'Boomkwekerijen hebben de tijd mee Indrukken 10de Witlofdagen Topdrukte op veiling CVZ Europarlementariër Cornelissen bij opening Boomexpo Zundert: v Bosbouw wordt steeds belangrijker omdat de houtproduktie in som mige situaties een goed alternatief is voor de overproduktie van di verse landbouwgewassen en omdat bossen voor de rekreatie en de aankleding van het landschap steeds grotere betekenis krijgen. Bo vendien kan grootschalige bosaanplant de kooldioxyde in de atmos feer aanzienlijk verlagen, dit in de strijd tegen het broeikaseffekt. De boomkwekers hebben dus het tij mee, aldus de optimistische Bra bantse europarlementariër P.A.M. Cornelissen, donderdag 21 sep tember jl. bij de officiële opening van de Boomexpo op het oude vei lingterrein in Zundert. We kunnen ons duidelijker onderscheiden door in te spelen op de extra moge lijkheden. De Boomexpo die daar onder het motto 'Eurogroen' van 22 t/m 24 september werd gehouden trok veel vak- en partikuliere bezoekers. Een groot assortiment boomkwekerij- produkten speciaal uit het boom- kwekerijgebied Zundert en omge ving was op zeer vakkundige wijze tentoongesteld. Ir. Cornelissen ging in zijn ope ningstoespraak nog nader in op 'Eu ropa 1992' en de effekten daarvan op de Nederlandse boomkwekerij. Hij vertelde de genodigden dat het Europees parlement nog zeer recent heeft voorgesteld om de begro tingspost voor bosbouw voor 1990 met 50% te verhogen tot 42 miljoen. Volgens hem is het afschaffen van de grenshindernissen binnen de EG voor de Nederlandse en Noord- Brabantse boomkwekerijen van groot belang, mede gelet op het feit dat het aandeel van Nederland in het totale grensoverschrijdend ver keer van boomkwekerijprodukten bijna 60% is. De grenskontroles kosten 50 miljoen gulden per dag hetgeen neer komt op een jaarlijks bedrag van niet minder dan 26 mil jard gulden. Wanneer eind 1992 de europese grenzen zonder hindernis sen genomen kunnen worden zal dat dus zeker een flinke kostenbesparing betekenen, aldus Cornelissen. Hij voorziet goede mogelijkheden voor de Nederlandse sierteelt en boom kwekerijen in de toekomst. Kwaliteit zal de sleutel zijn in een verscherpte konkurrentiepositie. Samenwerking bij bijvoorbeeld de eksportbevorde- ring is dan ook gewenst. Onderscheiden Ook de voorzitter van de Zundertse boomkwekers de heer C. Vanlaerho- ven ging nader in op het wegvallen van de grenzen in de EG. Hij zei een groot aantal veranderingen te ver wachten die een nadeel voor de Ne derlandse kwekers en hun konkur rentiepositie kunnen betekenen. 'Maar we kunnen ook inspelen op de ekstra mogelijkheden door ons dui delijker te onderscheiden met de produkten'. Volgens hem zijn de know-how op het gebied van het produkt en met name de distributie vanaf 1992 van doorslaggevende betekenis. 'Hoewel distributie en afzet verbeterd moeten worden zullen beide een zodanig ef- fekt op de prijzen hebben dat de Ne derlandse boomkwekers de konkur- rentie heel goed het hoofd kunnen bieden. De toenemende konkurren- tie dwingt op bedrijfsnivo om te kij ken naar het zo breed mogelijk be nutten van de mogelijkheden van de boomkwekerij, moet aan kostprijs bewaking worden gedaan door bijv. specialisatie, moet er een eensgezin de promotie komen in het buiten land van een breed assortiment en moet de nodige aandacht geschon ken worden aan kwaliteitsbewaking en - verbetering: een betere kwaliteit tegen veelal lagere kosten! De koördinator van de expo 'Euro- groen', de heer J. van Leeuwen, deed de suggestie om de boomexpo in Zundert in de toekomst ook open te stellen voor boomkwekerijen uit heel Europa los van het VBZ- lidmaatschap. Een beslissing daar over mag volgens hem niet te lang meer op zich laten wachten. Bij de keuring ging de gouden me daille met lof van de jury naar W. Antonissen voor diens kontainer- planten. De beker voor Bos- en Haagplantsoen ging naar J. Vriends terwijl er ook een beker was voor kw. F.M.M. Lodders bv en J. Be vers voor kontainerplanten. een zo wijdse polder. Behalve de beurs, 's morgens geopend door de heer Doornbos, voorzitter van het Landbouwschap, was hier ook de witlofwedstrijd. 41 Telers uit geheel Nederland hadden monsters in gestuurd ter beoordeling. Ingezon den kon worden in alle mogelijke eksportverpakkingen. Winnaars: M. Gunther en Zn. uit St. Annaland los in dozen. Kleinverpakking W. Stem- kens uit Kessel (L). De prijzen wer den uitgereikt door de heer S.A. Ruiter, voorzitter witlofcie. CBT. Champignonstellingen De vakbeurs liet veel verschillende zaken zien. In het oogspringend de twee firma's die zich presenteerden met de trek op zgn. champignonstel lingen nl. de fa. Hypo Systems Hol land met z'n kunststof binnenbak en gebrs. Christiaans met een houten binnenbak. Beiden presenteerden zich met een proefopstelling met be weegbare vloer waar men altijd op dezelfde plaats werkt. Verder zag men wat meer zandapparatuur zoals vol-automatische stapeling bakken, automatische reinigingsbakken, enz. Ook werden enkele oogstmachines (of pelmachines) gedemonstreerd. De doorbraak van deze machines gaat nog steeds langzaam. Ook af- snijmachines voor het op lengte af snijden van witlofwortels waren aanwezig. Machines die in het bui tenland veelvuldig en in Nederland slechts sporadisch gebruikt worden. Nieuw voor Nederland was ook een ruggenvormer, tentoongesteld voor 50 cm ruggen, maar ook leverbaar voor 75 cm. Een systeem dat volko men vlakke ruggen aflevert waarop ook de onkruidbestrijding beter werkt en de opkomst iets beter is (verkoop fa. Verhulst te Zonnemai- re). Wortelsorteermachines maken snel opgang, naast de bekende v.d. Berg-machine nu een verbeterde ver sie van Godee. Ook automatisering doet z'n intrede, de eerste komputer- gestuurde installaties zijn er, ze kun nen eventueel gekoppeld worden aan managementsystemen. De zaadbe- drijven lieten zien wat hun nieuwe rassen voor mogelijkheden te bieden hebben. In vogelvlucht een indruk van twee dagen alleen maar witlof. Zulke da gen zijn belangrijk voor hen die er waren vanwege wat er gebracht- werd, maar misschien nog meer door de kontakten er omheen. Je hoort als deelnemer hoe het in ande re landen is, hoe ver men daar is enz.enz. Je kan daar natuurlijk je voordeel mee doen, hoewel niet al tijd bruikbaar voor Nederlandse ma tigheden. De Venezulaanse bezoe kers vertellen dat ze jaarrond zaaien en dus geen koelhuis nodig hebben, maar zij hebben geen veiling en zijn afhankelijk van lokale markten of moeten het uitventen, alleen wel te gen prijzen van 5-7 dollar, het is daar nog geen volksvoedsel! Terugkijkend denk ik dat het goed is verlopen binnen de organisatie. T.o.v. de vorige keer waren er dui delijk veel meer deelnemers en be zoekers. Flevohof en Lelystad zijn dan ook uitstekende lokaties. Er blijven altijd wensen, maar die mo gen de Fransen in 1991 vervullen als de 11de Biennale internationale de 1'Endive georganiseerd wordt in hun land. Deze Franse witlofrooier trok veel bekijks op de vakbeurs. Dit jaar werden voor de 10de keer de tweejaarlijkse witlofdagen georgani seerd door Nederland. Een gebeurte nis die zich beurtelings afspeelt in Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland. Dit jaar ook met deelne mers uit West- en Oost-Duitsland, Spanje, Canada en Venezuela. Oor spronkelijk bedoeld als uitwisseling en kennismaking met en tussen on derzoekers en voorlichters, thans ne men ook telers deel. Naderhand is daarnaast een vakbeurs ontstaan. Op zich uniek binnen de tuinbouw dat zoiets voor een gewas georgani seerd wordt. Dit jaar dus georganiseerd door ons land en wel door het CAD Konsu- lentschap in Algemene Dienst in Le lystad, het CBT Centraal Buro Tuin bouwveilingen in Den Haag en de NTS Nederlandse Tuinbouwstudie- klubs. Waarbij de massale man kracht geleverd werd door het CAD. Het symposium op vrijdag werd ge opend door drs. G. v.d. Lely na een welkomstwoord van voorzitter G. v. Kruistum van het PAGV. De lezingen begonnen met een ver haal van mevrouw dr. Kraak over zaadkwaliteit en de relatie tussen kieming en veldopkomst. Speciaal van belang omdat er verschil zit tus- Veiling CVZ heeft een paar goede weken achter de rug. In week 37 werd een omzet genoteerd van ruim 2,6 miljoen gulden. Vorige week (week 38) werd eveneens de 2,5 mil joen overschreden. Sinds de vorst- schade van begin 1985 hetgeen het zelfde jaartal is van het ontstaan van de CVZ, zijn dergelijke weekomzet- ten nog niet gerealiseerd. In de tweede helft van dit jaar (sinds 1 juli) zijn met name meer peren aangevoerd dan in de vergelijkbare periode in 1988. In kilogrammen was de toename 1.466 ton, hetgeen 36% meer is dan in 1988. De belang rijkste rassen die hiertoe hebben bij gedragen zijn: Beurré Hardy 510 ton; Triomphe de Vienne 47 ton; Beurré Lebrun 131 ton; Bonne Louisse 42 ton; Super Trévoux 47 ton. Voorts is aanzienlijk meer Confe rence (266 ton) en Doyenné du Co rnice (271 ton) aangevoerd op de CVZ. Dit is een gevolg van het feit dat de oogst globaal gezien één week eerder is dan vorig jaar. De aanvoer van appels is lager dan in 1988. Met name van de zomerrassen is aanzien lijk minder aangevoerd. De belang rijkste uitschieter is de Alkmene. De aanvoer hiervan was bijna 60% la ger dan vorig jaar hoewel het toch een ras in opkomst is. De oorzaak moet worden gezocht in de nacht vorst tijdens de bloei. Voor de resterende periode van dit boekjaar is men op de CVZ ook po sitief gestemd. Te meer daar de koel cellen goed gevuld worden, zodat de afzet enigszins gespreid kan plaats vinden. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn er vanaf 1 juli tot nu voor al meer peren aangevoerd op de CVZ. sen zwarte en witte, maar ook tussen grote en kleine zaden. Dit onderzoek kan een aanzet zijn tot verhoging van de veldopkomst die nog steeds beneden de 50% ligt, hoewel duide lijk werd dat een groot gedeelte van deze lage opkomst toch aan veld- omstandigheden ligt. Na een lezing over bakterierot- bestrijding hield prof. De Proft uit België een verhaal over hoever men al is met onderzoek naar relatie rijp heid en forceergeschiktheid. Een langdurig onderzoek waar men toch goede vorderingen maakt. Voor de praktijk zou het ideaal zijn als men wist wanneer een partij wortels opti maal is. Van belang voor praktijk mensen is ook het verhaal van dr. Limann uit Frankrijk over wat cal cium doet in de wortel. Via calcium behandelingen krijgt men wat ster kere minder ziektegevoelige) wortels en meestal ook minder brui ne pit. Als via deze weg dit probleem opgelost zou kunnen worden is er weer een stap voorwaarts gemaakt. Vakbeurs Zaterdags was er de vakbeurs in de gebouwen van het PAGV te Le lystad. Een goede lokatie, maar niet altijd even gemakkelijk te vinden in Vrijdag 29 september 1989 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19