Beste schapen en veel publiek op regionale schapenkeuringen Mestbank krijgt ruim 3 miljoen ekstra voor distributie en kwaliteitsverbetering mest Voortgangsrapportage mestproblematiek Het NTS afd. Zeeland heeft in het afgelopen seizoen twee regio nale keuringen gehouden. Een in Zeeuws-Vlaanderen en een op Tholen. Deze keuringen van zwoegerziekte vrije dieren wer den gekenmerkt door goede kwa litatieve dieren, en enthousiasme van de fokkers. Mede door de re gionale keuringen willen de NTS- leden demonstreren wat voor kwaliteit Texelaars zij fokken, en waarmee de slachtlamproducen ten hun voordeel kunnen doen bij aankoop van hun vaderdie- ren. De resultaten die op deze da gen behaald werden kunt u in het navolgende verslag lezen. uitgestrekt terrein even buiten het stadje Tholen een agrarische dag ge organiseerd met veel aktiviteiten, o.a. een regionale schapenkeuring. Een groep enthousiaste Thoolse fok kers brachten ruim honderd schapen en lammeren voor, waarbij vooral de kwaliteit van de volwassen dieren goed was. Rammen: Bij de oudere rammen stond IA, de kampioen van Goes '88, de ram 3135-0596 van M.A. Geuze. Deze ram had zich goed bewaard, is best bespierd en typisch met een kleine bemerking op de kop. De ram werd Bij de éénjarigen was de kwaliteit in de breedte opvallend. In de le ru briek stond aan de kop een mooie goed gelijnde ontwikkelde ram met een wat eenvoudige kop, van J. Rijnberg-Smits (fokker: Th. Roor- da, Wytgaard). IB een wat onregel matige gebouwde zoon van de pref- ram, 1504-0155 met een zware voor hand van D.J. van Gorsel. Bij de 2e rubriek stonden 2 zonen van de pref-ram aan kop. De eerste 3649-0234 is een fraai ge lijnde typische ram met beste kop en vacht en iets weinig ontwikkeling, welke het later tot jeugdkampioen Oostburg Op 19 juli werd de 52e veeten toonstelling op het Ledelplein in Oostburg gehouden. Er werden on geveer 100 dieren aangevoerd van een zeer goede kwaliteit. De vele belangstelling voor deze keuring kwam niet alleen uit de provincie Zeeland maar ook van onze zuider buren. Op deze keuring is er ook veel gehandeld, m.n. vonden de ramlammeren een goede afzet. Resultaten van deze keuring. Rammen: 1. Oudere rammen. In de rubriek 'oudere rammen' werd als IA geplaatst de zware bespierde ram 3711-0226 van R.A.A. Calon te Hoofdplaat. 1B werd de goed gelijn de ram 5012-001 van J. de Zwart uit Terneuzen. 2. Rammen geboren in 1988. Bij de rammen geboren in 1988 was de ram 4030-0979 een prima kop- nummer. Goede bespiering veel adel en een beste kop. Eigenaar van deze ram is A.C.M. v.d. Voorde te IJzen- dijke. Als 1B werd de zwaar bespier- de ram 1711-0321 van F. Goethals geplaatst, met als opmerking dat de bovenlijn iets strakker kan zijn. Kampioen ram werd de ram 4030-0979 van A.C.M. van de Voor de, res. kampioen: de ram van F. Goethals. Ooien: De rubriek oudere ooien had veel kwaliteit. Als IA werd geplaatst de ooi 3715-0916 van G.J.A. Ferket, Sluis. Het is een ietwat schrale ooi goede bespiering, veel adel en brede kop. Later werd deze ooi met over macht kampioene. De ooi 3700-1098 van F. Goethals werd IB best bespierde ooi goede lij nen /naar iets te veel konditie. 'Ooien geboren in 1988'. In deze ru briek was de ooi 3700-1343 de beste. Goed gelijnd met sprekende koppen. De 1B prijs ging naar de ooi van A.C.M. van de Voorde. Een ooi met een goede lijn, maar te weinig ont wikkeling. De rubriek tweetal jaarling ooien werd gekenmerkt door een 4-tal goe de kopnummers. Het tweetal van G.J.A. Ferket kreeg de lA-prijs. Mooie, uniforme groep typische vleesschapen. De lb was voor F. Goethals. Kampioen ooien: Zoals vermeld werd de ooi 3715-0914 van G.J.A. Ferket met overmacht kampioene. Het kiezen van een res.kampioene werd moeilij ker. Uiteindelijk moest de arbiter de beslissing brengen. Ooi 3715-1033 van G.J.A. Ferket straalde iets meer adel uit en verkeeg daarom de titel. Beste ramlam: Uit de te van tevoren 10 geselekteer- de ramlammeren werd als beste ram lam aangewezen, de ram 3700-1408 van F. Goethals te Westdorpe. Beste bespiering, goede ontwikke ling met goed beenwerk. De regionale fokdag van Oostburg heeft veel goede dingen laten zien en kan ook terug op een mooie fokdag met veel kwaliteit en veel publiek zien. Tholen Op 9 september jl. werd op een zeer Vrijdag 29 september 1989 De preferente ram 1504-0155 van de heer D. van Gorsel te Tholen. later uitgeroepen tot kampioen van de oudere rammen. 1B stond ram 3649-0140 eig. G.M. Geluk (fokker D.J. van Gorsel). Een zware best bespierde ram met wat matig been- werk. Van beide rammen waren af- stammelingsgroepen aanwezig. IC een korrekte gebouwde ram met een beste kop en goed beenwerk die even meer hardheid kon vertonen. Deze ram werd bij de kampioenskeuring res. kampioen. Eigenaar M.A. Geu ze. Oud-Vossemeer. wist te brengen. De lb is een hard gebouwde ram met een beste kop en wat weinig ribdiepte, een euvel waar meerdere zonen van deze pref-ram aan lijden. Ooien: Bij de oudere ooien werd in de le ru briek de kop gedaan door een goed ontwikkelde fraaie ooi met een klei ne bemerking op de kop. Eig. D.J. van Gorsel. 1B een soortige ooi van G.M. Geluk die in de voorhand wat tekort komt. Nog verschillende goe de ooien volgen in deze rubriek, daarom verbaasden wij ons over slechts 2 eerste premies. De 2e rubriek oudere ooien had een best kopnummer in de ooi 3649-0172, een best ontwikkelde ooi van fraai type die in de achterbenen iets stoort. Deze 1504-0155 pref dochter werd kampioene bij de oudere ooien en is eigendom van D.J. van Gorsel. Haar stalgenote uit dezelfde vader werd res.kampioene. Deze ooi is wat minder ontwikkeld maar niet minder luxe dan de kam pioene. Bij de eerste groep 1-jarige ooien stond de kampioen van Goes '89 aan kop, nr. 3632-310 van G.M. Geluk. Deze ooi, wat minder in vorm dan in Goes, blijft opvallen door haar mooie, harde bovenbouw, beste vacht en goede bespiering. Deze ooi werd terecht uitgeroepen tot jeugd kampioene. Ook de IB in deze ru briek 3788-0057 van W. Pot-Beeke is een zeer chique ooi van best type met een beste vacht en een wat eenvoudi ge kop. We hadden haar graag wat langer in de kampioensring gezien. Als IC werd geplaatst een typische pref dochter van D.J. van Gorsel, die la ter res. jeugdkampioen werd. De tweede groep jaarling ooien werd aangevoerd door een goed soortige ooi van D.J. van Gorsel, ook een pref-dochter. Deze preferente ram drukt zodoende toch wel een positie ve stempel op een keuring als deze. 1B een goede, gestopte ooi met een goed bespiering van J. Rijnberg-Smit. Ooi met lammeren Bij de rubriek ooi met 2 lammeren kwam aan de kop 3630-0078 van P. van Hemert, Stavenisse, een goede ooi met een zeer typische iets be knopte beste bespierde lammeren met goede vachten. 1B ook een best stel met een goed ontwikkelde lam meren, dat de IA weinig toegaf. Eig. M.A. Geuze. Rubriek ooi met 1 lam werd aangevoerd door een beste ooi met een luxe ooilam van de heer Geuze. Ooilammeren De 3-tallen ooilammeren vormden een goede rubriek met op de eerste plaats een mooi uniform 3-tal van G.M. Geluk, goede vachten en goe de bespiering. 1B een goed 3-tal van D.J. van Gorsel, dat wat ontwikke ling betreft wel maar wat type niet onderdeed voor de IA. IC een best ontwikkeld 3-tal van M.A. Geuze, waarin één lam wat minder paste, dochters van de kampioene. Ramlammeren De kleine rubriek 3-tal ramlamme ren werd aangevoerd door een typi sche 3-tal van J. Rijnberg-Smit, met beste vachten en wat eenvoudige koppen uit de Roorda ram. 1B Wat grof aandoend stel met veel ontwik keling van G.M. Geluk. IC. Een ty pisch 3-tal dat wij wat hoger hadden ingeschat eig. D.J. van Gorsel. Afstammelingen van 1-vader De groep afstammelingen van 1 va der van één jaar en ouder vormden een goede groep met aan de kop de afstammelingen van de pref-ram 1504-0155 van D.J. van Gorsel. Een beste uniforme groep goed bespierde ooien. 1B de afstammelingen van de kampioenram 3135-0596, goed ont wikkelde ooien van J. Rijnberg-Smit die iets hardheid missen. Bij de afstammelingen lammeren van 1 vader was een overwinning voor de lammeren van de ram 0254-0646 van J. Rijnberg-Smits, vleestypische lammeren met goede vachten. Op de 2e plaats een iets minder uniforme groep met goede ontwikkeling van de ram van M.A. Geuze. Voor de beste 3-ramlammeren van de fokdag bleven over: nr. 3630-0155 uit ram 3630-0112 van P. van Hemert. nr. 3635-0177 uit ram 0254-0646 van J. Rijnberg-Smits, nr. 3626-0657 uit ram 3135-0596 van M.A. Geuze. De bedrijfsgroepen van 3 stuks vormden een indrukwekkende ru briek waarin 8 .groepen werden voortgebracht, die gewonnen werd door eén zeer uniform trio met veel kwaliteit van D.J. van Gorsel. Twee de werd een wat minder uniform 3-tal goed ontwikkelde ooien van J. Rijnberg-Smits. Hiermee kwam een einde aan een vlot verlopen regionale keuring, waar sommige inzenders meenden dat deze beter in het voorseizoen gehou den had kunnen worden. De Landelijke Mestbank krijgt voor 1989 3,14 miljoen ekstra voor distributie en kwaliteitsverbetering van mest. De Landelijke Mest bank had hierom gevraagd, omdat zij halverwege dit jaar al meer dan de helft van de te besteden 5 miljoen had gebruikt. Reden hiervoor is het sterk toegenomen mesttransport over grote afstanden en de ekstra afzet van mest uit grondwaterbeschermingsgebieden. Van het totale bedrag van 3,14 miljoen is 140.000,bestemd om een premie te verstrekken voor slibafvoer van voorzuiveringsinstallaties van kalvergier. Dit onder meer staat in de voort gangsrapportage onderzoek en ont wikkeling mestproblematiek, die mi nister Braks (landbouw) op 25 sep tember jl. mede namens zijn ambt genoot van milieubeheer, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mestverwerking Voor de Bijdrageregeling Proefpro- jekten Mestverwerking is naast het reeds beschikbare bedrag van 36,5 miljoen een bedrag van 15 miljoen beschikbaar gesteld voor grootscha lige opslag- en overslag faciliteiten en mestverwerkingsinstallaties voor droge pluimveemest. Van dit totale bedrag van 51,5 miljoen is ruim 21 miljoen toege zegd aan 11 projekten. In 1988 en 1989 is tot nu toe nog slechts 2,5 miljoen daadwerkelijk besteed. De oorzaak hiervan ligt voor een be langrijk deel in het feit dat de ver gunningenprocedures vaak langer duren dan is voorzien. De proefpro- jekten moeten duidelijkheid ver schaffen over de mogelijkheden voor grootschalige mestverwerking. Dit moet binnen afzienbare tijd lei den tot opschaling naar fabrieken tussen de 250.000 en 1.000.000 ton verwerkingscapaciteit per jaar. Het ministerie van landbouw ont werpt, vooruitlopend op het Kabi netsstandpunt over het rapport van de Kommissie Realisatie Mestver werking, een subsidieregeling om be paalde investeringskosten (zoals voorbereiding en engineering) voor grootschalige mestverwerkings installaties te subsidiëren. Daar naast zullen de ministeries van land bouw en visserij en van volkshuis vesting, ruimelijke ordening en mi lieubeheer eenduidige milieuhygiëni sche richtlijnen opstellen om de knelpunten, die bij het opzetten van proeffabrieken zijn ontstaan op te lossen. Ook zullen de ministeries be zien hoe ze betere informatie kunnen verstrekken over de vergunningen procedures. In haar rapport van maart jl. signa leerde de Kommissie Realisatie Mestverwerking een aantal knelpun ten bij de totstandkoming van de be nodigde 5 miljoen m3 verwerkings capaciteit. Het ging daarbij met na me om de zekerheidsstelling van aanvoer van mest naar verwerkings fabrieken, de financiering en de ver gunningverlening. Sinds januari jl. is aan 3 nieuwe pro jekten subsidie toegekend. Het gaat om de volgende bedrijven: - Stegra machinebouw bv te 's- Hertogenbosch. Het gaat hier om een beproevingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van ongeveer 1200 ton per jaar, waarin stapelbare pluimveemest direkt wordt ge droogd. Het drogen geschiedt in een gesloten systeem. - Mestregeling bv te Vessem. Deze BV heeft subsidie toegezegd gekre gen voor de bouw van een proeffa briek voor de verwerking van 20.000 m3 varkensdrijfmest per jaar. De drijfmest wordt eerst vergist en daarna worden eiwitten onttrokken met een speciale techniek. Tenslotte volgt een droogproces. - Vefinex BV te Weert, voor een grootschalige verwerkingsinstallatie van stapelbare pluimveemest door middel van direkte droging. De kip- pemest wordt gedroogd tot een kor- relmest met 90% droge stof. De ver werkingscapaciteit zal 33.000 ton bedragen, met een geplande uitbrei ding in 1992 tot 50.000 ton mest. Mestopslag Het ministerie van landbouw heeft op verzoek van de Landelijke Mest bank een bedrag van ruim 14 mil joen beschikbaar gesteld voor de uit breiding van het proefprojekt mestopslagfaciliteiten met nog eens 150.000 m3. De Mestbank gebruikt dit geld voor de aankoop van de montabele mestopslagvoorzieningen en de verhuur daarvan voor opslag in afzetgebieden. De opslagruimte die voor het proefprojekt beschik baar is (125.000 m3), was reeds in ju ni 1989 volgeboekt. Voor ongeveer 120.000 m3 boven de 125.000 m3 is bij de Regionale Mestbanken nu al belangstelling getoond of een aan vraag ingediend. In 1988 is rond de 14 miljoen ton mest geregistreerd, die de mestpro- ducerende bedrijven hebben afge voerd. Deze afzet is geregistreerd, die de mestproducerende bedrijven hebben afgevoerd. Deze afzet is ge registreerd via afleveringsbewijzen. Op dit moment komen er nog steeds afleveringsbewijzen over 1988 bin nen, zodat de definitieve hoeveel heid geregistreerde mestafzet nog niet kan worden vastgesteld. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17