildschadekwesties blijft belangrijk Beleidsplan Westerschelde INHOUDSOPGAVE Land- en tuinbouwblad KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Wester singel 53, tel. 01640-43350 St. Annaiand, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100- 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 (privé), 01100-21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonsich bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). In verband met het tiidia klaarmaken Op maandag 2 oktober houdt het hoofdbestuur van de ZLM in het Landbouwhuis te Goes zijn maande lijkse vergadering. Op de agenda staat o.m. een bespreking van de hoofdpunten van het advies van de Advieskommissie Landbouwvoor lichting en het Reglement Begelei dingskommissie, over de privatise ring van de voorlichting. Ook komt de landbouwbegroting aan de orde. De kommotie rond de groeiregulator Alar en de wettelijke regeling gele genheidsarbeid wordt toegelicht door de voorzitter van de tuinbouw- kommissie, de heer C. Hamelink. De voorzitter van de kommissie grondgebruik, de heer A.H. Mun ters en de voorzitter van de akker- bouwkommissie, de heer J.C. Ge luk, zullen een overzicht geven van de situatie in hun sektor. Het verslag van de IFAP-Zuivelgroep inzake de wereldmarktsituatie voor zuivelpro- dukten zal worden toegelicht door de heer W. van Veldhuizen, voorzit ter van de veehouderij kommissie. Ontwikkelingen inzake gelegenheids arbeid zullen worden toegelicht door de voorzitter van de kommissie werkgevers- en sociale zaken, de heer M.C.J. Kosten. Verder komt o.m. aan de orde een eventueel nieu we opzet van de rondgang langs de kringen. Demonstraties mestaanwending trokken ruim 15.000 bezoekers Begin dit jaar is een demonstratie- projekt gestart over mestinjektie en zodebemesting. Het projekt heeft ten doel om de uitstoot van ammoni ak bij het uitrijden van mest zoveel mogelijk te beperken. Het projekt lijkt ruimschoots aan het doel te beantwoorden, gelet op het groot aantal positieve reakties. De georga niseerde demonstraties hebben ruim 15.000 bezoekers getrokken. 2 De toekomst van het Westerschelde- bekken is donderdag 26 oktober in de Middelburgse Schouwburg het onderwerp van een symposium. De bijeenkomst heeft als motto: 'Schel- demond - Eurohaven'. Inleiders stel len er de positie van de havens in het Westerscheldegebied aan de orde. Zij plaatsen de Scheldemond in een, regionaal, nationaal en internatio naal kader. Voor de organisatie van het symposium tekenen het Zeeuwse Departement van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Ac- quisitiegroep Zeeland. Op een voormalige zandplaat in het 'Veerse Gat' wordt door de 'Gouwe Reyers' op 10 en 11 november 1989 het 'Federatiekampioenschap sa mengesteld' georganiseerd. Een bijzonder aantrekkelijk paar densportevenement op het fraaie re- kreatieterrein 'De Schotsman' te Kamperland met veelzijdige kombi- naties, subtiele dressuur en behen digheid uitstralende cross. Timing en zuiverheid in het wegparkoers, ritme en balans in het laatste onder deel, de springproef. De wedstrijd wordt uitsluitend uitgeschreven voor M- en Z-kombinaties, die gere gistreerd zijn bij de basis- wedstrijdsportorganisatie van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rij verenigingen. Op de vrijdag wordt de dressuur ver reden, door 2 onafhankelijke juryle den te beoordelen. Op zaterdag moeten alle deelnemen de paarden eerst bij de aanwezige ve terinair ter keuring worden aangebo den, waarna men zichzelf en zijn Campina kaas wint hoogste prijs op nationale kaaskeuring Ook dit jaar is de kaas divisie van DMV Campina flink in de prijzen gevallen tijdens de natio nale kaaskeuring van de Ko ninklijke Nederlandse Zuivel- bond. Evenals vorig jaar werden alle dertien ingezonden kazen be kroond. Vier kazen behaalden een gouden medaille, vijf kregen zilver en vier kazen werden be kroond met een bronzen plak. Een ingezonden Goudse kaas be haalde bovendien de hoogste waardering. De centrale kaas keuring werd op 26 september gehouden in Hoogeveen. Bijna 600 deelnemers strijden om Gouden Kaasboor Bijna 600 medewerkers uit kaasin dustrie en -handel doen mee aan het 30ste Nederlands Nationaal Kaas- keurkonkours (NNKC). In de week van 2 tot 6 oktober wordt hen ge vraagd tien kaasmonsters te beoor delen. De beste keurder ontvangt op 6 oktober in Leerdam de Gouden Kaasboor. De hoofdprijs wordt dit jaar uitgereikt door G.H. van Driel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Wessanen B.V. Doel van het NNKC is door verho ging van het vakmanschap de kwali teit van de Nederlandse kaas te ver beteren. Het is een ook belangrijke ontmoetingsplaats voor handel en industrie. De keuringen worden in Amsterdam en Woerden gehouden. Voor de prij suitreiking wordt jaarlijks een ge meente uitgekozen die op een of an dere manier verbonden is met de kaasproduktie of -handel. In 1989 is dat Leerdam, waarvan de naam ge geven is aan een bekende Nederland se kaassoort (Leerdammer). Deze wordt geproduceerd in het nabijgele gen Schoonrewoerd. De organisatoren signaleren, dat sinds de jaren zestig het zwaartepunt van de Zeeuwse ekonomie rond de monding van de Westerschelde ligt. De veranderingen, nationaal en in ternationaal, maken het nodig dat Zeeland zich op zijn toekomst en op die van het Westerscheldebekken be zint: 'Zeeland, centraal liggend in noordwest-Europa, tussen de Randstad en de Belgische steden driehoek, wenst volledig mee te spe len in de dynamische ontwikkeling van Europa', aldus beide organi saties. paard klaar gaat maken voor de uit- houdingsproef. Voor de ruiter is daarbij een crosscap met kinband verplicht. Na een ongeveer een uur durende uithoudingsproef volgt tot slot een springproef, welke uitsluitend tot doel heeft aan te tonen, dat na een zware uithoudingsproef, het paard zijn souplesse, energie en gehoor zaamheid heeft behouden, die nood zakelijk zijn voor een goed sportpaard. Er zullen een Landelijk Federatie kampioen plus reserve-kampioen klasse Z-paarden en een Landelijk Federatiekampioen plus reserve kampioen klasse M-paarden gehul digd kunnen worden. Varkensstapel stabiel op 14 miljoen Ons land telde op 1 augustus van dit jaar circa 14 miljoen varkens, onge veer evenveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Buro voor de Statistiek (CBS). Het aantal mestvarkens van 58 kilo en zwaarder nam in een jaar tijd met 1 procent toe tot 4.454.000, aldus het CBS. Het aantal biggen bij de zeug nam met 3 procent af tot 2.402.000. In de kategorie fokvar- kens van 50 kilo en zwaarder daalde het aantal met 0,8 procent tot 1.6 miljoen dieren. Bij de overige fok- varkens steeg het aantal met 2 pro cent tot 1.6 miljoen dieren. Bij de overige fokvarkens steeg het aantal met 2 procent tot 364.000. Bij de jonge zeugen viel een toename van ruim 10 procent te konstateren, zo dat ons land nu 236.000 nog nimmer gedekte jeugdige zeugen herbergt. Als de Minister wil dat het wildscha- debeleid effektief blijft, is het heel belangrijk dat ook in de toekomst een voor de betrokkenen duidelijk herkenbaar 'aanspreekpunt' voor wildschadekwesties blijft bestaan. De Jachtraad schreef dit onlangs aan de minister over de op handen zijnde overheveling van faunataken van de Direktie Natuur, Milieu en Faunabeheer naar de Direktie Uit voering Regelingen. De Raad vindt verder dat de ambte naren die met schadekwesties belast zijn de nodige kennis moeten hebben van landbouw en van de fauna en de jacht; óók van de beleidskwesties die daarbij aan de orde zijn. Voorzover nu bekend zal de overhe veling van taken kostenverhogend werken. De Raad waarschuwt dat de gewenste beleidsresultaten daaron der kunnen leiden. In de afgelopen jaren is binnen het PR veel tijd besteed aan de ontwik keling van een koemodel (Meijer en Hijink, 1987). Als vervolg op de ontwikkeling van dit model is bij het PR een simulatie model ontwikkeld voor de voeding en groei van jongvee (kalveren en pinken). De technische uitgangspun ten van dit jongveemodel, de onder delen waaruit het model opgebouwd is en een uitgewerkt voorbeeld wor den in dit rapport besproken. In het model wordt er naar gestreefd de dieren precies voldoende energie aan te bieden. Indien er met ruwvoer te weinig energie wordt opgenomen vindt er een aanvulling met kracht voer plaats. Wordt er met ruwvoer alleen teveel energie opgenomen dan wordt de ruwvoeropname beperkt. Met het model kunnen een groot aantal verschillende uitgangspunten (o.a. gewichtsverloop en voeropna- me) doorgerekend worden. De wijze In de komende twee weken worden vier voorlichtingsbijeenkomsten over het beleidsplan Westerschelde gehouden. Tot 1 januari 1990 kan ie dereen er nog zijn zegje over doen. Op de bijeenkomsten wordt een dia serie over de Westerschelde ver toond en zullen medewerkers van rijkswaterstaat en de provincie het plan toelichten. De bijeenkomsten vinden plaats op: 2 oktober in Middelburg, informa tiecentrum van de provincie, Ab- dij(plein) 9; 3 oktober te Goes, Prins van Oranje, Nieuwstraat 14; 9 okto ber te Hulst, Den Dullaert, Sport- laan 14; 12 oktober te Oostburg, Den Hoekzak, Langestraat 1. Alle bijeenkomsten beginnen om half acht 's avonds en zijn voor een ieder toegankelijk. waarop dit gebeurt is toegelicht in een uitgewerkt voorbeeld. Het rapport is uitsluitend te bestel len door overmaking van 25,— op postbanknummer 23 07 421 van het Proefstation PR te Lelystad, met vermelding van: Rapport 116. Eksport Franse meloen groeit met de helft Evenals de eksport van perziken uit Frankrijk verliep de eksport van me loenen uit dat land tot nu toe ook zeer voorspoedig. Tot begin septem ber werd er al 31.000 ton uitgevoerd, tegen nog geen 20.000 ton vorig jaar en 17.000 ton in 1987. Pag 4. Varekamp: breng teelttech- nische voorlichting en SEV sa men onder CLO-vlag. Pag 6, 7 en 8. Uit de praktijk. Pag 8. De Zeeuwse landbouw in de 90-er jaren. Pag 9. Nieuwe bunkerrooier 'New Beat'; Graanoogst EG on der 160 miljoen ton. Pag 10. CBS-raming aardappelen te hoog. Pag 11. Speltteelt nog met veel onzekerheden omgeven. Pag 12 en 13. De maand oktober op het Zuidwestelijk landbouw bedrijf. Pag 15. KNLC commissie verede- lingslandbouw. Pag 16. Optimaal jaar voor voe derwinning. Pag 17. Regionale schapenkeurin gen Zeeland. Pag 19. Boomkwekerijen hebben tijd mee; Indrukken van 10e wit- lofdagen. Vrijdag 29 september 1989 van het blad. kunnen na dmsdn? Ifrtmr,- geen agendaberichten meer worden opgenomen. R Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-44008 L. I^attenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopier 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2