CBS-ramingen te hoog? Voorlopige oogstramingen aardappelen van het CBS Boeren optimistisch over inkomen Kursus meteorologie op MAS Goes 'Reproduktiesektor' pluimvee houderij vrij van Salmonella Goede voortgang bij werkzaamheden ruilverkaveling Z.A.K. Beneden Donge vervolg van voorpagina) Direkteur A. Bierens van de Aard appel BV te Zierikzee komt er nog niet uit. Hij is er wel van overtuigd dat de CBS-raming te hoog is. Af gaande op eigen ramingen denkt hij 5 tot 10%. "Maar het is nog te vroeg om precies vast te stellen hoeveel. Uit de 10% van het areaal van de Aardappel BV dat tot nu toe gerooid is blijkt dat de CBS raming lang niet wordt gehaald. "Maar het gaat hier wel om de wat minder goede percelen. Omdat er geen toppers zijn dit jaar begrijpt hij niet hoe het CBS en de waarnemers van de konsulentschap- pen aan zo'n hoge raming komen. Hij stelt wel vast dat de regen een flinke extra groei heeft gegeven maar daardoor zit er ook een stuk meer in de ondermaat. De kwaliteit is overigens goed afgezien van wat vormafwijking door de droogte. Bierens konstateert dat ook de ter- mijnmarkt niet echt in de raming ge looft want na de aanvankelijke scherpe daling klimt de markt al weer op. "Dat doen ze niet op lucht!" En iedereen weet dat de oogst in de meeste ons omringende landen achterblijft als gevolg van droogte. Diskussie De recente raming van de aardappe loogst heeft ook de diskussie over het nut ervan weer aktueel gemaakt. Van Everdingen begrijpt dat wel, vooral na een dergelijke prognose en de uitwerking ervan. "Maar stel dat het andersom was geweest, voegt hij er aan toe, dan had men niemand ge hoord". Hij zegt te weten dat er ze ker vraag naar de raming is van overheid en boeren en natuurlijk ook van de handel. Alle drie afne mers kunnen er volgens hem wel iets mee doen en maken er ook gebruik van. Het houden van een deze oogstra- ming is een traditie en niet bij wet of verordening verplicht. De heer Bie rens vraagt zich af of je met dergelij ke oogstprognoses door moet gaan wanneer ze een dergelijke grote in vloed hebben op de prijs. In dat ge val voelt hij er wel voor om er mee te stoppen. Teleurgesteld De heer J.C. Geluk, voorzitter van de akkerbouwcommissie van de ZLM, hecht weinig geloof aan de hogere oogstraming van het CBS: "Door- eengenomen blijven de opbrengsten achter, de hogere raming kan gewoon niet waar zijn. Ik vecht de cijfers evenwel niet aan, want ik beschik niet over cijfers om dat hard te ma ken." De heer Geluk twijfelt overi gens niet aan de betrouwbaarheid en neutraliteit van het CBS. De voorzitter van de akkerbouwcom missie vindt het vooral jammer dat de oogstraming op deze wijze naar buiten is gekomen. Jammer, omdat de stemming op de ardappelmarkt er door bedorven is: de termijnmarkt daalde scherp. Net nu de prijs voor de akkerbouwers er na zoveel 'slech te jaren' wat beter uitzag en de telers weer moed putten, wordt de prijs on deruit gehaald. Volgens de heer Ge luk gelooft ook de handel niet in de oogstraming van het CBS: "De han del heeft direkt na het bekend wor den van de - verwachte - grotere oogst impulsief gereageerd door een De aardappeloogst is nu in volle gang. verminderde vraag, waardoor de ter- mijnprijs daalde. Na de zaken op een rijtje te hebben gezet gelooft men het zelf niet, en trekt de vraag weer aan. Dit is te zien aan de begin deze week weer oplopende termij nmarkt voor levering april 1990." De heer Geluk plaatst nog een kant tekening: "Als de opbrengst toch ho ger uit mocht vallen heeft dat voor ons land ook positieve kanten. De opbrengsten in Engeland, Frankrijk en Duitsland blijven ruimschoots achter bij die van andere jaren, zo is de algemene verwachting. Je kunt dan maar beter zelf over flinke voor raden beschikken om die markten te voorzien...." Vorige week maakte het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn voorlopige oogstramingen voor aardappelen en uien bekend. De ra mingen voor geheel Nederland en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Flevoland staan hier afgedrukt. Zeeland beteelde opbrengst oppervl. per ha. totaal mei 1989 ha. kg 1000 kg consumptie- aardappelen incl. uitval 17110 41000 700586 excl. uitval 17110 37500 637976 m.v. op kleigrond incl. uitval 17082 41000 699466 excl. uitval 17082 37500 638910 m.v. op zand- en veengrond incl. uitval 28 40000 1120 excl. uitval 28 37000 1036 zaai-uien 2337 37000 86173 Het mooie zomerweer in deze herfst geeft in de Langstraat een goede kans op een snelle afhandeling van de Ruilverkavelingswerkzaamheden. In de ruilverkaveling Z.A.K.- Beneden Donge wordt dit jaar het laatste stuk verkaveld. Dat dit onder zulke goede weersomstandigheden gebeurt geeft in dit gebied een goede gelegenheid om herinzaai van gras land te doen, zodat de veehouders volgend jaar de 1ste snede gras niet missen. Het mooie weer geeft ook een goede gelegenheid om de snijmais onder goede omstandigheden in te kuilen met voor de grond zo weinig moge lijk structuurbederf. Tevens heeft men een goede gelegenheid om orga nische mest uit te rijden. Er wordt overigens gesproken over een nieuw mestprobleem in Brabant en hier be doelt men dan een mesttekort mee. Hieruit kan men opmaken dat de mesttransporten van overschot naar tekortgebieden goed op gang geko men is en dat de weersomstandighe den bij uitrijden beter zijn dit jaar dan de afgelopen jaren. In de Langstraat zijn ook veel bieten in de vroege levering gerooid. o.a. 10 Noord-Brabant Flevoland beteelde opbrengst beteelde oppervl. per ha. totaal oppervl. per ha. mei 1989 mei 1989 ha. kg 1000 kg ha. kg. 11519 47000 540672 21734 33500 11519 42000 483225 21734 51000 7159 46000 329173 21628 53500 7159 41000 292108 21628 51500 4360 48500 211499 106 13500 4360 44000 191117 106 13500 442 36500 16065 3832 50000 opbrengst totaal 1000 kg. consumptie-aardappelen incl. uitval 11519 47000 540672 21734 33500 1159714 excl. uitval 11519 42000 483225 21734 51000 1111278 w.v. op kleigrond incl. uitval 7159 46000 329173 21628 53500 1156304 excl. uitval 7159 41000 292108 21628 51500 1109842 w.v. op zand- en veengrond incl. uitval 4360 48500 211499 106 13500 1410 excl. uitval 4360 44000 191117 106 13500 1436 zaaiuien 442 36500 16065 3832 50000 191000 N.B. beteelde oppervlakte voorlopige cijfers. Consumptie- en voeraardappelen inclusief vroege- en pootaardappelen. Oppervlakte geoogst beteeld Opbrengst per ha. Opbrengst totaal N.B. beteelde oppervlakte voorlopige cijfers. Consumptie- en voeraardappe len inclusief vroege- en pootaardappelen. om de ruilverkavelingswerkzaamhe den niet in de weg te staan. De op brengsten van de bieten zijn over het algemeen niet slecht en liggen tussen de ruim 50 ton en 65 ton. De suiker gehaltes zijn overigens erg wisselend. Men praat over gehaltes tussen de 13,5 en 15,9%, wat de oorzaak is van deze grote verschillen is niet dui delijk. De meeste percelen aardappelen zijn nu ook doodgespoten. Sommige per celen waren nog behoorlijk groen in het blad, bij andere percelen was doodspuiten eigenlijk niet meer no dig. Uit monsterneming blijken er grote opbrengstvefschillen te zijn, maar vooral grote verschillen in maatsortering. De algemene op brengstverwachting bij aardappelen is toch wat bijgesteld in opwaartse richting. Jammer dat de prijs in 1988 1989 1988 1989 1989 1989 1988 1989 1989 ha kg 1988 '84/'88 100 100 1000 kg 1988 100 consumptie-aardappelen: incl. uitval 104093 104885 42500 45000 106 103 4413192 4730850 107 excl. uitval 104093 104885 38500 41500 107 104 4012539 4327319 108 w.v. op kleigrond incl. uitval 86575 87321 42500 45500 107 103 3673886 3971133 108 excl. uitval 86575 87321 39000 42000 108 104 3355541 3647364 109 w.v. op zand- en veengrond incl. uitval 17418 17564 42500 43500 102 106 739306 759717 103 excl. uitval 17418 17564 37500 38500 103 109 656998 679986 103 zaai-uien 10013 8487 50500 44000 87 93 504883 371622 74 N.B. beteelde oppervlakte voorlopige cijfers. Consumptie- en voeraardappelen inclusief vroege- en pootaardappelen. neerwaartse richting is gegaan, want de akkerbouwer kan weieens een goed aardappeljaar gebruiken. De veel beloofde prijscompensatie voor granen is al omgezet in een inko menssteun nu geplaatst in een E.E.G. steunmaatregel die niet voor 1990 in werking treedt en dan op zo'n nivo ligt dat dat voor de akkerbouwer geen oplossing biedt. De vorming van een nieuwe regering gaat ook door. De hoofdpunten van de agenda voor overleg zijn op gesteld. Milieu staat hoog op dit lijstje en als landbouw ter sprake komt is dit i.v.m. het milieu. Hier hangen dus wel donkere wolken. De meeste boeren zijn optimistisch over hun inkomen over dit jaar. Zestig procent verwacht een uitste kend of goed resultaat. Dat blijkt uit een onderzoek dat is verricht in op dracht van uitgeverij Misset. Het on derzoek wordt jaarlijks gehouden. Twee jaar geleden stonden de boeren er naar hun eigen gevoel minder goed voor. Slechts 37 procent ver wachtte toen een goed inkomen. Het meest optimistisch zijn de melkvee houders. Van hen verwacht drie kwart een uitstekend of goed resul taat. Bij de varkenshouders is 63 procent optimistisch gestemd, bij de akkerbouw is dat 44 procent. Over het inkomen van vorig jaar is 58 pro cent van de boeren goed te spreken. Vijfenzestig procent heeft afgelopen jaar geïnvesteerd, veelal in machines of automatisering. De komende wintermaanden wordt door de Rijks Middelbare Agrari sche School te Goes een kursus me teorologie georganiseerd. Voor deze kursus kunnen nog enkele deelne mers worden geplaatst. De duur van de kursus is 8 weken, op elke vrijdag van 12 januari tot en met 2 maart 1990 van 13.30-16.30 uur. Inhoud: algemene weerkunde: ont staan van het weer (weersystemen), weersverschijnselen (wind, regen. nachtvorst), zelf waarnemingen doen (hoe het wel en niet moet), weer en komputer (VITAK, AGRA- TEL). Landbouw weerkunde: weer en bodem; weer en gewas; landbouw-weer-berichtgeving. Kosten: kursus 125,00 inklusief koffie; boeken 35, Voor nadere informatie en/of opga ve kunt u zich wenden tot Rijks Mid delbare Agrarische School, Ravelijn de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, te lefoon 01100-27203. Sinds eind september is de zoge noemde reproduktiesektor (dat zijn de fok- en vermeerderingsbedrijven) in de pluimveehouderij vrij van de bacterie Salmonella enteritidis. Dit is bereikt door een systematische aan pak van de salmonella problematiek door de ministeries van landbouw en van volksgezondheid vanaf oktober 1988: alle koppels ouderdieren zijn onderzocht en de besmette koppels afgemaakt; handel in broedeieren of kuikens van besmette koppels is ver boden via een Produktschapsbesluit; dierenartsen hebben een meldings plicht als zij salmonella enteritidis aantreffen; er vindt kontrole plaats op alle geïmporteerde broedeieren en dieren; besmette koppels worden ver nietigd. Op een totaal van 1095 re- produktiekoppels zijn 15 koppels met Salmonella enteritidis aange troffen. Om deze sektor nu blijvend vrij te kunnen houden en daarnaast ook de leg- en slachtsektor vrij te maken van besmetting, heeft het ministerie van landbouw op dit moment een pakket maatregelen in voorbereiding. Deze maatregelen hebben vooral betrek king op kontrole op broederijen en een hygiëneprogramma. Vrijdag 29 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10