Goede start oogst met valse ondertoon Mooi nazomerweer. zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Voorlopige oogstraming Na de oogst Voorlopige oogstraming CBS roept veel vragen en boze reakties op Herstrukturering DTTD VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1989 77e JAARGANG NO. 3990 land- en tuinbouwblad Het mooie nazomerweer zorgt ervoor dat de akkerbouwers een goede start hebben kunnen maken met het aardappels rooien. Uit de praktijk" blijkt dat in de verschillende gebieden in het Zuidwesten de opbrengst niet meevalt, en dat de sortering aan de fijne kant blijft. Het produkt komt mooi droog en met weinig grond in de schuur. Onze praktijkschrijvers hebben het deze week allemaal over het (ongekend?) prachtige nazomer weer, waar door de oogstwerkzaamheden over het algemeen gladjes en tegen betrekkelijk lage kosten verlopen. De ze goede start geeft de boer weer moed temeer daar de prijzen van met name aardappelen en uien als rede lijk en lonend worden aangemerkt. (Voor de goede or de: structureel is er niks veranderd!). De kilogram op brengsten van de uien en aardappelen vallen volgens de praktijkschrijvers meer tegen dan mee. Men spreekt over forse verschillen voor de uien en over een wisse lend beeld voor de aardappelen. De sortering van de aardappelen wordt gekwalificeerd als minder mooi en aan de fijne kant. De opbrengsten van de bieten valt - afgezien van forse tegenvallers - over het algemeen mee met weinig tarra en een redelijk suikergehalte. Vanuit de praktijk wordt daarom op C-suiker gerekend. De maïsoogst levert veel massa op waardoor de prij zen dalen. Gezien de bovenvermelde praktijkervaringen hebben de aardappeltelers vanzelfsprekend bijzonder grote moeite met de onlangs door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde voorlopige oogstra ming voor aardappelen. De goede start van de oogst heeft daardoor een valse toon gekregen. Algemeen is men van mening dat het CBS veel te hoog zit en op het sekretariaat hebben we dan ook de nodige boze reak- ties gehad. Als ik de pers mag geloven is zelfs de han del van mening dat het CBS veel te hoog in de boom zit. (Agrarisch Dagblad dd. zaterdag j.l.) Inmiddels heeft de markt wel op de CBS-raming gereageerd: beurs Goes noteerde deze week veldgewas tot f 19,00 tegen vorige week nog tot f 22,50. De prak tijk heeft er vooral ook moeite mee dat de CBS-raming blijkbaar tot stand komt op basis van gegevens van de Rijksvoorlichtingsdienst en niet op basis van proefrooi- ingen zoals bij de bieten. Om in de toekomst verdere diskussie, misverstanden en beschuldigingen - al dan niet terecht - te voorkomen, lijkt het mij nu maar het beste dat het CBS definitief stopt met de voorlopige oogstramingen. Dat is trouwens door de ZLM al meer malen bepleit. Mij ontgaat overigens het nut van deze voorlopige ramingen en ik zou eigenlijk wel eens willen weten waarom ze worden opgesteld. Ik houd me aan bevolen. Terwijl de boeren zich op het land druk maken om de oogst, maken wij ons op het sekretariaat druk om de De oogstraming voor aardappelen van het Centraal Bu reau voor de Statistiek heeft veel vragen en boze reakties opgeroepen bij met name de producenten. De raming die voor ons land als geheel uitkomt op gemiddeld ca. 45.000 kg aardappelen per ha (inkl. uitval en inkl. vroege- en pootaardappelen) is volgens de boeren te hoog. Ze heeft daardoor een scherpe daling op de ter- mijnmarkt tot gevolg gehad. Teleurgestelde en boze reakties bij akkerbouwers zijn het gevolg. Ook bij het CBS hebben ze het geweten. "We hebben nog nooit zulke scherpe reakties gehad, zo zegt desge vraagd medewerker ing. H.G.A. van Everdingen. "De gevolgen van onze prognose op de termijnmarkt zijn na tuurlijk vervelend maar dat is onze bedoeling uiteraard niet". Hij verwacht overigens dat de prijs zich wel weer wat zal herstellen. Van Everdingen neemt overigens niets terug van de ramingen. Ze zijn volgens hem naar eer en geweten en met grote betrouwbaarheid vastgesteld door de voorlichters bij de verschillende konsulentschappen. Ing. J.M. van der Weele van het Konsulentschap te Goes sluit zich daar bij aan. "Zoals gebruikelijk is ook dit jaar aan het begin van de oogst en wel op 8 september een ra ming gedaan door onze acht voorlichters in het veld. Door hun oor te luister te leggen en met behulp van proefrooiingen komen zij voor hun gebied tot een ra ming van de oogst. Dat is een representatief en betrouw baar cijfer. Maar wij kunnen het ook niet helpen dat er vlak voor de raming flink wat regen is gevallen waardoor eerdere verwachtingen naar boven moesten worden bij gesteld. We hebben te maken met groeicijfers die on waarschijnlijk zijn voor deze tijd van het jaar. Vorige week werd nog een gewichtstoename gemeten van 700 tot 800 kg per ha per dag. Een raming nu zou volgens hem zelfs nog hoger uitkomen. Wel wijst Van der Weele erop dat de raming van dit jaar voor zowel de netto als de bruto-opbrengst 2,5 ton lager uitkomt dan vorig jaar, (raming 1989 41 ton inkl. uitval en 37,5 ton exkl. uitval) voor Zeeland. Ongenuanceerd Hij meent wel dat de cijfers van het CBS te ongenuan ceerd naar buiten zijn gebracht. Ten eerste omvat de ra ming alle aardappelen. Daarbij moet worden bedacht dat het areaal pootgoed ruim 1440 ha groter is dan vorig jaar terwijl het areaal konsumptieaardappelen 681 ha kleiner van omvang is. Ten tweede is ook de sortering van belang. Er zijn relatief veel aardappelen van de klei nere maat, dit mede als gevolg van de doorwas (vervolg: pag. 10). invulling van het komende vergaderseizoen. Als vraag punt komt in KNLC-verband het thema "Milieu en be drijf" ter diskussie. Dit vraagpunt - dat bestaat uit een algemeen gedeelte en een sektoraal gedeelte - wordt op 12 oktober a.s. geïntroduceerd vanuit onze landelij ke organisatie het KNLC. Ter gelegenheid van deze in- troduktie zal een speciale bijlage over het diskussiethe- ma verschijnen, die ook bij ons ZLM-blad zal worden gevoegd. Voor de afdelingen zich over het vraagpunt gaan bui gen zal eerst nog de rondgang langs de kringen wor den afgewerkt. Dat wil zeggen de traditionele, intro- duktie op het vergaderseizoen vanuit onze eigen ZLM- diensten en instellingen. Behalve de gebruikelijke on derwerpen zal er dit jaar zeker ook gesproken worden over de plannen om te komen tot herstrukturering van onze landelijke organisatie het KNLC en de daarbij aan gesloten provinciale organisaties - dus ook de ZLM. In een eerste voorlopige globale reaktie heeft het hoofd bestuur van de ZLM zich reeds in positieve zin uitgela ten over een vergaande hergroepering c.q. bundeling van de collectieve belangenbehartiging en de dienst verlening vanuit de KNLC organisaties. (Zie ZLM-blad dd. 8 september 1989). Een en ander sluit overigens naadloos aan bij de vorig jaar vastgestelde eigen ZLM- beleidsvisie. Een en ander kan ook voor de ZLM ingrij pende gevolgen hebben. Doelstelling van de herstruk turering is echter de belangenbehartiging en de dienst verlening aan de leden vanuit de organisatie te optima liseren. Tenslotte is de organisatie er voor de leden en niet andersom. En dat willen we nog lang zo houden. Oggel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1