'Bij uitbraak risikovolle aktiviteiten stilleggen' Als u het in grote lijnen eens bent... kunnen wij u verder helpen. RabobankQ Onderneem 't met de Rabobank. F. HENDRICKX CONSTRUCTIE Doorlopend te koop gevraagd: VAN DEN BERGE, YERSEKE b.v. KNLC-kommissie veredelingslandbouw over Veewet: Op een dag is het zover.na jarenlange voor bereiding is de bedrijfsovername een feit. Ouders, opvolger en andere gezinsleden hebben verschillende belangen waarbij de familieband en rentabiliteits- verwachtingen van het bedrijf centraal staan. Alle juridische, fiscale en financiële mogelijk heden moeten tegen deze achtergrond worden gewogen. Is de keuze gemaakt, dan kan het bedrijfs overnameplan worden uitgewerkt. Daarbij is 'n goed advies noodzakelijk. De Rabo bank is als geen ander thuis in de problematiek van de bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Bij de plaatselijke Rabobank zitten specialisten die bedrijfsovername vertalen in een passende finan ciering met een scherpe prijsstelling. Zij geven aan welke verzekeringen moeten worden aangepast en komen met beleggingsmogelijk heden die passen bij de wensen van de ouders. De Rabobank is een deskundige gespreks partner die soms kritisch, maar altijd met hart voor de bedrijfstak, kiest voor een intensieve en langdurige samenwerking. Zoiets mag u dan ook verwachten van een coöperatieve bank. Ossendrecht. Tel.: 01647-4143 KNOLSELDERIJ UIEN WINTERPEEN Verkoop van uien en wortelenzaad en knolselderij planten Kontrakten gevraagd voor: uien, knolselderij en winterpeen 'Uitgebreide informatie hierover vindt u in de werkmap Bedrijfsovername NAJK. Een van de belangrijkste agendapunten van de vergadering van de KNLC-kommissie Veredelingslandbouw was het wetsvoorstel tot wijziging van de Veewet (maatregelen omtrent varkenspest). Dit wetsontwerp is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. De voorgestelde maatregelen betreffen: een identifikatie en registratie van varkens, het vervoer en de reiniging en ontsmetting van voertui gen, het aantal toeleverende bedrijven per varkenshouder en de vete rinaire begeleiding van bedrijven. Op het voorontwerp (dat voorafgaat aan een wetsvoorstel) heeft het Landbouwschap al het volgende kommentaar gegeven. De overheid,- moest snel komen met konkrete voorstellen rondom de I. en R.- regeling (Identifikatie en Registra tie). Regels omtrent het ontvangen en afleveren van dieren op de bedrij ven, moeten in overleg met het be drijfsleven opgesteld worden. Reini gen en ontsmetten dient op het be drijf van afleveren plaats te vinden. Naar aanleiding van het wetsont werp - dat bijna twee jaar nadat het voorontwerp is opgesteld verschijnt - merkt de KNLC-kommissie verede lingslandbouw het volgende op. 'Het na elk afzonderlijk transport op het afleveringsbedrijf reinigen (en zonodig ontsmetten) van het ver voermiddel roept in de praktijk gro te problemen op. Dit geldt nog eens ekstra voor het eigen vervoer. Is dit kontroleerbaar?', vraagt de kom missie zich af. Toch onderschrijft de meerderheid van de kommissie dit uitgangspunt, maar de kommissie vindt dat er een praktische invulling moet komen en de invoering simpel moet zijn. 'Bij een uitbraak of een verdachte situa tie moeten in het betrokken gebied risikovolle aktiviteiten daadwerke lijk en onmiddellijk stil gelegd wor den', aldus de kommissie. Lekke band oppompen De kommissie staat zeker wat de lan gere termijn betreft zeer gereser veerd ten opzichte van de mogelijk heden de slachtsektor aktief te sane ren. 'Oppompen van een lekke band', was de kwalifikatie van de kommissie. De kommissie is van mening dat het Landbouwschap blijvend moet wij zen op de geringe hardheid van cij fers over de verzuring. De gegevens over de ammoniak-emissie moeten meer gebaseerd worden op metingen dan op theoretische berekeningen. De wijzigingen van de ecologische richtlijn is geen verbetering en de kommissie veredelingslandbouw wijst deze daarom af. Uitbreiding van de depositienorm van bestaande bedrijven van 30 naar 50 mol is wel het minimum. Het niet langer hante ren van de achtergronddepositie lijkt een voordeel voor de gebieden met veel intensieve veehouderij. Dezelf de gebieden krijgen nog een voor deel in de gevallen dat er sprake is van een verbetering van de richtlijn. De gebieden met relatief weinig in- te Ossendrecht Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffende uw Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen Levering en montage van isolatiematerialen Capelleweg 13, 4416 PN Kruiningen tel. 01130 - 3310 tensieve veehouderij ondervinden echter ekstra nadeel van de scherpe re norm voor nieuwbouw. Had de Landelijke Mestbank zich niet bezig moeten houden met de mestverwer king in plaats van een nieuwe pro- jektgroep? Grootschalige mestopslag wordt door vele gemeen ten geblokkeerd. 'Het juiste moment' Binnen de KNLC-kommissie verede lingslandbouw vindt een diskussie plaats of de Landbouwschapsreaktie op het ontwerp Besluit huisvesting legkippen de kapitaalsvernietiging als tegenargument had moeten hanteren. Er vindt kapitaalsvernietiging plaats als pluimveehouders hun batterijen in 10 jaar tijd moeten afschrijven. Anderzijds is bekend dat in 1994 veel batterijen zijn afgeschreven, zo dat het mogelijk is dat de politiek hiervan misbruik maakt. In de zin dat 1994 het 'juiste moment' is om de batterij kooien te verbieden. Be langrijker is echter dat het be drijfsleven de voorstellen unaniem afwijst. Een brede delegatie vanuit het bedrijfsleven heeft een overleg aangevraagd met de minister. De landbouworganisaties vinden dat de Nederlandse normen niet mogen af wijken van de Europese normen, die dan wel in alle EG-lidstaten te kon- troleren moet zijn. Mengvoedersamenstelling De kommissie is voor zoveel moge lijk openbaarheid van de samenstel ling van mengveevoeder. Naarmate de ondoorzichtigheid toeneemt, is de veehouder minder in staat de prijs en kwaliteit te beoordelen. Het zou ook wenselijk zijn dat de gemaakte voor- lichtingskosten ook zichtbaar zijn in de prijs van het veevoer. Hoewel de kommissie unaniem is voor openbaarheid van samenstel ling, plaatst zij wel enige nuances bij de waarde van de openbaarheid van samenstelling. Als men de voersa- menstelling weet, wil dat nog niet zeggen dat veehouders daarmee de prijs en kwaliteit van verschillende mengvoeders goed kunnen vergelij ken (immers de prijs en kwaliteit van de partijen mais kunnen ver schillen). Afhankelijk van prijs en kwaliteit varieert de samenstelling van het veevoer wekelijks. De kommissie vraagt zich af of dat ook geldt voor de vermelding van de grondstoffen- samenstelling? De leden van de kommissie verede lingslandbouw betreuren de oneven wichtige samenstelling van de sek- torraad Varkenshouderij. Het van uit het KNLC hier veranderingen in aanbrengen wordt bemoeilijkt door het feit dat de andere CLO's de sleu tel tot een oplossing in handen hebben. Vrijdag 29 september 1989 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15